Quyết định 277/QĐ-UBND

Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2019 công bố 159 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 277/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 277/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 159 QUY TRÌNH NỘI BỘ, LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 159 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang. Cụ thể:

- Cấp tỉnh: 115 quy trình, gồm: 65 quy trình nội bộ; 50 quy trình liên thông, trong đó có 05 quy trình liên thông theo Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Cấp huyện: 26 quy trình, gồm: 08 quy trình nội bộ, 18 quy trình liên thông.

- Cấp xã: 18 quy trình nội bộ.

(Nội dung chi tiết của từng quy trình được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ: www.tuyenquang.gov.vn và Công báo điện tử tỉnh, địa chỉ: http://congbao.tuyenquang.gov.vn).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công (Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Tuyên Quang) ngay sau khi nhận được Quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở; Thủ trưởng Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-VPCP; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4; (thực hiện)
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; (đăng tải)
- P. Tin học-Công báo (Đ/c Thủy, Tùng);
- Lưu: VT, KSTT (H).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Giang

 

Quy trình số: 01

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THÔNG BÁO VIỆC TỔ CHỨC LÀM THÊM TỪ 200 GIỜ ĐẾN 300 GIỜ TRONG MỘT NĂM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Không quy định

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Không quy định

 

 

Quy trình số: 02

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM, HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

0,5 ngày làm việc

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

2 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

05 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 03

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

02 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

02 ngày làm việc

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

15 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

02 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

23 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 04

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG LẦN ĐẦU NGƯỜI DƯỚI 15 TUỔI VÀO LÀM VIỆC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

02 ngày làm việc

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

15 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

02 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

5 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

21 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 05

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC KHAI BÁO VỚI SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

01 ngày làm việc

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

02 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

5 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

05 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 06

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHI TIẾT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA CƠ SỞ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

02 ngày làm việc

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

05 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

5 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

10 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 07

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI NGHỀ NGHIỆP; KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP; CHỮA BỆNH NGHỀ NGHIỆP; PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

01 ngày làm việc

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

02 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

5 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

05 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 08

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HỖ TRỢ KINH PHÍ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO DOANH NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

0,5 ngày làm việc

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

01 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

5 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

03 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 09

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HỖ TRỢ HUẤN LUYỆN THÔNG QUA TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở KHU VỰC KHÔNG CÓ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Không quy định

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

5 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Không quy định

 

 

Quy trình số: 10

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG HẠNG A ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP DO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP; DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

02 ngày làm việc

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

15 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

02 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

5 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

21 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 11

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG HẠNG A ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP DO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP; DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

02 ngày làm việc

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

15 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

02 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

5 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

21 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 12

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG HẠNG A ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP DO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP; DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

02 ngày làm việc

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

15 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

02 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

5 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

21 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 13

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THÔNG BÁO DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỰ HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG HẠNG A (ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP DO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP; ĐƠN VỊ DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ) THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

02 ngày làm việc

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

15 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

02 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

5 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

21 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 14

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Không quy định

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

5 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Định kỳ hằng năm trước ngày 10/01

 

 

Quy trình số: 15

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC BÁO CÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

 

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

5 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Định kỳ 6 tháng trước ngày 05/7

Định kỳ hằng năm trước ngày 10/01

 

 

Quy trình số: 16

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

02 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

02 ngày làm việc

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

15 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

02 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

5 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

23 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 17

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC KHAI BÁO SỰ CỐ KỸ THUẬT GÂY MẤT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ SỰ CỐ KỸ THUẬT GÂY MẤT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NGHIÊM TRỌNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Chuyên viên bộ phận một cửa (Thanh tra viên) tiếp nhận khai báo sự cố gây gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố gây gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

1/2 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (Thanh tra viên)

 

Bước 2

Chánh thanh tra Sở kiểm tra, xác định thông tin, chuyển Thanh tra viên phụ trách theo dõi.

1/2 ngày làm việc

Chánh thanh tra Sở

 

Bước 3

Tham gia điều tra khi có đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

 

Khi có yêu cầu

Bộ phận một cửa (Thanh tra viên)

03 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chinh

01 ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 18

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CUNG CẤP HỒ SƠ, TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN VỤ TAI NẠN LAO ĐỘNG ĐỐI NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAN ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Chuyên viên bộ phận một cửa (Thanh tra viên) tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (Thanh tra viên)

Bước 2

Chánh thanh tra Sở kiểm tra hồ sơ, chuyển Thanh tra viên phụ trách thụ lý, tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành Quyết định thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động.

02 ngày làm việc

Chánh thanh tra Sở

Bước 3

Đoàn điều tra tai nạn lao động tiến hành xác minh tai nạn lao động, lập Biên bản điều tra tai nạn lao động theo mẫu.

15 ngày làm việc

Đoàn điều tra tai nạn lao động

Bước 4

Đoàn điều tra tai nạn lao động tổ chức cuộc họp công bố Biên bản điều tra tai nạn lao động và lập Biên bản cuộc họp công bố Biên bản điều tra tai nạn lao động theo mẫu.

01 ngày làm việc

Bước 5

Gửi Biên bản điều tra tai nạn lao động và Biên bản cuộc họp công bố Biên bản điều tra tai nạn lao động đến người sử dụng lao động; người bị nạn hoặc thân nhân người bị nạn; cơ quan có thành viên Đoàn điều tra tai nạn lao động; Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

01 ngày làm việc

5 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chinh

20 ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 19

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC GỬI BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG CẤP CƠ SỞ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Chuyên viên bộ phận một cửa (Thanh tra viên) tiếp nhận Biên bản điều tra tai nạn lao động và Biên bản công bố Biên bản điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra TNLĐ cấp cơ sở.

1/2 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (Thanh tra viên)

Bước 2

Chánh thanh tra Sở kiểm tra, xem xét nội dung, chuyển Thanh tra viên phụ trách thụ lý, lưu hồ sơ theo quy định.

01 ngày làm việc

Chánh thanh tra Sở

02 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chinh

1,5 ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 20

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC KHAI BÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Tiếp nhận khai báo tai nạn lao động

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (Thanh tra viên)

Bước 2

Kiểm tra, xác định thông tin khai báo, chuyển Thanh tra viên phụ trách thụ lý, tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành Quyết định thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động.

02 ngày làm việc

Chánh thanh tra Sở

Bước 3

Tiến hành điều tra tai nạn lao động, lập Biên bản điều tra tai nạn lao động theo mẫu.

55 ngày làm việc

 

 

Đoàn điều tra tai nạn lao động

Bước 4

Tổ chức cuộc họp công bố Biên bản điều tra tai nạn lao động và lập Biên bản cuộc họp công bố Biên bản điều tra tai nạn lao động theo mẫu.

01 ngày làm việc

Bước 5

Gửi Biên bản điều tra tai nạn lao động và Biên bản cuộc họp công bố Biên bản điều tra tai nạn lao động đến người sử dụng lao động; người bị nạn hoặc thân nhân người bị nạn; cơ quan có thành viên Đoàn điều tra tai nạn lao động; Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

02 ngày làm việc

5 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chinh

61 ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 21

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ từ người lao chuyển bộ phận tiếp nhận xử lý hồ sơ, nhập phần mềm Một cửa điện tử ( Nếu TTHC ở mức độ 3), nhập bảng tính, chuyển bộ phận thụ lý hồ sơ .

05 ngày làm việc

Nhân viên bộ phận ban đầu Trung tâm DVVL

Bước 2

Kiểm tra đối chiếu hồ sơ.

03 ngày làm việc

Bộ phận thụ lý

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, dự thảo quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

03 ngày làm việc

Trưởng phòng BHTN

Bước 4

Duyệt hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

02 ngày làm việc

Lãnh đạo Trung tâm

Bước 5

Ký Quyết định

02 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 6

Nhận quyết định đã được lãnh đạo Sở ký.

0,5 ngày làm việc

Nhân viên bộ phận ban đầu

Bước 7

Trả Quyết định cho người lao động theo Phiếu hẹn trả kết quả theo quy định

0,5 ngày làm việc

Nhân viên bộ phận ban đầu, Trung tâm DVVL

07 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chinh

16 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 22

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG THỦ TỤC TẠM DỪNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Nhân viên trả kết quả xác nhận về việc tạm dừng TCTN và nhập phần mềm Một cửa điện tử (nếu TTHC ở mức độ 3), chuyển bộ phận thụ lý hồ sơ

02 giờ làm việc

Nhân viên bộ phận trả kết quả Trung tâm DVVL

Bước 2

Kiểm tra đối chiếu hồ sơ.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận thụ lý,

Bước 3

Duyệt hồ sơ tạm dừng hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Trung tâm

Bước 4

Ký Quyết định

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả đến người lao động qua Dịch vụ bưu chính công ích

02 giờ làm việc

Nhân viên bộ phận trả kết quả Trung tâm DVVL

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chinh

 02 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 23

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG THỦ TỤC TIẾP TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

 Nhân viên trả kết quả xác nhận về việc tiếp tục hưởng TCTN và nhập phần mềm Một cửa điện tử (nếu TTHC ở mức độ 3) chuyển bộ phận thụ lý hồ sơ

02 giờ làm việc

Nhân viên bộ phận trả kết quả Trung tâm DVVL

Bước 2

Kiểm tra đối chiếu hồ sơ.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận thụ lý,

Bước 3

Duyệt hồ sơ tiếp tục hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Trung tâm

Bước 4

Ký Quyết định

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả đến người lao động qua Dịch vụ bưu chính công ích

02 giờ làm việc

Nhân viên bộ phận trả kết quả Trung tâm DVVL

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chinh

02 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 24

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG THỦ TỤC CHẤM DỨT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Nhân viên trả kết quả lập danh sách, nhập phần mềm Một cửa điện tử (nếu TTHC ở mức độ 3), chuyển bộ phận thụ lý hồ sơ

0 ngày làm việc

Nhân viên bộ phận trả kết quả Trung tâm DVVL

Bước 2

Kiểm tra đối chiếu hồ sơ.

0 ngày làm việc

Bộ phận thụ lý,

Bước 3

Duyệt hồ sơ chấm dứt hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

0 ngày làm việc

Lãnh đạo Trung tâm

Bước 4

Ký Quyết định

0 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả đến người lao động qua Dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp đến người lao động theo phiếu hẹn trả kết quả

 

Nhân viên bộ phận trả kết quả Trung tâm DVVL

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chinh

Không quy định

 

 

Quy trình số: 25

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG THỦ TỤC CHUYỂN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (CHUYỂN ĐI) THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Nhân viên trả kết quả xem xét về việc chuyển hưởng TCTN, nhập phần mềm Một cửa điện tử (nếu TTHC ở mức độ 3) . Chuyển bộ phận thụ lý hồ sơ

02 ngày làm việc

Nhân viên bộ phận trả kết quả Trung tâm DVVL

Bước 2

Kiểm tra đối chiếu hồ sơ.

03 ngày làm việc

Bộ phận thụ lý,

Bước 3

Dyệt hồ sơ tiếp tục hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Trung tâm

Bước 4

Ký duyệt Quyết định

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho người lao động theo giấy hẹn trả kết quả

01 ngày làm việc

Nhân viên bộ phận trả kết quả Trung tâm DVVL

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chinh

08 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 26

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG THỦ TỤC CHUYỂN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (CHUYỂN ĐẾN) THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Tiếp nhận chuyển đến hưởng TCTN rà soát thông tin của NLĐ, nhập phần mềm Một cửa điện tử (nếu TTHC ở mức độ 3), chuyển bộ phận thụ lý hồ sơ

0.5 ngày làm việc

Nhân viên bộ phận trả kết quả Trung tâm DVVL

Bước 2

Kiểm tra đối chiếu hồ sơ.

1 ngày làm việc

Bộ phận thụ lý,

Bước 3

Duyệt hồ sơ tiếp tục hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

0.5 ngày làm việc

Lãnh đạo Trung tâm

Bước 4

Ký Quyết định

0.5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho người lao động theo phiếu hẹn trả kết quả

0.5 ngày làm việc

Nhân viên bộ phận trả kết quả Trung tâm DVVL

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chinh

03 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 27

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG THỦ TỤC GIẢI QUYẾT HỖ TRỢ HỌC NGHỀ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề của NLĐ, nhập phần mềm Một cửa điện tử (nếu TTHC ở mức độ 3), nhập bảng tính, chuyển bộ phận thụ lý hồ sơ.

03 ngày làm việc

Nhân viên bộ phận trả kết quả Trung tâm DVVL

Bước 2

Kiểm tra đối chiếu hồ sơ.

03 ngày làm việc

Bộ phận thụ lý,

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, dự thảo quyết định hỗ trợ học nghề.

02 ngày làm việc

Trưởng phòng BHTN

Bước 4

Duyệt hồ sơ hỗ trợ học nghề

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Trung tâm

Bước 5

Ký Quyết định

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 6

Trả kết quả.

01 ngày làm việc

Nhân viên bộ phận trả kết quả Trung tâm DVVL

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

11 ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 28

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG THỦ TỤC HỖ TRỢ TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Tiếp nhận thông tin của người lao động về hỗ trợ giải quyết việc làm của NLĐ, nhập phần mềm Một cửa điện tử (nếu TTHC ở mức độ 3), nhập bảng tính. Sau đó chuyển bộ phận thụ lý hồ sơ.

Không quy định

Nhân viên bộ phận trả kết quả Trung tâm DVVL

Bước 2

Bộ phận thụ lý, kiểm tra đối chiếu thông tin của người lao động để kết nối việc làm phù hợp với người lao động.

Bộ phận thụ lý,

Bước 3

Bộ phận thụ lý, kiểm tra đối chiếu hồ sơ gửi cho người lao động Phiếu giới thiệu việc làm theo mẫu quy định.

Trưởng phòng BHTN

03 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chinh

Không quy định

 

 

Quy trình số: 29

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG THỦ TỤC THÔNG BÁO TÌM VIỆC LÀM HẰNG THÁNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận thông báo tìm việc làm hằng tháng từ người lao động, nhập phần mềm Một cửa điện tử TTHC (nếu TTHC ở mức độ 3), nhập bảng tính. Sau đó chuyển bộ phận thụ lý hồ sơ.

Không quy định

Nhân viên bộ phận trả kết quả Trung tâm DVVL

Bước 2

Kiểm tra hướng dẫn người lao động khai báo về việc tìm việc làm hằng tháng của mình theo quy định.

 

Bộ phận thụ lý

Bước 3

Nhập thông tin tìm kiếm việc làm của người lao động vào hệ thống theo quy định.

 

Bộ phận thụ lý

03 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chinh

Không quy định

 

 

Quy trình số: 30

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG THỦ TỤC GIẢI QUYẾT HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐÔ KỸ NĂNG NGHỀ ĐỂ DUY TRÌ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

03 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

02 ngày làm việc

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

15 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

02 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

23 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 31

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VIỆC LÀM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

01 ngày làm việc

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

07 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

11 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 32

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VIỆC LÀM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

01 ngày làm việc

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

07 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

11 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 33

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VIỆC LÀM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

01 ngày làm việc

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

07 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

11 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 34

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

01 ngày làm việc

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

02 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

05 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 35

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

0,5 ngày làm việc

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

03 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 36

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC XÁC NHẬN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI  KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

0,5 ngày làm việc

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

01 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

03 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 37

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THU HỒI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

01 ngày làm việc

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

1,5 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

05 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 38

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC BÁO CÁO GIẢI TRÌNH NHU CẦU, THAY ĐỔI NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

01 ngày làm việc

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

07 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

11 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 39

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Không quy định

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

Không quy định

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

Không quy định

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

Không quy định

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

Không quy định

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Không quy định

 

 

Quy trình số: 40

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Định kỳ 06 tháng và hằng năm

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Định kỳ 06 tháng và hằng năm

 

 

Quy trình số: 41

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC BÁO CÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI QUẢN LÝ, NGƯỜI GIỮ CHỨC DANH CHỦ CHỐT CỦA DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Không quy định

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chinh

Không quy định

 

 

Quy trình số: 42

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

0,5 ngày làm việc

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

2,5 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chinh

05 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 43

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC GỬI THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

01 ngày làm việc

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

07 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

02 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chinh

12 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 44

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC PHÊ DUYỆT QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO THỰC HIỆN, QUỸ TIỀN THƯỞNG THỰC HIỆN NĂM TRƯỚC VÀ QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO KẾ HOẠCH ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO UBND TỈNH LÀM CHỦ SỞ HỮU THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Không quy định

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

Không quy định

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

Không quy định

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

Không quy định

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

Không quy định

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chinh

Không quy định

 

 

Quy trình số: 45

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC XẾP HẠNG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO UBND TỈNH, THÀNH PHỐ LÀM CHỦ SỞ HỮU (HẠNG TỔNG CÔNG TY VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG HẠNG I, HẠNG II VÀ HẠNG III) THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Không quy định

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chinh

Không quy định

 

 

Quy trình số: 46

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

0,5 ngày làm việc

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

01 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chinh

03 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 47

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP THỜI HẠN DƯỚI 90 NGÀY THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Phân công thụ lý

01 ngày làm việc

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

03 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chinh

07 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 48

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ DÂN TỘC THIỂU SỐ, NGƯỜI THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ từ Dịch vụ Bưu chính công ích hoặc trực tiếp từ người lao động, nhập phần mềm Một cửa điện tử (nếu TTHC ở mức độ 3), chuyển Trưởng phòng Lao động - Việc làm duyệt hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

Bước 2

Chuyển chuyên viên phụ trách thụ lý, giải quyết hồ sơ

01 ngày làm việc

Trưởng phòng Lao động - Việc làm

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ ra Quyết định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

04 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân bằng cách chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc trả trực tiếp

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm)

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chinh

08 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 49

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP, TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Dạy nghề)

 

Bước 2

Phân công thụ lý

01 ngày làm việc

Trưởng phòng Dạy nghề

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

04 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Dạy nghề)

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

08 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 50

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Dạy nghề)

 

Bước 2

Phân công thụ lý

01 ngày làm việc

Trưởng phòng Dạy nghề

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

04 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Dạy nghề)

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

08 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 51

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP, TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, DOANH NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Dạy nghề)

 

Bước 2

Phân công thụ lý

01 ngày làm việc

Trưởng phòng Dạy nghề

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

02 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Dạy nghề)

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

06 Ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 52

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TƯ THỤC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

các bước thực hiện

Nội dung công việc các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Dạy nghề)

 

Bước 2

Phân công thụ lý

01 ngày làm việc

Trưởng phòng Dạy nghề

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

04 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua Dịch vụ Bưu chính Công ích hoặc trực tiếp

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Phòng Dạy nghề)

05 Bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

08 Ngày làm việc

 

 

Quy trình: số 53

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SỬ DỤNG TỪ 30% TỔNG SỐ LAO ĐỘNG TRỞ LÊN LÀ NGƯỜI KHYẾT TẬT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

ớc 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Bảo trợ xã hội)

ớc 2

Phân công thụ lý

02 ngày làm việc

Trưởng phòng BTXH và PCTNXH

ớc 3

Thụ lý hồ sơ

05 ngày làm việc

Chuyên viên BTXH và PCTNXH

ớc 4

Ký duyệt

02 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

ớc 5

Trả kết quả (trực tiếp hoặc qua bưu điện)

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Bảo trợ xã hội)

05 Bước

Tổng thời gian

11 ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 54

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC GIA HẠN QUYÊT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SỬ DỤNG TỪ 30% TỔNG SỐ LAO ĐỘNG TRỞ LÊN LÀ NGƯỜI KHYẾT TẬT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

ớc 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Bảo trợ xã hội)

ớc 2

Phân công thụ lý

01 ngày làm việc

Trưởng phòng BTXH và PCTNXH

ớc 3

Thụ lý hồ sơ

03 ngày làm việc

Chuyên viên BTXH và PCTNXH

ớc 4

Ký duyệt

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

ớc 5

Trả kết quả (trực tiếp hoặc qua bưu điện)

 

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Bảo trợ xã hội)

05 Bước

Tổng thời gian

07 ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 55

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI NGOÀI CÔNG LẬP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

0.5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Bảo trợ xã hội)

Bước 2

Phân công thụ lý

0.5 ngày làm việc

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thụ lý hồ sơ

01 ngày làm việc

chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký Giấy chứng nhận

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả (trực tiếp hoặc qua bưu điện)

01 ngày làm việc

Bộ phận TN & TKQ Sở LĐTB và XH (BTXHvà PCTNXH)

05 Bước

Tổng thời gian

04 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Bảo trợ xã hội)

 

Quy trình số: 56

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP ĐỐI VỚI CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI NGOÀI CÔNG LẬP THUỘC THẨM QUYỀN THÀNH LẬP CỦA SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

0.5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Bảo trợ xã hội)

Bước 2

Phân công thụ lý

0.5 ngày làm việc

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thụ lý hồ sơ

01 ngày làm việc

chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký Giấy chứng nhận

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả (trực tiếp hoặc qua bưu điện)

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Bảo trợ xã hội)

05 Bước

Tổng thời gian

04 ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 57

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC GIẢI THỂ CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI NGOÀI CÔNG LẬP THUỘC THẨM QUYỀN THÀNH LẬP CỦA SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Bảo trợ xã hội)

Bước 2

Phân công thụ lý

01 ngày làm việc

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thụ lý hồ sơ

06 ngày làm việc

chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký Quyết định

02 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả (trực tiếp hoặc qua bưu điện)

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Bảo trợ xã hội)

05 Bước

Tổng thời gian

11 ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 58

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN CẤP PHÉP CỦA SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Bảo trợ xã hội)

Bước 2

Phân công thụ lý

01 ngày làm việc

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thụ lý hồ sơ

07 ngày làm việc

chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký Giấy phép

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả (trực tiếp hoặc qua bưu điện)

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Bảo trợ xã hội)

05 Bước

Tổng thời gian

11 ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 59

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI CÓ GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DO SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CẤP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Bảo trợ xã hội)

Bước 2

Phân công thụ lý

01 ngày làm việc

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thụ lý hồ sơ

07 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký cấp lại, điều chỉnh Giấy phép

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Trả kết quả (trực tiếp hoặc qua bưu điện)

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa (chuyên viên Bảo trợ xã hội)

05 Bước

Tổng thời gian

11 ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 60

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC TIẾP NHẬN ĐỐI TƯỢNG CẦN BẢO VỆ KHẨN CẤP VÀO CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI CẤP TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

ớc 1

 Tiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở. Các thủ tục, hồ sơ phải hoàn thiện trong 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đối tượng, Trường hợp kéo dài quá 10 ngày làm việc, phải do cơ quan quản lý cấp trên xem xét quyết định.

Tiếp nhận ngay

 

Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

 

Tổng thời gian

 

 

 

Quy trình số: 61

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC TIẾP NHẬN ĐỐI TƯỢNG TỰ NGUYỆN VÀO CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI CẤP TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Theo thỏa thuận

Bộ phận Văn thư cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Bước 2

Phân công thụ lý

Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo

 

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ với đại diện đối tượng tự nguyện

Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Bước 5

Trả kết quả cho công dân

Bộ phận Văn thư cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

05 Bước

Tổng thời gian

Theo thỏa thuận

 

 

Quy trình số: 62

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC DỪNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI TẠI CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI CẤP TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận Văn thư cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

 

Bước 2

Chuyển hồ sơ cho cán bộ phụ trách.

01 ngày làm việc

Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

01 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký quyết định, lập biên bản bàn giao hoặc thanh lý hợp đồng dịch vụ trợ giúp xã hội.

01 ngày làm việc

Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Bước 5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức qua Buu chính công hoặc trực tiếp cho tổ chức, cá nhân.

01 ngày làm việc

Bộ phận Văn thư Cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

05 Bước

Tổng thời gian

05 ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 63

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐƯA NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI BÁN DÂM TỰ NGUYỆN VÀO CAI NGHIỆN, CHỮA TRỊ, PHỤC HỒI TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

01 ngày làm việc

Bộ phận Văn thư Cơ sở cai ngiện ma túy tỉnh Chuyên viên bộ phận

Bước 2

Phân công thụ lý

01 ngày làm việc

Giám đốc cơ sở

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

01 ngày làm việc

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Ký duyệt

01 ngày làm việc

Giám đốc Cơ sở

Bước 5

Trả kết quả (trực tiếp hoặc qua bưu điện)

01 ngày làm việc

Bộ phận Văn thư Cơ sở cai ngiện ma túy tỉnh Chuyên viên bộ phận

05 Bước

Tổng thời gian

05 ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 64

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHẾ ĐỘ THĂM GẶP ĐỐI VỚI HỌC VIÊN TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Ngay sau khi nhận được hồ sơ

Bộ phận Văn thư Cơ sở cai ngiện ma túy tỉnh Chuyên viên bộ phận

Bước 2

Phân công thụ lý

Giám đốc cơ sở

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Đồng ý giải quyết chế độ thăm gặp

Giám đốc Cơ sở

Bước 5

Trả kết quả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Văn thư Cơ sở cai ngiện ma túy tỉnh Chuyên viên bộ phận

05 Bước

Tổng thời gian

Ngay sau khi nhận được hồ sơ

 

 

Quy trình số: 65

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC NGHỈ CHỊU TANG CỦA HỌC VIÊN TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

 

 

 

 

 

Ngay sau khi nhận được hồ sơ

Bộ phận Văn thư Cơ sở cai ngiện ma túy tỉnh Chuyên viên bộ phận

Bước 2

Phân công thụ lý

Giám đốc cơ sở

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Đồng ý giải quyết chế độ nghỉ chịu tang

Giám đốc Cơ sở

Bước 5

Trả kết quả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Văn thư Cơ sở cai ngiện ma túy tỉnh Chuyên viên bộ phận

05 Bước

Tổng thời gian

Ngay sau khi nhận được hồ sơ

 

 

Quy trình số: 01

MẪU QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC GIẢI CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH ĐỒNG THỜI LÀ NGƯỜI HƯỞNG CHẾ ĐỘ MẤT SỨC LAO ĐỘNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

 Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Một cửa cấp xã (Văn hóa - xã hội cấp xã)

0,5 ngày làm việc

1,5 ngày làm việc

 

UBND cấp xã

Bước 2

Thụ lý, trình lãnh đạo

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt, chuyển Một cửa cấp huyện.

Lãnh đạo xã

0,5 ngày làm việc

Bước 4

Tiếp nhận hồ sơ từ cấp huyện

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

0,5 ngày làm việcy

07ngày làm việc

Sở LĐTB và XH

 

Bước 5

Phân công thụ lý

Trưởng phòng NCC

01 ngày làm việc

Bước 6

Thụ lý hồ sơ

Chuyên viên NCC

04 ngày làm việc

Bước 7

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Bước 8

Trả kết quả về cấp huyện

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Trả kết quả về xã/phường

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

0,5 ngày làm việc

0,5 ngày làm việc

Một cửa cấp huyện

Bước 10

Trả kết quả cho công dân

Văn hóa - xã hội cấp xã

01 ngày làm việc

01 ngày làm việc

Một cửa cấp xã

10 Bước

Tổng thời gian

 

10 ngàylàm việc

10ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 02

MẪU QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ, TRỢ CẤP MỘT LẦN KHI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

 Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Văn hóa - xã hội cấp xã

01 ngày làm việc

03ngày làm việc

UBND cấp xã

Bước 2

Thụ lý, trình lãnh đạo

Văn hóa - xã hội cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt, chuyển Một cửa cấp huyện.

Lãnh đạo xã

01 ngày làm việc

Bước 4

Nhận Hồ sơ từ cấp xã, chuyển bộ phận chuyên môn

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

01 ngày làm việc

01 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận, thụ lý và thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng

Chuyên viên Phòng LĐ-TBXH cấp huyện

04 ngày làm việc

05ngày làm việc

Phòng LĐTBXH cấp huyện

Bước 6

Xem xét ký nháy trình Sở

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH cấp huyện

01 ngày làm việc

Bước 7

Tiếp nhận hồ sơ từ cấp huyện

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

01 ngày làm việc

9,5ngày làm việc

Sở LĐTB và XH

Bước 8

Phân công thụ lý

Trưởng phòng NCC

01 ngày làm việc

Bước 9

Thụ lý hồ sơ

Chuyên viên NCC

05 ngày làm việc

Bước 10

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Bước 11

Trả kết quả về cấp huyện

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

0,5 ngày làm việc

Bước 12

Trả kết quả về xã/phường

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

0,5ngày làm việc

0,5ngày làm việc

Một cửa cấp huyện

Bước 13

Trả kết quả cho công dân

Văn hóa - xã hội cấp xã

Đến hẹn

Đến hẹn

Một cửa cấp xã

13 Bước

Tổng thời gian

 

18 ngày làm việc

18 ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 03

MẪU QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP TIỀN TUẤT HÀNG THÁNG KHI NGƯỜI CÓ CÔNG TỪ TRẦN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

 Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Văn hóa - xã hội cấp xã

01 ngày làm việc

03ngày làm việc

 

 

UBND cấp xã

Bước 2

Thụ lý, trình lãnh đạo

Văn hóa - xã hội cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt, chuyển Một cửa cấp huyện.

Lãnh đạo xã

01 ngày làm việc

Bước 4

Nhận Hồ sơ từ cấp xã, chuyển bộ phận chuyên môn

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

01 ngày làm việc

01 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận, thụ lý và thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng

Chuyên viên Phòng LĐ-TBXH cấp huyện

03 ngày làm việc

04ngày làm việc

 

 

Phòng LĐTBXH cấp huyện

Bước 6

Xem xét ký nháy trình Sở

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH cấp huyện

01 ngày làm việc

Bước 7

Tiếp nhận hồ sơ từ cấp huyện

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

01 ngày làm việc

9,5 ngày làm việc

Sở LĐTB và XH

Bước 8

Phân công thụ lý

Trưởng phòng NCC

01 ngày làm việc

Phòng NCC

Bước 9

Thụ lý hồ sơ

Chuyên viên NCC

04 ngày làm việc

Bước 10

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

 

Sở LĐTB và XH

Bước 11

Trả kết quả về cấp huyện

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

0,5 ngày làm việc

Bước 12

Trả kết quả về xã/phường

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

0,5 ngày làm việc

0,5 ngày làm việc

Một cửa cấp huyện

Bước 13

Trả kết quả cho công dân

Văn hóa - xã hội cấp xã

Đến hẹn

Đến hẹn

Một cửa cấp xã

13 Bước

Tổng thời gian

 

18 ngày

làm việc

18 ngày

làm việc

 

 

Quy trình số: 04

MẪU QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HƯỞNG LẠI CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG HOẶC THÂN NHÂN TRONG TRƯỜNG HỢP:

- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ;

- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

 Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Văn hóa - xã hội cấp xã

0,5 ngày làm việc

1,5 ngày làm việc

 

 

UBND cấp xã

Bước 2

Thụ lý, trình lãnh đạo

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt, chuyển Một cửa cấp huyện.

Lãnh đạo xã

0,5 ngày làm việc

Bước 4

Tiếp nhận hồ sơ từ cấp huyện

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

0,5 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Sở LĐTB và XH

Bước 5

Phân công thụ lý

Trưởng phòng NCC

01 ngày làm việc

Phòng NCC

Phòng NCC

Bước 6

Thụ lý hồ sơ

Chuyên viên NCC

02 ngày làm việc

Bước 7

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

 

Sở LĐTB và XH

Bước 8

Trả kết quả về cấp huyện

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Trả kết quả về xã/phường

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

0,5 ngày làm việc

0,5 ngày làm việc

Một cửa cấp huyện

Bước 10

Trả kết quả cho công dân

Văn hóa - xã hội cấp xã

Đến hẹn

Đến hẹn

Một cửa cấp xã

10 Bước

Tổng thời gian

 

07 ngày

làm việc

07 ngày

làm việc

 

 

Quy trình số: 05

MẪU QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI VỚI THÂN NHÂN LIỆT SĨ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

 

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

 Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Văn hóa - xã hội cấp xã

01 ngày làm việc

03ngày làm việc

 

UBND cấp xã

Bước 2

Thụ lý, trình lãnh đạo

01 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt, chuyển Một cửa cấp huyện.

Lãnh đạo xã

01 ngày làm việc

Bước 4

Nhận Hồ sơ từ cấp xã, chuyển bộ phận chuyên môn

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

01 ngày làm việc

01 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận, thụ lý và thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng

Chuyên viên Phòng LĐ-TBXH cấp huyện

01 ngày làm việc

02ngày làm việc

 

Phòng LĐTBXH cấp huyện

Bước 6

Xem xét ký nháy trình Sở

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH cấp huyện

01 ngày làm việc

Bước 7

Tiếp nhận hồ sơ từ cấp huyện

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

01 ngày làm việc

8,5 ngày làm việc

Sở LĐTB và XH

Bước 8

Phân công thụ lý

Trưởng phòng NCC

01 ngày làm việc

 

Phòng NCC

Bước 9

Thụ lý hồ sơ

Chuyên viên NCC

05 ngày làm việc

Bước 10

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

 

Sở LĐTB và XH

Bước 11

Trả kết quả về cấp huyện

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

0,5 ngày làm việc

Bước 12

Trả kết quả về xã/phường

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

0,5 ngày làm việc

0,5 ngày làm việc

Một cửa cấp huyện

Bước 13

Trả kết quả cho công dân

Văn hóa - xã hội cấp xã

Đến hẹn

Đến hẹn

Một cửa cấp xã

13 Bước

Tổng thời gian

 

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 06

MẪU QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI VỢ HOẶC CHỒNG LIỆT SĨ ĐI LẤY CHỒNG HOẶC VỢ KHÁC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

 Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Văn hóa - xã hội cấp xã

0,5 ngày làm việc

1,5 ngày làm việc

UBND xã

Bước 2

Thụ lý, trình lãnh đạo

Văn hóa - xã hội cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt, chuyển Một cửa cấp huyện

Lãnh đạo xã

0,5 ngày làm việc

Bước 4

Nhận Hồ sơ từ cấp xã, chuyển bộ phận chuyên môn

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

0,5 ngày làm việc

0,5 ngày làm việc

UBND huyện

Bước 5

Tiếp nhận, thụ lý và thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng

Chuyên viên Phòng LĐ-TBXH cấp huyện

0,5 ngày làm việc

01 ngày làm việc

Phòng LĐTBXH

Bước 6

Xem xét ký trình Sở

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Tiếp nhận, thụ lý và thẩm định hồ sơ,

Bộ phận TN và TKQ (Phòng NCC)

0,5 ngày làm việc

 

 

 

3,5ngày làm việc

Sở LĐTB và XH

Bộ phận một cửa Sở LĐTB và XH

Bước 8

Phân công thụ lý

Trưởng phòng NCC

0,5ngày làm việc

Bước 9

Thụ lý hồ sơ

Chuyên viên NCC

01ngày làm việc

Bước 10

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

01ngày làm việc

Bước 11

Trả kết quả về cấp huyện

Chuyên viên NCC

0,5ngày làm việc

Bước 12

Trả kết quả về xã/phường

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

0,5ngày làm việc

0,5ngày làm việc

Một cửa cấp huyện

Bước 13

Trả kết quả cho công dân

Văn hóa - xã hội cấp xã

Đến hẹn

Đến hẹn

Một cửa cấp xã

13 Bước

Tổng thời gian

 

07 ngày

làm việc

07 ngày

làm việc

 

 

Quy trình số: 07

MẪU QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

 Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Văn hóa - xã hội cấp xã

01 ngày làm việc

03ngày làm việc

 

UBND cấp xã

Bước 2

Thụ lý, trình lãnh đạo

Văn hóa - xã hội cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt, chuyển Một cửa cấp huyện.

Lãnh đạo xã

01 ngày làm việc

Bước 4

Nhận Hồ sơ từ cấp xã, chuyển bộ phận chuyên môn

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

01 ngày làm việc

01 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận, thụ lý và thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng

Chuyên viên Phòng LĐ-TBXH cấp huyện

01 ngày làm việc

02ngày làm việc

 

 

Phòng LĐTBXH cấp huyện

Bước 6

Xem xét ký trình Sở

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH cấp huyện

01 ngày

Bước 7

Tiếp nhận hồ sơ từ cấp huyện

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

01 ngày làm việc

8,5 ngày làm việc

Sở LĐTB và XH

     

 

Bước 8

Phân công thụ lý

Trưởng phòng NCC

01 ngày làm việc

Bước 9

Thụ lý hồ sơ

Chuyên viên NCC

05 ngày làm việc

Bước 10

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Bước 11

Trả kết quả về cấp huyện

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

0,5 ngày làm việc

Bước 12

Trả kết quả về xã/phường

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

0,5 ngày làm việc

0,5 ngày làm việc

Một cửa cấp huyện

Bước 13

Trả kết quả cho công dân

Văn hóa - xã hội cấp xã

Đến hẹn

Đến hẹn

Một cửa cấp xã

13 Bước

Tổng thời gian

 

15 ngày

làm việc

15 ngày

làm việc

 

 

Quy trình số: 08

MẪU QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH VÀ NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

 Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Cơ quan, đơn vị có người bị thương

01 ngày làm việc

04 ngày

 

Cơ quan, đơn vị cấp giấy chứng nhận bị thương

Bước 2

Thụ lý, trình lãnh đạo

Cán bộ chính sách cơ quan, đơn vị

02 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt, trình Sở Lao động TB và XH

Lãnh đạo

01 ngày làm việc

Bước 4

Tiếp nhận hồ sơ từ cơ quan, đơn vịcó người bị thương

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

02 ngày làm việc

13 ngày

 

Sở LĐTB và XH

 

Bước 5

Phân công thụ lý, trình lãnh đạo

Trưởng phòng NCC

10 ngày làm việc

Bước 6

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Bước 7

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở Lao động TB và XH

Bộ phận TN & TKQ Hội đồng GĐYK

01 ngày làm việc

 

 

16ngày làm việc

Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh

Bước 8

Phân công thụ lý, trình lãnh đạo

Bác sĩ

10 ngày làm việc

Bước 9

Ký duyệt

Lãnh đạo Hội đồng GĐYK

05 ngày làm việc

Bước 10

Tiếp nhận Biên bản của HĐYK tỉnh

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

02 ngày làm việc

14ngày làm việc

 

Sở LĐTB và XH

 

Bước 11

Phân công thụ lý, trình lãnh đạo

Trưởng phòng NCC

10 ngày làm việc

Bước 12

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Bước 13

Trả kết quả về cấp huyện

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

01 ngày làm việc

Bước 14

Trả kết quả về xã/phường

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

01 ngày làm việc

01 ngày làm việcy

Một cửa cấp huyện

Bước 15

Trả kết quả cho công dân

Văn hóa - xã hội cấp xã

Đến hẹn

Đến hẹn

Một cửa cấp xã

15 Bước

Tổng thời gian

 

24 ngày

làm việc

24 ngày

làm việc

 

 

Quy trình số: 09

MẪU QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC GIÁM ĐỊNH VẾT THƯƠNG CÒN SÓT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ từ đối tượng

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

01 ngày làm việc

04ngày làm việc

 

Sở LĐTB và XH

 

Bước 2

Phân công thụ lý, trình lãnh đạo

Trưởng phòng NCC

02 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Bước 4

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở Lao động TB và XH

Bộ phận TN & TKQ Hội đồng GĐYK

01 ngày làm việc

01 ngày làm việc

Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh

Bước 5

Phân công thụ lý, trình lãnh đạo

Bác sĩ

02 ngày làm việc

02 ngày làm việc

Bước 6

Ký duyệt

Lãnh đạo Hội đồng GĐYK

01 ngày làm việc

01 ngày làm việc

Bước 7

Tiếp nhận Biên bản của HĐYK tỉnh

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

01 ngày làm việc

11 ngày làm việc

Sở LĐTB và XH

 

Bước 8

Phân công thụ lý, trình lãnh đạo

Trưởng phòng NCC

08 ngày làm việc

Bước 9

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Bước 10

Trả kết quả về cấp huyện

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

01 ngày làm việc

Bước 11

Trả kết quả về xã/phường

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

01 ngày làm việc

01 ngày làm việc

Một cửa cấp huyện

Bước 12

Trả kết quả cho công dân

Văn hóa - xã hội cấp xã

Đến hẹn

Đến hẹn

Một cửa cấp xã

12 Bước

Tổng thời gian

 

20 ngày

làm việc

20 ngày

làm việc

 

 

Quy trình số: 10

MẪU QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH ĐỒNG THỜI LÀ BỆNH BINH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

 Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Bộ phận Một cửa cấp xã

0,5 ngày làm việc

1,5 ngày làm việc

UBND cấp xã

Bước 2

Thụ lý, trình lãnh đạo

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt, chuyển Một cửa cấp huyện.

Lãnh đạo xã

0,5 ngày làm việc

Bước 4

Tiếp nhận hồ sơ từ cấp huyện

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

0,5 ngày làm việc

04ngày làm việc

 

 

Sở LĐTBXH

 

Bước 5

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Chuyên viên NCC

01 ngày làm việc

Bước 6

Phân công, Thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng NCC

02 ngày làm việc

Bước 7

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở LĐTBXH

Bộ phận TN & TKQ của Cục Người có công

0,5 ngày làm việc

02ngày làm việc

Cục Người có công

Bước 9

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Chuyên viên NCC

0,5 ngày làm việc

Bước 10

Phân công, Thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng Chính sách 2

0,5 ngày làm việc

Bước 11

Ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,5 ngày làm việc

Bước 12

Tiếp nhận hồ sơ từ Cục Người có công

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

0,5 ngày làm việc

03ngày làm việc

 

 

 

 

Sở LĐTBXH

Bước 13

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Chuyên viên NCC

0,5 ngày làm việc

Bước 14

Phân công, Thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng NCC

01 ngày làm việc

Bước 15

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

Bước 16

Trả kết quả về cấp huyện

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

0,5 ngày làm việc

Bước 17

Trả kết quả về xã/phường

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

0,5 ngày

0,5 ngày làm việc

Một cửa cấp huyện

Bước 18

Trả kết quả cho công dân

Văn hóa - xã hội cấp xã

Đến hẹn

Đến hẹn

Một cửa cấp xã

18 Bước

Tổng thời gian

 

11 ngàylàm việc

11 ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 11

MẪU QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

 Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Một cửa cấp xã

01 ngày làm việc

03ngày làm việc

UBND cấp xã

Bước 2

Thụ lý, trình lãnh đạo

Văn hóa - xã hội cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt, chuyển Một cửa cấp huyện

Lãnh đạo xã

01 ngày làm việc

Bước 4

Nhận Hồ sơ từ cấp xã, chuyển bộ phận chuyên môn

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

01 ngày làm việc

04ngày làm việc

 

 

UBND cấp huyện

 

 

Bước 5

Tiếp nhận, thụ lý và thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng

Chuyên viên Phòng LĐ-TBXH cấp huyện

02 ngày làm việc

Bước 6

Xem xét ký trình Sở

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH cấp huyện

01 ngày làm việc

Bước 7

Tiếp nhận hồ sơ từ cấp huyện

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

01 ngày làm việc

08ngày làm việc

Sở LĐTB và XH

 

Bước 8

Thụ lý hồ sơ

Chuyên viên chính sách

05 ngày làm việc

Bước 9

Ký duyệt

Lãnh đạo Cục

02 ngày làm việc

Bước 10

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở LĐTBXH

Bộ phận TN & TKQ Hội đồng GĐYK

01 ngày làm việc

04ngày làm việc

 

Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh

Bước 11

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Bác sĩ

02 ngày làm việc

Bước 12

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Bước 13

Tiếp nhận Biên bản từ Hội đồng GĐYK tỉnh

Bộ phận TN & TKQ Sở Y tế

01 ngày làm việc

04ngày làm việc

 

Sở Y tế

Bước 14

Phân công, thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng Nghiệp vụ Y

02 ngày làm việc

Bước 15

Ký duyệt                      

Lãnh đạo Sở Y tế

01 ngày làm việc

Bước 16

Tiếp nhận Biên bản và Giấy chứng nhận của Sở Y tế

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

01 ngày làm việc

11 ngày làm việc

Sở LĐTB và XH

 

Bước 17

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Trưởng phòng NCC

05 ngày làm việc

Bước 18

Phân công, Thụ lý hồ sơ

Chuyên viên NCC

02 ngày làm việc

Bước 19

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở LĐTBX

02 ngày làm việc

Bước 20

Trả kết quả về cấp huyện

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

01 ngày làm việc

Bước 21

Trả kết quả về xã/phường

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

01 ngày làm việc

01 ngày làm việc

Một cửa cấp huyện

Bước 22

Trả kết quả cho công dân

Văn hóa - xã hội cấp xã

Đến hẹn

Đến hẹn

Một cửa cấp xã

22 Bước

Tổng thời gian

 

35 ngày làm việc

35 ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 12

MẪU QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI CON ĐẺ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

 Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Một cửa cấp xã

01 ngày làm việc

03ngày làm việc

 

 

UBND cấp xã

Bước 2

Thụ lý, trình lãnh đạo

Văn hóa - xã hội cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt, chuyển Một cửa cấp huyện

Lãnh đạo xã

01 ngày làm việc

Bước 4

Nhận Hồ sơ từ cấp xã, chuyển bộ phận chuyên môn

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

01 ngày làm việc

01ngày làm việc

 

UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận, thụ lý và thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng

Chuyên viên Phòng LĐ-TBXH cấp huyện

02 ngày làm việc

03ngày làm việc

 

Phòng LĐ-TBXH cấp huyện

Bước 6

Xem xét kýtrình Sở

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH cấp huyện

01 ngày làm việc

Bước 7

Tiếp nhận hồ sơ từ cấp huyện

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

01 ngày làm việc

08ngày làm việc

 

Sở LĐTB và XH

 

Bước 8

Phân công, Thụ lý hồ sơ

Chuyên viên chính sách

05 ngày làm việc

Bước 9

Ký duyệt

Lãnh đạo Cục

02 ngày làm việc

Bước 10

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở LĐTBXH

Bộ phận TN & TKQ Hội đồng GĐYK

01 ngày làm việc

04ngày làm việc

Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh

Bước 11

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Bác sĩ

02 ngày làm việc

Bước 12

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Bước 13

Tiếp nhận Biên bản từ Hội đồng GĐYK tỉnh

Bộ phận TN & TKQ Sở Y tế

01 ngày làm việc

04ngày làm việc

 

Sở Y tế

Bước 14

Phân công, Thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng Nghiệp vụ Y

02 ngày làm việc

Bước 15

Ký duyệt                      

Lãnh đạo Sở Y tế

01 ngày làm việc

Bước 16

Tiếp nhận Biên bản và Giấy chứng nhận của Sở Y tế

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

01 ngày làm việc

11 ngày làm việc

 

Sở LĐTB và XH

 

Bước 17

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Trưởng phòng NCC

05 ngày làm việc

Bước 18

Phân công, thụ lý hồ sơ

Chuyên viên NCC

02 ngày làm việc

Bước 19

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở LĐTBX

02 ngày làm việc

Bước 20

Trả kết quả về cấp huyện

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

01 ngày làm việc

Bước 21

Trả kết quả về xã/phường

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

01 ngày làm việc

01 ngày làm việc

Một cửa cấp huyện

Bước 22

Trả kết quả cho công dân

Văn hóa - xã hội cấp xã

Đến hẹn

Đến hẹn

Một cửa cấp xã

22 Bước

Tổng thời gian

 

35 ngày làm việc

35 ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 13

MẪU QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG HOẶC HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

 Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Một cửa cấp xã

01 ngày làm việc

04ngày làm việc

 

UBND cấp xã

Bước 2

Thụ lý, trình lãnh đạo

Văn hóa - xã hội cấp xã

02 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt, chuyển Một cửa cấp huyện

Lãnh đạo xã

01 ngày làm việc

Bước 4

Nhận Hồ sơ từ cấp xã, chuyển bộ phận chuyên môn

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

01 ngày làm việc

01 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận, thụ lý và thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng

Chuyên viên Phòng LĐ-TBXH cấp huyện

02 ngày làm việc

03ngày làm việc

 

 

Phòng LĐTBXH cấp huyện

Bước 6

Xem xét ký trình Sở

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH cấp huyện

01 ngày làm việc

Bước 7

Tiếp nhận hồ sơ từ cấp huyện

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

01 ngày làm việc

15ngày làm việc

Sở LĐTB và XH

 

Bước 8

Phân công thụ lý

Trưởng phòng NCC

03 ngày làm việc

Bước 9

Thụ lý hồ sơ

Chuyên viên NCC

08 ngày làm việc

Bước 10

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

Bước 11

Trả kết quả về cấp huyện

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

01 ngày làm việc

Bước 12

Trả kết quả về xã/phường

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

01 ngày làm việc

01 ngày làm việc

Một cửa cấp huyện

Bước 13

Trả kết quả cho công dân

Văn hóa - xã hội cấp xã

Đến hẹn

Đến hẹn

Một cửa cấp xã

13 Bước

Tổng thời gian

 

24 ngày làm việc

24 ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 14

MẪU QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NGHĨA VỤ QUỐC TẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

 Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Một cửa cấp xã

01 ngày làm việc

03ngày làm việc

 

UBND cấp xã

Bước 2

Thụ lý, trình lãnh đạo

Văn hóa - xã hội cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt, chuyển Một cửa cấp huyện

Lãnh đạo xã

01 ngày làm việc

Bước 4

Nhận Hồ sơ từ cấp xã, chuyển bộ phận chuyên môn

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

01 ngày làm việc

01 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận, thụ lý và thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng

Chuyên viên Phòng LĐ-TBXH cấp huyện

01 ngày làm việc

02ngày làm việc

 

 

Phòng LĐTBXH cấp huyện

Bước 6

Xem xét kýtrình Sở

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH cấp huyện

01 ngày làm việc

Bước 7

Tiếp nhận hồ sơ từ cấp huyện

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

01 ngày làm việc

10ngày làm việc

 

Sở LĐTB và XH

 

Bước 8

Phân công thụ lý

Trưởng phòng NCC

02 ngày làm việc

Bước 9

Thụ lý hồ sơ

Chuyên viên NCC

05 ngày làm việc

Bước 10

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Bước 11

Trả kết quả về cấp huyện

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

01 ngày làm việc

Bước 12

Trả kết quả về xã/phường

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

01 ngày làm việc

01 ngày làm việc

Một cửa cấp huyện

Bước 13

Trả kết quả cho công dân

Văn hóa - xã hội cấp xã

Đến hẹn

Đến hẹn

Một cửa cấp xã

13 Bước

Tổng thời gian

 

17 ngày

làm việc

17 ngày

làm việc

 

 

 

Quy trình số: 15

MẪU QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

 Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Một cửa cấp xã

01 ngày làm việc

04ngày làm việc

 

UBND cấp xã

Bước 2

Thụ lý, trình lãnh đạo

Văn hóa - xã hội cấp xã

02 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt, chuyển Một cửa cấp huyện

Lãnh đạo xã

01 ngày làm việc

Bước 4

Nhận Hồ sơ từ cấp xã, chuyển bộ phận chuyên môn

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

01 ngày làm việc

01 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận, thụ lý và thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng

Chuyên viên Phòng LĐ-TBXH cấp huyện

02 ngày làm việc

03ngày làm việc

 

Phòng LĐTBXH cấp huyện

Bước 6

Xem xét ký trình Sở

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH cấp huyện

01 ngày làm việc

Bước 7

Tiếp nhận hồ sơ từ cấp huyện

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

01 ngày làm việc

15ngày làm việc

Sở LĐTB và XH

 

Bước 8

Phân công thụ lý

Trưởng phòng NCC

03 ngày làm việc

Bước 9

Thụ lý hồ sơ

Chuyên viên NCC

08 ngày làm việc

Bước 10

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

Bước 11

Trả kết quả về cấp huyện

Bộ phận một cửa (chuyên viên Người có công)

01 ngày làm việc

Bước 12

Trả kết quả về xã/phường

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

01 ngày làm việc

01 ngày làm việc

Một cửa cấp huyện

Bước 13

Trả kết quả cho công dân

Văn hóa - xã hội cấp xã

Đến hẹn

Đến hẹn

Một cửa cấp xã

13 Bước

Tổng thời gian

 

24 ngày

làm việc

24 ngày

làm việc

 

 

Quy trình số: 16

MẪU QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC SỬA ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN TRONG HỒ SƠ NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

 Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Văn hóa - xã hội cấp xã

0,5 ngày làm việc

1,5 ngày làm việc

 

UBND cấp xã

Bước 2

Thụ lý, trình lãnh đạo

Văn hóa - xã hội cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt, chuyển Một cửa cấp huyện

Lãnh đạo xã

0,5 ngày làm việc

Bước 4

Tiếp nhận hồ sơ từ cấp xã

Bộ phận một cửa Sở LĐTB và XH (Người có công)

01 ngày làm việc

06ngày làm việc

 

Sở LĐTB và XH

 

 

Bước 5

Phân công thụ lý

Trưởng phòng NCC

01 ngày làm việc

Bước 6

Thụ lý hồ sơ

Chuyên viên NCC

03 ngày làm việc

Bước 7

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở LĐTBXH

Bộ phận TN & TKQ cơ quan, đơn vị

0,5 ngày làm việc

02ngày làm việc

 

Cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền

Bước 9

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Trưởng phòng cơ quan, đơn vị

0,5 ngày làm việc

Bước 10

Thụ lý hồ sơ

Chuyên viên

0,5 ngày làm việc

Bước 11

Ký duyệt

Lãnh đạo cơ quan, đơn vị

0,5 ngày làm việc

Bước 12

Tiếp nhận hồ sơ từ cấp xã

Bộ phận một cửa Sở LĐTB và XH

0,5 ngày làm việc

06ngày làm việc

 

Sở LĐTB và XH

 

Bước 13

Phân công thụ lý

Trưởng phòng NCC

01 ngày làm việc

Bước 14

Thụ lý hồ sơ

Chuyên viên NCC

03 ngày làm việc

Bước 15

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Bước 16

Trả kết quả về cấp huyện

Bộ phận một cửa (Chuyên viên NCC)

0,5 ngày làm việc

Bước 17

Trả kết quả về xã/phường

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

0,5 ngày làm việc

0,5 ngày

Một cửa cấp huyện

Bước 18

Trả kết quả cho công dân

Văn hóa - xã hội cấp xã

Đến hẹn

Đến hẹn

Một cửa cấp xã

18 Bước

Tổng thời gian

 

15 ngày

làm việc

15 ngày

làm việc

 

 

Quy trình số: 17

MẪU QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC DI CHUYỂN HỒ SƠ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Di chuyển hồ sơ đi

 

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ từ đối tượng hoặc dịch vụ bưu chính công ích

Bộ phận một cửa (Chuyên viên NCC)

01 ngày làm việc

06ngày làm việc

 

Sở LĐTB và XH

 

 

Bước 2

Phân công thụ lý

Trưởng phòng NCC

01 ngày làm việc

Bước 3

Thụ lý hồ sơ

Chuyên viên NCC

02ngày làm việc

Bước 4

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Bước 5

Giao dịch vụ bưu chính công ích di chuyển hồ sơ đi

Bộ phận một cửa (Chuyên viên NCC)

01 ngày làm việc

05 Bước

 

 

06 ngày làm việc

06 ngày làm việc

 

Di chuyển hồ sơ đến

 

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ từ dịch vụ bưu chính công ích di chuyển đến, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Bộ phận một cửa (Chuyên viên NCC)

01 ngày làm việc

06ngày làm việc

Sở LĐTB và XH

Bước 2

Phân công thụ lý

Trưởng phòng NCC

01 ngày làm việc

Bước 3

Thụ lý hồ sơ

Chuyên viên NCC

02 ngày làm việc

Bước 4

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Bước 5

Giao hoặc dịch vụ bưu chính công ích trả kết quả về cấp huyện, công dân.

Bộ phận một cửa

01ngày làm việc

05 Bước

Tổng thời gian

 

06 ngày

làm việc

06 ngày

làm việc

 

 

Quy trình số: 18

MẪU QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHẾ ĐỘ THỜ CÚNG LIỆT SĨ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

 Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Một cửa cấp xã

0,5 ngày làm việc

1,5 ngày làm việc

 

UBND cấp xã

Bước 2

Thụ lý, trình lãnh đạo

Văn hóa - xã hội cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt, chuyển Một cửa cấp huyện

Lãnh đạo xã

0,5 ngày làm việc

Bước 4

Nhận Hồ sơ từ cấp xã, chuyển bộ phận chuyên môn

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

0,5 ngày làm việc

0,5 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận, thụ lý và thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng

Chuyên viên Phòng LĐ-TBXH cấp huyện

0,5 ngày làm việc

01ngày làm việc

 

Phòng LĐTBXH cấp huyện

Bước 6

Xem xét ký trình Sở

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Tiếp nhận hồ sơ từ cấp huyện

Bộ phận Một cửa

( chuyên viên Người có công)

01 ngày làm việc

8,5ngày làm việc

 

Sở LĐTB và XH

 

Bước 8

Phân công thụ lý

Trưởng phòng NCC

02 ngày làm việc

Bước 9

Thụ lý hồ sơ

Chuyên viên NCC

04 ngày làm việc

Bước 10

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Bước 11

Trả kết quả về cấp huyện

Bộ phận Một cửa

( chuyên viên Người có công)

0,5 ngày làm việc

Bước 12

Trả kết quả về xã/phường

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

0,5 ngày làm việc

0,5 ngày làm việc

Một cửa cấp huyện

Bước 13

Trả kết quả cho công dân

Văn hóa - xã hội cấp xã

Đến hẹn

Đến hẹn

Một cửa cấp xã

13 Bước

Tổng thời gian

 

12 ngày làm việc

12 ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 19

MẪU QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Một cửa cấp xã

0,5 ngày làm việc

02ngày làm việc

 

 

UBND cấp xã

Bước 2

Thụ lý, trình lãnh đạo

Văn hóa - xã hội cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt, chuyển Một cửa cấp huyện

Lãnh đạo xã

0,5 ngày làm việc

Bước 4

Nhận Hồ sơ từ cấp xã, chuyển bộ phận chuyên môn

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

0,5 ngày làm việc

0,5 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận, thụ lý và thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng

Chuyên viên Phòng LĐ-TBXH cấp huyện

01 ngày làm việc

1,5 ngày làm việc

 

Phòng LĐTBXH cấp huyện

Bước 6

Xem xét ký trình Sở

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Tiếp nhận hồ sơ từ cấp huyện

Bộ phận Một cửa

( chuyên viên Người có công)

01 ngày làm việc

9,5ngày làm việc

 

Sở LĐTB và XH

 

Bước 8

Phân công thụ lý

Trưởng phòng NCC

05 ngày làm việc

Bước 9

Thụ lý hồ sơ

Chuyên viên NCC

02 ngày làm việc

Bước 10

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Bước 11

Trả kết quả về cấp huyện

Bộ phận Một cửa

( chuyên viên Người có công)

0,5 ngày làm việc

Bước 12

Trả kết quả về xã/phường

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

0,5 ngày làm việc

0,5 ngày làm việc

Một cửa cấp huyện

Bước 13

Trả kết quả cho công dân

Văn hóa - xã hội cấp xã

Đến hẹn

Đến hẹn

Một cửa cấp xã

13 Bước

Tổng thời gian

 

14 ngày làm việc

14 ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 20

MẪU QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC GIÁM ĐỊNH LẠI THƯƠNG TẬT DO VẾT THƯƠNG CŨ TÁI PHÁT VÀ ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Bộ phận Một cửa

( chuyên viên Người có công)

01 ngày làm việc

15ngày làm việc

 

 

Sở LĐTBXH

 

Bước 2

Phân công thụ lý

Trưởng phòng NCC

03 ngày làm việc

Bước 3

Thụ lý hồ sơ

Chuyên viên NCC

09 ngày làm việc

Bước 4

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

Bước 5

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Bộ phận TN & TKQ UBND tỉnh

02 ngày làm việc

03ngày làm việc

 

 

UBND tỉnh

Bước 6

Thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo ký duyệt văn bản

Lãnh đạo

01 ngày làm việc

Bước 7

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Bộ phận TN & TKQ Cục Người có

02 ngày làm việc

04ngày làm việc

Bộ Lao động TB và XH

Bước 8

Thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo ký duyệt văn bản

Lãnh đạo

02 ngày làm việc

Bước 9

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Bộ phận Một cửa

( chuyên viên Người có công)

03 ngày làm việc

 

06ngày làm việc

 

Sở LĐTBXH

Bước 10

Thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo ký duyệt văn bản

Lãnh đạo

03 ngày làm việc

Bước 11

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Bộ phận TN & TKQ (Hội đồng GĐYK)

02 ngày làm việc

03ngày làm việc

Hội đồng Giám định y khoa tỉnh

Bước 12

Thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo ký duyệt văn bản

Lãnh đạo

01 ngày làm việc

Bước 13

Tiếp nhận Biên bản từ Hội đồng Giám định y khoa tỉnh

Bộ phận TN & TKQ (Phòng NCC)

01 ngày làm việc

16 ngày

 

 

 

 

Sở LĐTBXH

Bước 14

Phân công thụ lý

Trưởng phòng NCC

03 ngày làm việc

Bước 15

Thụ lý hồ sơ

Chuyên viên NCC

09 ngày làm việc

Bước 16

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

Bước 17

Trả kết quả về cấp huyện

Bộ phận Một cửa

( chuyên viên Người có công)

01 ngày làm việc

Bước 18

Trả kết quả về xã/phường

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

01 ngày làm việc

01 ngày làm việc

Một cửa cấp huyện

Bước 19

Trả kết quả cho công dân

Văn hóa - xã hội cấp xã

Đến hẹn

Đến hẹn

Một cửa cấp xã

19 Bước

Tổng thời gian

 

47 ngày

làm việc

47 ngày

làm việc

 

 

Quy trình số: 21

MẪU QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI THÂN NHÂN NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ, NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG ĐÃ CHẾT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Một cửa cấp xã

0,5 ngày làm việc

02ngày làm việc

 

UBND cấp xã

Bước 2

Thụ lý, trình lãnh đạo

Văn hóa - xã hội cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt, chuyển Một cửa cấp huyện

Lãnh đạo xã

0,5 ngày làm việc

Bước 4

Nhận Hồ sơ từ cấp xã, chuyển bộ phận chuyên môn

Bộ phận TN và TKQ Lĩnh vực LĐTBXH

01 ngày làm việc

01 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận, thụ lý và thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng

Chuyên viên Phòng LĐ-TBXH cấp huyện

01 ngày làm việc

02ngày làm việc

 

 

Phòng LĐTBXH cấp huyện

Bước 6

Xem xét ký trình Sở

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH cấp huyện

01 ngày là