Quyết định 277/QĐ-UB

Quyết định 277/QĐ-UB năm 1997 "về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Sở Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước"

Nội dung toàn văn Quyết định 277/QĐ-UB 1997 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Thể dục thể thao Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 277/QĐ-UB

Bình Phước, ngày 05 tháng 3 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

"V/V BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH PHƯỚC"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 21/6/1994

- Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-UB ngày 06/01/1997 của UBND tỉnh về việc thành lập các Sở, Ban ngành trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước.

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thể dục thể thao và Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Sở Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước.

Điều 2: Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với nội dung quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Thể dục thể thao và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu VP

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Hưng

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo quyết định số 277/QĐ-UB, ngày 5/3/1997 của UBND tỉnh)

I. VỊ TRÍ CHỨC NĂNG

Điều 1: Sở Thể dục thể thao (dưới đây gọi tắt là Sở) là cơ quan của UBND tỉnh, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống ngành thể dục thể thao từ Trung ương đến địa phương. Sở chịu sự chỉ đạo và quản lý về mọi mặt của UBND tỉnh và chịu sự chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Thể dục thể thao.

Điều 2: Sở có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về thể dục thể thao trong phạm vi toàn tỉnh theo đúng pháp luật, chính sách chế độ của nhà nước và của Tổng cục Thể dục thể thao quy định, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành thể dục thể thao từ Trung ương đến địa phương.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3: Nhiệm vụ của Sở:

1. Trên cơ sở định hướng mục tiêu chiến lược, quy hoạch chương trình công tác, dự án về phát triển thể dục thể thao.

Căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh, Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án về phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh nhà trình UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch và chương trình dự án đã được duyệt.

Nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh cụ thể hóa các. chủ trương, chính sách về công tác thể dục thể thao phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hướng dẫn kiểm tra các cấp, các ngành, các đơn vị thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước và- các văn bản của trung ương và của tỉnh quy định về hoạt động của ngành thể dục thể thao.

2. Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức, động viên quần chúng nhân dân tập luyện thể dục thể thao.

Thực hiện công tác giáo dục thể chất, rèn luyện sức khoẻ tốt đối với học sinh, lực lượng võ trang, cán bộ, CNVC theo chuyên môn của Tổng cục Thể dục thể thao quy định.

Tiến hành ký kết Nghị quyết liên tịch với các ngành có liên quan như: Ngành Giáo dục và đào tạo, Tỉnh đoàn thanh niên, Liên đoàn lao động, Y tế, Còng an, Quân đội... để phối hợp phát triển phong trào thể dục thể thao.

3. Quản lý các cơ sở tập luyện về thể dục thể thao và các hoạt động thể dục thể thao trong mọi thành phần xã hội. Củng cố, xây dựng phong trào thể dục thể thao cơ sở, tiến hành xây dựng các trường, lớp năng khiếu thể thao ban đầu, năng khiếu thể thao tập trung nhằm đào tạo cơ bản và có hệ thống đội ngũ VĐV các môn thể thao. Tổ chức huấn luyện, tuyển chọn lực lượng VĐV xây dựng các đội tuyển thể thao của tỉnh.

4. Xây dựng hệ thống thi đấu thể thao của địa phương và chương trình điều lệ các giải thể thao, đại hội thể dục thể thao các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Công nhận các danh hiệu thể thao thành tích như: Kỷ lục, đẳng cấp VĐV (tập thể và cá nhân) theo sự phân công của Tổng cục thể dục thể thao.

5. Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, HLV, HDV, Giáo viên thể chất và trọng tài....chăm lo bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả đội ngũ công chức chuyên môn nghiệp vụ về thể dục thể thao.

6. Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng và thông tin các tiến bộ khoa học kỹ thuật thể dục thể thao trong nước và Quốc tế để phục vụ công tác huấn luyện, tập luyện của huấn luyện viên, VĐV, trọng tài. Đồng thời xây dựng các công trình thể dục thể thao, dụng cụ thể dục thể thao đúng theo quy trình kỹ thuật và tiêu chuẩn thi đấu.'

7. Kiện toàn các tổ chức thể thao ở địa phương, các liên đoàn, câu lạc bộ, hội thể thao quần chúng... theo chủ trương xã hội hóa công tác thể dục thể thao theo quy định của ngành.

8. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật và có quy định về chuyên môn đối với phong trào thể dục thể thao ở địa phương. Thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật các đơn vị, cá nhân trong hoạt động thể dục thể thao

9. Quản lý tổ chức, viên chức của cơ quan, tài sản, tài chính theo quy định của nhà nước.

Điều 4: Để thực hiện các nhiệm vụ trên Sở có nhiệm vụ sau:

1. Có vị trí pháp lý về mặt nhà nước, được sử dụng con dấu riêng để giao dịch, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước.

2. Trên cơ sở chủ trương, chính sách, chế độ của nhà nước và của tỉnh, Sở được quyền ra các văn bản, hướng dẫn kiểm tra các mặt công tác của ngành đối với các huyện và đơn vị cơ sở.

3. Được quyền tổ chức thi đấu các môn thể dục thể thao hữu nghị hay tranh giải do Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức.

4. Được quyền tuyển dụng lao động, khen thưởng, kỷ luật, đề bạt đối với cán bộ - công chức của sở theo phân cấp của UBND tỉnh.

III. TỔ CHỨC VÀ HOạT ĐỘNG

Điều 5: Sở Thể dục thể thao do 1 Giám đốc điều hành và có từ 1 đến 2 Phó giám đốc giúp việc. Các chức vụ này do UBND tỉnh bổ nhiệm.

* Bộ máy của sở được tổ chức như sau:

- Phòng Hành chính tổng hợp (hành chính quản trị, tổ chức, tổng hợp)

- Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao (tổ chức hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ Thể dục thể thao, xây dựng phong trào và huấn luyện nâng cao về thể thao thành tích cao)

- Thanh tra Sở

Mỗi phòng có 1 Trưởng phòng và 1 Phó trưởng phòng, Thanh tra Sở có Chánh thanh tra và Phó Chánh thanh tra. Chức vụ Trưởng phòng và Chánh thanh tra do UBND tỉnh bổ nhiệm. Chức vụ Phó trưởng phòng và Phó Chánh thanh tra do Giám đốc Sở bổ nhiệm.

Quy chế làm việc của Sở và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi phòng do Giám đốc Sở quy định.

* Đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở:

- Trường nghiệp vụ Thể dục thể thao (do UBND tỉnh quyết định thành, lập theo đề nghị của Giám đốc Sở Thể dục thể thao khi có điều kiện)

Điều 7: Theo yêu cầu hoạt động, Sở đề nghị UBND tỉnh thành lập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Điều 8: Biên chế quỹ tiền lương của Sở và các đơn vị trực thuộc do giám đốc Sở xây dựng kế hoạch và được UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.

Điều 9: Sở làm việc theo chế độ Thủ trưởng, Giám đốc sở chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Tổng cục Thể dục thể thao về mọi mặt hoạt động của Sở.

Phó giám đốc Sở giúp việc cho Giám đốc theo các lĩnh vực công tác được Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và cùng Giám đốc liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được phân công.

IV ĐIẾU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10: Bản quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 11: Việc sửa đổi, bổ sung bản quy định này do Giám đốc Sở Thể dục thể thao và Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 277/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu277/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/1997
Ngày hiệu lực05/03/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2005
Cập nhật27 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 277/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 277/QĐ-UB 1997 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Thể dục thể thao Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 277/QĐ-UB 1997 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Thể dục thể thao Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu277/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tấn Hưng
        Ngày ban hành05/03/1997
        Ngày hiệu lực05/03/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2005
        Cập nhật27 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 277/QĐ-UB 1997 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Thể dục thể thao Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 277/QĐ-UB 1997 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Thể dục thể thao Bình Phước

            • 05/03/1997

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/03/1997

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực