Quyết định 275/QĐ-UBND

Quyết định 275/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở tư pháp tỉnh Bình Phước

Quyết định 275/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính đấu giá tài sản Sở tư pháp Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 306/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Trung tâm hành chính công Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 18/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 275/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính đấu giá tài sản Sở tư pháp Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 275/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2571/QĐ-BTP ngày 14/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghcủa Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 02/TTr-STP ngày 05/01/2018 và Tờ trình số 231/TTr-VPUBND ngày 26/01/2018 của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở tư pháp tỉnh Bình Phước (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, TTTH-CB, KSTTHC;
- Lưu: VT, (Ch).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH PHƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Mã số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Trang

1

BPC- 284258

Cấp thđấu giá viên

3

2

BPC- 284259

Thu hồi thẻ đấu giá viên

6

3

BPC- 284260

Cấp lại thẻ đấu giá viên

7

4

BPC- 284261

Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

9

5

BPC- 284262

Đăng ký thay đổi nội dung Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

14

6

BPC- 284263

Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp

18

7

BPC- 284264

Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác

22

8

BPC- 284265

Cấp li giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

25

9

BPC- 284266

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sn

28

10

BPC- 284267

Thu hồi giấy Đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

30

11

BPC- 284268

Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

32

12

BPC- 284269

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá

34

 

Phần II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Cấp Thẻ đấu giá viên. Mã số hồ sơ: BPC- 284258

a) Trình tự thực hiện:

Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng nộp hồ sơ đề nghị cấp Thẻ đấu giá viên cho đấu giá viên của tổ chức mình đến Sở Tư pháp.

Trường hợp nộp trực tiếp thì xuất trình bản chính Chứng chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên được đề nghị cấp Thẻ.

Trường hợp gửi qua đường dịch vụ bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác thì phải gửi bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên được đề nghị cấp Thẻ.

b) Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Sở Tư pháp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp Thẻ đấu giá viên;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên được đề nghị cấp Thẻ;

- 01 ảnh màu cỡ 2cm x 3cm (ảnh chụp không quá 06 tháng trước ngày nộp ảnh).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp Thẻ đấu giá viên.

h) Phí, lệ phí: Không quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị cấp Thẻ đấu giá viên (mẫu TP-ĐGTS-03 ban hành kèm theo thông tư số 06/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Thẻ đấu giá viên chỉ có giá trị khi đấu giá viên hành nghề trong tổ chức đã đề nghị cấp Thẻ.

- Người được cấp Thẻ đấu giá viên không được kiêm nhiệm hành nghề công chứng, thừa phát lại.

i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:

TP-ĐGTS-03
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……………………….

Tên tổ chức đấu giá tài sản/Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng: ...............................................

Giấy đăng ký hoạt động/ Quyết định thành lập số: .............................................................

Cấp ngày ............................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................................................

Điện thoại:………………………………………….Fax:..........................................................

Đề nghị Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên cho các đấu giá viên sau đây:

STT

H và tên

Ngày sinh

SChứng chỉ hành nghề đấu giá

Nơi thường trú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
Người đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

2. Thu hồi Thẻ đấu giá viên. Mã số hồ sơ: BPC- 284259-

a) Trình tự thực hiện:

Thẻ đấu giá viên bị thu hồi khi người đó bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định tại Điều 16 Luật Đấu giá tài sản.

b) Cách thức thực hiện:

Sở Tư pháp đã cấp Thẻ đấu giá viên quyết định thu hồi Thẻ đấu giá viên của người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá. Quyết định thu hồi Thẻ đấu giá viên được gửi cho người bị thu hồi Thẻ, tổ chức nơi người đó hành nghề, Bộ Tư pháp và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Thẻ đấu giá viên không còn giá trị sử dụng kể từ thời điểm Bộ trưởng Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định.

d) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi Thẻ đấu giá viên.

h) Phí, lệ phí: Không quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

3. Cấp lại Thẻ đấu giá viên. Mã số hồ sơ: BPC- 284260

a) Trình tự thực hiện:

Trường hợp đấu giá viên hành nghề trong tổ chức bị mất Thẻ đấu giá viên, Thẻ đấu giá viên bị hư hỏng không thể sử dụng được thì Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng lập một bộ hồ sơ theo quy định đề nghị cấp lại Thẻ đấu giá viên, nộp trực tiếp, gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Sở Tư pháp

Trường hợp nộp trực tiếp thì xuất trình bản chính Chứng chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên được đề nghị cấp lại Thẻ.

Trường hợp gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác thì phải gửi bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên được đề nghị cấp lại Thẻ.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Sở Tư pháp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp lại Thẻ đấu giá viên;

- 01 ảnh màu cỡ 2cm x 3 cm (ảnh chụp không quá 06 tháng trước ngày nộp ảnh).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp lại Thẻ đấu giá viên; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định cấp lại Thẻ đấu giá viên.

h) Phí, lệ phí: Không quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị cấp lại Thẻ đấu giá viên (mẫu TP-ĐGTS-04 ban hành kèm theo thông tư số 06/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:

TP-ĐGTS-04
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)

Tên tổ chức đấu giá tài sản/Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng: ...............................................

Giấy đăng ký hoạt động/ Quyết định thành lập số: .............................................................

Cấp ngày .............................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở: ......................................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………………. Fax: .................................................

Đnghị Sở Tư pháp cấp lại Thẻ đấu giá viên cho:..............................................................

Ông/Bà:................................................................................. sinh ngày ……../……./……...

Số Chng chỉ hành nghề đấu giá: …………………………. ngày cấp..................................

Đã được cấp Thẻ đấu giá viên số: ……………………………………. ngày cấp: .................

Lý do đề nghị cấp lại Thẻ đấu giá viên:................................................................................

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
Người đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

4. Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản. Mã số hồ sơ: BPC-284261

a) Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp đấu giá tài sản đáp ứng quy định tại Điều 23 của Luật Đấu giá tài sản thực hiện đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp.

b) Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được nộp trực tiếp, gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Sở Tư pháp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động;

- Điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty đấu giá hợp danh;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh;

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

h) Phí, Lệ phí: 1.000.000 đồng.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-05 ban hành kèm theo thông tư số 06/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh.

- Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp; Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên.

- Doanh nghiệp đấu giá tài sản có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:

TP-ĐGTS-05
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) …………………………

Tên tôi là:.......................................................................................... Nam/Nữ………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………/………../……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..........................................................................................

Chỗ ở hiện nay:.....................................................................................................................

Điện thoại:……………………………………………..Email:....................................................

Chứng minh nhân dân số/Hchiếu/Thẻ Căn cước công dân số:........................................

Ngày cấp: ……/..../.... Nơi cấp:.............................................................................................

Đề nghị đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản với các nội dung sau đây:

1. Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản (tên gọi ghi bằng chữ in hoa):

..............................................................................................................................................

Tên giao dịch (nếu có): ........................................................................................................

Tên viết tắt (nếu có): ............................................................................................................

Tên tiếng Anh (nếu có): .......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở: ......................................................................................................................

Điện thoại:……………………………….Fax:……………………. Email:................................

Website:...............................................................................................................................

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân/ Thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc là đấu giá viên đối với công ty hợp danh:

a) Họ và tên: ................................................... Nam/Nữ:……….. sinh ngày:……./……/……

Chứng minh nhân dân/Hchiếu/ Thẻ Căn cước công dân số:.............................................

Ngày cấp: ……./……/………… Nơi cấp:...............................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..........................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...................................................................................................................

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số:..................................................... ngày cấp……/…../..

b) Họ và tên:..................................................... Nam/Nữ:……….. sinh ngày:……/…../…….

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/ Thẻ Căn cước công dân số:............................................

Ngày cấp: ………/…../………… Nơi cấp:.............................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.........................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...................................................................................................................

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: ................................................ ngày cấp ……./…../...

3. Danh sách đấu giá viên khác trong doanh nghiệp đấu giá tài sản (nếu có):

Stt

Họ tên

Năm sinh

Chứng chỉ hành nghề đấu giá

(ghi rõ s, ngày cấp)

Địa ch, số điện thoại liên hệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
Người đề nghị

 

5. Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Mã số hồ sơ: BPC- 284262

a) Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp thành doanh nghiệp đấu giá theo quy định tại Điều 23 Luật Đấu giá tài sản thực hiện đăng ký hoạt động động tại Sở Tư pháp.

b) Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được nộp trực tiếp, gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Sở Tư pháp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động.

- Điều lệ của doanh nghiệp đối với Công ty đấu giá hợp danh.

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, Chứng chỉ đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá được thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.

h) Phí, lệ phí: 500.000 đồng.

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.

k) tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản (áp dụng đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày 01/7/2017 đăng ký hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều 80 Luật Đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-06 ban hành kèm theo Thông tư số 062017/TT-BTP).

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:

TP-ĐGTS-06
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

DOANH NGHIỆP
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Áp dụng đối với doanh nghiệp đu giá tài sản thành lập trước ngày 01/7/2017 đăng ký hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều 80 của Luật đấu giá tài sản)

nh gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) …………………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ...........................................................................

Địa chỉ trụ sở:.......................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: .............................. ngày……../……./………..

Họ và tên người đại diện theo pháp luật:.............................................................................

Đề nghị đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản với các nội dung sau đây:

1. Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản (tên gọi ghi bằng chữ in hoa):

............................................................................................................................................

Tên giao dịch (nếu có): ......................................................................................................

Tên viết tắt (nếu có): ..........................................................................................................

Tên tiếng Anh (nếu có): .....................................................................................................

Địa chỉ trụ sở: ....................................................................................................................

Điện thoại: ………………………….. Fax:………………….. Email: .....................................

Website: .............................................................................................................................

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân/ Thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc là đấu giá viên đối với công ty hợp danh:

a) Họ và tên: ........................................... Nam/Nữ:………… sinh ngày:……/……/……….

Chứng minh nhân dân/Hchiếu/ Thẻ Căn cước công dân số: .........................................

Ngày cấp: ……../……./……… Nơi cấp:..............................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số:........................................ ngày cấp……./……/………...

b) Họ và tên: ............................................ Nam/Nữ:………. sinh ngày:……../……./………

Chứng minh nhân dân/H chiếu/ Thẻ Căn cước công dân số:..........................................

Ngày cấp: ……/……/…….. Nơi cấp:..................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................................

Chỗ ở hiện nay:.................................................................................................................

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số:.......................................... ngày cấp ……./……./……..

3. Danh sách đấu giá viên khác trong doanh nghiệp đấu giá tài sản (nếu có):

Stt

H tên

Năm sinh

Chứng chỉ hành nghề đấu giá

(ghi rõ số, ngày cấp)

Địa ch, số đin thoi liên h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Chúng tôi cam kết kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản của doanh nghiệp

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
Người đại diện theo pháp luật
K
ý, ghi rõ họ tên, đóng dấu

 

6. Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác: Mã số hồ sơ: BPC- 284263

a) Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản mới theo quy định tại Điều 25 của Luật đấu giá tài sản.

b) Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được nộp trực tiếp, gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Sở Tư pháp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động.

- Điều lệ của doanh nghiệp đối với Công ty đấu giá hợp danh.

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, Chứng chỉ đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh.

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi Kiện theo quy định của pháp luật.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá được thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác.

h) Phí, lệ phí: 500.000 đồng.

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản (áp dụng đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày 01/7/2017 đăng ký hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều 80 Luật Đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-06 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.

l) Căn cứ pháp lý:

- Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:

TP-ĐGTS-06
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

DOANH NGHIỆP
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Áp dụng đối với doanh nghiệp đu giá tài sản thành lập trước ngày 01/7/2017 đăng ký hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều 80 của Luật đấu giá tài sản)

nh gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) …………………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ...........................................................................

Địa chỉ trụ sở:.......................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: .............................. ngày……../……./………..

Họ và tên người đại diện theo pháp luật:.............................................................................

Đề nghị đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản với các nội dung sau đây:

1. Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản (tên gọi ghi bằng chữ in hoa):

............................................................................................................................................

Tên giao dịch (nếu có): ......................................................................................................

Tên viết tắt (nếu có): ..........................................................................................................

Tên tiếng Anh (nếu có): .....................................................................................................

Địa chỉ trụ sở: ....................................................................................................................

Điện thoại: ………………………….. Fax:………………….. Email: .....................................

Website: .............................................................................................................................

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân/ Thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc là đấu giá viên đối với công ty hợp danh:

a) Họ và tên: ........................................... Nam/Nữ:………… sinh ngày:……/……/……….

Chứng minh nhân dân/Hchiếu/ Thẻ Căn cước công dân số: .........................................

Ngày cấp: ……../……./……… Nơi cấp:..............................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số:........................................ ngày cấp……./……/………...

b) Họ và tên: ............................................ Nam/Nữ:………. sinh ngày:……../……./………

Chứng minh nhân dân/H chiếu/ Thẻ Căn cước công dân số:..........................................

Ngày cấp: ……/……/…….. Nơi cấp:..................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................................

Chỗ ở hiện nay:.................................................................................................................

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số:.......................................... ngày cấp ……./……./……..

3. Danh sách đấu giá viên khác trong doanh nghiệp đấu giá tài sản (nếu có):

Stt

H tên

Năm sinh

Chứng chỉ hành nghề đấu giá

(ghi rõ số, ngày cấp)

Địa ch, số đin thoi liên h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Chúng tôi cam kết kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản của doanh nghiệp

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
Người đại diện theo pháp luật
K
ý, ghi rõ họ tên, đóng dấu

 

7. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản. Mã số hồ sơ: BPC- 284264

a) Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp đấu giá tài sản thay đổi nội dung đăng ký hoạt động về tên gọi, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì thực hiện thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản tại Sở Tư pháp.

b) Cách thức thực hiện:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, doanh nghiệp đấu giá tài sản gửi giấy đề nghị thay đổi đến Sở Tư pháp. Hồ sơ được nộp trực tiếp, gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-07 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp).

d) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị thay đổi, Sở Tư pháp quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối thay đổi nội dung đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

h) Phí, lệ phí: 500.000 đồng.

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-07 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Trường hợp đã quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp nhưng sau đó phát hiện thông tin kê khai trong hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp là giả mạo thì Sở Tư pháp ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:

TP-ĐGTS-07
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

DOANH NGHIỆP
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……………………

Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản: .....................................................................................

............................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................................................

............................................................................................................................................

Điện thoại: …………………………… Fax: …………………. Email: ...................................

Giấy đăng ký hoạt động số: …………………………do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……………… cấp ngày: ……../ ………./...............................................................

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản như sau:

1 .........................................................................................................................................

2 .........................................................................................................................................

3 .........................................................................................................................................

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
Người đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

8. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản. Mã số hồ sơ: BPC- 284265

a) Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp đấu giá tài sản đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới các hình thức khác thì gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp.

b) Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được nộp trực tiếp, gửi qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-08 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp).

d) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp lại Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản.

h) Phí, lệ phí: 500.000 đồng.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-08 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản;

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:

TP-ĐGTS-08
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

DOANH NGHIỆP
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……………………

Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản: ......................................................................................

.............................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở: ......................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại: …………………………… Fax: …………………. Email: ....................................

Giấy đăng ký hoạt động số: …………………………do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……………… cấp ngày: ……../ ………./................................................................

Lý do xin cấp lại: .................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
Người đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

9. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản. Mã số hồ sơ: BPC-284266

a) Trình tự thực hiện:

Chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập ở trong hoặc ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động. Doanh nghiệp đấu giá tài sản chịu trách nhiệm về hoạt động của Chi nhánh. Doanh nghiệp đấu giá tài sản cử một đấu giá viên của doanh nghiệp làm Trưởng Chi nhánh.

b) Cách thức thực hiện:

Doanh nghiệp đấu giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đến Sở Tư pháp nơi đặt Chi nhánh. Hồ sơ được nộp trực tiếp, gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh;

- Quyết định thành lập chi nhánh;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của Trưởng chi nhánh;

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản.

h) Phí, lệ phí: Không quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-09 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Doanh nghiệp đấu giá tài sản cử một đấu giá viên của doanh nghiệp làm Trưởng chi nhánh.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

10. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản. Mã số hồ sơ: BPC-284267

a) Trình tự và Cách thức thực hiện:

Trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản không đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp có văn bản yêu cầu doanh nghiệp đấu giá tài sản đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật Đấu giá tài sản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có văn bản yêu cầu; hết thời hạn nêu trên mà doanh nghiệp đấu giá tài sản vẫn không đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật Đấu giá tài sản thì Sở Tư pháp ra Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động; Sở Tư pháp gửi thông báo bằng văn bản và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Sở Tư pháp để giải trình; sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trong thông báo mà người được yêu cầu không đến thì Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp.

b) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định.

c) Thời hạn giải quyết:

Trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động; Sở Tư pháp gửi thông báo bằng văn bản và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Sở Tư pháp để giải trình; sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trong thông báo mà người được yêu cầu không đến thì Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp.

d) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

g) Phí, lệ phí: Không quy định.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Doanh nghiệp đấu giá tài sản bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động trong các trường hợp sau đây:

- Không đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật này;

- Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động là giả mạo;

- Ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động;

- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không gửi báo cáo theo quy định tại điểm 1 khoản 2 Điều 24 của Luật này mà tái phạm;

- Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu giá tài sản.

11. Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến. Mã số hồ sơ: BPC- 284268

a) Trình tự thực hiện:

Tổ chức đấu giá tài sản thiết lập Trang thông tin điện tử để tổ chức cuộc đấu giá dưới hình thức đấu giá trực tuyến xây dựng Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến và gửi đến Sở Tư pháp nơi tổ chức đấu giá có trụ sở để thẩm định.

b) Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được nộp trực tiếp, gửi qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến Sở Tư pháp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.

* Số lượng hồ sơ: Không quy định.

d) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.

h) Phí, lệ phí: Không quy định.

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

k1) Tổ chức đấu giá tài sản thiết lập Trang thông tin điện tử để tổ chức cuộc đấu giá dưới hình thức đấu giá trực tuyến theo quy định của Luật đấu giá tài sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có hệ thống hạ tầng kỹ thuật để thực hiện đấu giá trực tuyến;

- Có đội ngũ nhân viên điều hành hệ thống kỹ thuật Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến;

- Có phương án, giải pháp kỹ thuật bảo đảm vận hành an toàn hệ thống kỹ thuật Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến.

k2) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật để thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến phải có các chức năng tối thiểu sau đây:

- Đảm bảo tính an toàn, bảo mật về tài khoản truy cập và toàn vẹn dữ liệu, việc tham gia trả giá, giá đã trả và các thông tin về người tham gia đấu giá;

- Ghi nhận và lưu trữ tất cả mức giá được trả trong cuộc đấu giá, việc rút lại giá đã trả và những thông tin cần thiết khác trong quá trình diễn ra cuộc đấu giá trực tuyến;

- Hiển thị công khai, trung thực giá trả của người tham gia đấu giá; trích xuất được lịch sử việc trả giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến;

- Hiển thị mức giá cao nhất được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận 30 giây một lần để những người tham gia đấu giá có thể xem được.

l) Căn cứ pháp lý:

- Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản.

12. Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản: Mã số hồ sơ: BPC-284269

a) Trình tự thực hiện:

Người đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghề đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và người không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra kết quả tập sự trước thực hiện đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tại Sở Tư pháp nơi người đó có tên trong danh sách người tập sự.

b) Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được nộp trực tiếp, gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Sở Tư pháp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

- Báo cáo kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp lập danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở và gửi Bộ Tư pháp; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

h) Phí, lệ phí: 2.700.000 đồng.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-14 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

l) Căn cứ pháp lý:

- Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:

TP-ĐGTS-14
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……………………………..

Tên tôi là:............................................................................................ Nam/Nữ:……………

Ngày sinh:............................................................................................................................

Chứng minh nhân dân /Hộ chiếu/thẻ Căn cước công dân số:............................................

ngày cấp:………/……./………… nơi cấp:............................................................................

Nơi đăng ký hộ khu thường trú:.........................................................................................

Chỗ hiện nay:...................................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………. Email:........................................................

Tôi đã hoàn thành thời gian và nghĩa vụ của người tập sự tại...........................................

Địa chỉ trụ sở:......................................................................................................................

Họ tên đấu giá viên hướng dẫn tập sự:..............................................................................

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: ........................................... ngày cấp ……./……/……..

Thẻ đấu giá viên số: ……………….. do Sở Tư pháp tỉnh/thành phố.................................

cấp ngày……/……/...........................................................................................................

Thời gian tập sự bắt đầu từ ngày ……./……/…… và kết thúc vào ngày……/…../………

Tôi xin cam đoan chấp hành đúng các quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của thí sinh tham dự kiểm tra.

 

Xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản
(xác nhận các thông tin người tập sự cung cấp, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức)

(Tỉnh, thành phố), ngày... tháng... năm...
Người đề nghị
(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 275/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu275/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2018
Ngày hiệu lực02/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/02/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 275/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 275/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính đấu giá tài sản Sở tư pháp Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 275/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính đấu giá tài sản Sở tư pháp Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu275/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành02/02/2018
        Ngày hiệu lực02/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/02/2019
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 275/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính đấu giá tài sản Sở tư pháp Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 275/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính đấu giá tài sản Sở tư pháp Bình Phước