Quyết định 2753/QĐ-UBND

Quyết định 2753/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2023

Nội dung toàn văn Quyết định 2753/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm tại chợ siêu thị Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2753/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 12 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ, SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2018-2023

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy định phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1150/TTr- SCT ngày 24/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2023.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch, đảm bảo các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo 389 Quảng Nam;
- Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Báo Quảng Nam; Đài PT-TH Quảng Nam;
- Liên minh HTX tỉnh;
- Các Hội, đoàn thể thuộc tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX,KTTH, NC, TH, KTN.
D:\Tien Dong\Quyet dinh\2018\ban hành KH dam bao an toan thực pham cac cho, sieu thi.doc

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Khánh Toàn

 

KẾ HOẠCH

ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ, SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2018-2023
(Kèm theo Quyết định số 2753 /QĐ-UBND ngày 12 /9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

I. Công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh

Trong thời gian qua, công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực, ý thức và thực hành về ATTP của cộng đồng được nâng cao. Tuy nhiên, công tác quản lý ATTP tại chợ, siêu thị trên địa bàn vẫn còn những khó khăn, tồn tại; cụ thể như:

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 01 siêu thị có kinh doanh thực phẩm; 154 chợ, trong đó: có 02 chợ hạng 1, 14 chợ hạng 2, 138 chợ hạng 3 với khoảng 5.000 cơ sở kinh doanh thực phẩm có địa điểm cố định tại các chợ, siêu thị. Vấn đề ATTP tại chợ trên địa bàn chưa được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là nguồn gốc rau, củ, quả, thịt, cá,... an toàn; chưa có khu giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh thú y; hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn còn bày bán tại các chợ trên địa bàn tỉnh;

- Nguồn lực phục vụ cho công tác quản lý ATTP còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý ATTP trong tình hình mới; thiếu kinh phí hoạt động. Tại một số địa phương chưa có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp trong quản lý ATTP tại chợ; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý ATTP chưa chặt chẽ; việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm tại chợ chưa được quan tâm;

- Việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về ATTP của lực lượng chức năng chưa kiên quyết, triệt để; vai trò của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã, phường, thị trấn chưa được coi trọng.

II. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

- Nâng cao nhận thức và tăng cường trách nhiệm, năng lực quản lý của cán bộ, nhân viên Ban Quản lý chợ, siêu thị, các doanh nghiệp, hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ, siêu thị trong việc quản lý, hướng dẫn, kiểm tra về ATTP trong phạm vi chợ;

- Nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành các quy định của Nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh ATTP của các hộ kinh doanh tại các chợ, siêu thị góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng;

- Tăng cường sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc bảo đảm ATTP nói chung và ATTP tại các chợ, siêu thị nói riêng.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Nâng cao kiến thức về ATTP cho các nhóm đối tượng liên quan và thực hiện cam kết đảm bảo ATTP, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP tại các chợ, siêu thị

- Giai đoạn 2018-2020:

+ Phấn đấu đạt tỷ lệ các đối tượng liên quan có kiến thức về ATTP: 85% đối tượng là người quản lý; bao gồm đơn vị quản lý chợ (Ban Quản lý, Hợp tác xã,...), lãnh đạo siêu thị và 75% đối tượng là các tiểu thương sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tại các chợ, siêu thị;

+ Phấn đấu đạt tỷ lệ thực hiện cam kết đảm bảo ATTP và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 100% chợ hạng 1, 90% chợ hạng 2, 80% chợ hạng 3 có các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm thực hiện cam kết đảm bảo ATTP và 100% siêu thị trên địa bàn được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

- Giai đoạn 2021-2023:

+ Phấn đấu đạt tỷ lệ các đối tượng liên quan có kiến thức về ATTP: 100% đối tượng là người quản lý và 90% đối tượng là các tiểu thương sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tại các chợ, siêu thị;

+ Phấn đấu đạt tỷ lệ thực hiện cam kết đảm bảo ATTP và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 100% các có các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm thực hiện cam kết đảm bảo ATTP và 100% chợ, siêu thị trên địa bàn được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

b) Tăng cường năng lực của hệ thống quản lý ATTP tại chợ, siêu thị

Hình thành các điểm kiểm soát ATTP tại các chợ, siêu thị; đầu tư trang thiết bị thiết yếu kiểm tra nhanh chất lượng an toàn thực phẩm phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát tại chợ hạng 1, siêu thị.

c) Xây dựng mô hình chợ thí điểm đảm bảo ATTP

- Giai đoạn 2018-2020: 100% chợ hạng 1 và 50 % chợ hạng 2 trở thành chợ đảm bảo ATTP;

- Giai đoạn 2021-2023: 100% chợ hạng 2 và 20% chợ hạng 3 trở thành chợ đảm bảo ATTP.

III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

1. Tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về ATTP cho cán bộ quản lý nhà nước về ATTP, cán bộ quản lý chợ và các hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ

- Phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị quản lý chợ tổ chức phổ biến, tuyên truyền và vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm tại chợ, siêu thị trên địa bàn ký cam kết không kinh doanh hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ;

- Tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, quy định của pháp luật về ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng thành chuyên mục định kỳ hàng tháng để tuyên truyền trên hệ thống phát thanh truyền hình; đặc biệt trên hệ thống đài truyền thanh xã, phường, thị trấn nhằm tuyên truyền đến người dân biết cách phòng tránh việc sử dụng thực phẩm không an toàn. Công khai thông tin cho người dân biết để “tẩy chay” các cơ sở sản xuất không đảm bảo ATTP;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, quy định của pháp luật về ATTP cho cán bộ quản lý tại địa phương, Ban Quản lý các chợ, siêu thị và các hộ kinh doanh tại chợ.

2. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về công tác ATTP tại chợ, siêu thị

- Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm của Trung ương, của tỉnh;

- Tăng cường phối hợp quản lý, kiểm soát, ngăn chặn lạm dụng hóa chất công nghiệp, kháng sinh y tế trong sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm tại các chợ, siêu thị;

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị trên địa bàn. Xử lý nghiêm và thực hiện việc công bố các hành vi vi phạm các quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm, cạnh tranh không lành mạnh,…; nhất là đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh chế biến thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng;

- Đẩy mạnh việc phân cấp, nâng cao vai trò trách nhiệm của các địa phương, các Ban Quản lý chợ trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị;

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP ở cấp xã, phường, thị trấn; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống tại các chợ, siêu thị; đồng thời, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về ATTP.

3. Bồi dưỡng, đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Tăng cường công tác hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên Ban Quản lý chợ; xem đây là điều kiện quan trọng, không thể thiếu để nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và thương nhân kinh doanh tại chợ, siêu thị;

- Tổ chức cho cán bộ quản lý chợ, siêu thị đi khảo sát thực tế công tác ATTP tại một số chợ trong và ngoài tỉnh;

- Đầu tư kinh phí, trang bị các thiết bị kiểm tra nhanh thực phẩm cho Ban Quản lý chợ, siêu thị. Hình thành các điểm kiểm soát ATTP tại chợ hạng 1, siêu thị trên địa bàn tỉnh.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương

- Phối hợp với Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch này;

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc kinh doanh thực phẩm giả, không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng, vi phạm quy định về nhãn hàng hóa lưu thông trong phạm vi chợ, siêu thị; xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho Ban Quản lý chợ, siêu thị; cấp và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và Giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý tại các chợ, siêu thị; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP tại các chợ, siêu thị;

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nhân rộng mô hình chợ thí điểm đảm bảo ATTP theo Quyết định số 2863/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án Mô hình chợ thí điểm đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu rau, củ, quả an toàn, các cơ sở giết mổ tập trung, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông - lâm - thủy sản, thực phẩm an toàn để cung cấp cho các chợ, siêu thị;

- Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc tuyên truyền, kiểm tra, lấy mẫu giám sát và xử lý các cơ sở sản xuất, chế biến nông - lâm - thủy sản; các khu giết mổ, các hành vi sử dụng nguyên liệu chế biến thực phẩm không đảm bảo an toàn thuộc phạm vi quản lý tại các chợ, siêu thị;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị, địa phương liên quan hỗ trợ, kết nối các đơn vị quản lý chợ, siêu thị và các hộ tiểu thương, cá nhân kinh doanh thực phẩm tại chợ, siêu thị với các đơn vị sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm bảo đảm ATTP để có nguồn cung cấp hàng hóa ổn định;

- Thông tin cho Sở Công Thương và đơn vị quản lý chợ, siêu thị về quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn, các khu giết mổ tập trung, các cơ sở vi phạm ATTP thuộc ngành nông nghiệp quản lý để góp phần giúp các hộ kinh doanh thực phẩm và ăn uống tại chợ, siêu thị mua được các sản phẩm sạch, đảm bảo ATTP.

3. Sở Y tế

- Phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về ATTP, cảnh báo ngộ độc thực phẩm cho các hộ tiểu thương, Ban Quản lý chợ, siêu thị, các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh và khai thác chợ;

- Phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra việc chế biến thực phẩm, việc sử dụng nguyên liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, chất tẩy rửa, chất diệt khuẩn, chất khử độc, dụng cụ, vật liệu, bao gói chứa đựng sản phẩm, bảo quản thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý trong chợ, siêu thị và xử lý các cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP của các cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý tại các chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí để thực hiện nhân rộng mô hình chợ thí điểm đảm bảo ATTP và kinh phí để thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại các chợ, siêu thị; xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

6. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với các thương nhân kinh doanh thực phẩm tại chợ, siêu thị.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, tổ chức cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các thương nhân trong chợ, siêu thị;

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thương và các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu, cân đối các nguồn vốn, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ đầu tư nâng cao năng lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm tra nhanh chất lượng thực phẩm cho các đơn vị quản lý chợ trên địa bàn tỉnh. Huy động các nguồn tài trợ trong và ngoài nước đầu tư cho công tác đảm bảo ATTP nói chung và ATTP tại các chợ, siêu thị nói riêng.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP đối với chợ hạng 1, 2; chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATTP đối với chợ hạng 3 trên địa bàn theo phân cấp quản lý; hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện cam kết đảm bảo ATTP theo đúng quy định;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác đảm bảo ATTP tại các chợ trên địa bàn. Đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất cho công tác đảm bảo ATTP tại địa phương;

- Chỉ đạo bộ phân chuyên môn hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, tổ chức cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các thương nhân trong chợ, siêu thị;

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành Luật An toàn thực phẩm cho Ban Quản lý chợ, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh và khai thác chợ, các cơ sở sản xuất, chế biến, các hộ tiểu thương kinh doanh trong chợ, siêu thị và người tiêu dùng; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra ATTP, đặc biệt là thực phẩm tươi sống đối với các đối tượng kinh doanh tại gia đình hoặc bán hàng rong trên địa bàn.

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý chợ, siêu thị:

+ Phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ hàng hóa trước khi đưa vào chợ, phân công các đội bảo vệ giám sát chặt chẽ, tập trung vào các ngành hàng có nguy cơ cao: dịch vụ ăn uống, rau, củ, quả, thịt, cá, các sản phẩm từ thịt cá,…và cương quyết xử lý các trường hợp kinh doanh vi phạm hàng quá hạn sử dụng, nhập lậu, hàng không đảm bảo ATTP, vi phạm nhãn hàng hóa;

+ Thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, tổ chức phun thuốc khử trùng, tiêu độc tại chợ, siêu thị định kỳ và đột xuất, phối hợp với cơ quan chức năng có kế hoạch kiểm tra chất lượng hàng hóa rau, củ, quả, thịt, cá,... trước khi nhập vào chợ, siêu thị.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Tăng cường chỉ đạo các thành viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tích cực, chủ động tham gia công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và các tổ chức thành viên phổ biến Luật An toàn thực phẩm, kiến thức về ATTP, cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ở cộng đồng dân cư;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức giám sát hoạt động ATTP tại các chợ, siêu thị và các cơ sở giết mổ, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh cung cấp thực phẩm cho chợ, siêu thị.

V. Chế độ báo cáo

Định kỳ 6 tháng (trước ngày 30/6) và hằng năm (trước ngày 30/12) hoặc đột xuất, các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2753/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2753/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2018
Ngày hiệu lực12/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2753/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2753/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm tại chợ siêu thị Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2753/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm tại chợ siêu thị Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2753/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýHuỳnh Khánh Toàn
        Ngày ban hành12/09/2018
        Ngày hiệu lực12/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2753/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm tại chợ siêu thị Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2753/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm tại chợ siêu thị Quảng Nam

            • 12/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/09/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực