Quyết định 2743/QĐ-UBND

Quyết định 2743/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2018 và giai đoạn năm 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 2743/QĐ-UBND 2018 lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng Thanh Hóa 2019 2025


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2743/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 19 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ VÀ LỘ TRÌNH ÁP DỤNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG NĂM 2018 VÀ GIAI ĐOẠN NĂM 2019 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ: số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2263/SKHĐT-TĐ ngày 15/5/2018 và Công văn số 3446/SKHĐT-TĐ ngày 10/7/2018 về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2018 và giai đoạn năm 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Y tế; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa; UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và những nội dung công việc quy định tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng lộ trình quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

KẾ HOẠCH

TỔNG THỂ VÀ LỘ TRÌNH ÁP DỤNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG NĂM 2018 VÀ GIAI ĐOẠN NĂM 2019 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH

1. Cụ thể hóa nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1402/QĐ- TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025.

2. Ứng dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin, truyền thông vào hoạt động đấu thầu mua sắm công, đảm bảo mang lại đúng giá trị tài sản, công trình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế, ngăn ngừa tham nhũng và nâng cao niềm tin của người dân vào hoạt động đấu thầu mua sắm công.

3. Xây dựng các điều kiện cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ đáp ứng việc triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng.

4. Làm cơ sở kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện đấu thầu qua mạng của các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Đôn đốc, hướng dẫn và giám sát việc áp dụng đấu thầu qua mạng

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan:

- Thực hiện quyết liệt việc đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị áp dụng đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình đã quy định.

- Giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện áp dụng đấu thầu qua mạng của các chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu trên địa bàn tỉnh; hàng năm, tổ chức tổng kết và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng.

- Kiên quyết xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các trường hợp không triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình đã quy định.

2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan

- Các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, kịp thời tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác đấu thầu đã được cấp có thẩm quyền ban hành bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn ở ngành, địa phương, đơn vị; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh, khẩn trương tổ chức thực hiện chiến lược truyền thông, dành nhiều thời lượng phát sóng, tin bài tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về lợi ích của đấu thầu qua mạng, nêu bật lợi ích của đấu thầu qua mạng và cơ hội tham gia thực hiện các gói thầu đối với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Nâng cấp hạ tầng mạng cơ quan, đơn vị và đào tạo nâng cao năng lực của người sử dụng

- Các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc UBND tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, ưu tiên nâng cấp hệ thống mạng, thiết bị công nghệ thông tin, đáp ứng điều kiện hạ tầng mạng tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đảm bảo đầy đủ các điều kiện để được cấp chứng thư số theo quy định.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành, đơn vị liên quan, hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị về các tiêu chuẩn hạ tầng mạng đủ điều kiện tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, thường xuyên phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức các khóa đào tạo về đấu thầu qua mạng cho các đối tượng liên quan, bao gồm: chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, thanh tra, các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động đầu tư, phân bổ vốn cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh..., đảm bảo các ngành, địa phương, đơn vị vận hành thuần thục hoạt động đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ LỘ TRÌNH ÁP DỤNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG

1. Kế hoạch thực hiện

a) Năm 2018

- Nâng cấp hạ tầng mạng cơ quan, đơn vị và đào tạo tập huấn đấu thầu qua mạng cho người sử dụng

+ Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh khẩn trương rà soát các điều kiện, huy động có hiệu quả các nguồn lực để từng bước nâng cấp hệ thống mạng, thiết bị công nghệ thông tin, đảm bảo đáp ứng điều kiện hạ tầng mạng tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Đảm bảo 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh đăng ký tham gia và được cấp chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Tổ chức rà soát, đánh giá năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu qua mạng của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh để tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo 100% cán bộ làm công tác đấu thầu qua mạng được tham gia các lớp tập huấn về đấu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu quốc gia.

- Kiểm tra, giám sát và đôn đốc triển khai thực hiện: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác đấu thầu qua mạng và thực hiện chế độ báo cáo của các đơn vị; tham mưu cho UBND, Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp xử lý đối với các đơn vị chưa triển khai thực hiện nghiêm lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng theo quy định.

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức: giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện tốt công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về lợi ích của đấu thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

b) Giai đoạn 2019 - 2025

- Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu qua mạng trong giai đoạn tới theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Tiếp tục nâng cấp hạ tầng mạng tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và tổ chức tập huấn về đấu thầu qua mạng cho người sử dụng trong giai đoạn tới phù hợp với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Quyết liệt đôn đốc, hướng dẫn và giám sát triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình quy định.

2. Lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng

Bắt đầu từ ngày 01/8/2018, các ngành, địa phương, đơn vị phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình sau đây:

a) Năm 2018

- Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chủ tịch UBND tỉnh:

+ Lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% các gói thầu chào hàng cạnh tranh và gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

+ Lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu tư vấn có giá trị từ 05 tỷ đồng trở xuống đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

- Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chủ tịch UBND cấp huyện:

+ Lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

+ Lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu tư vấn có giá trị từ 02 tỷ đồng trở xuống đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

b) Giai đoạn năm 2019 - 2025

Căn cứ tình hình thực tế và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để điều chỉnh tăng tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn tiếp theo cho phù hợp, đảm bảo mục tiêu đến năm 2025:

- 100% thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Tối thiểu 70% số lượng gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- 100% hoạt động mua sắm thường xuyên được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư, bên mời thầu trên địa tỉnh, tổ chức triển khai Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2018 và giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, bảo đảm theo đúng lộ trình đã quy định.

- Tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, đơn vị liên quan, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; trường hợp phát hiện các cơ quan, đơn vị không thực hiện đúng theo lộ trình quy định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

- Kịp thời tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, tổ chức đào tạo nghiệp vụ về đấu thầu qua mạng cho các chủ đầu tư, bên mời thầu và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn chủ đầu tư đề xuất lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định, ngay trong bước thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Sở Tài chính

- Hướng dẫn chủ đầu tư đề xuất lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định, ngay trong bước thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm thường xuyên.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc áp dụng đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu nằm trong phạm vi bắt buộc áp dụng đấu thầu qua mạng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đẩy mạnh thực hiện mua sắm thường xuyên và mua sắm tập trung qua mạng theo đúng lộ trình quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Kiểm tra, rà soát khả năng về ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh tham gia thực hiện đấu thầu qua mạng để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng.

- Kiểm tra, rà soát hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hạ tầng mạng, đảm bảo sẵn sàng thực hiện tốt đấu thầu qua mạng; đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet trong tỉnh phải đảm bảo đường truyền ổn định, thông suốt để thực hiện đấu thầu qua mạng.

- Lồng ghép việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch này với Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, tổ chức triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng trong đấu thầu mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư y tế theo lộ trình quy định.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hóa

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành, đơn vị có liên quan, triển khai thực hiện các văn bản quy định áp dụng bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng qua mạng.

6. Các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc UBND tỉnh

- Kiểm tra, đôn đốc bên mời thầu, chủ đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý của mình khẩn trương triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình quy định tại Kế hoạch này.

- Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND tỉnh về các giải pháp để triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng đúng lộ trình quy định. Trong năm 2018, kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Huy động các nguồn vốn hợp pháp để ưu tiên nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đấu thầu qua mạng; đồng thời, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện đấu thầu qua mạng.

- Lập báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng theo định kỳ (06 tháng, 01 năm) và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước và Công văn số 6981/UBND-THKH ngày 18/6/2018 về tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu các dự án có sử dụng đất, dự án PPP và đấu giá tài sản.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2743/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2743/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2018
Ngày hiệu lực19/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2743/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2743/QĐ-UBND 2018 lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng Thanh Hóa 2019 2025


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2743/QĐ-UBND 2018 lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng Thanh Hóa 2019 2025
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2743/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành19/07/2018
        Ngày hiệu lực19/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2743/QĐ-UBND 2018 lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng Thanh Hóa 2019 2025

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2743/QĐ-UBND 2018 lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng Thanh Hóa 2019 2025

           • 19/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực