Quyết định 2749/QĐ-UBND

Quyết định 2749/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực dân số thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành y tế do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2749/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực dân số ngành y tế Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2749/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRONG LĨNH VỰC DÂN SỐ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH Y TẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-BYT ngày 04/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực dân số thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc tại Tờ trình số: 90 ngày 05 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Y tế (có phụ lục kèm theo).

Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính trên, trình Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Như Điều 3;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin - GTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KS1, KS3.
 (Th-
150b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRONG LĨNH VỰC DÂN SỐ
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 10 năm 2019  của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

1. Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

Thời hạn giải quyết

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Địa điểm thực hiện

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc qua hệ thống bưu chính

Phí, Lệ phí

Không có

Căn cứ pháp lý

1. Luật Bình đẳng giới năm 2006;

2. Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.

Ghi chú

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 1, phần II Quyết định số 792/QĐ-BYT ngày 04/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực dân số thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2749/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2749/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2019
Ngày hiệu lực30/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(10/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2749/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2749/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực dân số ngành y tế Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2749/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực dân số ngành y tế Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2749/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Văn Trì
        Ngày ban hành30/10/2019
        Ngày hiệu lực30/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (10/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2749/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực dân số ngành y tế Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2749/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực dân số ngành y tế Vĩnh Phúc

            • 30/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực