Quyết định 2764/QĐ-BTC

Quyết định 2764/QĐ-BTC năm 2014 chấp thuận doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm khai thác hải sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2764/QĐ-BTC năm 2014 chấp thuận doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm khai thác hải sản


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2764/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤP THUẬN DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM TRIỂN KHAI BẢO HIỂM KHAI THÁC HẢI SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 67/2014/NĐ-CP phát triển thủy sản">115/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 45GP/KDBH ngày 23/11/2007 của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt; Giấy phép thành lập và hoạt động số 27GP/KDBH ngày 08/9/2004 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh; Giấy phép thành lập và hoạt động số 67GP/KDBH ngày 26/10/2011 của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex; Giấy phép thành lập và hoạt động số 63GP/KDBH ngày 28/6/2011 của Tổng công ty Bảo hiểm PVI;

Xét đề nghị của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh, Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex, Tổng công ty Bảo hiểm PVI tại các văn bản đề ngày 06/10/2014 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận các doanh nghiệp bảo hiểm được tham gia triển khai bảo hiểm khai thác hải sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản:

1. Các doanh nghiệp bảo hiểm được tham gia triển khai bảo hiểm:

a) Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt;

b) Tổng công ty cổ phần Bảo Minh;

c) Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;

d) Tổng công ty Bảo hiểm PVI.

2. Các sản phẩm bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai:

a) Bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ đối với tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ;

b) Bảo hiểm tai nạn thuyền viên làm việc trên tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ.

Điều 2. Các doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm tổ chức triển khai bảo hiểm khai thác hải sản theo đúng quy tắc, điều khoản, biếu phí bảo hiểm đã được Bộ Tài chính chấp thuận; thỏa thuận đồng bảo hiểm đã báo cáo Bộ Tài chính và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các hợp đồng bảo hiểm khai thác hải sản được ký kết đến ngày 31/12/2016.

Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ NN&PTNT;
- Ngân hàng nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Vụ Pháp chế, Vụ NSNN, Vụ TCNH;
- Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt; Tổng công
ty cổ phần Bảo Minh; Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex; Tổng công ty Bảo hiểm PVI;
- Lưu: VT, QLBH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2764/QĐ-BTC

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2764/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/10/2014
Ngày hiệu lực 27/10/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2764/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2764/QĐ-BTC năm 2014 chấp thuận doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm khai thác hải sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2764/QĐ-BTC năm 2014 chấp thuận doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm khai thác hải sản
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2764/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Trần Xuân Hà
Ngày ban hành 27/10/2014
Ngày hiệu lực 27/10/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2764/QĐ-BTC năm 2014 chấp thuận doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm khai thác hải sản

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2764/QĐ-BTC năm 2014 chấp thuận doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm khai thác hải sản

  • 27/10/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/10/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực