Quyết định 2753/QĐ-UBND

Quyết định 2753/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 2753/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính về Người có công Sở Lao động Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2753/-UBND

Yên Bái, ngày 14 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIC CÔNG BỐ DANH MC THỦ TC HÀNH CHÍNH ĐƯC SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, b sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 281/TTr-SLĐTBXH ngày 07 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Cục KSTTHC (VPCP);
- TT.T
nh y;
- TT.HĐND;
- Chủ tịch UBND t
nh;
- Phó CT.UBND tỉnh: Nguyễn Chiến Thắng;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh;
- Lưu: VT; NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

TT

Số hồ TTHC

Tên thủ tc hành chính

Thi hạn giải quyết

Đa điểm thực hin

Phí, Lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

BLĐ-TBXH- YBA- 286173

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế đ ưu đãi.

(Sửa đổi tên TTHC: Thực hiện chế độ trợ cp một ln đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ T quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết)

Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái (tổ 14, đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - Tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh).

Không có

Thông tư s18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2753/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2753/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2019
Ngày hiệu lực14/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2753/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2753/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính về Người có công Sở Lao động Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2753/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính về Người có công Sở Lao động Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2753/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành14/11/2019
        Ngày hiệu lực14/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2753/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính về Người có công Sở Lao động Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2753/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính về Người có công Sở Lao động Yên Bái

            • 14/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực