Quyết định 277/QĐ-UBND

Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 277/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 277/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA STÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NINH BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Thực hiện Quyết định số 818/QĐ-BTNMT ngày 03/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình (phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính tại Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính Phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm tin học - Công báo;
- Lưu: VT, VP11.
MT18/TTHC/2019

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Ninh Bình)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hn giải quyết

Cơ chế thực hiện

Phí, lệ phí

Thực hin qua dch vbưu chính

Căn cứ pháp lý

Mt cửa

Mt cửa liên thông

Lĩnh vực Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý

1

Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hng II.

BTM-NBI-265180

- Cấp chứng chỉ hành nghề: 10 ngày làm việc;

- Gia hạn chứng chỉ hành nghề: 03 ngày làm việc;

- Cấp đổi/cấp lại chứng chỉ hành nghề: 03 ngày làm việc.

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Không

x

- Luật Đo đạc và Bản đồ ngày 14/6/2018;

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ.

2

Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

BTM-NBI-265178

Cấp giấy phép/bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ:

- Trong thời hạn 06 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ;

- Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Phụ lục III

x

- Luật Đo đạc và Bản đồ ngày 14/6/2018;

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ.

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Ninh Bình)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hn giải quyết

Cơ chế thực hiện

Phí, lệ phí

Thực hin qua dch vbưu chính

Căn cứ pháp lý

Mt cửa

Mt cửa liên thông

Lĩnh vực Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý

1

B-BTM-NBI-264734-TT

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

x

 

- Luật Đo đạc và Bản đồ ngày 14/6/2018;

Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ.

x

TTHC này được thực hiện theo Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

2

B-BTM-NBI-264732-TT

Thủ tục cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

x

 

- Luật Đo đạc và Bản đồ ngày 14/6/2018;

Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ.

x

 

PHỤ LỤC III

MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP MỚI, CẤP BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Mức phí đối với hồ sơ do Sở Tài nguyên và môi trường thẩm định:

Số TT

Số hot đng dch v đo đc và bản đ đề nghị cấp phép theo quy định

Mức thu phí

(1.000 đồng/hồ sơ)

1

Dưới 03

4.090

2

Từ 03 đến 05

5.540

3

Từ 06 đến 08

6.030

4

Từ 09 đến 11

6.510

5

Từ 12 đến 14

7.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 277/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu277/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2019
Ngày hiệu lực13/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 277/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 277/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 277/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu277/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành13/05/2019
        Ngày hiệu lực13/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 277/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 277/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên Ninh Bình

           • 13/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực