Quyết định 2747/QĐ-UBND

Quyết định 2747/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Khánh Hòa năm 2015 và giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2747/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến Khánh Hòa 2015 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2747/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2015 VÀ GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1020/TTr-STTTT ngày 15 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Khánh Hòa năm 2015 và giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

KẾ HOẠCH

CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2015 VÀ GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ công dân và hiệu lực quản lý nhà nước của các cấp chính quyền địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đến năm 2015: Có ít nhất 32% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và khoảng 32% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 trong tổng số thủ tục hành chính được công bố;

b) Đến năm 2018: Có ít nhất 75% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4 và khoảng 75% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến ở mức độ 3, 4 trong tổng số thủ tục hành chính được công bố;

c) Đến năm 2020: 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4 và 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến ở mức độ 3,4 trong tổng số thủ tục hành chính được công bố.

II. NỘI DUNG

1. Số liệu chung

- Tổng số huyện, thị xã, thành phố: 09 đơn vị.

- Tổng số xã, phường: 140 đơn vị.

- Tổng số thủ tục hành chính triển khai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: 1.486 thủ tục.

Trong đó:

+ Số lượng thủ tục hành chính triển khai ở cấp tỉnh: 1.112 thủ tục;

+ Số lượng thủ tục hành chính triển khai ở cấp huyện: 233 thủ tục;

+ Số lượng thủ tục hành chính triển khai ở cấp xã: 141 thủ tục.

- Tổng số thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 đến hết năm 2014: 110 thủ tục.

Trong đó:

+ Số lượng thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 tại cấp tỉnh: 84 thủ tục;

+ Số lượng thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 tại cấp huyện: 20 thủ tục;

+ Số lượng thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 tại cấp xã: 06 thủ tục.

2. Dịch vụ công, thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trong năm 2015

- Tiếp tục triển khai thực hiện thành công và có hiệu quả việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến ở mức độ 3 theo quy định tại Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa công bố Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3.

- Thực hiện nâng cấp, nâng tổng số thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 trong năm 2015 là 474 thủ tục (theo danh mục tại Phụ lục I).

Trong đó:

+ Số lượng thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 tại cấp tỉnh: 384 thủ tục (chiếm 81%);

+ Số lượng thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 tại cấp huyện: 66 thủ tục (chiếm 14%);

+ Số lượng thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 tại cấp xã: 24 thủ tục (chiếm 05%).

3. Dịch vụ công, thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trong giai đoạn 2016 - 2020

- Năm 2018: Thực hiện nâng cấp đạt 75% các thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3, 4; trong đó khoảng 144 thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 4 theo danh mục tại Phụ lục II.

Trong đó:

+ Số lượng thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 4 tại cấp tỉnh: 119 thủ tục (chiếm 83%);

+ Số lượng thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 4 tại cấp huyện: 20 thủ tục (chiếm 14%);

+ Số lượng thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 4 tại cấp xã: 05 thủ tục (chiếm 03%).

- Năm 2020: Tiếp tục thực hiện nâng cấp hoàn thành các thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3, 4 (trong đó ở mức độ 4 chiếm tỷ lệ 60%).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Khánh Hòa được bảo đảm thực hiện thông qua việc đầu tư triển khai các dự án, hạng mục do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh chủ trì thực hiện trong giai đoạn 2014-2020 (bao gồm các dự án, hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin và các dự án khác có liên quan, gọi chung là các dự án, hạng mục phục vụ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến).

Trong đó:

- Sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện các hạng mục: Nâng cấp mở rộng, xây dựng mới hạ tầng mạng, đường truyền, thiết bị công nghệ thông tin (thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại); trang bị cơ sở vật chất và thực hiện các dịch vụ kết hợp khác có liên quan.

- Sử dụng nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện các hoạt động: Tổ chức quản lý, duy trì, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống thông tin; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; thực hiện công tác tuyên truyền;…

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp hành chính

a) Xây dựng và ban hành các quy định, các hướng dẫn để làm căn cứ pháp lý tổ chức triển khai thành công Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

b) Cải cách hành chính gắn liền với hiện đại hóa nền hành chính, trong đó xác định phát triển ứng dụng công nghệ thông tin là nền tảng để triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

c) Gắn mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến với việc đánh giá công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị và xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

d) Duy trì việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng tiêu chí khai thác hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến do cơ quan, đơn vị quản lý.

2. Giải pháp kỹ thuật, công nghệ

a) Chuẩn hóa nâng cấp các hệ thống mạng, thiết bị công nghệ thông tin để phục vụ cho việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó thống nhất sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước để cung cấp dịch cụ công trực tuyến trên Internet.

b) Thống nhất triển khai sử dụng Bộ phần mềm một cửa điện tử để phát triển các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn toàn tỉnh.

c) Trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả triển khai thí điểm mô hình “Phối hợp giải quyết thủ tục hành chính qua mạng tin học theo cơ chế một cửa liên thông”, thực hiện xây dựng và thống nhất phương án triển khai giải quyết thủ tục hành chính liên thông để sớm áp dụng trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4.

d) Tăng cường đầu tư cho công tác bảo đảm an toàn an ninh thông tin đối với các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm cung cấp dịch vụ cho tổ chức, công dân được thông suốt, ổn định và an toàn.

đ) Từng bước số hóa nguồn cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, xem đây là giải pháp thực hiện quan trọng và lâu dài, vừa phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến, vừa tạo điều kiện xây dựng và phát triển chính quyền điện tử của tỉnh.

e) Thực hiện rà soát, đánh giá, nâng cấp và phát triển các ứng dụng quản lý chuyên ngành, lĩnh vực theo hướng mở để có thể kết nối và tích hợp với các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp và trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống.

3. Giải pháp nhân lực

a) Ưu tiên biên chế cán bộ công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị để bảo đảm cơ cấu nhân sự cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, đồng thời kết hợp ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhằm ổn định nguồn nhân lực công nghệ thông tin làm việc lâu dài trong các cơ quan, đơn vị của địa phương.

b) Duy trì công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, bảo đảm có đủ năng lực để tiếp nhận, vận hành và phát triển các hệ thống thông tin nói chung và hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến nói riêng.

c) Tăng cường tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức về tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và trong hoạt động quản lý nhà nước.

4. Giải pháp tổ chức, triển khai

a) Triển khai Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến được thực hiện theo từng giai đoạn. Việc lựa chọn, xác định loại dịch vụ để áp dụng cho mỗi giai đoạn được thực hiện theo hướng dẫn của Chính phủ gắn kết với nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương nhằm tăng cường tính khả thi và hiệu quả sử dụng.

b) Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chủ động, quyết tâm, ủng hộ và theo sát việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

c) Hàng năm, tổ chức kiểm tra rà soát, đánh giá việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 tại các cơ quan nhà nước.

d) Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, bảo đảm thực thi theo đúng các quy định, các tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà nước trong việc đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính nói riêng.

đ) Tăng cường liên kết, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm với các tỉnh, thành trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính. Tiếp thu, lựa chọn và triển khai nhân rộng các giải pháp, các mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mang lại hiệu quả cao.

5. Giải pháp nâng cao nhận thức, thu hút người sử dụng

a) Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh mở chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu thường xuyên để nhân dân biết và hình thành thói quen sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, cũng như tham gia theo dõi, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước thông qua các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

b) Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá đến người dân và cộng đồng xã hội về các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.

c) Tổ chức các buổi tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về lợi ích của việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp.

d) Tổ chức các hội thi tin học, nghiên cứu đề tài khoa học để tìm hiểu, đề xuất giải pháp, mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong bộ phận cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh nói chung và mở rộng ra toàn xã hội nói riêng.

6. Giải pháp tài chính

a) Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí (nguồn chi đầu tư phát triển, nguồn chi sự nghiệp) để thực hiện các dự án, hạng mục phục vụ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo kế hoạch 5 năm và hàng năm được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

b) Ban hành quy định về phí và lệ phí cung cấp dịch vụ công trực tuyến; các quy định về mức chi hành chính khi áp dụng giao dịch văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước. Theo đó trích cân đối và quy định mức chi phù hợp để bảo đảm duy trì hoạt động của các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại địa phương.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Tham mưu ban hành các quy định, các hướng dẫn làm căn cứ pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức triển khai Kế hoạch; hỗ trợ triển khai các phương án, các mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách cho việc duy trì, vận hành các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

c) Theo dõi, đôn đốc việc triển khai các dự án, hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến việc triển khai Kế hoạch.

d) Xây dựng và đề xuất triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của tỉnh bảo đảm đáp ứng khả năng tiếp nhận quản lý và vận hành ổn định các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

đ) Hàng năm, đề xuất và chủ trì tổ chức triển khai kế hoạch tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa xây dựng kênh thông tin tuyên truyền đến người dân về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

e) Phối hợp với Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan nhà nước, đồng thời nghiên cứu và thực thi các giải pháp, biện pháp kỹ thuật để không ngừng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng thống nhất, thuận tiện, tiết kiệm và phổ biến.

f) Thực hiện cải tiến, nâng cấp và vận hành có hiệu quả Cổng thông tin điện tử của tỉnh, đáp ứng là đầu mối cung cấp dịch vụ công trực tuyến chính thống và kịp thời để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

2. Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất và thực hiện phương án kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của tỉnh, bảo đảm đáp ứng nguồn nhân lực để thực hiện Kế hoạch.

b) Tham mưu các kế hoạch cải cách hành chính phải gắn liền với phát triển cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4; việc tổ chức đánh giá thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm phải gắn liền với việc theo dõi, kiểm tra thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan, đơn vị.

c) Tham mưu ban hành quy định về xét thi đua khen thưởng hàng năm đối với tập thể và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thông qua tiến độ thực hiện các dự án, hạng mục phục vụ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình Kế hoạch.

d) Chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai mô hình “Phối hợp giải quyết thủ tục hành chính qua mạng tin học theo cơ chế một cửa liên thông”. Tham mưu ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông để áp dụng thống nhất trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4.

đ) Tiếp nhận và tổng hợp các phản hồi về chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; chủ trì xây dựng và tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

e) Tổ chức quản lý, vận hành có hiệu quả Cổng thông tin điện tử Cải cách hành chính của tỉnh để hỗ trợ kịp thời cho việc triển khai Kế hoạch.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ và các địa phương cân đối, tổng hợp các nguồn lực trong kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển công nghệ thông tin nói chung và phát triển các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến nói riêng.

4. Sở Tài chính

a) Ưu tiên bố trí ngân sách cho các dự án, hạng mục phục vụ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan, đơn vị và các dự án khác hỗ trợ thực hiện Kế hoạch.

b) Tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn đầu tư trong nước và ngoài nước để hỗ trợ thực hiện Kế hoạch.

c) Chủ trì, tham mưu ban hành quy định về phí và lệ phí cung cấp dịch vụ công trực tuyến, quy định mức chi hành chính khi áp dụng giao dịch văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước, quy định mức chi duy trì hoạt động của các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại địa phương.

5. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Căn cứ nội dung Kế hoạch, thực hiện xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí cho công tác tổ chức triển khai và duy trì hoạt động của các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến (thông qua các dự án, hạng mục) để bổ sung trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan mình, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt và tổ chức thực hiện.

b) Thường xuyên kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến do cơ quan, đơn vị quản lý. Nội dung báo cáo được tổng hợp chung trong Báo cáo cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị.

c) Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh các vấn đề vướng mắc, hoặc có các ý kiến đề xuất, kiến nghị, các cơ quan, đơn vị báo cáo kịp thời đến Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện./.

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT TRỰC TUYẾN Ở MỨC ĐỘ 3 ĐẾN NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

TT

Tên thủ tục hành chính

I

UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, tổ chức, doanh nghiệp (khen thưởng thường xuyên, theo đợt thi đua, chuyên đề)

2

Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động ở cấp tỉnh, cấp huyện

3

Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích đã thăm dò khoáng sản

II

Sở Giáo dục và Đào tạo

4

Cấp giấy phép dạy thêm học thêm trong nhà trường

5

Gia hạn giấy phép dạy thêm học thêm trong nhà trường

6

Đăng ký tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên

7

Cấp giấy giới thiệu chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

8

Xin học lại đầu cấp trung học phổ thông

9

Tiếp nhận học sinh Việt Nam cấp trung học phổ thông về nước

10

Cấp giấy xác nhận kết quả thi tốt nghiệp các cấp

11

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp phổ thông từ sổ gốc do bản chính bị mất

12

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp bổ túc từ sổ gốc do bản chính bị mất

13

Công nhận Ban vận động thành lập hội hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo có phạm vi hoạt động trong tỉnh

III

Sở Giao thông - Vận tải

14

Cấp đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông - Vận tải cấp

15

Cấp đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

16

Cấp đổi giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng cấp cho quân nhân

17

Cấp đổi giấy phép lái xe do nước ngoài cấp cho người Việt Nam

18

Cấp đổi giấy phép lái xe do nước ngoài cấp cho người nước ngoài

19

Cấp đổi giấy phép lái xe trong trường hợp còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc và giấy phép lái xe bị mất còn hạn sử dụng

20

Lập lại hồ sơ lái xe trong trường hợp mất hồ sơ gốc nhưng giấy phép lái xe còn hạn sử dụng

21

Cấp đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam.

22

Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô – xe hợp đồng

23

Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô – xe taxi

24

Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô – xe chạy tuyến cố định

25

Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô – xe buýt

26

Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô – xe container

27

Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô – xe du lịch

28

Cấp giấy phép vận tải liên vận Việt - Lào đối với phương tiện vận tải thương mại

29

Cấp giấy phép vận tải liên vận Việt - Lào đối với phương tiện công vụ

30

Cấp giấy phép vận tải liên vận Việt - Lào đối với phương tiện cá nhân

31

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống đường tỉnh và đường quốc lộ được ủy thác quản lý đối với công trình thiết yếu nhóm C, các dự án công trình thiết yếu sửa chữa, cải tạo, nâng cấp

32

Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống đường tỉnh và đường quốc lộ được ủy thác quản lý

33

Cấp phép thi công đào vỉa hè, lề đường để thi công sửa chữa đường ống cấp nước sinh hoạt đối với đường tỉnh và đường quốc lộ được ủy thác quản lý

34

Cấp phép thi công công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống đường tỉnh và đường quốc lộ được ủy thác quản lý

35

Cấp phép thi công cải tạo vỉa hè đối với đường tỉnh và đường quốc lộ được ủy thác quản lý

36

Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh

37

Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường quốc lộ được ủy thác quản lý

38

Cấp phép thi công nút giao đấu nối với đường nhánh vào đường tỉnh và đường quốc lộ được ủy thác quản lý

39

Cấp phép thi công nút giao đấu nối tạm có thời hạn vào đường tỉnh và đường quốc lộ được ủy thác quản lý

40

Cấp gia hạn giấy phép thi công

IV

Sở Khoa học và Công nghệ

41

Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

42

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

43

Công nhận Ban vận động thành lập hội hoạt động trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

44

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu (hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH và CN)

45

Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô-xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

V

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

46

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính

47

Cấp chứng chỉ công nhận vườn giống hữu tính

48

Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp

49

Cấp chứng chỉ công nhận rừng giống trồng

50

Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

51

Cấp chứng chỉ nguồn gốc giống của lô cây con

52

Cấp giấy chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trội (cây mẹ)

53

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

54

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau an toàn

55

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau an toàn

56

Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn

57

Cấp giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

58

Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

59

Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

60

Cấp giấy chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

61

Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

62

Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

63

Cấp chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật

64

Cấp chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật

65

Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

66

Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

67

Cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá dưới 20CV

68

Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá dưới 20CV

69

Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá dưới 20CV

70

Cấp đổi giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá dưới 20CV

VI

Sở Nội vụ

71

Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, tổ chức, doanh nghiệp (khen thưởng thường xuyên, theo đợt thi đua, chuyên đề)

72

Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã

73

Đăng ký hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

74

Đăng ký hoạt động tôn giáo

75

Chấp thuận tổ chức hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo

76

Đăng ký mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

77

Cho phép thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

78

Cho phép hợp nhất các tổ chức tôn giáo trực thuộc

79

Cho phép sáp nhập các tổ chức tôn giáo trực thuộc

80

Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động ở cấp tỉnh, cấp huyện

81

Công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra hội

82

Cho phép đổi tên hội

83

Cho phép chia tách, sáp nhập, hợp nhất các tổ chức hội

84

Cho phép giải thể hội đối với hội tự giải thể

85

Công nhận Ban vận động thành lập hội hoạt động trong lĩnh vực Nội vụ

86

Cung cấp thông tin tài liệu lưu trữ gián tiếp hoặc từ xa

VII

Sở Công thương

87

Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương

88

Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống

89

Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống

90

Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh

91

Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại

92

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

93

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

94

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

95

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

96

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

97

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

98

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

99

Cấp giấy phép sản xuất rượu (quy mô dưới 03 triệu lít/năm)

100

Cấp lại giấy phép sản xuất rượu (quy mô dưới 03 triệu lít/năm)

101

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu (quy mô dưới 03 triệu lít/năm)

102

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

103

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

104

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

105

Cấp gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

106

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý ngành Công thương

107

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý ngành Công thương

VIII

Sở Thông tin và Truyền thông

108

Chấp thuận việc tổ chức họp báo

109

Chấp thuận việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

110

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

111

Cấp giấy phép trưng bày tủ thông tin

112

Chấp thuận việc tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài

113

Cấp giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in của địa phương

114

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức của Trung ương tại địa phương

115

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của Trung ương tại địa phương

116

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thiết bị ngành in cho máy photocopy màu

117

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

118

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

119

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

120

Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

121

Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

122

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

123

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

124

Cấp giấy phép bưu chính

125

Công nhận Ban vận động thành lập hội hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

IX

Sở Tư pháp

126

Đăng ký danh sách đấu giá viên

127

Thành lập văn phòng công chứng

128

Đăng ký hoạt động văn phòng công chứng

129

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

130

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng

131

Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

132

Đăng ký hoạt động văn phòng luật sư và công ty luật TNHH một thành viên

133

Đăng ký hoạt động công ty luật hợp danh và công ty luật TNHH hai thành viên trở lên

134

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

135

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư/chi nhánh/giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

136

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư

137

Đăng ký chuyển đổi hình thức hoạt động tổ chức hành nghề luật sư (trường hợp chuyển đổi công ty luật TNHH một thành viên thành công ty luật TNHH hai thành viên trở lên)

138

Đăng ký cấp lại giấy đăng ký hoạt động, giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân (trường hợp bị rách, cháy hoặc bị tiêu hủy)

139

Cung cấp thông tin về tổ chức hành nghề luật sư

140

Yêu cầu trợ giúp pháp lý

141

Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật

142

Đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài (công ty mẹ có trụ sở ở nước ngoài); công ty luật TNHH 100% vốn nước ngoài, công ty luật TNHH dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam

X

Sở Tài nguyên và Môi trường

143

Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích đã thăm dò khoáng sản

144

Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

145

Cung cấp thông tin về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

146

Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

147

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

148

Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

149

Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

150

Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất

151

Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

152

Cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường

153

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép

154

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép

155

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất

156

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp có văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với quy định pháp luật

157

Cung cấp thông tin đất đai

158

Đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

159

Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

XI

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

160

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

161

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

162

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

163

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

164

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

165

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

166

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

167

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

168

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

169

Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

170

Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm của cá nhân, tổ chức ở địa phương

171

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm ảnh tại Việt Nam

172

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

173

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

174

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

175

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

176

Công nhận Ban vận động thành lập tổ chức hội hoạt động trong lĩnh vực thể thao (Liên đoàn, Hiệp hội, Hội, Câu lạc bộ)

177

Cấp thẻ cộng tác viên thể dục, thể thao

178

Cấp giấy phép quảng cáo ngắn hạn

179

Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

XII

Sở Xây dựng

180

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2)

181

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1)

182

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2

183

Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất)

184

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

185

Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư

186

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

187

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình

188

Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình

189

Gia hạn giấy phép xây dựng

190

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch

191

Cấp chứng chỉ định giá bất động sản

192

Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

193

Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất)

194

Chuyển mục đích nhà khác thành nhà ở (đối với nhà thuộc sở hữu Nhà nước)

195

Chuyển quyền thuê nhà (đối với nhà thuộc sở hữu Nhà nước)

196

Cấp giấy phép hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè (chỉ áp dụng tại thành phố Nha Trang)

197

Cấp giấy phép sử dụng vỉa hè để vật liệu xây dựng

XIII

Sở Y tế

198

Cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược

199

Cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký hành nghề dược

200

Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược (do bị mất) cho cá nhân đăng ký hành nghề dược

201

Đổi chứng chỉ hành nghề dược do hư hỏng, rách nát; thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược

202

Gia hạn chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược

203

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở sản bán buôn thuốc

204

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bán buôn thuốc do bị mất

205

Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bán buôn thuốc do bị hỏng, rách nát

206

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bán buôn thuốc

207

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bán lẻ thuốc

208

Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bán lẻ thuốc

209

Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bán lẻ thuốc do thay đổi địa điểm kinh doanh

210

Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc

211

Xác nhận không hành nghề dược tại địa phương

212

Cấp chứng chỉ chuyên khoa

213

Cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện)

214

Gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện)

215

Cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân (do bị mất) cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện)

216

Đổi chứng chỉ hành nghề y tế tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế trừ bệnh viện (trong trường hợp chuyển địa điểm hành nghề từ tỉnh khác đến Khánh Hòa hoặc thay đổi hình thức hành nghề)

217

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám đa khoa

218

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám nội tổng hợp, phòng khám gia đình, các phòng khám chuyên khoa tim mạch, nhi, lao và bệnh phổi và các phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội khác, phòng tư vấn khám, chữa bệnh qua điện thoại

219

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa ngoại

220

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình

221

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt

222

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Tai - Mũi - Họng

223

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Mắt

224

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ (CSDV) y tế (bao gồm: CSDV tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, huyết áp; CSDV làm răng giả; CSDV chăm sóc sức khoẻ tại nhà và CSDV kính thuốc)

225

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài

226

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện)

227

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện)

228

Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện)

229

Cấp giấy phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo

230

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền

231

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền

232

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền

233

Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền

234

Cấp biển hiệu (biển tên) của người làm công việc chuyên môn trong cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân (kể cả người nước ngoài)

235

Xác nhận không hành nghề y học cổ truyền tại địa phương

236

Công nhận Ban vận động thành lập hội hoạt động trong lĩnh vực Y tế

XIV

Sở Ngoại vụ

237

Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC)

238

Giải quyết thủ tục xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

239

Giải quyết thủ tục cho cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài

XV

Sở Tài chính

240

Kê khai giá dịch vụ lưu trú

241

Đăng ký giá các mặt hàng bình ổn khi nhà nước công bố áp dụng biện pháp bình ổn giá

242

Kê khai giá hàng hóa, dịch vụ

243

Cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

XVI

Sở Kế hoạch và Đầu tư

244

Báo cáo hoạt động của dự án đầu tư

245

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

246

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với doanh nghiệp tư nhân

247

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân

248

Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

249

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp tư nhân

250

Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

251

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với doanh nghiệp tư nhân

252

Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

253

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

254

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp tư nhân

255

Đăng ký chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân

256

Giải thể doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

257

Đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

258

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

259

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

260

Giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

261

Giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

262

Giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

263

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần

264

Đăng ký lập địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần

265

Đăng ký đổi tên công ty cổ phần

266

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần

267

Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần

268

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần

269

Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy,… đối với công ty cổ phần

270

Giải thể doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

271

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện công ty cổ phần

272

Đăng ký chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần

273

Giải thể doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

274

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp

275

Đăng ký thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã

276

Đăng ký thay đổi nơi đăng ký của hợp tác xã

277

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã

278

Đăng ký đổi tên hợp tác xã

279

Đăng ký thay đổi số lượng xã viên của hợp tác xã

280

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã

281

Đăng ký tăng vốn điều lệ của hợp tác xã

282

Đăng ký giảm vốn điều lệ của hợp tác xã

283

Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi

284

Đăng ký kinh doanh hợp tác xã khi chia

285

Đăng ký kinh doanh hợp tác xã khi tách

286

Đăng ký kinh doanh hợp tác xã khi hợp nhất

287

Đăng ký kinh doanh hợp tác xã khi sáp nhập

288

Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã

289

Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do bị mất, cháy, bị hư hỏng,...

290

Giải thể chi nhánh, chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện hợp tác xã

291

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

292

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

293

Đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã

294

Đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã chuyển đổi

295

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã

296

Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã

XVII

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

297

Đăng ký nội quy lao động

298

Đăng ký thỏa ước lao động tập thể

299

Cấp giấy xác nhận khai báo đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

300

Tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng trong Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa

301

Tiếp nhận người khuyết tật vào nuôi dưỡng trong Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa

302

Tiếp nhận trẻ em vào nuôi dưỡng trong Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa

303

Tiếp nhận trẻ em khuyết tật vào nuôi dưỡng trong Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khuyết tật Ninh Hòa

304

Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi

305

Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi

306

Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật

307

Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật

308

Công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

309

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

310

Giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ lão thành cách mạng

311

Giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ tiền khởi nghĩa

312

Giải quyết trợ cấp tiền tử tuất đối với thân nhân của liệt sĩ

313

Thẩm định hồ sơ đề nghị phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

314

Trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

315

Trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến

316

Cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật

317

Trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoa học

318

Trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

319

Trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

320

Trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng

321

Giải quyết chế độ đối với người có công nuôi liệt sĩ

322

Trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước 01/01/1995

323

Trợ cấp một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đã về gia đình trước ngày 31/12/1976

324

Giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu ở chiến trường B, C, K nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước

325

Giải quyết chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

326

Xét duyệt cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công cách mạng

327

Giải quyết hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần cho người có công với cách mạng

328

Di chuyển hài cốt liệt sĩ

329

Hỗ trợ thân nhân đi thăm viếng mộ liệt sĩ

330

Giải quyết trợ cấp tiền tuất đối với vợ (hoặc chồng) liệt sĩ tái giá

331

Giải quyết chế độ tuất từ trần cho người có công cách mạng

332

Giải quyết chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng

333

Cấp giấy xác nhận người có công cách mạng được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

334

Giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

335

Trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng

336

Hỗ trợ kinh phí và xây dựng mới, sửa chữa nhà tình nghĩa cho đối tượng người có công

337

Tiếp nhận người có công với cách mạng vào Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc người có công

338

Thẩm định hồ sơ cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công”

339

Sao lục hồ sơ người có công với cách mạng và thân nhân của họ

340

Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

341

Cấp lại giấy chứng nhận cho người có công

342

Giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong

343

Giải quyết trợ cấp thời cúng liệt sĩ

344

Giám định lại thương tật do các vết thương cũ tái phát

345

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội hoạt động lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội

346

Thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

347

Cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

348

Thành lập trung tâm nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

349

Cho phép thành lập trung tâm nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

350

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập, tư thục

351

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập, tư thục

352

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài

353

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

354

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp

355

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập, tư thục

356

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập, tư thục

357

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp

358

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài

359

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

360

Chia tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh

361

Giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh

362

Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

363

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là phu nhân, phu quân của thành viên cơ quan ngoại giao, lãnh sự nước ngoài, đại diện tổ chức quốc tế liên chính phủ

364

Cấp giấy phép cho người nước ngoài là học sinh, sinh viên đến thực tập tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức Việt Nam

365

Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được cấp giấy phép lao động

366

Đăng ký hợp đồng cá nhân đi làm việc ở nước ngoài

367

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập

368

Cấp giấy phép cho người nước ngoài vào Việt Nam để chào bán dịch vụ

369

Xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

370

Cấp giấy phép cho người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam không thường xuyên

371

Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp

372

Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp

373

Đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh của doanh nghiệp

374

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trường hợp giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như: Họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc

375

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trường hợp giấy phép hết hạn

376

Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam để thực hiện các gói thầu hoặc dự án của nhà thầu nước ngoài đã trúng thầu tại Việt Nam

377

Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài

XVIII

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

378

Chấp thuận nội quy lao động

379

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

380

Cấp giấy phép xây dựng các công trình xây dựng

381

Xác nhận hợp động, văn bản về bất động sản

XIX

Thanh tra tỉnh

382

Giải quyết tố cáo

383

Tiếp công dân

384

Xử lý đơn thư

XX

UBND cấp huyện

385

Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá dưới 20CV

386

Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá dưới 20CV

387

Cấp đổi giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá dưới 20CV

388

Cấp giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường

389

Gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường

390

Cấp giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

391

Gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

392

Cấp giấy phép trông giữ và quản lý việc học tập của học sinh tiểu học

393

Cấp giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh cấp trung học cơ sở đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

394

Tiếp nhận chuyển trường cho học sinh cấp trung học cơ sở đến từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

395

Tiếp nhận học sinh Việt Nam cấp trung học cơ sở về nước

396

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, bổ túc Trung học cơ sở

397

Cấp điều chỉnh bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, bổ túc Trung học cơ sở

398

Cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ ở đô thị

399

Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ

400

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

401

Gia hạn giấy phép xây dựng

402

Cấp sao lục bản chính giấy phép xây dựng

403

Cấp giấy phép cải tạo sửa chữa, mở rộng nhà ở hiện có

404

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép

405

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép

406

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất

407

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp có văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với quy định pháp luật

408

Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

409

Đăng ký thuế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

410

Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, thay đổi diện tích thửa đất, thay đổi về quyền, thay đổi nghĩa vụ tài chính

411

Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

412

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

413

Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

414

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp

415

Sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp

416

Đăng ký xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

417

Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

418

Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà trước đây chỉ chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (do không thay đổi thửa đất)

419

Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà trước đây khi góp vốn đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho pháp nhân mới (do có thay đổi thửa đất)

420

Đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

421

Cung cấp thông tin đất đai

422

Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

423

Cấp giấy phép hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè

424

Cấp giấy phép thi công trong phạm vi giới hạn đường bộ

425

Cấp giấy phép sử dụng vỉa hè để vật liệu xây dựng

426

Cấp phép đậu, đỗ xe

427

Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu

428

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu

429

Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

430

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá

431

Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

432

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

433

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

434

Đăng ký khai trình sử dụng lao động

435

Trợ cấp tái hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm, người nghiện ma túy

436

Cấp giấy chứng nhận người bị thương đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh

437

Cấp lại giấy chứng nhận người bị thương đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh

438

Hỗ trợ kinh phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

439

Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã

440

Đăng ký hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

441

Kê khai giá dịch vụ lưu trú

442

Đăng ký thay đổi hộ tịch

443

Đăng ký cải chính hộ tịch

444

Đăng ký xác định lại dân tộc

445

Đăng ký xác định lại giới tính

446

Đăng ký bổ sung hộ tịch

447

Đăng ký điều chỉnh hộ tịch

448

Cấp lại bản chính giấy khai sinh

449

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

450

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

XXI

UBND cấp xã

451

Cấp giấy phép xây dựng công trình tạm

452

Cấp giấy phép xây dựng nhà mới, cải tạo nhà ở nông thôn

453

Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

454

Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở

455

Cung cấp thông tin đất đai

456

Cho phép thành lập câu lạc bộ thể dục, thể thao

457

Đăng ký người vào tu

458

Đăng ký khai sinh đúng hạn

459

Đăng ký lại việc sinh

460

Đăng ký khai sinh quá hạn

461

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra rồi mới chết

462

Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

463

Đăng ký kết hôn

464

Đăng ký lại kết hôn

465

Đăng ký khai tử đúng hạn

466

Đăng ký lại khai tử

467

Đăng ký khai tử quá hạn

468

Đăng ký khai tử cho trẻ em sinh ra rồi mới chết

469

Đăng ký việc giám hộ

470

Đăng ký việc chấm dứt giám hộ

471

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi

472

Đăng ký bổ sung hộ tịch

473

Đăng ký điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác

474

Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT TRỰC TUYẾN Ở MỨC ĐỘ 4 ĐẾN NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

TT

Tên thủ tục hành chính

I

UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Nhập quốc tịch Việt Nam

2

Xin thôi quốc tịch Việt Nam

3

Xin trở lại quốc tịch Việt Nam

II

Sở Giao thông - Vận tải

4

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống đường tỉnh và đường quốc lộ được ủy thác quản lý đối với công trình thiết yếu nhóm C, các dự án công trình thiết yếu sửa chữa, cải tạo, nâng cấp

5

Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống đường tỉnh và đường quốc lộ được ủy thác quản lý

6

Cấp phép thi công đào vỉa hè, lề đường để thi công sửa chữa đường ống cấp nước sinh hoạt đối với đường tỉnh và đường quốc lộ được ủy thác quản lý

7

Cấp phép thi công công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống đường tỉnh và đường quốc lộ được ủy thác quản lý

8

Cấp phép thi công cải tạo vỉa hè đối với đường tỉnh và đường quốc lộ được ủy thác quản lý

9

Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh

10

Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường quốc lộ được ủy thác quản lý

11

Cấp phép thi công nút giao đấu nối với đường nhánh vào đường tỉnh và đường quốc lộ được ủy thác quản lý

12

Cấp phép thi công nút giao đấu nối tạm có thời hạn vào đường tỉnh và đường quốc lộ được ủy thác quản lý

13

Cấp gia hạn giấy phép thi công

III

Sở Khoa học và Công nghệ

14

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

15

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận hợp chuẩn độc lập

16

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

17

Đăng ký công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy độc lập

18

Đăng ký công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

IV

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

19

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

20

Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

21

Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

22

Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

23

Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

24

Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

V

Sở Nội vụ

25

Đăng ký hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

26

Chấp thuận tổ chức hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo

27

Đăng ký mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

28

Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động ở cấp tỉnh, cấp huyện

29

Cho phép đổi tên hội

30

Cho phép chia tách, sáp nhập, hợp nhất các tổ chức hội

31

Cho phép giải thể hội đối với hội tự giải thể

32

Công nhận Ban vận động thành lập hội hoạt động trong lĩnh vực Nội vụ

33

Cung cấp thông tin tài liệu lưu trữ gián tiếp hoặc từ xa

VI

Sở Công thương

34

Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại

35

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

36

Cấp gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

37

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý ngành Công thương

VII

Sở Thông tin và Truyền thông

38

Chấp thuận việc tổ chức họp báo

39

Chấp thuận việc tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài

40

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

41

Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

42

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

VIII

Sở Tư pháp

43

Yêu cầu trợ giúp pháp lý

IX

Sở Tài nguyên và Môi trường

44

Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

45

Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất

46

Cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường

47

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép

48

Cung cấp thông tin đất đai

49

Đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

X

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

50

Cấp giấy phép quảng cáo ngắn hạn

51

Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

52

Gia hạn giấy phép xây dựng

XI

Sở Xây dựng

53

Cấp giấy phép hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè (chỉ áp dụng tại thành phố Nha Trang)

54

Cấp giấy phép sử dụng vỉa hè để vật liệu xây dựng

XII

Sở Y tế

55

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bán buôn thuốc do bị mất

56

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bán buôn thuốc

57

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bán lẻ thuốc

58

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện)

59

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện)

60

Cấp giấy phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo

61

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền

62

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền

XIII

Sở Ngoại vụ

63

Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC)

64

Giải quyết thủ tục xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

65

Giải quyết thủ tục cho cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài

XIV

Sở Tài chính

66

Kê khai giá dịch vụ lưu trú

XV

Sở Kế hoạch và Đầu tư

67

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp tư nhân

68

Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

69

Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

70

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

71

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp tư nhân

72

Đăng ký chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân

73

Giải thể doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

74

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

75

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

76

Giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

77

Giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

78

Giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

79

Đăng ký đổi tên công ty cổ phần

80

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần

81

Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần

82

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần

83

Giải thể doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

84

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện công ty cổ phần

85

Đăng ký chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần

86

Giải thể doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

87

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp

88

Đăng ký thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã

89

Đăng ký đổi tên hợp tác xã

90

Đăng ký thay đổi số lượng xã viên của hợp tác xã

91

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã

92

Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi

93

Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã

94

Giải thể chi nhánh, chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện hợp tác xã

95

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

96

Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã

XVI

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

97

Đăng ký nội quy lao động

98

Đăng ký thỏa ước lao động tập thể

99

Cấp giấy xác nhận khai báo đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

100

Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi

101

Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật

102

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

103

Cấp giấy xác nhận người có công cách mạng được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

104

Sao lục hồ sơ người có công với cách mạng và thân nhân của họ

105

Cấp lại giấy chứng nhận cho người có công

106

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập, tư thục

107

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập, tư thục

108

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp

109

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài

110

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

111

Cấp giấy phép cho người nước ngoài là học sinh, sinh viên đến thực tập tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức Việt Nam

112

Đăng ký hợp đồng cá nhân đi làm việc ở nước ngoài

113

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập

114

Cấp giấy phép cho người nước ngoài vào Việt Nam để chào bán dịch vụ

115

Xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

116

Cấp giấy phép cho người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam không thường xuyên

117

Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài

XVII

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

118

Chấp thuận nội quy lao động

119

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

XVIII

UBND cấp huyện

120

Gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường

121

Gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

122

Tiếp nhận học sinh Việt Nam cấp trung học cơ sở về nước

123

Cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ ở đô thị

124

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

125

Gia hạn giấy phép xây dựng

126

Cấp giấy phép cải tạo sửa chữa, mở rộng nhà ở hiện có

127

Cấp giấy phép hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè

128

Cấp giấy phép thi công trong phạm vi giới hạn đường bộ

129

Cấp giấy phép sử dụng vỉa hè để vật liệu xây dựng

130

Cấp phép đậu, đỗ xe

131

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép

132

Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

133

Cung cấp thông tin đất đai

134

Đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

135

Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

136

Đăng ký khai trình sử dụng lao động

137

Đăng ký hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

138

Kê khai giá dịch vụ lưu trú

139

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

XIX

UBND cấp xã

140

Cấp giấy phép xây dựng công trình tạm

141

Cấp giấy phép xây dựng nhà mới, cải tạo nhà ở nông thôn

142

Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

143

Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở

144

Cung cấp thông tin đất đai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2747/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2747/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2014
Ngày hiệu lực16/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2747/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2747/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến Khánh Hòa 2015 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2747/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến Khánh Hòa 2015 2016 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2747/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Duy Bắc
        Ngày ban hành16/10/2014
        Ngày hiệu lực16/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2747/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến Khánh Hòa 2015 2016 2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2747/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến Khánh Hòa 2015 2016 2020

         • 16/10/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/10/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực