Quyết định 2766/QĐ-UBND

Quyết định 2766/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 2766/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Giáo dục Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2766/-UBND

Hưng Yên, ngày 15 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 về việc công bố bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; số 3778/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1899/TTr-SGDĐT ngày 07/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo (Có Danh mục kèm theo).

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm công khai nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính có trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định này theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và gửi nội dung công khai đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện công khai theo quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công khai thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Chủ t
ch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- VNPT Hưng Yên;
- Trung tâm TH - CB tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT
Th.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BSUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

PHẦN I:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

Stt

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Hình thức thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (Điền dấu “x vào ô thích hợp)

Căn cứ pháp lý

Căn cứ Quyết định công bố TTHC của Btrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Được tiếp nhận hồ sơ

Được trả kết quả

A.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1

Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

120 ngày

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: S675 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Không

x

x

Thông tư số 19/2018/TT- BGDĐT ngày 22/8/2018 của BGiáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

Quyết định số 3778/QĐ- BGDĐT ngày 21/9/2018

2

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

45 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo tnh Hưng Yên

Địa chỉ: S675 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Không

x

x

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Quyết định số 2563/QĐ- BGDĐT ngày 10/7/2018

3

Cho phép hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

20 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 675 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Không

x

x

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Quyết định số 2563/QĐ- BGDĐT ngày 10/7/2018

4

Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

20 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 675 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Không

x

x

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Quyết định số 2563/QĐ- BGDĐT ngày 10/7/2018

5

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

30 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 675 đường Nguyễn Văn Linh, phường An To, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Không

x

x

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Quyết định số 2563/QĐ- BGDĐT ngày 10/7/2018

6

Phê duyệt liên kết giáo dục

40 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: S675 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Không

x

x

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Quyết định số 2563/QĐ- BGDĐT ngày 10/7/2018

7

Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục

10 ngày làm việc.

Trường hợp điều chỉnh liên kết giáo dục trong đó có điều chỉnh chương trình giáo dục tích hợp thì thời gian giải quyết tối thiểu là 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ (bao gồm cả thời gian đề nghị Bộ GDĐT phê duyệt việc điều chỉnh chương trình giáo dục tích hợp)

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên

Địa ch: Số 675 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Không

x

x

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Quyết định số 2563/QĐ- BGDĐT ngày 10/7/2018

8

Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết

15 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 675 đường Nguyễn Văn Linh, phường An To, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Không

x

x

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Quyết định số 2563/QĐ- BGDĐT ngày 10/7/2018

9

Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

20 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 675 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tnh Hưng Yên.

Không

x

x

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Quyết định số 2563/QĐ- BGDĐT ngày 10/7/2018

10

Chm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

30 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 675 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Không

x

x

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Quyết định số 2563/QĐ- BGDĐT ngày 10/7/2018

11

Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

10 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 675 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Không

x

x

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Quyết định số 2563/QĐ- BGDĐT ngày 10/7/2018

 

PHN II:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Stt

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, b sung

Cơ quan thực hiện

Căn cứ Quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ghi chú

A.

THỦ TC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mm non

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 3778/QĐ- BGDĐT ngày 21/9/2018

TTHC có số thứ tự 26, thuộc lĩnh vực I, mục A phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

 

PHẦN III:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

Stt

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Cơ quan thực hiện

Căn cứ Quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ghi chú

1

Thủ tục gia hạn đề án liên kết đào tạo với nước ngoài (Đối với hồ sơ liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018

TTHC có số thứ tự 35, thuộc lĩnh vực I, mục A phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

2

Cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018

TTHC có số thứ tự 36, thuộc lĩnh vực I, mục A phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

3

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Nghị định s86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

UBND tỉnh

Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018

TTHC có số thứ tự 5, thuộc lĩnh vực I, mục E1 phn Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

4

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

UBND tỉnh

Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018

TTHC có số thứ tự 1, thuộc lĩnh vực I, mục E1 phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

5

Giải thể cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

UBND tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018

TTHC có số thứ tự 4, thuộc lĩnh vực I, mục E1 phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

6

Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018

TTHC có số thứ tự 2, thuộc lĩnh vực I, mục E1 phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

7

Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục có vn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

UBND tỉnh

Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018

TTHC có số thứ tự 3, thuộc lĩnh vực I, mục E1 phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

8

Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục Mầm non

Thông tư số 19/2018/TT- BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 3778/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018

TTHC có số thứ tự 22, thuộc lĩnh vực I, mục A phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2766/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2766/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2018
Ngày hiệu lực15/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2766/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2766/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Giáo dục Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2766/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Giáo dục Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2766/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Phóng
        Ngày ban hành15/11/2018
        Ngày hiệu lực15/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2766/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Giáo dục Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2766/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Giáo dục Hưng Yên

            • 15/11/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực