Quyết định 2754/QĐ-UBND

Quyết định 2754/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kết quả Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII

Nội dung toàn văn Quyết định 2754/QĐ-UBND kết quả Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Thừa Thiên Huế lần VIII 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2754/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ VIII, NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kthuật;

Căn cứ Kế hoạch số: 35/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ ln thứ VIII, năm 2016;

Xét đề nghị của Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tại Tờ trình số: 177/TTr-BTCGT ngày 18 tháng 10 năm 2016 về việc đề nghị công nhận kết quả Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh sách các công trình đạt giải Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Đại học Huế, LĐLĐ tnh;
- Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh;
- Tnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- S: KHCN, NV, TC;
- VP: CVP, PCVP Đ.N.Trân;
- Lưu: VT, DL.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG TRÌNH ĐẠT GIẢI GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ VIII, NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2754/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Stt

Tên tác giả, nhóm tác giả

Đơn vị

Tên công trình

Giải

I

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Điện tử và viễn thông: (1 giải nhất, 1 nhì, 2 ba và 2 khuyến khích)

1

TS. Dương Tuấn Anh, ThS. Lê Thanh Cát, KS. Nguyễn Sỹ Quốc Hoàng

VNPT Thừa Thiên Huế, 08 Hoàng Hoa Thám

Xây dựng ứng dụng quản lý thẻ điểm cân bng (eBSC) phục vụ triển khai mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp

Giải nhất

2

TS. Trn Thanh Lương, TS. Hoàng Thị Lan Giao

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Học khái niệm đối với các cơ sở tri thức trong logic mô tả dựa vào mô phỏng hai chiều.

Giải nhì

3

TS. Cung Trọng Cường, TS. Nguyễn Đăng Khoa, ThS. Lê Hữu Bình, ThS. Cung Nguyễn Phước Tài, CN. Nguyễn Đình Hoàng Phương

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Giải ba

4

Phan Anh Dũng, Nguyễn Thành Mãn

Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế

Hệ thống phần mềm chữ Thái, chữ Chăm trên thiết bị di động Android.

Khuyến khích

5

Hứa Văn Thành

Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm Vemis-Library tại các thư viện trường học trên địa bàn thành phố Huế

Khuyến khích

II

Cơ khí và tự động hóa (1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba và 1 khuyến khích)

1

ThS. Trương Công Nam, KS. Trần Văn Thọ, KS. Hoàng Đình Tiến

Công ty TNHH NN MTV Xây Dựng và cấp Nước Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu công nghệ cáp treo dây võng treo ng vượt sông, sui nhịp lớn, cấp nước cho vùng cao

Giải nhất

2

ThS. Lê Đình Hiếu, TS. Lê Văn Luận, TS. Trần Phương Nam, ThS. Ngô Viết Song

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Hệ thng tưới phun tự động áp dụng trong nông nghiệp

Giải nhì

3

ThS. Hồ Văn Riều, TS. Nguyễn Hữu Chúc, ThS. Nguyễn Văn Anh, Lê Văn Hóa

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Thiết kế, chế tạo xe lăn đa năng nhằm tăng cường htrợ linh hoạt phục vụ người khuyết tật

Giải nhì

4

KS. Nguyễn Minh Trí, KS. Nguyễn Thành Ngọc

Trường Cao đẳng Nghề số 23 Bộ Quốc phòng

Mô hình hệ thống phun xăng đánh lửa trực tiếp

Giải ba

5

KS. Nguyễn Minh Trí, KS. Bùi Thanh Hải

Trường Cao đẳng Nghề số 23 Bộ Quốc phòng

Thiết bị giả lập tín hiệu phục vụ đào tạo và sửa chữa ô tô

Khuyến khích

III

Lĩnh vực Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống (1 giải nhất, 2 nhì, 3 ba và 3 khuyến khích)

1

PGS.TS. Đinh Thị Bích Lân, PGS.TS. Phùng Thăng Long, GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc, PGS.TS. Đinh Duy Kháng, TS. Phạm Hồng Sơn, TS. Lê Văn Phước, ThS. Lê Đức Thạo

Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế

Nghiên cứu tạo kháng nguyên bám dính tái tổ hợp để sản xuất KIT chẩn đoán và vắc xin phòng bệnh do E.coli gây ra ở lợn.

Giải nhất

2

PGS.TS. Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Minh Hoàn, Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Thị Thùy

Truờng Đại học Nông lâm, Đại học Huế

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm có nguồn gốc thảo dược trong nước trong chăn nuôi gà tại Thừa Thiên Huế

Giải nhì

3

ThS. Hoàng Thị Hồng Quế, TS. Lê Đình Hường (đã mất), PGS.TS. Trần Thị Thu Hà, TS. Nguyễn Đình Thi, ThS. Nguyễn Thị Dung

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

Nghiên cứu kết hợp Trichoderma và Pseudomonas phòng trừ bệnh thối trng (S. rlfssi) và thối đen cổ rễ (As. niger) hại lạc ở khu vực miền Trung.

Giải nhì

4

PGS.TS. Trương Bích Phượng, PGS.TS.Trần Thị Thu Hà, ThS. Đoàn Nhân Ái, ThS. Trần Hạnh Lợi, ThS. Nguyễn Đức Tuấn.

Khoa Sinh, Trường Đại học Khoa học

Nghiên cứu giải pháp kinh tế, kỹ thuật phát triển cây hồ tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển nông thôn mới ở vùng gò đồi Bắc Trung Bộ

Giải ba

5

PGS.TS. Hoàng Thị Kim Hồng, PGS.TS. Trương Thị Bích Phượng, ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy, ThS. Phạm Thị Diễm Thy, ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, KS. Nguyễn Thị Ái Linh

Khoa Sinh, Trường Đại học Khoa học

Nghiên cứu đặc tính CAM (Crasssulacean acid metabolism) cây nha đam in vitro và cải tiến quy trình sản xuất cây giống nha đam in vitro (Aloe Barbadensis Miller) ở Thừa Thiên Huế.

Giải ba

6

PGS.TS. Trần Thị Thu Hà, ThS. Hoàng Thị Hồng Quế, PGS.TS. Võ Thị Mai Hương, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường, ThS. Trương Thị Diệu Hạnh

Khoa Nông học, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

Nghiên cứu, sản xuất chế phẩm sinh học từ xạ khuẩn streptomyces, nấm trichoderma để phòng chống bệnh thán thư, héo xanh

Giải ba

7

ThS. Trần Thị Xuân Phương, ThS. Nguyễn Thị Thanh, ThS. Trần Thị Xuân An, ThS. Trần Đăng Khoa, ThS. Trần Thị Nga, KS. Hoàng Trọng Kháng

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

Nghiên cứu sử dụng phân sinh học WEHG và thuốc thảo mộc PONGAM để sản xuất lúa an toàn theo hướng VietGap ở Thừa Thiên Huế

Khuyến khích

8

PGS.TS. Phạm Hồng Sơn

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

Nghiên cu áp dụng phương pháp trắc định xê lệch ngưng kết gián tiếp chuẩn (SSIA) để phát hiện mầm bệnh dại ở động vật

Khuyến khích

9

PGS.TS. Võ Thị Mai Hương, CN. Phan Bá Thành, ThS. Trần Thanh Phong

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học

Nghiên cứu khả năng thích nghi của cây dầu mè (Jatropha curcas) ở Thừa Thiên Huế

Khuyến khích

IV

Lĩnh vực: Y Dược (2 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 4 khuyến khích)

1

DS. Tôn Thất Tâm, DS. Phan Thị Minh Tâm, Nguyễn Thị Dung, Võ Thị Bích, Nguyễn Văn Thể

Công ty Cổ phần Dược Trung ương MedipharcoTenamyd

Khai thác, kế thừa và đa dạng hóa sản phẩm sử dụng bài thuốc Minh Mạng thang của Thái Y viện triều Nguyễn

Giải nhất

2

TS.BS. Lê Thừa Trung Hậu, BSCKII. Phạm Đăng Nhật, PGS.TS. Nguyễn Văn Hỷ, ThS.BS. Nguyn Ngọc Khiêm, ThS.BS. Lê Qúy Ngọc Bảo, ThS. Nguyễn Phan Huy, BSCKI. Nguyễn Phước Huyền Nữ Tố Trinh

Trung tâm Chn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Trung ương Huế

ng dụng tế bào gốc tủy xương tự thân trong điều trị chậm liền xương và khớp giả.

Giải nhất

3

PGS.TS. Trần Đình Bình, CN. Huỳnh Thị Hải Hường, CN. Lê Nữ Xuân Thanh, CN. Nguyễn Thị Kim Chi, BS. Trần Thanh Loan

Trường Đại học Y dược, Đại học Huế

Nghiên cứu xác định các yếu tố độc lực và tính đề kháng sinh methicillin của các chủng staphylococcus aureus gây nhiễm khuẩn bệnh viện bằng kỹ thuật PCR.

Giải nhì

4

ThS.BS. Lê Ngọc Bình, ThS. Ngô Dũng, PGS.TS. Phạm Như Hiệp, Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Thị Trâm Anh

Bệnh viện Trung ương Huế

Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng đèn nội soi thanh quản cho đặt nội khí quản khó và cấp cứu đường thở khó trong các chuyên ngành gây mê, hồi sức và cấp cứu

Giải nhì

5

PGS.TS. Phạm Như Hiệp, Trần Nghiêm Trung, Hồ Hữu Thiện, Phan Hải Thanh, Nguyễn Thanh Xuân, Văn Tiến Nhân, Phạm Trung Vỹ, Mai Trung Hiếu, Phạm Minh Đức, Trần Sỹ Doãn Điềm, Lẽ Thanh Tuấn, Đào Lê Minh Châu

Bệnh viện Trung ương Huế

Ứng dụng phẫu thuật nội soi lổ nhỏ (mini laparoscopy) trong điều trị thủng ổ loét dạ dày tá tràng.

Giải nhì

6

PGS.TS. Lê Chuyển, GS.TS. Nguyễn Hải Thủy, PGS.TS. Lê Thị Bích Thuận, PGS.TS. Lê Văn An, ThS. Hồ Diên Tương, CN. Nguyễn Thị Tơ

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Nghiên cứu hiệu quả điều trị chống viêm và tiến triển xơ vữa động mạch cảnh của Atorvastatin phối hợp với Aspirin sơ với dùng Aspirin đơn thuần trên bệnh nhân nhồi máu não cp

Giải ba

7

TS. Mai Đình Điểu, PGS.TS. Phạm Như Hiệp, TS. Phan Hải Thanh, TS. Trần Thừa Nguyên

Bệnh viện Trung ương Huế

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư trực tràng

Giải ba

8

ThS. Đinh Thị Minh Hảo, GS.TS. Võ Tam, BSCKII. Trần Thị Anh Thư, ThS. Phan Ngọc Tam, DDCKI. Đinh Thị Hoài Ngọc

Bệnh viện Trung ương Huế

Nghiên cứu đặc điểm và hiệu quả điều trị tăng kali máu bằng terbutaline sulfate phối isulin và gluco ưu trương ở bệnh nhân suy thận mạn.

Giải ba

9

TS. Tôn Thất Trí Dũng, ThS. Lê Vũ Huỳnh, BS. Nguyễn Viết Quý, BS. Trần Nguyễn Tuấn Minh, BS. Hoàng Hải Phú, CN. Trương Huệ Nhân, Trần Thị Minh Tân, Đặng Thị Thúy Phượng

Bệnh viện Trung ương Huế

Nghiên cứu triển khai các kỹ thuật mạch não và cấp cứu nhồi máu não cấp tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Giải ba

10

BSCKII. Đặng Thị Mai Hoa, LY. Lê Qúy Ngưu, LY. Phan Tấn Tô, LY. Thích Tuệ Tâm, PGS.TS. Nguyễn Thị Tân, Phạm Đức Thành Dũng, Phan Văn Chiêu, Trần Minh Phong, Nguyễn Thị Dương, Trần Văn Bản, Phan Thị Tuyết Ly, Phan Đình Tẩn, Nguyễn Chê, Lê Sàm, Nguyễn Quang Hợp, Lê Hữu Mạch, Phan Quang Anh, Hồ Văn Dần, Nguyễn Thanh Hùng, Mai Công Định, Quách Thành, Trần Thị Như Đức, Trần Quốc Hùng, Nguyễn Văn Hiền

Hội Đông y tỉnh Thừa Thiên Huế, 20 Nguyễn Huệ

Sưu tầm, biên dịch và đề xuất hướng sử dụng bài thuốc của Thái Y viện triều Nguyễn

Giải ba

11

TS. Hồ Anh Bình, TS. Nguyễn Cửu Lợi

Bệnh viện Trung ương Huế

Nghiên cứu, ứng dụng kthuật can thiệp bệnh nhân có tổn thương động mạch vành tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Giải ba

12

TS.BS. Châu Khắc Tú, BSCKII. Lê Sỹ Phương, BSCKII. Bạch Cẩm An

Khoa sản, Bệnh viện Trung ương Huế

ng dụng phẫu thuật nội soi treo vào mỏm cùng nhô trong điều trị bệnh lý sa sinh dục ở nữ.

Khuyến khích

13

TS. Lê Quốc Phong, PGS.TS. Lê Lộc

Bệnh viện Trung ương Huế

Đánh giá kết quả ứng dụng đặt tấm lưới nhân tạo theo phương pháp lichtenstein điều trị thoát vị bẹn ở bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên

Khuyến khích

14

PGS.TS. Nguyễn Viết Quang, ThS.BS. Nguyễn Quang Hiển, PGS.TS. Phạm Như Hiệp, TS.BS. Mai Đình Điu, BS. Trần Thị Anh Thư

Bệnh viện Trung ương Huế

Nghiên cứu sự biến đổi độ bão hòa oxy máu tĩnh mạch trung tâm (ScVO2) ở bệnh nhân chấn thương sọ não trong 7 ngày đầu.

Khuyến khích

15

BS. Hoàng Thị Lan Hương, PGS.TS. Phạm Như Hiệp, BS. Hồ Ngọc Sang, ThS. Trần Trung Vĩnh

Bệnh viện Trung ương Huế

Kết quả nghiên cứu triển khai sử dụng nội soi phế quản ống mềm trong chẩn đoán và lấy dị vật phế quản tại Bệnh viện trung ương Huế

Khuyến khích

V

Lĩnh Vực: Công nghệ vật liệu (1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 ba và 1 khuyến khích)

1

ThS. Trương Công Nam, Châu Ngọc Long, Phạm Lê Huy

Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu công nghệ hàn ống gang dẻo, HDPE, thép trong cấp nước

Giải nht

2

PGS.TS. Trn Ngọc Tuyền, ThS. Nguyễn Đức Vũ Quyên, KS. Hồ Văn Minh Hải, CN. Bùi Thị Hoàng Diễm, ThS. Đặng Xuân Tín

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Nghiên cứu tổng hợp một số loại chất màu dùng trong gốm sứ trên nền spinel MgAl24

Giải nhì

3

TS. Nguyễn Đại Viên, ThS. Phạm Minh Tâm, ThS. Mai Viết Thanh Nhân

Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu tìm nguồn nguyên liệu làm vật liệu xây dựng thay thế cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Giải nhì

4

TS. Lê Đại Vương, TS. Nguyễn Đình Tùng Luận, ThS. Phan Tuấn Anh, ThS. Đào Duy Hồng Ngọc

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm nano trên cây lạc

Giải ba

5

Ths. Lê Thanh Phong, Ths. Lê Nhật Tân

Trường Cao đẳng Giao thông Huế

Chế tạo bê tông tự đầm phc vụ xây dựng bằng vật liệu địa phương Thừa Thiên Huế

Giải ba

6

TS. Lê Quang Tiến Dũng, TS. Trương Văn Chương, CN. Nguyễn Thị Xuân Thảo, CN. Nguyễn Văn Cường

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Tổng hợp vật liệu ZnO nano và ứng dụng

Khuyến khích

VI

Lĩnh vực: Công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên + Công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới (1 giải nhất, 1 nhì, 2 ba và 2 khuyến khích)

1

ThS. Trương Công Nam, KS. Trần Quang, KS. Trần Văn Phong

Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu năng lượng sạch, tự động hóa hoàn toàn không sử dụng điện cho nhà máy xử lý nước sạch

Giải nhất

2

PGS.TS. Trương Văn Tuyển, TS. Nguyễn Viết Tuân, ThS. Dương Ngọc Phước, Ths. Nguyễn Thiện Tâm, ThS. Nguyễn Ngọc Truyền, ThS. Lê Chí Hùng, ThS. Nguyễn Thị Tuyết Sương

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng

Mô hình đồng quản lý thủy sản tại Vinh Giang, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Giải nhì

3

TS. Lê Quang Tiến Dũng, CN. Nguyễn Thanh Sơn, TS. Trương Văn Chương, CN. Nguyễn Văn Cường, CN. Nguyễn Hoàng Tuấn

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Điều chế vi bọt khí sử dụng công nghệ điện hóa - siêu âm và ứng dụng trong xử lý nước nuôi trồng thủy sản

Giải ba

4

PGS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa, Ths. Nguyễn Thanh Hiền, TS. Lê Văn Luận, KS. Trần Quang Phước, PGS.TS. Hoàng Mạnh Quân, Ths. Đỗ Đình Thục, ThS. Đỗ Cao Anh

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ để tăng hiệu quả của cây dưa lấy hạt tại một số huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế

Giải ba

5

TS. Nguyễn Hữu Ngữ, ThS. Dương Quốc Nõn

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

Nghiên cứu sạt lở ven biển do tác động của biến đổi khí hậu bằng GIS - viễn thám và đề xuất giải pháp ứng phó trên địa bàn Thừa Thiên Huế

Khuyến khích

6

TS. Lê Quang Tiến Dũng, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên, CN. Nguyễn Văn Cường

Trường Đại học Khoa học

ng dụng siêu âm công suất để tăng sinh khối tảo Spirulina platensis

Khuyến khích

VII

Lĩnh vực: Khoa học, xã hội và nhân văn (2 giải nhất, 4 nhì, 3 ba  và 4 giải khuyến khích)

1

PGS.TS. Đỗ Bang, TS. ĐQuỳnh Nga

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Hệ thống công trình phòng thủ các tỉnh miền Trung dưi triều Nguyễn (1802-1885)

Giải nhất

2

PGS.TS. Phan Minh Tiến, TS. Đinh Thị Hồng Vân, PGS.TS. Trần Thị Tú Anh, TS. Nguyễn Tuấn Vĩnh, TS. Nguyễn Thanh Hùng, ThS. Phạm Thị Quỳnh Ni, ThS. Nguyễn Phước Cát Tường, ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, ThS. Nguyễn Thị Hồng, ThS. Lê Thị Hồng Hạnh, ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh, ThS. Mai Thị Thanh Thy.

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ khuyết tật trí tuệ trong môi trường giáo dục chuyên biệt khu vực miền Trung.

Giải nhất

3

TS. Nguyễn Ngọc Tùng, PGS.TS. Hirohide Kobayashi, TS. Nawit Ongavangchai, PGS.TS. Miki Yoshizumi

Khoa Kiến trúc, Đại học Khoa học, Đại học Huế

Sự chuyển đổi và bảo tồn nhà vườn truyền thống trong khu vực kinh thành Huế, Việt Nam.

Giải nhì

4

TS. Phan Thanh Hải, ThS. Nguyn Phước Hải Trung, ThS. Lê Thị An Hòa, KS. Lê Thị Bích Thi

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế

Giải nhì

5

TS. Trần Thị Sâm, ThS. Trần Thị Thanh Nhị

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Tính chất tự thuật trong tiểu thuyết nữ Việt Nam hiện đại - Nhìn từ lý thuyết nữ quyền

Giải nhì

6

ThS. Trần Quang Bình, ThS. Cao Xanh Hà, CN. Lương Thúy Phượng

Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

Thực trạng và tổ chức công tác lưu trữ ở Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

Giải nhì

7

TS. Lê Phúc Chi Lăng, ThS. Trần Ngọc Bảy, TS. Nguyễn Đăng Độ, TS. Lê Văn Ân, TS. Nguyễn Tưởng

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững đất đô thị ở Thừa Thiên Huế

Giải ba

8

ThS. Nguyễn Phước Cát Tường, TS. Đinh Thị Hồng Vân, TS. Đậu Minh Long, ThS. Trương Thanh Thúy, CN. Nguyễn Việt Dũng

Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Kỹ năng tự nhận thức của trẻ vị thành niên hiện nay

Giải ba

9

ThS. Nguyễn Xuân Trung, Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Trường Cao đẳng Giao thông Huế

Nghiên cứu, nâng cao kỹ năng giao tiếp và ứng xử sư phạm của giáo viên dạy lái xe ôtô khu vực min Trung

Giải ba

10

TS. Bùi Thị Thảo

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đi với Việt Nam giai đoạn 2001-2012

Khuyến khích

11

ThS. Đặng Xuân Điu, ThS. Hoàng Thị Thảo, ThS. Bùi Thị Phương Thư, ThS. Hoàng Thị Hoài Thương

Khoa giáo dục chính trị, Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12

Khuyến khích

12

ThS. Hoàng Thị Hải Yến, ThS. Hồ Thị Thanh Hương, ThS. Trần Thị Minh Hằng

Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

Biện pháp rèn luyện kỹ năng thiết kế bài tập phát triển chung trong hoạt động thể thao sáng cho trẻ 4 đến 5 tuổi cho sinh viên Trung cấp Sư phạm Mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

Khuyến khích

13

TS. Nguyễn Viết Thanh Minh, ThS. Trương Thị Diệu Hòa

Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu khai thác thiết bị, đồ dùng dạy học tự tạo trong dạy học môn Công nghệ nhm hỗ trợ tổ chức dạy học nhóm ở trường trung học cơ sở.

Khuyến khích

 

Tổng cộng: 09 giải nhất, 15 giải nhì, 18 giải ba, 17 giải khuyến khích

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2754/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2754/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2016
Ngày hiệu lực07/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2754/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2754/QĐ-UBND kết quả Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Thừa Thiên Huế lần VIII 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2754/QĐ-UBND kết quả Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Thừa Thiên Huế lần VIII 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2754/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Dung
        Ngày ban hành07/11/2016
        Ngày hiệu lực07/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 2754/QĐ-UBND kết quả Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Thừa Thiên Huế lần VIII 2016

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 2754/QĐ-UBND kết quả Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Thừa Thiên Huế lần VIII 2016

             • 07/11/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/11/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực