Quyết định 2756/QĐ-UBND

Quyết định 2756/QĐ-UBND năm 2014 phân bổ mức vốn còn thừa từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi công trình tại Quyết định 1897/QĐ-UBND và 3694/QĐ-UBND sang đầu tư công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường La Bông đi Yến Nê – huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 2756/QĐ-UBND 2014 phân bổ vốn thừa tín dụng ưu đãi nâng cấp La Bông đi Yến Nê Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2756/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 5 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÂN BỔ MỨC VỐN CÒN THỪA TỪ NGUỒN VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI CÁC CÔNG TRÌNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1897/QĐ-UBND NGÀY 15/3/2013 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 3694/QĐ-UBND NGÀY 28/5/2013 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SANG ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP, MỞ RỘNG TUYẾN ĐƯỜNG LA BÔNG ĐI YẾN NÊ – HUYỆN HÒA VANG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về giải pháp tài chính tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2013;

Căn cứ Công văn số 1589/TTg-KTTH ngày 03/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng vốn tín dụng ưu đãi cho Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn từ năm 2013 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính về việc phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các Chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1058/QĐ-BTC ngày 08/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các Chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2013 theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 và Quyết định số 3694/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các Chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2013 theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ;

Theo chủ trương của UBND thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 10893/UBND-QLĐTư ngày 07/12/2013 về việc liên quan việc sử dụng vốn dư từ nguồn vay tín dụng ưu đãi năm 2013 để tiếp tục đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của UBND huyện Hòa Vang tại Công văn số 252/UBND-TCKH ngày 10/3/2014 về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ mức vốn 3. 209. 000. 000 đồng (Ba tỷ, hai trăm lẻ chín triệu đồng) từ vốn còn thừa của nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi các công trình tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 và Quyết định số 3694/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng sang đầu tư công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường La Bông đi Yến Nê – huyện Hòa Vang; cụ thể:

ĐVT: Triệu đồng

TT

Số vốn còn thừa các công trình tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 và Quyết định số 3694/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 của UBND TP Đà Nẵng

Sau khi điều chỉnh

Ghi chú

Danh mục Công trình

Số vốn còn thừa

Danh mục Công trình

Số vốn phân bổ

1

Kênh Para đi Ninh An; dài 1, 7km

157

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường La Bông đi Yến Nê; dài 800m, BN= 5, 5m

3. 209

QĐ số 1897/QĐ-UBND

2

Kênh Para đi Phước Hưng; dài 1, 2km

287

QĐ số 1897/QĐ-UBND

3

Cải tạo, nâng cấp tuyến ngã ba Phú Hạ đi đường tránh Nam Hải Vân; đường BTXM, B nền= 7m, B mặt= 5, 5m, dài 0, 8km

929

QĐ số 3694/QĐ-UBND

4

Cải tạo, mở rộng cầu Hòa Khê, đường dẫn vào cầu, bản cầu BTCT dài 10m

1. 836

QĐ số 3694/QĐ-UBND

 

Tổng cộng

3. 209

 

3. 209

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Tài chính phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Đà Nẵng và hướng dẫn giải ngân nguồn vốn này theo danh mục công trình được phê duyệt.

2. Căn cứ mức vốn phân bổ cho công trình trên; giao Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, thanh toán theo quy định hiện hành.

3. Giao Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng tổ chức thực hiện việc thanh toán, tạm ứng giá trị hợp đồng đối với danh mục công trình trên đây không thông qua thông báo vốn nhằm kịp thời giải ngân toàn bộ số vốn vay tín dụng ưu đãi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện. /.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính (để báo cáo);
- TT HĐND thành phố (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Chi nhánh NH phát triển VN tại ĐN;
- VP UBND thành phố;
- Lưu: VT, QLĐTư.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

Văn Hữu Chiến


 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2756/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2756/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2014
Ngày hiệu lực05/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2756/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2756/QĐ-UBND 2014 phân bổ vốn thừa tín dụng ưu đãi nâng cấp La Bông đi Yến Nê Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2756/QĐ-UBND 2014 phân bổ vốn thừa tín dụng ưu đãi nâng cấp La Bông đi Yến Nê Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2756/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýVăn Hữu Chiến
        Ngày ban hành05/05/2014
        Ngày hiệu lực05/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2756/QĐ-UBND 2014 phân bổ vốn thừa tín dụng ưu đãi nâng cấp La Bông đi Yến Nê Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2756/QĐ-UBND 2014 phân bổ vốn thừa tín dụng ưu đãi nâng cấp La Bông đi Yến Nê Đà Nẵng

            • 05/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực