Quyết định 2751/2014/QĐ-UBND

Quyết định 2751/2014/QĐ-UBND về ủy quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi hoặc nhận lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp do thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2751/2014/QĐ-UBND ủy quyền cấp gia hạn thu hồi giấy phép dịch vụ việc làm của doanh nghiệp Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH
HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2751/2014/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CẤP, CẤP LẠI, GIA HẠN, THU HỒI HOẶC NHẬN LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA DOANH NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;

Xét đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại các Tờ trình: số 45/TTr-SLĐTBXH ngày 04/8/2014 và số 81/TTr-SLĐTBXH ngày 25/11/2014; của Sở Nội vụ tại Công văn số 2239/SNV-TCBM ngày 08/9/2014 và Báo cáo thẩm định số 51/BCTĐ-STP ngày 13/11/2014 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi hoặc nhận lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo quy định tại Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ.

Điều 2. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện các nội dung được ủy quyền tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP;
- Bộ LĐTBXH;
- Cục Kiểm tra VB QPPL-Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- CPVP:
- CV: LĐ, NC, TH;
- Cổng Thông tin điện tử thành phố;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2751/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2751/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2014
Ngày hiệu lực18/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2751/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2751/2014/QĐ-UBND ủy quyền cấp gia hạn thu hồi giấy phép dịch vụ việc làm của doanh nghiệp Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2751/2014/QĐ-UBND ủy quyền cấp gia hạn thu hồi giấy phép dịch vụ việc làm của doanh nghiệp Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2751/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Khắc Nam
        Ngày ban hành08/12/2014
        Ngày hiệu lực18/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2751/2014/QĐ-UBND ủy quyền cấp gia hạn thu hồi giấy phép dịch vụ việc làm của doanh nghiệp Hải Phòng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2751/2014/QĐ-UBND ủy quyền cấp gia hạn thu hồi giấy phép dịch vụ việc làm của doanh nghiệp Hải Phòng

            • 08/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực