Quyết định 2759/QĐ-UBND

Quyết định 2759/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án đào tạo, phát triển đội ngũ doanh nhân tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2020

Quyết định 2759/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án đào tạo phát triển đội ngũ đã được thay thế bởi Quyết định 1460/QĐ-UBND năm 2013 đào tạo phát triển đội ngũ doanh nhân Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 16/05/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 2759/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án đào tạo phát triển đội ngũ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2759/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 26 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2012 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 355/TTr- SKHĐT ngày 17/9/2012 về ban hành Đề án đào tạo, phát triển đội ngũ doanh nhân tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án đào tạo, phát triển đội ngũ doanh nhân tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc

 

ĐỀ ÁN

ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2012 - 2020
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Phần I

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2012 - 2020

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Đánh giá thực trạng đội ngũ doanh nhân tỉnh Đồng Nai

a) Quy mô, số lượng doanh nhân

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, sự cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và tích cực thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nhân, đội ngũ doanh nhân tỉnh Đồng Nai đã có sự phát triển không ngừng về số lượng và có những đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế ở Đồng Nai. Đến ngày 31/12/2011, số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là trên 13.000 doanh nghiệp (không tính doanh nghiệp FDI) với tổng vốn đăng ký là 104.721 tỷ đồng (gồm cả vốn đăng ký bổ sung). Trong đó, số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 12.480 doanh nghiệp (chiếm khoảng 97%), chủ yếu là doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân. Tương ứng với số lượng doanh nghiệp nói trên thì số lượng doanh nhân trong nước trên địa bàn tỉnh là trên 13.000 người.

b) Chất lượng đội ngũ doanh nhân

Bên cạnh sự phát triển nhanh về số lượng, chất lượng doanh nhân càng ngày càng được nâng lên. Nhiều doanh nhân đã thể hiện rõ bản lĩnh sáng tạo, có tầm nhìn xa, dám chấp nhận mạo hiểm, rủi ro, vươn lên cạnh tranh trên thị trường Quốc tế, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, có tinh thần dân tộc và ý chí kinh doanh.

Chất lượng đội ngũ doanh nhân thể hiện qua sự lãnh đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả, có uy tín.

c) Đóng góp của đội ngũ doanh nhân vào sự nghiệp đổi mới

- Là lực lượng xung kích trong việc phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thể hiện ở sự đóng góp ngày càng tăng thuộc nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.

- Góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế.

- Là lực lượng chủ yếu giúp giải quyết công ăn việc làm góp phần quan trọng cho tỉnh thực hiện công tác giảm nghèo.

- Đội ngũ doanh nhân là lực lượng quan trọng trong việc thúc đẩy sự hình thành và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

d) Những vấn đề tồn tại

Đội ngũ doanh nhân, đặc biệt là các doanh nhân là lãnh đạo các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp có các mặt hạn chế như thiếu tính chuyên nghiệp; thiếu sự liên kết; chưa thực sự có chiến lược kinh doanh lâu dài; năng lực tài chính có hạn chế, tri thức, công nghệ và kinh nghiệm về thương trường.

Vai trò của các Hội, Hiệp hội nghề nghiệp chưa đủ mạnh để phát huy sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động của các doanh nghiệp.

2. Sự cần thiết xây dựng Đề án

Qua phân tích ở trên cho thấy đội ngũ doanh nhân ngày càng có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đây là lực lượng sản xuất tương đối mới ở Việt Nam. Do vậy cần thiết có Đề án đào tạo, phát triển đội ngũ doanh nhân tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2020 để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh, phục vụ ngày càng tốt hơn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

1. Quan điểm

Phần II

NỘI DUNG ĐỀ ÁN

- Phát triển đội ngũ doanh nhân Đồng Nai lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tự chủ của nền kinh tế.

- Nâng cao trình độ, kiến thức toàn diện của doanh nhân, chú trọng nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm xã hội và tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân phải gắn liền với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền sở hữu và tự do kinh doanh của doanh nhân theo pháp luật, khuyến khích doanh nhân làm giàu cho mình và cho đất nước.

2. Mục tiêu đào tạo, phát triển đội ngũ doanh nhân

a) Mục tiêu chung

Xây dựng đội ngũ doanh nhân hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông lâm nghiệp ngày càng lớn mạnh có năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu.

b) Mục tiêu cụ thể, nội dung đào tạo

Mục tiêu cụ thể phát triển đội ngũ doanh nhân đến năm 2020 như sau:

- Tổng số doanh nhân theo học các khóa đào tạo bồi dưỡng giai đoạn 2012 - 2015 khoảng 1.650 người và giai đoạn 2016 - 2020 khoảng trên 3.100 người. Trong đó:

+ Đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện giai đoạn 2012 - 2015 khoảng 850 người và giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 1.500 người.

+ Đào tạo theo chương trình ngành Công Thương: Dự kiến đào tạo tăng cường khả năng kinh doanh và các kiến thức chuyên đề về quản lý doanh nghiệp đến năm 2015 là 800 người và đến năm 2020 khoảng 1.600 người.

Ngoài ra chưa kể đến số lượng doanh nghiệp đăng ký các khóa đào tạo do đơn vị khác tổ chức trong, ngoài tỉnh.

3. Giải pháp đào tạo, phát triển đội ngũ doanh nhân tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển đội ngũ doanh nhân tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 nêu trên, cần thực hiện tốt các giải pháp sau đây:

a) Nâng cao chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính

Tiếp tục nghiên cứu đề xuất các thủ tục liên quan đến hoạt động doanh nghiệp như: Thủ tục đất đai, xây dựng, thủ tục về thuế, hải quan và các lĩnh vực khác theo hướng đơn giản hóa, hiện đại hóa nhằm giảm chi phí đi lại của doanh nghiệp, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thời gian.

b) Giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về mặt bằng sản xuất

Thực hiện công khai, quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành cho doanh nhân biết để lựa chọn vị trí đầu tư phù hợp ngành nghề dự án.

- Rà soát nội dung đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp một cách hợp lý nhằm giảm chi phí đầu tư để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vị trí xây dựng cơ sở sản xuất.

c) Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ, quan tâm hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể phát triển thành doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp.

- Hỗ trợ doanh nhân xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với doanh nghiệp; nâng cao khả năng tiếp cận thị trường trong nước và nước ngoài thông qua các chương trình xúc tiến thương mại. Chú trọng cung cấp kịp thời kiến thức pháp luật, thông tin về thị trường, về khoa học công nghệ cho doanh nghiệp.

- Triển khai các chính sách, biện pháp tạo thuận lợi cho doanh nhân đầu tư nghiên cứu đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nghiên cứu thiết kế, thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ mới. Phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, vùng chuyên canh sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy hải sản. Tăng cường liên kết, hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp, doanh nhân với công nhân, nông dân và các nhà khoa học.

d) Đào tạo và bồi dưỡng doanh nhân

Tiếp tục triển khai chương trình đào tạo doanh nhân, chương trình đào tạo về khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp theo Thông tư Liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 31/3/2011 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; trang bị cho doanh nhân mới những kiến thức cần thiết về kinh doanh, về pháp luật và trách nhiệm xã hội; từng bước tiếp cận chuẩn mực pháp luật Quốc tế trong đào tạo quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp.

đ) Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp

- Thực hiện hỗ trợ sau đầu tư đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh; các doanh nghiệp, doanh nhân có dự án đầu tư thuộc danh mục dự án ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Rà soát đơn giản hóa thủ tục cho vay, thủ tục bảo lãnh tín dụng.

e) Nâng cao vai trò của các Hội, Hiệp hội nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện cho các doanh nhân giao lưu trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Lập kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, trong đó tập trung cho các đối tượng là cán bộ quản lý là các doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm để tổ chức thực hiện;

- Thực hiện tổng hợp, báo cáo theo định kỳ, báo cáo theo quy định, tổng hợp đề xuất các nội dung liên quan công tác hỗ trợ doanh nghiệp.

2. Sở Tài chính

- Chủ trì thẩm định, cân đối, tham mưu trình UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho công tác đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp;

- Phối hợp đề xuất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

3. Sở Nội vụ

- Rà soát chấn chỉnh hoạt động các Hội, Hiệp hội nghề nghiệp;

- Phối hợp thực hiện các công việc khác liên quan.

4. Sở Công Thương

- Hỗ trợ các doanh nhân trong công tác xúc tiến thương mại và các lĩnh vực khác liên quan;

- Chủ trì đào tạo, phát triển đội ngũ doanh nhân thuộc ngành quản lý;

- Đôn đốc triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Đề xuất các giải pháp giúp các doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp vượt qua khó khăn;

- Phối hợp thực hiện các công việc khác có liên quan.

6. Sở Tư pháp

- Thực hiện triển khai các hoạt động của chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nhân;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật phù hợp với yêu cầu thực tế.

7. Cục Thuế tỉnh

Cục Thuế tuyên truyền, triển khai thực hiện các chính sách thuế theo chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020 theo Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ về thuế của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính đã được ban hành đến doanh nghiệp.

8. Cục Hải quan tỉnh

Cục Hải quan nghiên cứu, rà soát các thủ tục hải quan, đề xuất các giải pháp để giúp các doanh nhân thuận lợi trong việc xuất, nhập khẩu hàng hóa.

9. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai

- Chỉ đạo các ngân hàng kinh doanh trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn;

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất tháo gỡ khó khăn về cơ chế cho vay để tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn.

10. Liên minh hợp tác xã tỉnh Đồng Nai

Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan trong công tác đào tạo và đề xuất nội dung đào tạo theo yêu cầu đối với doanh nhân là chủ nhiệm, cán bộ quản lý hợp tác xã, ban kiểm soát.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tập trung công tác cải cách hành chính nhằm xử lý nhanh hồ sơ cho doanh nghiệp;

- Tổ chức gặp gỡ các doanh nhân trên địa bàn nghe phản ánh khó khăn, vướng mắc nhằm tháo gỡ kịp thời hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết;

- Quan tâm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp, làng nghề.

12. Các đơn vị khác liên quan

- Nghiên cứu đề xuất các nội dung liên quan tạo điều kiện cho doanh nhân trong tỉnh phát triển.

II. MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP

Căn cứ nội dung Đề án và phân công cụ thể nói trên, từng đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hàng năm và phối hợp tổ chức thực hiện.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp kế hoạch cụ thể hàng năm và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng quý, năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thời gian gửi kế hoạch và báo cáo như sau:

- Báo cáo kế hoạch triển khai hàng năm: Các đơn vị được phân công lập kế hoạch chi tiết năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trong Quý I của năm. Riêng năm 2012 các đơn vị lập kế hoạch thực hiện Quý IV/2012 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 10/2012.

- Báo cáo định kỳ hàng quý, 06 tháng, cả năm: Các đơn vị gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư vào trước ngày 15 của tháng, quý. Riêng báo cáo năm gửi trước ngày 15/11 hàng năm.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc hoặc cần điều chỉnh bổ sung thì các đơn vị có báo cáo bằng văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2759/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2759/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2012
Ngày hiệu lực26/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/05/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2759/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2759/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án đào tạo phát triển đội ngũ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2759/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án đào tạo phát triển đội ngũ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2759/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Minh Phúc
        Ngày ban hành26/09/2012
        Ngày hiệu lực26/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/05/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 2759/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án đào tạo phát triển đội ngũ

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2759/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án đào tạo phát triển đội ngũ