Quyết định 2752/QĐ-UBND

Quyết định 2752/QĐ-UBND năm 2020 về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 2752/QĐ-UBND 2020 Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2752/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 - 2021 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2362/TTr-GDĐT-VP ngày 28 tháng 7 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021; quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ cho giáo viên trong năm học.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TTTU;
- TT HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng CV;
- Lưu VT, (VX-VNga).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Anh Đức

 

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 - 2021

ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Các ngành học, cấp học

Ngày tựu trưng

Ngày khai giảng

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày kết thúc năm học

Các kỳ thi và xét tốt nghiệp

1. Mầm non

Thứ bảy

05/9/2020

Thứ bảy

05/9/2020

Từ 07/9/2020 đến 09/01/2021

Từ 11/01/2021 đến 22/5/2021

Từ 24 - 29/5/2021

 

2. Tiểu học

Thứ ba

01/9/2020

Thứ bảy

05/9/2020

Từ 07/9/2020 đến 09/01/2021

Từ 11/01/2021 đến 22/5/2021

Từ 24 - 29/5/2021

Xét hoàn thành chương trình Tiểu học trước ngày 15/6/2021

3. THCS

Thứ ba

01/9/2020

Thứ bảy

05/9/2020

Từ 07/9/2020 đến 09/01/2021

Từ 11/01/2021 đến 22/5/2021

Từ 24 - 29/5/2021

Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2021

4. THPT

Thứ ba

01/9/2020

Thứ bảy

05/9/2020

Từ 07/9/2020 đến 09/01/2021

Từ 11/01/2021 đến 22/5/2021

Từ 24 - 29/5/2021

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 trước 31/7/2021

5. GDTX (THCS)

Thứ ba

01/9/2020

Thứ bảy

05/9/2020

Từ 07/9/2020 đến 09/01/2021

Từ 11/01/2021 đến 22/5/2021

Từ 24 - 29/5/2021

Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2021

6. GDTX (THPT)

Thứ ba

01/9/2020

Thứ bảy

05/9/2020

Từ 07/9/2020 đến 09/01/2021

Từ 11/01/2021 đến 22/5/2021

Từ 24 - 29/5/2021

 

Ghi chú:

- Ngày nghỉ lễ được quy định bởi Luật Lao động nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng các trường chủ động tổ chức bù các tiết dạy do nghỉ lễ theo quy định.

- Nghỉ Tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 08 tháng 02 năm 2021 (27 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2021 (Mùng 05 tháng Giêng Âm lịch)./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2752/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2752/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2020
Ngày hiệu lực04/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(13/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2752/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2752/QĐ-UBND 2020 Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2752/QĐ-UBND 2020 Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2752/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýDương Anh Đức
        Ngày ban hành04/08/2020
        Ngày hiệu lực04/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (13/08/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2752/QĐ-UBND 2020 Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2752/QĐ-UBND 2020 Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non Hồ Chí Minh

           • 04/08/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/08/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực