Quyết định 277/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 277/QĐ-LĐTBXH năm 2014 thành lập Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 277/QĐ-LĐTBXH năm 2014 lập Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 277/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban điều hành Quỹ), gồm:

1. Trưởng Ban điều hành Quỹ: Ông Bùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Các Phó Trưởng Ban điều hành Quỹ:

- Ông Phạm Quang Phụng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ông Cao Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Nguyễn Trọng Cảnh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

Ban điều hành Quỹ có bộ phận giúp việc do Trưởng Ban điều hành Quỹ quyết định.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban điều hành Quỹ

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kế hoạch hoạt động 5 năm, hàng năm của Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kế hoạch thu, chi, quyết toán thu, chi của Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam.

3. Giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các hoạt động vận động tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia tự nguyện đóng góp, ủng hộ Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam.

4. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính đóng góp, ủng hộ Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam.

5. Tổ chức thực hiện chế độ kế toán, thống kê, quản lý tài chính, tài sản của Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam theo quy định.

6. Chuẩn bị báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao.

Điều 3. Ban điều hành Quỹ được sử dụng con dấu của Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam trong quá trình triển khai hoạt động.

Trưởng Ban điều hành Quỹ có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và quan hệ công tác của Ban điều hành Quỹ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, các thành viên Ban điều hành Quỹ nêu tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chu trách nhim thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban chđạo 504;
- Các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TCCB
.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 277/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu277/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2014
Ngày hiệu lực13/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 277/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 277/QĐ-LĐTBXH năm 2014 lập Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 277/QĐ-LĐTBXH năm 2014 lập Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu277/QĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Thị Hải Chuyền
        Ngày ban hành13/03/2014
        Ngày hiệu lực13/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 277/QĐ-LĐTBXH năm 2014 lập Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 277/QĐ-LĐTBXH năm 2014 lập Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn

            • 13/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực