Quyết định 2742/QĐ-UBND

Quyết định 2742/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 2742/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở tư pháp Khánh Hòa 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2742/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo vtình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2039/STP-BTTP ngày 23/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 12 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
-
Sở Tư pháp;
-
Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, DL.
 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

PHN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYT CA SỞ TƯ PHÁP KHÁNH HÒA

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

1

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

2

Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

3

Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghip quản lý, thanh lý tài sản

4

Thay đi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đi chủ doanh nghip tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

5

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

6

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

7

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

8

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

9

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

10

Gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đi với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

11

Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hn đối với Quản tài viên

12

Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hn đối với doanh nghip quản lý, thanh lý tài sản

PHN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA

1. Thủ tục Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản vi tư cách cá nhân:

a. Trình tự thực hiện:

- Người có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên đăng ký hành nghquản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân tại Sở Tư pháp Khánh Hòa (3A Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa).

- Sở Tư pháp quyết định ghi tên người đề nghị đăng ký vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghquản lý, thanh lý tài sản và thông báo bng văn bản cho người đăng ký.

b. Cách thức thực hiện:

- Người đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Sở Tư pháp.

- Trường hợp người đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp thì xuất trình bản chính chứng chỉ hành nghề Quản tài viên để đối chiếu.

- Trường hp người đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Tư pháp khi có yêu cầu thì xuất trình bản chính chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

c. Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân (theo mẫu);

- Bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên;

- Trong trường hợp cần thiết, người đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân nộp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của Sở Tư pháp.

d. Số lượng: 01 bộ

e. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ, Sở Tư pháp quyết định ghi tên người đề nghị đăng ký vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và thông báo bằng văn bản cho người đó; trong trường hp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Người bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định ghi tên người đề nghị đăng ký vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, Sở Tư pháp gửi danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản cho Bộ Tư pháp.

f. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

g. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

h. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

i. Kết quả thực hiện: Văn bản ghi tên vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

j. Lệ phí (nếu có): Chưa quy định

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Những người sau đây không được đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân:

- Không đủ điều kiện quy định tại Điều 12 của Luật Phá sản;

- Thuộc một trong các trường hp quy định tại Điều 14 của Luật Phá sản;

- Người đang bị cấm hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo bản án hay quyết đnh của Tòa án đã có hiệu lực.

l. Mu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân theo mẫu TP-QTV-04 ban hành kèm theo Nghị định này.

m. Căn cứ pháp lý:

- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

 Mẫu TP-QTV-04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ

HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN

Kính gửi:.............................................................

Tên tôi là:............................. Nam/Nữ:...........................Ngày sinh: ......./...../..........

Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên số:.................................................. do Bộ Tư pháp cấp ngày: ......./...../..........

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân vi các nội dung sau đây:

1. Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):.................................................................................

Tên giao dịch (nếu có):....................................................................................................

.........................................................................................................................................

Điện thoại:............................................. Fax:..................................................................

Email:..............................................................................................................................

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:............................... Ngày cấp:......./...../..........

Nơi cấp:...........................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:....................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...............................................................................................................

Địa chỉ giao dịch:.............................................................................................................

........................................................................................................................................

Điện thoại:............................................. Fax:..................................................................

Email:..............................................................................................................................

2. Lĩnh vực hành nghề: Theo quy định của Luật Phá sản.

Tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

 

 

Tỉnh (thành ph), ngày... tháng... năm...
Ký, ghi rõ họ tên

 

2. Thủ tục chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản vi tư cách cá nhân.

a. Trình tự thực hiện:

- Trường hp Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân chấm dứt việc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì phải gửi văn bản thông báo cho Sở Tư pháp Khánh Hòa (3A Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa).

- Sở Tư pháp quyết định xóa tên Quản tài viên đó khỏi danh sách Quản tài viên doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và báo cáo Bộ Tư pháp.

b. Cách thức thực hiện:

Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân chấm dứt việc hành nghề quản lý thanh lý tài sản thì phải gửi văn bản thông báo cho Sở Tư pháp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

c. Thành phần hồ sơ:

Văn bản thông báo chấm dứt việc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân.

d. Số lượng hồ sơ: Không quy định

e. Thời hạn giải quyết: Không quy định

f. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

g. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

h. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

i. Kết quả thực hiện: Văn bản xóa tên Quản tài viên khỏi danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

k. Lệ phí (nếu có): Không quy định

l. Yêu cu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

n. Mu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

m. Căn cứ pháp lý:

- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02 /2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

 

3. Thủ tục thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

a. Trình t thực hin:

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi văn bản thông báo cho Sở Tư pháp Khánh Hòa (3A Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa) nơi doanh nghiệp có trụ sở chính; trường hợp doanh nghiệp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh Khánh Hòa khác vi nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp gửi văn bản thông báo cho Sở Tư pháp Khánh Hòa nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đó có trụ sở.

- Sở Tư pháp lập danh sách chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tại Khánh Hòa, công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp và gửi báo cáo Bộ Tư pháp.

b. Cách thức thực hiện: Gửi văn bản thông báo qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Sở Tư pháp.

c. Thành phần hồ sơ:

Văn bản thông báo sau khi doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

d. Số lượng hồ sơ: Không quy định

e. Thời hạn giải quyết: Không quy định

f. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

g. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

h. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

i. Kết quả thực hiện: Danh sách chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương được lập và được công bố trên Cng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

j. Lệ phí (nếu có): Không quy định.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

l. Mu đơn, mu tờ khai: Không quy định

m. Căn cứ pháp lý:

- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

 

4. Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

a. Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thay đổi thành viên hợp danh của công ty hp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân làm đề nghị thay đổi gửi đến Sở Tư pháp Khánh Hòa (3A Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa).

- Sở Tư pháp xem xét quyết định thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp tư nhân cho doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

b. Cách thc thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Sở Tư pháp.

- Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trực tiếp tại Sở Tư pháp thì xuất trình bản chính chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của những người được đề nghị thay đổi để đối chiếu.

- Trường hp doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản qua đường bưu điện đến Sở Tư pháp khi có yêu cầu thì xuất trình bản chính chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của những người được đề nghị thay đổi.

- Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản nộp Phiếu lý lịch tư pháp của những người được đề nghị thay đổi theo yêu cầu của Sở Tư pháp.

c. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thay đổi.

- Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của thành viên hợp danh mới; bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của chủ doanh nghiệp tư nhân mới.

d. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

e. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp quyết định thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân cho doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

- Trong trường hp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

g. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

h. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

i. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

j. Kết quả thực hiện: Quyết định thay đổi thành viên hp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân cho doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

k. Lệ phí (nếu có): Không quy định

l. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

m. Mu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

n. Căn cứ pháp lý:

- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

 

5. Thủ tục Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối vi doanh nghip quản lý, thanh lý tài sản

a. Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điu 13 của Luật Phá sản sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản vi Sở Tư pháp Khánh Hòa (3A Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa).

- Sở Tư pháp quyết định ghi tên doanh nghiệp vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghquản lý, thanh lý tài sản và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp đó.

c. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Sở Tư pháp.

- Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trực tiếp tại Sở Tư pháp thì xuất trình bản chính chứng chỉ hành nghề Quản tài viên và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để đối chiếu.

- Trường hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản qua đường bưu điện đến Sở Tư pháp khi có yêu cầu thì xuất trình bản chính chứng chỉ hành nghề Quản tài viên và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

d. Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (theo mẫu);

- Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của thành viên hp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty hp danh quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản; bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của những người khác hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong công ty hp danh (nếu có); bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản; bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của những người khác hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong doanh nghiệp tư nhân (nếu có).

- Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản nộp Phiếu lý lịch tư pháp của Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty hợp danh quy định tại Đim a Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản; bản chụp chứng chỉ hành nghQuản tài viên của những người khác hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong công ty hợp danh (nếu có); bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản; bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của những người khác hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong doanh nghiệp tư nhân theo yêu cầu của Sở Tư pháp.

e. Số lượng: 01 bộ

f. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp quyết định ghi tên doanh nghiệp vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp đó.

g. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

h. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

i. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

j. Kết quả thực hiện: Quyết định ghi tên doanh nghiệp vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

k. Lệ phí (nếu có): Chưa quy định

l. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

m. Mu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo mẫu TP-QTV-05 ban hành kèm theo Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

n. Căn cứ pháp lý:

- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

 Mẫu TP-QTV-05

TÊN DOANH NGHIỆP
QUẢN LÝ, THANH LÝ
TÀI SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN1

Kính gửi:................................................

1. Tên gọi đầy đủ của doanh nghiệp:..........................................................................

Tên giao dịch:..................................................................................................................

2. Đa chỉ trsở:............................................................................................................

Điện thoại:................................................................... Fax:............................................

Email:..............................................................................................................................

Website:..........................................................................................................................

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với các nội dung sau đây:

1. Tên doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (tên gọi ghi bằng chữ in hoa):

..........................................................................................................................................

Tên giao dịch (nếu có):.....................................................................................................

Tên viết tắt (nếu có):.........................................................................................................

Tên tiếng Anh (nếu có):....................................................................................................

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân quản lý, thanh lý tài sản:

Họ và tên:.......................................... Nam/Nữ: ....................Ngày sinh: ...../....../.........

Chứng minh nhân dân số:..................................................... Ngày cấp:...../....../.........

Nơi cấp:.............................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................................

..........................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên số:...................Ngày cấp...../....../.........

3. Thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc là Quản tài viên đối với công ty hợp danh quản lý, thanh lý tài sản:

a) Họ và tên:.......................................... Nam/Nữ: ....................Ngày sinh: ...../....../........

Chứng minh nhân dân số:..................................................... Ngày cấp:...../....../.........

Nơi cấp:.............................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................................

..........................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên số:...................Ngày cấp...../....../.........

b) Họ và tên:.......................................... Nam/Nữ: ....................Ngày sinh: ...../....../........

Chứng minh nhân dân số:..................................................... Ngày cấp:...../....../.........

Nơi cấp:............................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....................................................................................

.........................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...............................................................................................................

........................................................................................................................................

Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên số:...................Ngày cấp...../....../.........

c) Họ và tên:.......................................... Nam/Nữ: ....................Ngày sinh: ...../....../......

Chứng minh nhân dân số:..................................................... Ngày cấp:...../....../.........

Nơi cấp:..........................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...................................................................................

.......................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:.............................................................................................................

.......................................................................................................................................

Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên số:...................Ngày cấp...../....../.........

Danh sách những người hành nghề quản lý, thanh lý tài sản khác trong doanh nghiệp tư nhân, công ty hp danh (nếu có):

Stt

H tên

Năm sinh

Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên
(ghi rõ số, ngày cấp)

Địa chỉ, số điện thoại liên hệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lĩnh vực hành nghề: Theo quy định của Luật Phá sản.

Tôi/chúng tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

 

 

Tỉnh (thành ph), ngày ... tháng ... năm ....
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu

 

6. Thủ tục Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

a. Trình tự thực hiện:

- Khi có thay đổi về địa chỉ giao dịch trong hồ sơ đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày thay đổi, Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân gửi văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đến Sở Tư pháp Khánh Hòa (3A Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa).

- Sở Tư pháp thay đổi thông tin về địa chỉ giao dịch của Quản tài viên trong danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Sở Tư pháp Khánh Hòa (3A Hàn Thuyên, Nha Trang)

c. Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

d. Số lượng: Không quy định

e. Thi hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Quản tài viên, Sở Tư pháp thay đổi thông tin về địa chỉ giao dịch của Quản tài viên.

f. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

g. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

h. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

i. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thay đổi thông tin về địa chỉ giao dịch của Quản tài viên trong danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

j. Lệ phí (nếu có): Không quy định

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

l. Mu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

m. Căn cứ pháp lý:

- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

 

7. Thủ tục Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

a. Trình tự thực hiện:

- Khi có thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, văn phòng đại diện, chi nhánh, người đại diện theo pháp luật, danh sách Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đến Sở Tư pháp Khánh Hòa (3A Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa).

- Sở Tư pháp thay đổi thông tin về tên, địa chỉ trụ sở, văn phòng đại diện, chi nhánh, người đại diện theo pháp luật, danh sách Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp trong danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Sở Tư pháp Khánh Hòa.

c. Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

d. Số lượng: Không quy định

e. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của doanh nghiệp, Sở Tư pháp thay đổi thông tin về tên, địa chỉ trụ sở, văn phòng đại diện, chi nhánh, người đại diện theo pháp luật, danh sách Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp.

f. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

g. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

h. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

i. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thay đổi thông tin về tên, địa chỉ trụ sở, văn phòng đại diện, chi nhánh, người đại diện theo pháp luật, danh sách Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp trong danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

j. Lệ phí (nếu có): Không quy định

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

l. Mu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

m. Căn cứ pháp lý:

- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

 

8. Thủ tục Tạm đình chhành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

a. Trình tự thực hiện:

Sở Tư pháp ra Quyết định tạm đình chỉ hành ngh đi với Quản tài viên nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định s 22/2015/NĐ-CP.

b. Cách thức thực hiện:

- Thời gian tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với trường hp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính tối đa là 12 tháng. Trong trường hợp thời gian tạm đình chỉ nêu trên đã hết mà lý do tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản vẫn còn thì thời gian tạm đình chỉ tiếp tục được kéo dài, mỗi lần không quá 12 tháng.

- Thời gian tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với trường hợp Quản tài viên là luật sư bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp hoặc bị xử lý kỷ luật bằng hình thức tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn luật sư theo quy định của pháp luật về luật sư thực hiện theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền hoặc quyết định xử lý kỷ luật của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư.

- Thời gian tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với trường hợp Quản tài viên là kiểm toán viên hành nghề bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán, bị đình chỉ hành nghề kiểm toán theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán độc lập; quản tài viên là kiểm toán viên bị tước quyền sử dụng chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của pháp luật thực hiện theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thm quyền.

c. Thành phần hồ sơ: Không quy định

đ. Số lượng: Không quy định

e. Thời hạn giải quyết: Không quy định

f. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

g. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

h. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

i. Kết quả thực hiện: Quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên.

j. Lệ phí (nếu có) : Không quy định

k. Yêu cu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Quản tài viên bị tạm đình chỉ hành nghề nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự

- Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính

- Quản tài viên là luật sư bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp hoặc bị xử lý kỷ luật bằng hình thức tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn luật sư theo quy định của pháp luật về luật sư.

- Quản tài viên là kiểm toán viên hành nghề bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán, bị đình chỉ hành nghề kiểm toán theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán độc lập; quản tài viên là kiểm toán viên bị tước quyền sử dụng chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của pháp luật.

1. Mu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

m. Căn cứ pháp lý

- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

 

9. Thủ tục Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

a. Trình tự thực hiện:

Sở Tư pháp ra Quyết định tạm đình chỉ hành nghề đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản nếu thuộc một trong các trường hp quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

b. Cách thức thực hiện:

Thời gian tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với trường hp Công ty hợp danh thay đổi thành viên hợp danh mà không bảo đảm điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản; doanh nghiệp tư nhân thay đổi chủ doanh nghiệp mà không đảm bảo điều kiện quy định tại Điều b Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản; thành viên hợp danh của công ty hợp danh bị tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 20/2015/NĐ-CP dẫn đến công ty hợp danh không bảo đảm điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản; chủ doanh nghiệp tư nhân bị tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 20/2015/NĐ-CP dẫn đến doanh nghiệp tư nhân không bảo đảm điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản tối đa là 12 tháng.

c. Thành phần hồ sơ: Không quy định

d. Số lượng: Không quy định

e. Thi hạn giải quyết: Không quy định

f. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

g. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

h. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

i. Kết quả thực hiện: Quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

j. Lệ phí (nếu có): Không quy định

k. Yêu cầu, điều kin thc hin thủ tc hành chính (nếu có):

Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bị tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong các trường hợp sau đây:

- Công ty hợp danh thay đổi thành viên hp danh mà không bảo đảm điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản; doanh nghiệp tư nhân thay đổi chủ doanh nghiệp mà không đảm bảo điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản;

- Thành viên hợp danh của công ty hợp danh bị tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 20/2015/NĐ-CP dẫn đến công ty hp danh không bảo đảm điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản; chủ doanh nghiệp tư nhân bị tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản quy định tại Khoản 1 Điều này dẫn đến doanh nghiệp tư nhân không bảo đảm điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản.

l. Mu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

m. Căn cứ pháp lý

- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

 

10. Thủ tục gia hạn quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản , thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản,

a. Trình tự thực hiện:

- Trong trường hợp thời gian tạm đình chỉ đã hết mà lý do tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản vẫn còn thì thời gian tạm đình chỉ tiếp tục được kéo dài, mỗi lần không quá 12 tháng.

- Sở Tư pháp ra Quyết định gia hạn thời gian tạm đình chỉ hành nghề đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

b. Cách thc thc hin:

Quyết định gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản được gửi cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân có địa chỉ giao dịch hoặc nơi doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản mà Quản tài viên bị tạm đình chỉ đang hành nghề có trụ sở, Bộ Tư pháp và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

c. Thành phần hồ sơ: Không quy định

d. Số lượng: Không quy định

e. Thời hạn giải quyết: Không quy định

f. Đối tưng thc hin thủ tc hành chính: Tổ chức

g. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

h. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

i. Kết quả thực hiện: Quyết định gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên và doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

j. Lệ phí (nếu có): Không quy định

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

l. Mu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

m. Căn cứ pháp lý

- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

 

11. Thủ tục Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với Quản tài viên

a. Trình tự thực hiện:

Sở Tư pháp ra Quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành ngh đi với Quản tài viên nếu thuộc một trong các trường hp quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 22/2015/NĐ-CP.

b. Cách thức thực hiện:

Quyết định hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản được gửi cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân có địa chỉ giao dịch hoặc nơi doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản mà Quản tài viên bị tạm đình chỉ đang hành nghề có trụ sở, Bộ Tư pháp và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

c. Thành phần hồ sơ: Không quy định

d. Số lượng: Không quy định

e. Thời hạn giải quyết: Không quy định

f. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

g. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

h. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

i. Kết quả thực hiện: Quyết định hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên.

j. Lệ phí (nếu có): Không quy định

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Quản tài viên được hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn trong các trường hợp sau đây:

- Có quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án hoặc bản án đã có hiệu lực của Tòa án tuyên không có tội đối với Quản tài viên.

- Quản tài viên không còn bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

l. Mu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

m. Căn cứ pháp lý

- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

 

12. Thủ tục hành chính Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

a. Trình tự thực hiện:

Sở Tư pháp ra Quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

b. Cách thức thực hiện:

Quyết định hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản được gửi cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân có địa chỉ giao dịch hoặc nơi doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản mà Quản tài viên bị tạm đình chỉ đang hành nghề có trụ sở, Bộ Tư pháp và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

c. Thành phần hồ sơ: Không quy định

d. Số lượng: Không quy định

e. Thời hạn giải quyết: Không quy định

f. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

g. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

h. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

i. Kết quả thực hiện: Quyết định hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

j. Lệ phí (nếu có): Không quy định

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn trong các trường hợp sau đây:

- Công ty hợp danh đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản.

- Doanh nghiệp tư nhân đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản.

l. Mu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

m. Căn cứ pháp lý

- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2742/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2742/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2015
Ngày hiệu lực01/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2742/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2742/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở tư pháp Khánh Hòa 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2742/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở tư pháp Khánh Hòa 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2742/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Duy Bắc
        Ngày ban hành01/10/2015
        Ngày hiệu lực01/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2742/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở tư pháp Khánh Hòa 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2742/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở tư pháp Khánh Hòa 2015

            • 01/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực