Quyết định 2772/QĐ-UBND

Quyết định 2772/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 2772/QĐ-UBND 2018 Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2772/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 14 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN HỖ TRỢ NHÀ Ở ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO THEO CHUẨN NGHÈO GIAI ĐOẠN 2011-2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2);

Căn cứ Thông tư 08/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Công văn số 2589/BXD-QLN ngày 17/10/2018 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 137/TTr-SXD ngày 05 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 đã được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt tại Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 23/10/2015, với nội dung sau:

1. Loại khỏi danh sách những hộ không còn nhu cầu theo Đề án được duyệt là: 1.316 hộ (biểu số 01 kèm theo).

(Lý do: các hộ không còn nhu cầu vay vốn, đã thoát nghèo, đã được hỗ trợ từ nguồn khác, không đúng đối tượng...)

2. Số hộ còn lại theo Đề án là: 2.284 hộ; trong đó:

- Số hộ đã thực hiện vay vốn làm nhà ở: 1.023 hộ (biểu số 02 kèm theo).

- Số hộ còn nhu cầu vay vốn làm nhà ở: 1.261 hộ (biểu số 03 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Xây dựng (cơ quan thường trực triển khai thực hiện Đề án), có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan và UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đề án theo nội dung được phê duyệt điều chỉnh, đảm bảo đúng quy định; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc triển khai thực hiện.

2. UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung được phê duyệt tại điều 1 có trách nhiệm triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ về nhà ở cho các hộ theo danh sách hỗ trợ, đảm bảo đúng chế độ quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 (thực hiện);
- Các Bộ, ngành: Xây dựng, Tài chính, Lao động -
TBXH;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các
PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang;
- Lãnh đạo
VPUBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT,
CV (NCTH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Biểu số 1

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH THUỘC ĐỀ ÁN CỦA TỈNH KHÔNG CÒN NHU CẦU VAY VỐN ĐỂ LÀM NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH 33/2015/QĐ-TTG

(Kèm theo Quyết định số: 2772/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

STT

Họ và tên

Thôn

Ghi chú

HUYỆN MÈO VẠC

1

Vàng Sáu Hờ

Sủng Trà

Sủng Trà

 

2

Lầu Mí Dính

Sủng Trà

Sủng Trà

 

3

Vàng Mí Lềnh

Sủng Trà

Sủng Trà

 

4

Vàng Mí Nô

Sủng Trà

Sủng Trà

 

5

Lầu Nỏ Lúa

Sủng Trà

Sủng Trà

 

6

Sùng Chúng Sính

Sủng Pờ A

Sủng Trà

 

7

Sùng Chứ Dính

Sủng Pờ A

Sủng Trà

 

8

Giàng Mí Sùng

Sủng Pờ A

Sủng Trà

 

9

Sùng Chá Lềnh

Sủng Pờ A

Sủng Trà

 

10

Sùng Sính Phừ

Tả Chả Lảng

Sủng Trà

 

11

Sùng Mí Và B

Tả Chả Lảng

Sủng Trà

 

12

Mua Chá Cho

Tả Chả Lảng

Sủng Trà

 

13

Sùng Mí Chơ

Tả Chả Lảng

Sủng Trà

 

14

Thò Thị Sò

Sủng Pờ B

Sủng Trà

 

15

Sùng Thị Mỷ

Sủng Pờ B

Sủng Trà

 

16

Vàng Mí Sau

Sủng Pờ B

Sủng Trà

 

17

Sùng Nhìa Sính

Lò Lử Phìn

Sủng Trà

 

18

Sùng Mí Lía

Lò Lử Phìn

Sủng Trà

 

19

Ly Sìa Sính B

Lò Lử Phìn

Sủng Trà

 

20

Sùng Mí Chá

Lò Lử Phìn

Sủng Trà

 

21

Sùng Mí Súng

Lò Lử Phìn

Sủng Trà

 

22

Ly Chá Dính

Lò Lử Phìn

Sủng Trà

 

23

Vàng Mí Già

Lò Lử Phìn

Sủng Trà

 

24

Ly Mí Sính

Lò Lử Phìn

Sủng Trà

 

25

Sùng Nhìa Súng

Lò Lử Phìn

Sủng Trà

 

26

Chứ Mí Sính

Lò Lử Phìn

Sủng Trà

 

27

Lầu Mí Già A

Ha Chế

Sủng Trà

 

28

Thò Mí Chá

Ha Chế

Sủng Trà

 

29

Lầu Mí Dia

Ha Chế

Sủng Trà

 

30

Thò Mí Mỷ

Ha Chế

Sủng Trà

 

31

Thò Chá Tính

Ha Chế

Sủng Trà

 

32

Hờ Mí Lầu

Ha Chế

Sủng Trà

 

33

Thò Chá Cho

Ha Chế

Sủng Trà

 

34

Thò Mí Và

Há Chế

Sủng Trà

 

35

Sùng Mí Sùng

Sảng Sò

Sủng Trà

 

36

Vàng Mí Và

Sủng Cáng

Sủng Trà

 

37

Vừ Chứ Lình

Chúng Pả A

TT Mèo Vạc

 

38

Vừ Mí Xá

Chúng Pả A

TT Mèo Vạc

 

39

Vàng Mí Sính

Chúng Pả A

TT Mèo Vạc

 

40

Hầu Mí Chơ

Chúng Pả B

TT Mèo Vạc

 

41

Thàng Mí Giàng

Sảng Pả A

TT Mèo Vạc

 

42

Dình Mí Hoan

Sảng Pả A

TT Mèo Vạc

 

43

Thàng Mí Thành

Sảng Pả A

TT Mèo Vạc

 

44

Sùng Thị Mai

Sảng Pả A

TT Mèo Vạc

 

45

Dình Mí Hà

Sảng Pả A

TT Mèo Vạc

 

46

Dình Thị Sinh

Sảng Pả A

TT Mèo Vạc

 

47

Sùng Thị Lình

Sảng Pả B

TT Mèo Vạc

 

48

Vàng Xúa Pó

Tổ 1

TT Mèo Vạc

 

49

Mua Chúng Vừ

Tổ 1

TT Mèo Vạc

 

50

Mua Mí Sính

Tổ 1

TT Mèo Vạc

 

51

Sùng Thị Mỷ

Tổ 1

TT Mèo Vạc

 

52

Mua Mí Chơ

Tổ 2

TT Mèo Vạc

 

53

Thào Mí Sính C

Sán Tớ

TT Mèo Vạc

 

54

Vàng Mí Sơ

Tìa Chí Dùa

TT Mèo Vạc

 

55

Sùng Mí Tủa

Tìa Chí Dùa

TT Mèo Vạc

 

56

Ly Mí Và

Tìa Chí Dùa

TT Mèo Vạc

 

57

Ly Mí Lía

Tìa Chí Dùa

TT Mèo Vạc

 

58

Hạ Mí Chứ

Tò Đú

TT Mèo Vạc

 

59

Hờ Mí Nô

Tò Đú

TT Mèo Vạc

 

60

Ly Mí Sính

Tò Đú

TT Mèo Vạc

 

61

Giàng Mí Chơ

Tò Đú

TT Mèo Vạc

 

62

Ly Mí Và

Tò Đú

TT Mèo Vạc

 

63

Ly Mí Cáy

Tò Đú

TT Mèo Vạc

 

64

Mua Mí Súng

Tổ 3

TT Mèo Vạc

 

65

Vừ Mí Pó B

Cá Ha

Giàng Chu Phìn

 

66

Vừ Mí Sò

Cá Ha

Giàng Chu Phìn

 

67

Thò Mí Lía

Hấu Chua

Giàng Chu Phìn

 

68

Vừ Mí Gió

Hấu Chua

Giàng Chu Phìn

 

69

Vàng Mí Sính

Hấu Chua

Giàng Chu Phìn

 

70

Thò Chứ Lềnh

Hấu Chua

Giàng Chu Phìn

 

71

Sùng Mí Pó

Hấu Chua

Giàng Chu Phìn

 

72

Vừ Mí Thùng

Đề Lảng

Giàng Chu Phìn

 

73

Vừ Mí Sùng

Tìa Chi Đơ

Giàng Chu Phìn

 

74

Giàng Mí Lử

Dỉ Chủa Phang

Giàng Chu Phìn

 

75

Ly Mí Già A

Ha Cá Thình

Giàng Chu Phìn

 

76

Thò Mí Và

Ha Cá Thình

Giàng Chu Phìn

 

77

Thò Mí Nhù

Ha Cá Thình

Giàng Chu Phìn

 

78

Vàng Chá Pó

Tia Cua Si

Giàng Chu Phìn

 

79

Vừ Thị Chợ

Khâu Vai

Khâu Vai

 

80

Vừ Mí Dính

Ha Cá

Khâu Vai

 

81

Hờ Xìa Sính

Xín Thầu

Khâu Vai

 

82

Lầu Mí Chơ

Xín Thầu

Khâu Vai

 

83

Lầu Mí Chừ

Xín Thầu

Khâu Vai

 

84

Hờ Mí Mạnh

Xín Thầu

Khâu Vai

 

85

Sùng Mí Chía

Xín Thầu

Khâu Vai

 

86

Sình Mí Lía

Lũng Lừ B

Lũng Pù

 

87

Hờ Mí Xá

Chí Dỉ Phìn

Lũng Pù

 

88

Ly Mí Chá

Xúa Do

Lũng Pù

 

89

Ly Mí Chính

Xúa Do

Lũng Pù

 

90

Ly Mí Chả

Xúa Do

Lũng Pù

 

91

Lò A Nèo

Vị Ke

Nậm Ban

 

92

Vàng A Cha

Vị Ke

Nậm Ban

 

93

Vàng A Cang

Vị Ke

Nậm Ban

 

94

Lù A Tạo

Nà Tằm

Nậm Ban

 

95

Vi Văn Lắng

Nà Tằm

Nậm Ban

 

96

Vàng A Siến

Nà Tằm

Nậm Ban

 

97

Vàng A Rắng

Nà Tằm

Nậm Ban

 

98

Vầy Văn Mồ

Nà Tằm

Nậm Ban

 

99

Vầy A Biên

Nà Tằm

Nậm Ban

 

100

Vầy A Sám

Nậm Lụng

Nậm Ban

 

101

Lục Văn Phủ

Nậm Lụng

Nậm Ban

 

102

Lù A Say

Nậm Lụng

Nậm Ban

 

103

Lò A Sập

Nậm Lụng

Nậm Ban

 

104

Vàng Văn Tảo

Nậm Ban

Nậm Ban

 

105

Vàng A Tối

Nậm Ban

Nậm Ban

 

106

Vàng A Pắn

Nậm Ban

Nậm Ban

 

107

Vàng A Sâm

Nậm Ban

Nậm Ban

 

108

Hoàng Văn Tích

Nậm Ban

Nậm Ban

 

109

Hò A Niên

Nậm Ban

Nậm Ban

 

110

Vàng Văn Chấu

Nậm Ban

Nậm Ban

 

111

Vàng Á Rung

Nậm Ban

Nậm Ban

 

112

Lò A Phùng

Bắc Làng

Nậm Ban

 

113

Lò Văn Huân

Bắc Làng

Nậm Ban

 

114

Lý Đức Long

Bắc Làng

Nậm Ban

 

115

Lý A Cao

Bắc Làng

Nậm Ban

 

116

Lò A Hăm

Bắc Làng

Nậm Ban

 

117

Vàng A Kẻm

Nà Hin

Nậm Ban

 

118

Vàng A Tuyết

Nà Hin

Nậm Ban

 

119

Vàng Xuân Lắng

Nà Hin

Nậm Ban

 

120

Nông Thanh Ẹt (Tăng

Nà Hin

Nậm Ban

 

121

Vàng A Lái

Nà Tàn

Nậm Ban

 

122

Hoàng A Tung

Nà Tàn

Nậm Ban

 

123

Vàng Thị Lo

Nà Tàn

Nậm Ban

 

124

Vàng A Sám

Nà Tàn

Nậm Ban

 

125

Vàng Á Niếm

Nà Tàn

Nậm Ban

 

126

Nông Đức Thắng

Nà Dầu

Tát Ngà

 

127

Hầu Mí Lử

Thăm Noong

Tát Ngà

 

128

Hạn Sính Ná

Khuổi Roài

Tát Ngà

 

129

Vừ Mí Chá

Khuổi Roài

Tát Ngà

 

130

Già Mí Dia

Khuổi Roài

Tát Ngà

 

131

Già Mí Pó

Khuổi Roài

Tát Ngà

 

132

Già Mí Dình

Khuổi Roài

Tát Ngà

 

133

Giàng Mí Nô

Khuổi Roài

Tát Ngà

 

134

Thào Mí Mỷ b

Nhiều Lũng

Tát Ngà

 

135

Thào Mí Sình C

Nhiều Lũng

Tát Ngà

 

136

Sùng Mí Lử

Nà Sang

Tát Ngà

 

137

Lầu Mí Cáy

Nà Sang

Tát Ngà

 

138

Và Mí Po

Nà Sang

Tát Ngà

 

139

Vàng Thị Điệp

Bản Chiều

Tát Ngà

 

140

Hạn Mí Sính

Pắc Dầu

Tát Ngà

 

141

Vừ Mí Sính A

Pắc Dầu

Tát Ngà

 

142

Phàn Chí Lìn

Sủng Nhỉ B

Sủng Máng

 

143

Phùng Sành Dùng

Sủng Nhỉ B

Sủng Máng

 

144

Phàn Quẩy Phúc B

Sủng Nhỉ B

Sủng Máng

 

145

Phàn Quẩy Sang

Sủng Nhỉ B

Sủng Máng

 

146

Phàn Vần Trình

Sủng Quáng

Sủng Máng

 

147

Chảo Mí Sính

Sủng Quáng

Sủng Máng

 

148

Phàn Vần Chòi

Sủng Quáng

Sủng Máng

 

149

Phàn Ngờ Liều

Sủng Quáng

Sủng Máng

 

150

Chảo Xuân Chìu

Sủng Quáng

Sủng Máng

 

151

Phàn Phù Vảng

Sủng Máng

Sủng Máng

 

152

Phàn Vần Guyển

Sủng Máng

Sủng Máng

 

153

Phàn Lão Sử

Sủng Máng

Sủng Máng

 

154

Tráng Tà Sảng

Sủng Ú

Sủng Máng

 

155

Chảo Tà Lòng

Sủng Ú

Sủng Máng

 

156

Tráng Tà Hùng

Sủng Ú

Sủng Máng

 

157

Tẩn Tà Đồn

Sủng Ú

Sủng Máng

 

158

Lý Tà Hòn

Sủng Ú

Sủng Máng

 

159

Lý Tà Hiền

Sủng Ú

Sủng Máng

 

160

Lý Tà Châm

Sủng Ú

Sủng Máng

 

161

Lý Tà Cổn

Sủng Ú

Sủng Máng

 

162

Lý Tào Đào

Sủng Ú

Sủng Máng

 

163

Lý Tà Thành

Sủng Ú

Sủng Máng

 

164

Lý Tà Hì

Sủng Ú

Sủng Máng

 

165

Tráng Tà Châm

Sủng Ú

Sủng Máng

 

166

Giàng Mí Tủa A

Pó Pia

Niêm Tòng

 

167

Vừ Mí Cơ

Pó Pia

Niêm Tòng

 

168

Lư Mí Của B

Pó Pia

Niêm Tòng

 

169

Già Mí Cha

Pó Pia

Niêm Tòng

 

170

Già Mí Sì

Pó Pia

Niêm Tòng

 

171

Thò Mí Lình

Pó Pia

Niêm Tòng

 

172

Ly Mí Dia

Pó Pia

Niêm Tòng

 

173

Lầu Chúa Hờ

Pó Pia

Niêm Tòng

 

174

Vừ Mí Sì

Na Pù

Niêm Tòng

 

175

Vừ Mí Xá

Na Pù

Niêm Tòng

 

176

Già Mí Mua

Na Pù

Niêm Tòng

 

177

Vừ Mí Lùng A

Po Qua

Niêm Tòng

 

178

Và Thị Và

Po Qua

Niêm Tòng

 

179

Mua Mí Già

Po Qua

Niêm Tòng

 

180

Sùng Dũng Sính

Po Qua

Niêm Tòng

 

181

Hờ Mí Sính

Po Qua

Niêm Tòng

 

182

Vừ Mí Nu

Po Qua

Niêm Tòng

 

183

Thò Xìa Chứ

Po Qua

Niêm Tòng

 

184

Vừ Mí Già

Po Qua

Niêm Tòng

 

185

Và Mí Già

Po Qua

Niêm Tòng

 

186

Vừ Mí Cơ

Po Qua

Niêm Tòng

 

187

Già Mí Sính

Po Qua

Niêm Tòng

 

188

Sình Mí Lía

Po Qua

Niêm Tòng

 

189

Lầu Nhìa Và

Po Qua

Niêm Tòng

 

190

Sùng Mí Say

Po Qua

Niêm Tòng

 

191

Vừ Mí Chía

Po Qua

Niêm Tòng

 

192

Vừ Mí Sình

Nà Cuổng II

Niêm Tòng

 

193

Mua Mí Ná

Nà Cuổng II

Niêm Tòng

 

194

Hờ Mí Dính

Nà Cuổng II

Niêm Tòng

 

195

Hờ Nỏ Sò

Nà Cuổng II

Niêm Tòng

 

196

Hờ Chống Nô

Nà Cuổng II

Niêm Tòng

 

197

Mua Mí Cáy

Nà Cuổng II

Niêm Tòng

 

198

Mua Mí Phư

Nà Cuổng II

Niêm Tòng

 

199

Vừ Nhìa Po

Nà Cuổng II

Niêm Tòng

 

200

Ly Nhìa Cáy

Nà Cuổng II

Niêm Tòng

 

201

Hờ Mí Xá

Nà Cuổng II

Niêm Tòng

 

202

Ly Mí Tủa

Nà Cuổng II

Niêm Tòng

 

203

Hờ Mí Chọ

Nà Cuổng II

Niêm Tòng

 

204

Lầu Mí Lình

Nà Cuổng II

Niêm Tòng

 

205

Vừ Thị Mua (Phư)

Nà Cuổng II

Niêm Tòng

 

206

Hà Mí Phừ

Nà Cuổng II

Niêm Tòng

 

207

Hờ Mí Mùa

Nà Cuổng II

Niêm Tòng

 

208

Sùng Mí Dư

Nà Cuổng II

Niêm Tòng

 

209

Vừ Mí Lía C

Nà Cuổng II

Niêm Tòng

 

210

Già Thị Cáy

Nà Cuổng II

Niêm Tòng

 

211

Ly Mí Cáy

Nà Cuổng II

Niêm Tòng

 

212

Thò Mí Sơ

Phiêng Tòng

Niêm Tòng

 

213

Vàng Mí Dình

Phiêng Tòng

Niêm Tòng

 

214

Thò Mí Pó

Phiêng Tòng

Niêm Tòng

 

215

Chá Mí Chơ

Phiêng Tòng

Niêm Tòng

 

216

Và Mí Của

Nà Pinh

Niêm Tòng

 

217

Sùng Mí Lềnh

Nà Pinh

Niêm Tòng

 

218

Ly Mí Pó

Nà Pinh

Niêm Tòng

 

219

Sùng Mí Già

Nà Pinh

Niêm Tòng

 

220

Sùng Mí Chứ

Nà Pinh

Niêm Tòng

 

221

Ly Thị Cáy

Trà Mần

Sơn Vĩ

 

222

Vừ Mí Pó

Xín Chải

Sơn Vĩ

 

223

Lầu Mí Dia

Mé Lầu

Sơn Vĩ

 

224

Già Thị Si

Mé Lầu

Sơn Vĩ

 

225

Giàng Thị Sung

Séo Hồ

Sơn Vĩ

 

226

Thò Mí Lềnh

Séo Hồ

Sơn Vĩ

 

227

Già Mí Chả

Nà Giáo

Niêm Sơn

 

228

Và Mí Ná

Cá Thể Bản Tồng

Niêm Sơn

 

229

Sùng Mí Sùng

Khuẩy Luông

Niêm Sơn

 

230

Ly Mí Chả

Khuẩy Luông

Niêm Sơn

 

231

Vàng Mí Nu

Khuẩy Luông

Niêm Sơn

 

232

Sùng Mí Sình

Khuẩy Luông

Niêm Sơn

 

233

Sùng Mí Vừ

Khuẩy Luông

Niêm Sơn

 

234

Tráng A Đánh

Chỏm Siêu

Niêm Sơn

 

235

Già Dế po

Niêm Đồng

Niêm Sơn

 

236

Thò Mí Sính

Niêm Đồng

Niêm Sơn

 

237

Vàng Mí Lềnh

Ngậm Cạch

Niêm Sơn

 

238

Vàng Mí Sính

Ngậm Cạch

Niêm Sơn

 

239

Sùng Mí Cáy

Sủng Lủ

Lũng Chinh

 

240

Cử Mí Vá

Sủng Lủ

Lũng Chinh

 

241

Vàng Mí Phừ

Sủng Lủ

Lũng Chinh

 

242

Sùng Mí Sính

Sủng Lủ

Lũng Chinh

 

243

Sùng Chính Pó

Sủng Lủ

Lũng Chinh

 

244

Giàng Mí Súng C

Sủng Lủ

Lũng Chinh

 

245

Giàng Mí Súng A

Sủng Lủ

Lũng Chinh

 

246

Cử Mí Sính

Sủng Lủ

Lũng Chinh

 

247

Lầu Mí Vàng

Sủng Lủ

Lũng Chinh

 

248

Sùng Mí Say

Sủng Lủ

Lũng Chinh

 

249

Vàng Mí Lử

Sèo Lủng Sán

Lũng Chinh

 

250

Và Chìa Máy

Tia Sính

Lũng Chinh

 

251

Mua Dũng Say

Tia Sính

Lũng Chinh

 

252

Mua Mí Mỷ

Tia Sính

Lũng Chinh

 

253

Hờ Sìa Phộng

Tia Sính

Lũng Chinh

 

254

Vàng Mí Phứ

Mèo Vống

Lũng Chinh

 

255

Vừ Mí Say

Mèo Vống

Lũng Chinh

 

256

Sùng Xìa Vư

Mèo Vống

Lũng Chinh

 

257

Già Thị Sùng

Mèo Vống

Lũng Chinh

 

258

Sùng Mí Dia

Mèo Vống

Lũng Chinh

 

259

Ly Thị Máy

Mèo Vống

Lũng Chinh

 

260

Vừ Mí Chơ

Mèo Vống

Lũng Chinh

 

261

Sình Mí Nô

Sủng Khể

Lũng Chinh

 

262

Sình Mí Cáy

Sủng Khể

Lũng Chinh

 

263

Tráng A Động

Sủng Khể

Lũng Chinh

 

264

Phàn A Hồng

Sủng Khể

Lũng Chinh

 

265

Sình Phái Pó

Sủng Khể

Lũng Chinh

 

266

Hoàng A Khèn

Thuồng Luồng

Xín Cái

 

267

Vừ Mí Sính

Khai Hoang 3

Xín Cái

 

268

Liềng A Quẩy

Bản Trang

Xín Cái

 

269

Phài Thị Dính

Mè Lắng

Xín Cái

 

270

Nùng A Thinh

Mè Lắng

Xín Cái

 

271

Nùng A Tố

Mè Lắng

Xín Cái

 

272

Dủng A Thà

Mè Lắng

Xín Cái

 

273

Seo A Páo

Mè Lắng

Xín Cái

 

274

Ly Xúa Và

Nhù Cú Ha

Cán Chu Phìn

 

275

Già Mí Pó

Nhù Cú Ha

Cán Chu Phìn

 

276

Già Mí Già

Mèo Qua

Cán Chu Phìn

 

277

Thò Mí Pó

Cán Lủng

Cán Chu Phìn

 

278

Sùng Thị Xúa

Cán Lủng

Cán Chu Phìn

 

279

Và Mí Hờ

Cán Lủng

Cán Chu Phìn

 

280

Già Mí Sình A

Há Dấu Cò

Cán Chu Phìn

 

281

Thò Mí Lúa

Há Dấu Cò

Cán Chu Phìn

 

282

Vừ Thị Vừ

Há Dấu Cò

Cán Chu Phìn

 

283

Thò Súa Già

Há Dấu Cò

Cán Chu Phìn

 

284

Già Mí Sình B

Há Dấu Cò

Cán Chu Phìn

 

285

Thò Mí Xúa

Há Dấu Cò

Cán Chu Phìn

 

286

Vừ Mí Chính

Há Dấu Cò

Cán Chu Phìn

 

287

Lầu Mí Phứ

Há Dấu Cò

Cán Chu Phìn

 

288

Lầu Mí Dính

Há Dấu Cò

Cán Chu Phìn

 

289

Thào Mí Sính

Há Dấu Cò

Cán Chu Phìn

 

290

Già Mí Lình

Há Dấu Cò

Cán Chu Phìn

 

291

Vừ Thị Mỷ A

Há Ía

Cán Chu Phìn

 

292

Hờ Mí Nô

Há Ía

Cán Chu Phìn

 

293

Vừ Mí Cáy

Há Ía

Cán Chu Phìn

 

294

Lầu Mí Phứ

Tìa Chi Đùa

Cán Chu Phìn

 

295

Thò Mí Phứ

Tìa Chi Đùa

Cán Chu Phìn

 

296

Sùng Mí Sình

Cán Chu Phìn

Cán Chu Phìn

 

297

Thò Mí Pó A

Cán Chu Phìn

Cán Chu Phìn

 

298

Vừ Mí Cống B

Cán Chu Phìn

Cán Chu Phìn

 

299

Thò Dũng Sính

Cán Chu Phìn

Cán Chu Phìn

 

300

Hờ Mí Sò

Làn Chải

Cán Chu Phìn

 

301

Vừ Mí Chứ

Làn Chải

Cán Chu Phìn

 

302

Hờ Nỏ Dính

Làn Chải

Cán Chu Phìn

 

303

Ly Mí Vừ

Lủng Thà

Cán Chu Phìn

 

304

Sùng Mí Sính

Sán Si Lủng

Cán Chu Phìn

 

305

Lầu Mí Nô

Tả Lủng B

Tả Lủng

 

306

Lầu Mí Nô

Tả Lủng B

Tả Lủng

 

307

Chá Mí Sá

Há Chế

Tả Lủng

 

308

Sình Mí Chơ

Thính Lủng

Pải Lủng

 

HUYỆN ĐỒNG VĂN

1

Ly Sìa Súng A

Khúa Lủng

Tả Phìn

 

2

Ly Sìa Phình

Khúa Lủng

Tả Phìn

 

3

Ly Dũng Chía B

Khúa Lủng

Tả Phìn

 

4

Ly Chá Cáy

Khúa Lủng

Tả Phìn

 

5

Ly Vả Pó B

Khúa Lủng

Tả Phìn

 

6

Giàng Mí Sỳ

Mả Lủng

Tả Phìn

 

7

Vàng Xúa Cở

Mả Lủng

Tả Phìn

 

8

Sùng Chá Pó

Mả Lủng

Tả Phìn

 

9

Giàng Vả Say B

Mả Lủng

Tả Phìn

 

10

Giàng Mí Pó

Tả Phìn B

Tả Phìn

 

11

Giàng Mí Hờ

Tả Phìn B

Tả Phìn

 

12

Thào Thị Máy

Tả Phìn B

Tả Phìn

 

13

Ly Mí Pó

Dình Lủng

Tả Phìn

 

14

Cứ Mí Cở

Thôn Khó Thông

Tả Lủng

 

15

Sùng Vả Pó

Thôn Chua Só

Tả Lủng

 

16

Hầu Mí Sá B

Thôn Há Súng

Tả Lủng

 

17

Vàng Mí Nhù

Thôn Đề Lía

Tả Lủng

 

18

Vàng Chứ Nhù

Thôn Sà Phìn B

Sà Phìn

 

19

Sùng Vản Mua

Thôn Sà Phìn C

Sà Phìn

 

20

Sùng Già Pó

Thôn Sà Phìn C

Sà Phìn

 

21

Lầu Nhìa Lình

Lầu Chá Tủng

Sà Phìn

 

22

Lầu Mí Say B

Lầu Chá Tủng

Sà Phìn

 

23

Lầu Mí Vư

Lầu Chá Tủng

Sà Phìn

 

24

Vàng Chứ Và

Thành Ma Tủng

Sà Phìn

 

25

Vàng Mí Chơ

Thôn Sà Phìn A

Sà Phìn

 

26

Vàng Mí Dình

Thôn Sà Phìn A

Sà Phìn

 

27

Giàng Mí Say

Thôn Sà Phìn A

Sà Phìn

 

28

Vàng Mí Say

Lũng Hòa A

Sà Phìn

 

29

Sùng Sìa Và

Sán Sỳ Tủng

Sà Phìn

 

30

Vừ Chìa Say

Lỳ Chá Tủng

Sà Phìn

 

31

Vừ Mí Chơ

Lỳ Chá Tủng

Sà Phìn

 

32

Sình Mí Cáy

Lỳ Chá Tủng

Sà Phìn

 

33

Vừ Mí Sính

Lũng Hòa B

Sà Phìn

 

34

Vàng Nhìa Sính

Thôn Sán Trồ

Lũng Cú

 

35

Thò Mí Ná

Thôn Sán Trồ

Lũng Cú

 

36

Sùng Xia Sá

Thôn Tủng A

Lũng Thầu

 

37

Giàng Sính Phù

Thôn Tủng A

Lũng Thầu

 

38

Lù Chứ Chắc

Thôn Há Đề

Lũng Thầu

 

39

Giàng Chúng Và

Thôn Tủng B

Lũng Thầu

 

40

Lù Chứ Chắc

Thôn Há Đề

Lũng Thầu

 

41

Giàng Dũng Thò

Thôn Há Đề

Lũng Thầu

 

42

Thào Mí Sính

Thôn Há Đề

Lũng Thầu

 

43

Giàng Mí Súng

Thôn Há Đề

Lũng Thầu

 

44

Vừ Mí Pó

Thôn Há Đề

Lũng Thầu

 

45

Mua Mí Vư

Thôn Chá Dính

Lũng Thầu

 

46

Vừ Mí Sính

Thôn Chá Dính

Lũng Thầu

 

47

Mua Mí Và

Thôn Chá Dính

Lũng Thầu

 

48

Giàng Nỏ Vừ

Thôn Cá Lủng

Lũng Thầu

 

49

Mua Thị Phù

Thôn Cá Lủng

Lũng Thầu

 

50

Thào Mí Và

Thôn Cá Lủng

Lũng Thầu

 

51

Thào Chúng Lử

Thôn Cá Lủng

Lũng Thầu

 

52

Thào Mí Pó

Thôn Cá Lủng

Lũng Thầu

 

53

Vàng Dũng Sỳ

Thôn Cá Lủng

Lũng Thầu

 

54

Vàng Mí Mua

Thôn Cá Lủng

Lũng Thầu

 

55

Thào Phái Chá

Thôn Cá Lủng

Lũng Thầu

 

56

Mua Mí Sính A

Thôn Phiến Ngài

Thị trấn Phó Bảng

 

57

Dương Văn Dùng

Thôn Khu I

Thị trấn Phó Bảng

 

58

Giàng Sính Pó

Thôn Khu I

Thị trấn Phó Bảng

 

59

Lý Văn Đức

Thôn Khu II

Thị trấn Phó Bảng

 

60

Vàng Mí Thò

Thôn Phố trồ

Thị trấn Phó Bảng

 

61

Mua Mí Nô

Thôn Phố trồ

Thị trấn Phó Bảng

 

62

Giàng Mí Sò

Thôn Phố trồ

Thị trấn Phó Bảng

 

63

Giàng Chá Dình

Thôn Phố trồ

Thị trấn Phó Bảng

 

64

Vàng Mí Sáu

Thôn Phố trồ

Thị trấn Phó Bảng

 

65

Thào Mí Sính A

Thôn Tả kha

Thị trấn Phó Bảng

 

66

Thào Mí Sính B

Thôn Tả kha

Thị trấn Phó Bảng

 

67

Giàng Sáy Say

Thôn Xóm Mới

Thị trấn Phó Bảng

 

68

Vừ Mí Phừ

Thôn Xóm Mới

Thị trấn Phó Bảng

 

69

Vừ Sính Giàng

Thôn Séo Lủng A

Sảng Tủng

 

70

Lầu Sái Say

Thôn Sính Thầu

Sảng Tủng

 

71

Hầu Chúng Nô

Thôn Lùng Thàng

Sảng Tủng

 

72

Ly Chúa Giàng

Thôn Thèn Ván

Sảng Tủng

 

73

Ly Xía Chá

Thôn Thèn Ván

Sảng Tủng

 

74

Sùng Mí Xá

Thôn Pó Sả

Sủng Trái

 

75

Hờ Chờ Sính

Thôn Tìa Súng

Sủng Trái

 

76

Giàng Nhìa Lầu

Thôn Má Lầu A

Ma Lé

 

77

Vàng Dũng Cơ

Thôn Má Lầu A

Ma Lé

 

78

Giàng Chìa Sình

Thôn Má Lầu A

Ma Lé

 

79

Vàng Nhìa Và

Thôn Má Lầu A

Ma Lé

 

80

Thào Pháy Lình B

Thôn Má Lầu A

Ma Lé

 

81

Sùng Mí Cho

Thôn Má Lầu A

Ma Lé

 

82

Lù Mí Và

Thôn Má Lầu B

Ma Lé

 

83

Lù Mí Thành

Thôn Má Lầu B

Ma Lé

 

84

Sùng Pà Say

Thôn Má Lủng B

Ma Lé

 

85

Sùng Sìa Phứ

Thôn Má Lủng B

Ma Lé

 

86

Sùng Chừ Dế

Thôn Má Lủng B

Ma Lé

 

87

Vừ Nhìa Sử

Thôn Má Lủng B

Ma Lé

 

88

Sùng Sía Mua

Thôn Má Lủng B

Ma Lé

 

89

Sùng Mí Nhù

Thôn Má Lủng B

Ma Lé

 

90

Sùng Mí Sình

Thôn Má Lủng B

Ma Lé

 

91

Sùng Sáu Ná

Thôn Má Lủng B

Ma Lé

 

92

Sùng Mí Nhù

Thôn Lèng Sảng

Ma Lé

 

93

Sùng Chứ Cho

Thôn Lèng Sảng

Ma Lé

 

94

Sùng Mí Sính

Thôn Lèng Sảng

Ma Lé

 

95

Lầu Thị Xúa

Thôn Lèng Sảng

Ma Lé

 

96

Sùng Mí Chứ

Thôn Lèng Sảng

Ma Lé

 

97

Sùng Mí Chứ A

Thôn Lèng Sảng

Ma Lé

 

98

Thò Chứ Nhù

Thôn Bản Thùng

Ma Lé

 

99

Vàng Mí Hờ

Thôn Bản Thùng

Ma Lé

 

100

Hầu Chúa Pó

Thôn Bản Thùng

Ma Lé

 

101

Sùng Chờ Pó

Thôn Bản Thùng

Ma Lé

 

102

Giàng Mí Và

Thôn Ngài Trồ

Ma Lé

 

103

Giàng Mí Pó

Thôn Ngài Trồ

Ma Lé

 

104

Giàng Xía Vừ

Thôn Ngài Trồ

Ma Lé

 

105

Giàng Mí Chứ

Thôn Ngài Trồ

Ma Lé

 

106

Vàng Chúng Nhù

Thôn Ngài Trồ

Ma Lé

 

107

Hờ Vả Sùng

Thôn Ngài Trồ

Ma Lé

 

108

Vừ Mí Ná

Thôn Khai Hoang

Ma Lé

 

109

Sùng Mí Vư

Thôn Khai Hoang

Ma Lé

 

110

Sùng Chìa Già

Thôn Má Xí A

Ma Lé

 

111

Thò Mí Chứ

Thôn Má Xí B

Ma Lé

 

112

Sùng Chúng Sò

Thôn Má Xí B

Ma Lé

 

113

Chá Sía Lầu

Thôn Má Xí B

Ma Lé

 

114

Hầu Mí Mua

Thôn Má Xí B

Ma Lé

 

115

Thồ Chứ Lầu

Thôn Má Lủng A

Ma Lé

 

116

Thào Sìa Già

Thôn Là Chúa Tủng

Sính Lủng

 

117

Thào Mí Nô

Thôn Là Chúa Tủng

Sính Lủng

 

118

Vừ Mí Lừ

Thôn Là Chúa Tủng

Sính Lủng

 

119

Vừ Vả Sính

Thôn Là Chúa Tủng

Sính Lủng

 

120

Thào Dũng Cở

Thôn Là Chúa Tủng

Sính Lủng

 

121

Thào Mí Sính

Thôn Là Chúa Tủng

Sính Lủng

 

122

Vừ Súa Già

Thôn Má Chề

Sính Lủng

 

123

Vần Mí Tủa

Thôn Cá Ha

Sính Lủng

 

124

Thào Mí Nô

Thôn Cá Ha

Sính Lủng

 

125

Thào Mí Sèo

Thôn Cá Ha

Sính Lủng

 

126

Giàng Mí Nô

Thôn Sà Tủng Chứ

Sính Lủng

 

127

Giàng Nỏ Sình

Thôn Phìn Sả

Sính Lủng

 

128

Giàng Mí Vừ

Thôn Phìn Sả

Sính Lủng

 

129

Vàng Mí Dế

Thôn Phìn Sả

Sính Lủng

 

130

Sùng Mí Mua

Thôn Phìn Sả

Sính Lủng

 

131

Vàng Súa Dế

Thôn Phìn Sả

Sính Lủng

 

132

Sùng Thị Mỷ

Thôn Phìn Sả

Sính Lủng

 

133

Sùng Chá Sính

Thôn Lá Tà

Sính Lủng

 

134

Sùng Mí Cơ

Thôn Quả Lủng

Sính Lủng

 

135

Thào Sía cơ

Thôn Quả Lủng

Sính Lủng

 

136

Sùng Nhìa Chá

Thôn Quả Lủng

Sính Lủng

 

137

Thào Mí Nhù

Thôn Quả Lủng

Sính Lủng

 

138

Sùng Dũng Vư

Thôn Há Đề

Sính Lủng

 

139

Thào Mí Lình

Thôn Sính Lủng

Sính Lủng

 

140

Thào Mí Cáy

Thôn Sính Lủng

Sính Lủng

 

141

Ly Mí Sử

Thôn Sính Lủng

Sính Lủng

 

142

Lầu Mí Say

Thôn Sính Lủng

Sính Lủng

 

143

Mua Pà Sáu

Thôn Vần Chải A

Vần Chải

 

144

Ly Mí Lử

Thôn Vần Chải A

Vần Chải

 

145

Ly Vả Pó

Thôn Vần Chải A

Vần Chải

 

146

Sùng Vả Pó

Thôn Séo Lủng

Vần Chải

 

147

Ly Nhìa Lử

Thôn Séo Lủng

Vần Chải

 

148

Sùng Chá Và

Thôn Séo Lủng

Vần Chải

 

149

Giàng Mí Chá

Thôn Séo Lủng

Vần Chải

 

150

Ly Vả Pó B

Thôn Séo Lủng

Vần Chải

 

151

Sùng Chờ Sử

Thôn Sủng Khúa B

Vần Chải

 

152

Sùng Pháy Sính

Thôn Sủng Khúa A

Vần Chải

 

153

Sùng Nhìa Lử

Thôn Sủng Khúa A

Vần Chải

 

154

Sùng Nỏ Pó

Thôn Khó Chớ

Vần Chải

 

155

Vàng Chúng Vư B

Thôn Khó Chớ

Vần Chải

 

156

Vàng Súa Và

Thôn Khó Chớ

Vần Chải

 

157

Ly Vả Sùng

Thôn Phìn Chải A

Vần Chải

 

158

Ly Chúng Sá

Thôn Phìn Chải A

Vần Chải

 

159

Sùng Thị Sùng

Thôn Chua Say

Vần Chải

 

160

Mua Sìa Sử

Thôn Chua Say

Vần Chải

 

161

Mua Vả Già

Thôn Chua Say

Vần Chải

 

162

Mua Chúng Sình

Thôn Chua Say

Vần Chải

 

163

Ly Vả Pó

Thôn Khó cho

Vần Chải

 

164

Vàng Sính Pó A

Thôn Khó cho

Vần Chải

 

165

Ly Súa Dia B

Thôn Khó cho

Vần Chải

 

166

Ly Súa Pó

Thôn Khó cho

Vần Chải

 

167

Vàng Chúa Tủa

Thôn Khó cho

Vần Chải

 

168

Vừ Thị Mai

Thôn Pó Sí

Lũng Táo

 

169

Vừ Mí Chơ

Thôn Pó Sí

Lũng Táo

 

170

Lầu Thị Chính

Thôn Mò Só Tủng

Lũng Táo

 

171

Vàng Mí Hồ

Thôn Lô Lô Chải

Lũng Táo

 

172

Vàng Chá Sáu

Thôn Lô Lô Chải

Lũng Táo

 

173

Mua Mí Hùng

Thôn Lô Lô Chải

Lũng Táo

 

174

Mua Chúng Vư

Thôn Mã Sồ

Lũng Táo

 

175

Mua Dũng Phà

Thôn Mã Sồ

Lũng Táo

 

176

Ly Mí Pó

Thôn Pể Há

Lũng Táo

 

177

Ly Mí Hờ

Thôn Pể Há

Lũng Táo

 

178

Vừ Chìa Ly

Thôn Lũng Táo

Lũng Táo

 

179

Vừ Mí Sỉnh

Thôn Lũng Táo

Lũng Táo

 

180

Vàng Mí Dia

Thôn Lũng Táo

Lũng Táo

 

181

Dinh Mí Sò

Thôn Lũng Táo

Lũng Táo

 

182

Dinh Mí Ly

Thôn Sà Lủng

Lũng Táo

 

183

Dinh Mí Lử

Thôn Sà Lủng

Lũng Táo

 

184

Ly Mí Mua

Nhù Sang

Lũng Táo

 

185

Lầu Súa Cho

Thôn Suối Thầu

Phố Cáo

 

186

Vàng Pà Dế

Thôn Há Súng

Phố Cáo

 

187

Vàng Nhìa Chính

Thôn Há Súng

Phố Cáo

 

188

Sùng Mí Vừ A

Thôn Sà Lủng B

Phố Cáo

 

189

Sùng Mí Say B

Thôn Sà Lủng B

Phố Cáo

 

190

Lầu Mí Dế

Thôn: Sà Lủng A

Phố Cáo

 

191

Sùng Súa Già

Thôn: Sà Lủng A

Phố Cáo

 

192

Vừ Mí Pó

Thôn: Sủa Pả B

Phố Cáo

 

193

Vừ Mí Phừ

Thôn: Sủa Pả B

Phố Cáo

 

194

Hầu Mí Sùng B

Sủa Pả A

Phố Cáo

 

195

Hầu Mí Mỷ

Sủa Pả A

Phố Cáo

 

196

Lầu Thò Pó

Sủa Pả A

Phố Cáo

 

197

Cử Mí Xá

Chúng Pả A

Phố Cáo

 

198

Cử Mí Mua

Chúng Pả A

Phố Cáo

 

199

Thào Mí Pó

Chúng Pả A

Phố Cáo

 

200

Thào Súa Phùa

Chúng Pả A

Phố Cáo

 

201

Cử Mí Chơ C

Chúng Pả A

Phố Cáo

 

202

Thào Chìa Giàng

Chúng Pả A

Phố Cáo

 

203

Mua Sáu Vàng

Thôn: Tá Tò

Phố Cáo

 

204

Vàng Mí Say

Thôn: Séo Lủng

Phố Cáo

 

205

Ly Chá Vàng

Thôn: Lủng Sính

Phố Cáo

 

206

Ly Nhìa Thò

Thôn: Lủng Sính

Phố Cáo

 

207

Ly Mí Nô

Thôn: Lủng Sính

Phố Cáo

 

208

Ly Mí Dế

Thôn: Lủng Sính

Phố Cáo

 

209

Ly Mí Na

Thôn: Lủng Sính

Phố Cáo

 

210

Dương Văn Hì

Thôn: Lán Xì B

Phố Cáo

 

211

Vừ Mí Pó

Thôn: Chúng Pả B

Phố Cáo

 

212

Thào Mí Phừ

Thôn: Chúng Pả B

Phố Cáo

 

213

Thào Mí Dình

Thôn: Sảng Pả

Phố Cáo

 

214

Ly Mí Lử C

Thôn: Sảng Pả

Phố Cáo

 

215

Ly Mí Dình C

Thôn: Sảng Pả

Phố Cáo

 

216

Ly Mí Xá

Thôn: Sảng Pả

Phố Cáo

 

217

Thào Mí Dình

Thôn: Sảng Pả

Phố Cáo

 

218

Sình Mí Nô

Thôn: Sảng Pả

Phố Cáo

 

219

Mua Mí Pó

Thôn: Sảng Pả

Phố Cáo

 

220

Ly Mí Lử B

Thôn: Sảng Pả

Phố Cáo

 

221

Ly Mí Dình B

Thôn: Sảng Pả

Phố Cáo

 

222

Vừ Sía Sử

Thôn Tráng Phúng A

Phố Cáo

 

223

Vừ Lìa Vàng

Thôn Tráng Phúng A

Phố Cáo

 

224

Giàng Mí Chơ

Thôn Tráng Phúng B

Phố Cáo

 

225

Vàng Mí Vừ

Lán Xì A

Phố Cáo

 

226

Vàng Mí Phứ

Lán Xì A

Phố Cáo

 

227

Vàng Nhìa Thò

Lán Xì A

Phố Cáo

 

228

Vàng Mí Hờ

Thôn Sính Tủng Chứ

Thài Phìn Tủng

 

229

Vàng Chứ Pó

Thôn Tà Chứ Lủng

Thài Phìn Tủng

 

230

Lầu Mí Hờ B

Thôn Sủng Sỳ

Lũng Phìn

 

231

Vừ Mí Lử

Thôn Cờ Láng

Lũng Phìn

 

232

Giàng Dũng Pó

Thôn Cán Pảy Hở B

Lũng Phìn

 

233

Giàng Sửu Lân

Thôn Chúng Trải

Phố Là

 

234

Vừ Mí Dế

Thôn Sán Trồ

Phố Là

 

235

Thào Mí Chá

Thôn Sán Trồ

Phố Là

 

236

Trương Chính Dùng

Thôn Phố Là B

Phố Là

 

237

Dì Dỉ Lần

Thôn Phố Là B

Phố Là

 

238

Hạ Mí Và

Thôn Tả Lủng

Phố Là

 

239

Giàng Chá Dình

Thôn Phố Trồ

Thị trấn Phố Bảng

Loại khỏi danh sách đề án do không đúng đối tượng

HUYỆN YÊN MINH 

1

Vàng Dũng Phứ

Thôn Xì Phài

Lao và Chải

 

2

Vàng Dũng Hòa

Thôn Xì Phài

Lao và Chải

 

3

Thào Mí Già

Thôn Xì Phài

Lao và Chải

 

4

Thào Nỏ Chính

Thôn Xì Phài

Lao và Chải

 

5

Thào Mí Lử

Thôn Xì Phài

Lao và Chải

 

6

Vàng Mí Sình

Thôn Là Lũng

Lao và Chải

 

7

Ly Mí Già

Thôn Là Lũng

Lao và Chải

 

8

Vàng Thị Say

Thôn Là Lũng

Lao và Chải

 

9

Vừ Chờ Lử

Thôn Lao Sì Lủng

Lao và Chải

 

10

Lù Xúa De

Thôn Lao Sì Lủng

Lao và Chải

 

11

Vừ Mí Dình

Thôn Lao Sì Lủng

Lao và Chải

 

12

Giàng Mí Gió

Thôn Xín Chải

Lao và Chải

 

13

Lù Dũng Chá

Thôn Lao Và Chải

Lao và Chải

 

14

Lù Mí Giáo

Thôn Lao Và Chải

Lao và Chải

 

15

Mua Chờ Pó

Thôn Sủng Là

Lao và Chải

 

16

Mua Mí Lùng

Thôn Ngán Chải

Lao và Chải

 

17

Mua Sính Vư

Thôn Ngán Chải

Lao và Chải

 

18

Lù Thị Hỏn

Thôn Nà Hán

TT Yên Minh

 

19

Vàng Thị Dính

Thôn Nà Mạ

TT Yên Minh

 

20

Vàng Văn Lời

Thôn Nà Rược

TT Yên Minh

 

21

Tẩn A Đanh

Thôn Na Pô

Na Khê

 

22

Hoàng Đình Lương

Thôn Bản Đả

Na Khê

 

23

Vàng Mí Phứ

Thôn Sủng Sảng

Sủng Cháng

 

24

Thào Mí Sự

Thôn Sủng Sảng

Sủng Cháng

 

25

Vàng Mí Dế

Thôn Sủng Sảng

Sủng Cháng

 

26

Giàng Dũng Páo

Thôn Sủng Sảng

Sủng Cháng

 

27

Sùng Mí Xá

Thôn Sàng Súng

Sủng Cháng

 

28

Sình Mí Sùng

Thôn Sàng Súng

Sủng Cháng

 

29

Cứ Mí Sính

Thôn Sàng Súng

Sủng Cháng

 

30

Ly Nỏ Páo

Thôn Sàng Súng

Sủng Cháng

 

31

Sùng Mí Gió

Thôn Sàng Súng

Sủng Cháng

 

32

Hầu Chá Páo

Thôn Lù Cao Ván

Sủng Cháng

 

33

Hầu Mí Po

Thôn Lù Cao Ván

Sủng Cháng

 

34

Thào Sé Páo

Thôn Lù Cao Ván

Sủng Cháng

 

35

Cứ Mí Dũng

Thôn Cháng Lộ

Sủng Cháng

 

36

Giàng Mí Thò

Thôn Cháng Lộ

Sủng Cháng

 

37

Mua Mí Tính B

Thôn Cháng Lộ

Sủng Cháng

 

38

Pháng A Hò

Thôn Bản Ruồng

Sủng Cháng

 

39

Giàng Mí Dình

Thôn Làng Pèng

Sủng Cháng

 

40

Cứ Mí Hồ

Thôn Làng Pèng

Sủng Cháng

 

41

Giàng Mí Sính A

Thôn Làng Pèng

Sủng Cháng

 

42

Giàng Mí Hờ

Thôn Làng Pèng

Sủng Cháng

 

43

Thào Mí Chừ

Thôn Mào Phố

Sủng Cháng

 

44

Thào Chúng Nhù

Thôn Mào Phố

Sủng Cháng

 

45

Thào Mí Phứ

Thôn Mào Phố

Sủng Cháng

 

46

Mua Thị Say

Thôn Mào Phố

Sủng Cháng

 

47

Giàng Mí Lềnh

Thôn Mào Phố

Sủng Cháng

 

48

Giàng Chúng Sình

Thôn Mào Phố

Sủng Cháng

 

49

Giàng Phái Lùng

Thôn Mào Phố

Sủng Cháng

 

50

Sùng Sía Páo

Thôn Mào Phố

Sủng Cháng

 

51

Thào Mí Giáo

Thôn Mào Phố

Sủng Cháng

 

52

Vàng Chúng Lềnh

Thôn Chúng Trải

Sủng Cháng

 

53

Sùng Mí Dính

Thôn Chúng Trải

Sủng Cháng

 

54

Sùng Mí Chính

Thôn Chúng Trải

Sủng Cháng

 

55

Sình Mí Sùng

Thôn Chúng Trải

Sủng Cháng

 

56

Cháng Sè Pó

Thôn Chúng Trải

Sủng Cháng

 

57

Giàng Chá Pó

Thôn Chúng Trải

Sủng Cháng

 

58

Giàng Chứ Sỳ

Thôn Chúng Trải

Sủng Cháng

 

59

Hạ Mí Phàn

Thôn Chúng Trải

Sủng Cháng

 

60

Sùng Chờ Sính

Thôn Sủng Chớ

Sủng Cháng

 

61

Sùng Sè Mua

Thôn Sủng Chớ

Sủng Cháng

 

62

Sùng Sé Chá

Thôn Sủng Chớ

Sủng Cháng

 

63

Lù Vản Phứ

Thôn Sủng Chớ

Sủng Cháng

 

64

Thàng Chua Pó

Thôn Sủng Chớ

Sủng Cháng

 

65

Lù Nhè Sùng

Thôn Sủng Chớ

Sủng Cháng

 

66

Chương Văn Bàn

Thôn Nằm Chộm

Du Tiến

 

67

Lù Mí Say

Thôn Há Khó Cho

Du Tiến

 

68

Vàng Chứ Dính

Thôn Há Khó Cho

Du Tiến

 

69

Giàng Chúa Làu

Thôn Phia Rịa

Du Tiến

 

70

Giàng Chá Páo

Thôn Phia Rịa

Du Tiến

 

71

Thào Pà Khứ

Thôn Phia Rịa

Du Tiến

 

72

Thào Mí Sính

Thôn Phia Rịa

Du Tiến

 

73

Thào Chúng Phừ

Thôn Phia Rịa

Du Tiến

 

74

Sùng Lìa Mua

Thôn Thèn Páo

Du Tiến

 

75

Sùng Chứ Hồ

Thôn Thèn Páo

Du Tiến

 

76

Sùng Pháy Sau

Thôn Thèn Páo

Du Tiến

 

77

Vàng Sính Vàng

Thôn Thèn Páo

Du Tiến

 

78

Sùng Phùa Vá

Thôn Thèn Páo

Du Tiến

 

79

Sùng Súa Say

Thôn Thèn Páo

Du Tiến

 

80

Vàng Xía Sùng

Thôn Thèn Páo

Du Tiến

 

81

Vàng Xúa Chư

Thôn Khai Hoang

Du Tiến

 

82

Thào Chứ Mua

Thôn Khai Hoang

Du Tiến

 

83

Lù Pháy Páo

Thôn Thẩm Nu

Du Tiến

 

84

Giàng Mí Tỉnh

Thôn Phìn Tỷ B

Du Tiến

 

85

Giàng Sính Hồ

Thôn Khau Ản

Du Tiến

 

86

Giàng Pà Khứ

Thôn Khau Ản

Du Tiến

 

87

Giàng Sính Gió

Thôn Khau Ản

Du Tiến

 

88

Giàng Nỏ Sính

Thôn Khau Ản

Du Tiến

 

89

Giàng Sáu Pó

Thôn Khau Ản

Du Tiến

 

90

Hầu Chứ Lềnh

Thôn Khau Ản

Du Tiến

 

91

Lù Vả Pó

Thôn Khau Ản

Du Tiến

 

92

Vừ Vảng Cớ

Thôn Gia Vài

Du Tiến

 

93

Vừ Xìa Nô

Thôn Gia Vài

Du Tiến

 

94

Vừ Sáu Chu

Thôn Gia Vài

Du Tiến

 

95

Vàng Vảng Say

Thôn Gia Vài

Du Tiến

 

96

Lù Dũng Vừ

Thôn Gia Vài

Du Tiến

 

97

Vàng Chúa Páo

Thôn Khau Vạc II

Du Tiến

 

98

Vừ Mí Sáu

Thôn Khau Vạc II

Du Tiến

 

99

Lù Thị Pề

Thôn Phìn Tỷ A

Du Tiến

 

100

Giàng A Hờ

Thôn Phìn Tỷ A

Du Tiến

 

101

Giàng A Mà

Thôn Phìn Tỷ A

Du Tiến

 

102

Giàng A Vảng

Thôn Phìn Tỷ A

Du Tiến

 

103

Nguyễn Văn Công

Bản Lè

Du Tiến

 

104

Nguyễn Văn Xương

Bản Lè

Du Tiến

 

105

Nguyễn Văn Thay

Bản Lè

Du Tiến

 

106

Nguyễn Văn Tương

Bản Lè

Du Tiến

 

107

Nguyễn Văn Phù

Bản Lè

Du Tiến

 

108

Nguyễn Văn Khoan

Bản Lè

Du Tiến

 

109

Nguyễn Văn Lả

Thôn Bản Lý

Du Tiến

 

110

Thò Dũng Say

Thôn Bản Lý

Du Tiến

 

111

Giàng Mí Sử

Thôn Khau Vạc I

Du Tiến

 

112

Giàng Chúa Di

Thôn Khau Vạc I

Du Tiến

 

113

Cứ Mí Lử

Thôn Khau Vạc I

Du Tiến

 

114

Vừ Nhìa Phình

Thôn Khau Vạc I

Du Tiến

 

115

Vàng Thị Ly

Thôn Bản Xương

Đông Minh

 

116

Mùng Văn Việt

Thôn Bản Lò

Đông Minh

 

117

Lục Thị Lèn

Thôn Nà Noong

Đông Minh

 

118

Vàng Văn Sìn

Thôn Đông Mơ

Đông Minh

 

119

Hoàng Thị Mẩy

Thôn Nà Pà

Đông Minh

 

120

Thào Chờ Páo

Thôn Pản Xa

Ngọc Long

 

121

Ly Sáu Sử

Thôn Pản Xa

Ngọc Long

 

122

Ly Sính Chá

Thôn Pản Xa

Ngọc Long

 

123

Vừ Mí Sò

Thôn Tồng Ngào Mông

Ngọc Long

 

124

Vàng Sùng Lử

Thôn Tồng Ngào Mông

Ngọc Long

 

125

Nguyễn Văn Phóng

Thôn Bản Roài

Ngọc Long

 

126

Ly Mí Vư

Thôn Nà Cắm

Ngọc Long

 

127

Vừ Vảng Sùng

Thôn Bản Dày

Ngọc Long

 

128

Vừ Sè Sính

Thôn Bản Dày

Ngọc Long

 

129

Vừ Mí Gió

Thôn Bản Dày

Ngọc Long

 

130

Ly Mí Già

Thôn Bản Dày

Ngọc Long

 

131

Ly Mí Say B

Thôn Bản Dày

Ngọc Long

 

132

Vàng Mí Say

Thôn Bản Dày

Ngọc Long

 

133

Sùng Mí Sính

Thôn Bản Lầu

Ngọc Long

 

134

Giàng Mí Sính

Thôn Pác Ngoa

Ngọc Long

 

135

Giàng Mí Chứ

Thôn Pác Ngoa

Ngọc Long

 

136

Giàng Mí Mua

Thôn Pác Ngoa

Ngọc Long

 

137

Mua Mí Páo A

Thôn Pác Muốc

Ngọc Long

 

138

Vần Mí Sèo

Thôn Pác Muốc

Ngọc Long

 

139

Vần Mí Sử

Thôn Pác Muốc

Ngọc Long

 

140

Sáng Mí Páo

Thôn Pác Muốc

Ngọc Long

 

141

Thào Mí Páo

Thôn Pác Muốc

Ngọc Long

 

142

Vần Mí Mua

Thôn Pác Muốc

Ngọc Long

 

143

Vàng Mí Sì

Thôn Pác Muốc

Ngọc Long

 

144

Hầu Cháng Páo

Thôn Phiêng Sử

Ngọc Long

 

145

Giàng Nhè Chá

Thôn Phiêng Sử

Ngọc Long

 

146

Hầu Chá Páo

Thôn Phiêng Sử

Ngọc Long

 

147

Giàng Chờ Thào

Thôn Phiêng Sử

Ngọc Long

 

148

Chảo Lá Páo

Thôn Sủng Pảo 1

Hữu Vinh

 

149

Chảo Thị Piền

Thôn Sủng Pảo 1

Hữu Vinh

 

150

Tẩn Tấn Cò

Thôn Sủng Pảo 2

Hữu Vinh

 

151

Chảo Vần Lình

Thôn Sủng Pảo 2

Hữu Vinh

 

152

Chảo Tờ Vản

Thôn Sủng Pảo 2

Hữu Vinh

 

153

Tẩn Phù Chín

Thôn Sủng Pảo 2

Hữu Vinh

 

154

Tẩn Chỉn Lù

Thôn Sủng Pảo 2

Hữu Vinh

 

155

Chảo Tờ Mìn

Thôn Sủng Pảo 2

Hữu Vinh

 

156

Chảo Tờ Phù

Thôn Sủng Pảo 2

Hữu Vinh

 

157

Chảo Tờ Dìn

Thôn Sủng Pảo 2

Hữu Vinh

 

158

Chảo Vần Sìn

Thôn Sủng Pảo 2

Hữu Vinh

 

159

Tẩn Thị Mẩy

Thôn Sủng Pảo 2

Hữu Vinh

 

160

Tẩn A Quân

Thôn Nà Ảm

Hữu Vinh

 

161

Nguyễn Đình Dưỡng

Thôn Nà Hảo

Hữu Vinh

 

162

Nguyễn Văn Lộc

Thôn Nà Hảo

Hữu Vinh

 

163

Lục Văn Kiên

Thôn Nà Hảo

Hữu Vinh

 

164

Nguyễn Văn Lập

Thôn Nà Hảo

Hữu Vinh

 

165

Nguyễn Văn Cường

Thôn Nà Hảo

Hữu Vinh

 

166

Nguyễn Thị Ngoan

Thôn Nà Hảo

Hữu Vinh

 

167

Nguyễn Đình Ngấn

Thôn Nà Hảo

Hữu Vinh

 

168

Nguyễn Văn Ngôn

Thôn Nà Hảo

Hữu Vinh

 

169

Nguyễn Thị Thưa

Thôn Nà Hảo

Hữu Vinh

 

170

Lò A Cháu

Thôn Bản Chang

Hữu Vinh

 

171

Hoàng Văn Hải

Thôn Bản Chang

Hữu Vinh

 

172

Luc Thị Ngợi

Thôn Bản Chang

Hữu Vinh

 

173

Lù A Phù

Thôn Bản Chang

Hữu Vinh

 

174

Lù A Dẫn

Thôn Bản Chang

Hữu Vinh

 

175

Lù Thị Xuyên

Thôn Bản Chang

Hữu Vinh

 

176

Nguyễn Văn Vui

Thôn Bản Chang

Hữu Vinh

 

177

Lù A Thiên

Thôn Bản Chang

Hữu Vinh

 

178

Vừ Mí Tỏa A

Thôn Khai Hoang 1

Hữu Vinh

 

179

Vàng Mí Say

Thôn Khai Hoang 1

Hữu Vinh

 

180

Vừ Mí Tỏa B

Thôn Khai Hoang 1

Hữu Vinh

 

181

Vừ Mí Chính

Thôn Khai Hoang 1

Hữu Vinh

 

182

Mua Mí Tính

Thôn Khai Hoang 1

Hữu Vinh

 

183

Vừ Mí Chơ

Thôn Khai Hoang 1

Hữu Vinh

 

184

Vừ Mí Tiến

Thôn Khai Hoang 2

Hữu Vinh

 

185

Mua Mí Páo

Thôn Khai Hoang 2

Hữu Vinh

 

186

Lầu Sía Ná

Thôn Khai Hoang 2

Hữu Vinh

 

187

Hoàng Văn Hùng

Thôn Bản Trưởng

Hữu Vinh

 

188

Nông Văn Khuyên

Thôn Bản Trưởng

Hữu Vinh

 

189

Sùng Mí Cha

Thôn Nà Tậu

Hữu Vinh

 

190

Ly Mí Lềnh

Thôn Nà Tậu

Hữu Vinh

 

191

Hoàng A Tờ

Thôn Tân Tiến

Hữu Vinh

 

192

Cháng Văn Đinh

Thôn Tân Tiến

Hữu Vinh

 

193

Nùng Văn Quân

Thôn Tân Tiến

Hữu Vinh

 

194

Lù Văn Lãm

Thôn Tân Tiến

Hữu Vinh

 

195

Giàng Thị Ly

Thôn KH. Bản Vàng

Hữu Vinh

 

196

Ly Mí Xay

Thôn Mon Vải

Hữu Vinh

 

197

Giàng Mí Sò

Thôn Nà Đé

Mậu Long

 

198

Giàng Nhè Thò

Thôn Nà Đé

Mậu Long

 

199

Sùng Mí Lùng

Thôn Nà Đé

Mậu Long

 

200

Sùng Mí Mua

Thôn Nà Đé

Mậu Long

 

201

Giàng Chá Dính

Thôn Nà Đé

Mậu Long

 

202

Vàng Mí Giàng

Thôn Hạt Trả

Mậu Long

 

203

Vàng Vảng Lình

Thôn Hạt Trả

Mậu Long

 

204

Ly Chứ Chơ

Thôn Mùa Lệnh

Mậu Long

 

205

Hầu Pháy Súng

Thôn Mùa Lệnh

Mậu Long

 

206

Ly Súa Say

Thôn Mùa Lệnh

Mậu Long

 

207

Hầu Vả Chía

Thôn Mùa Lệnh

Mậu Long

 

208

Hầu Thị Dính

Thôn Mùa Lệnh

Mậu Long

 

209

Sùng Thị Chúa

Thôn Mùa Lệnh

Mậu Long

 

210

Hầu Thị Sò

Thôn Mùa Lệnh

Mậu Long

 

211

Hầu Chúng Sính

Thôn Mùa Lệnh

Mậu Long

 

212

Vàng A Tối (B)

Thôn Nà Mòn

Mậu Long

 

213

Liềng A Sập

Thôn Nà Mòn

Mậu Long

 

214

Vàng A Vạn

Thôn Nà Mòn

Mậu Long

 

215

Chảo A Riêm

Thôn Nà Mòn

Mậu Long

 

216

Nùng Thị Tối

Thôn Nà Mòn

Mậu Long

 

217

Vàng A Trường

Thôn Nà Mòn

Mậu Long

 

218

Vàng A Tối (A)

Thôn Nà Mòn

Mậu Long

 

219

Hồ Mí Tỏa

Thôn Hạt Đạt

Mậu Long

 

220

Thào Mí Mỷ

Thôn Hạt Đạt

Mậu Long

 

221

Sùng Mí Phủ

Thôn Hạt Đạt

Mậu Long

 

222

Sùng Vảng Say

Thôn Hạt Đạt

Mậu Long

 

223

Lầu Mí Lử

Thôn Hạt Đạt

Mậu Long

 

224

Hồ Mí Trang

Thôn Hạt Đạt

Mậu Long

 

225

Sùng Thị Mỷ (B)

Thôn Hạt Đạt

Mậu Long

 

226

Hồ Nỏ Giàng

Thôn Hạt Đạt

Mậu Long

 

227

Hồ Mí Pó (B)

Thôn Hạt Đạt

Mậu Long

 

228

Hồ Mí Chứ

Thôn Hạt Đạt

Mậu Long

 

229

Mua Thị Chí

Thôn Lũng Màng

Mậu Long

 

230

Mua Mí Vá

Thôn Lũng Màng

Mậu Long

 

231

Nguyễn Văn Quyết

Thôn Khau Nhang

Mậu Long

 

232

Vàng Pháy Páo

Thôn Khau Nhang

Mậu Long

 

233

Nguyễn Thanh Phiền

Thôn Khau Nhang

Mậu Long

 

234

Hoàng Văn Hiên

Thôn Khau Nhang

Mậu Long

 

235

Thào Mí Cấu

Thôn Bản Mà

Mậu Long

 

236

Sùng Mí Nô

Thôn Bản Mà

Mậu Long

 

237

Sùng Vảng Sính

Thôn Bản Mà

Mậu Long

 

238

Vàng Nhè Nô

Thôn Bản Mà

Mậu Long

 

239

Nùng A Cộp

Thôn Nà Tườm

Mậu Long

 

240

Hầu Sè Chá

Thôn Nà Luông

Mậu Long

 

241

Hầu Mí Chứ

Thôn Nà Luông

Mậu Long

 

242

Giàng Mí Dế

Thôn Nà Luông

Mậu Long

 

243

Lầu Mí Tủa

Thôn Nà Mu

Mậu Long

 

244

Liềng A Pênh

Thôn Tà Chủ

Mậu Long

 

245

Vàng A Chú

Thôn Tà Chủ

Mậu Long

 

246

Vàng A Pảo

Thôn Tà Chủ

Mậu Long

 

247

Vàng A Phà

Thôn Tà Chủ

Mậu Long

 

248

Lý A Trai

Thôn Tà Chủ

Mậu Long

 

249

Nùng A Trai

Thôn Tà Chủ

Mậu Long

 

250

Sùng Mí Ly

Thôn Tà Chủ

Mậu Long

 

251

Hầu Mí Sò

Thôn Khau Cùa

Mậu Long

 

252

Hầu Thị Chúa

Thôn Lầu Khắm

Mậu Long

 

253

Chảo Páo Sùng

Thôn Khuôn Vình

Mậu Long

 

254

Vàng Vàng Páo

Thôn Khuôn Vình

Mậu Long

 

255

Chảo A Sảnh

Thôn Khuôn Vình

Mậu Long

 

256

Sìn A Phủ

Thôn Khuôn Vình

Mậu Long

 

257

Vàng Sùng Pú

Thôn Khuôn Vình

Mậu Long

 

258

Ly Chè Sò

Thôn Ngàm Án

Mậu Long

 

259

Ly Sía Pó

Thôn Ngàm Án

Mậu Long

 

260

Giàng Chúa Mềnh

Thôn Giàng Trù A

Du Già

 

261

Mua Thị Sùng

Thôn Giàng Trù A

Du Già

 

262

Vàng Mí Gió

Thôn Giàng Trù A

Du Già

 

263

Ly Mí Và

Thôn Giàng Trù C

Du Già

 

264

Mua Mí Pó

Thôn Giàng Trù C

Du Già

 

265

Mua Chủ Chứ

Thôn Giàng Trù C

Du Già

 

266

Ly Thị Xay

Thôn Giàng Trù C

Du Già

 

267

Vàng Chứ Mua

Thôn Giàng Trù C

Du Già

 

268

Sùng Chúa Pó

Thôn Giàng Trù C

Du Già

 

269

Ly Nỏ Già

Thôn Giàng Trù C

Du Già

 

270

Hạ Thị kía

Thôn Giàng Trù C

Du Già

 

271

Mua Dũng Thò

Thôn Giàng Trù C

Du Già

 

272

Sùng Chờ lử

Thôn Giàng Trù C

Du Già

 

273

Mua Chúng Xã

Thôn Giàng Trù C

Du Già

 

274

Mua Súa Sính

Thôn Giàng Trù C

Du Già

 

275

Lù Chừ Chứ

Thôn Giàng Trù C

Du Già

 

276

Sùng Chứ Già

Thôn Giàng Trù C

Du Già

 

277

Mua Pà Thò

Thôn Giàng Trù C

Du Già

 

278

Ly Mí Chính

Thôn Giàng Trù C

Du Già

 

279

Mua Pà Tủa

Thôn Giàng Trù C

Du Già

 

280

Mua Mí Tú

Thôn Giàng Trù C

Du Già

 

281

Mua Nỏ Sình

Thôn Giàng Trù C

Du Già

 

282

Nguyễn Văn Dưỡng

Thôn Làng Khác A

Du Già

 

283

Vàng Nỏ Chá

Thôn Giàng Trù B

Du Già

 

284

Thào Phái Hờ

Thôn Giàng Trù B

Du Già

 

285

Thào Chủ Quả

Thôn Giàng Trù D

Du Già

 

286

Thò Chủ Sính

Thôn Giàng Trù D

Du Già

 

287

Chẻo Sần Quáng

Thôn A2

Phú Lũng

 

288

Chẻo Sần Phà

Thôn A2

Phú Lũng

 

289

Chẻo Mình Phín

Thôn A2

Phú Lũng

 

290

Chẻo Cháng Mẩy

Thôn B1

Phú Lũng

 

291

Tẩn Thị Sinh

Thôn B3

Phú Lũng

 

292

Tẩn Lá Páo

Thôn B3

Phú Lũng

 

293

Tẩn Díu Thàng

Thôn B3

Phú Lũng

 

294

Tẩn Lá Lềnh

Thôn B3

Phú Lũng

 

295

Lò Chúng Sỳ

Thôn Mẻo Ván

Phú Lũng

 

296

Mua Siến Chát

Thôn Mẻo Ván

Phú Lũng

 

297

Duyền Chẻo Pao

Thôn Xà Ván

Phú Lũng

 

298

Tẩn Díu Sìn

Thôn Xà Ván

Phú Lũng

 

299

Hầu Xú Vừ

Thôn Sủng Sử B

Phú Lũng

 

300

Sùng Mí Chứ

Thôn Sủng Sử B

Phú Lũng

 

301

Sùng Mí Sào

Thôn Sủng Sử B

Phú Lũng

 

302

Mua Mí Lử

Thôn Sủng Lìn

Phú Lũng

 

303

Mua Pe Pao

Thôn Sủng Lìn

Phú Lũng

 

304

Thào Mí Dình

Thôn Xín Chải

Phú Lũng

 

305

Hầu Mí Say

Thôn Xín Chải

Phú Lũng

 

306

Vàng Khoa Pao

Thôn Páo Cờ Tủng

Phú Lũng

 

307

Hầu Nỏ Cháng

Thôn Páo Cờ Tủng

Phú Lũng

 

308

Tẩn Phù Sáng

Thôn B2

Phú Lũng

 

309

Vàng Nỏ Hờ

Xín Chải 3

Đường Thượng

 

310

Sủng Vả De

Xín Chải 2

Đường Thượng

 

311

Sùng Sáu Chứ

Sảng Pả 2

Đường Thượng

 

312

Hầu Vả Phứ

Lùng Cáng

Đường Thượng

 

313

Vàng Mí Di

Lùng Cáng

Đường Thượng

 

314

Lù Thị Dia

Lùng Cáng

Đường Thượng

 

315

Sùng Vả Tính

Chúng Pả

Đường Thượng

 

316

Mua Nhè Chứ

Cờ Cải

Đường Thượng

 

317

Sùng Nhè Toả

Cờ Cải

Đường Thượng

 

318

Mua Vả Gió

Cờ Cải

Đường Thượng

 

319

Ly Sính Dia

Cờ Cải

Đường Thượng

 

320

Ly Sè Lừ

Cờ Cải

Đường Thượng

 

321

Hạ Pà Phứ

Cờ Cải

Đường Thượng

 

322

Hạ Sính Chá

Cờ Cải

Đường Thượng

 

323

Sùng Dũng Lùng

Lùng Pủng

Đường Thượng

 

324

Sùng Lìa Chơ

Lùng Pủng

Đường Thượng

 

325

Hạ Mí Sính

Lùng Pủng

Đường Thượng

 

326

Sùng Mí Giàng

Lùng Pủng

Đường Thượng

 

327

Giàng Xúa Sử

Lùng Pủng

Đường Thượng

 

328

Hạ Mí Lềnh

Lùng Pủng

Đường Thượng

 

329

Lù Mí Di

Bản Cáp 1

Lũng Hồ

 

330

Giàng A Sình (B)

Phìn Tỷ

Lũng Hồ

 

331

Vàng A Vả

Phìn Tỷ

Lũng Hồ

 

332

Giàng Xía Chứ

Lao Lùng Tủng

Lũng Hồ

 

333

Sùng Chứ Páo

Phe Phà

Lũng Hồ

 

334

Thào Pà Say

Dì Thàng

Lũng Hồ

 

335

Hầu Chúng Phứ

Phía Tráng

Lũng Hồ

 

336

Ly Chúng Nhù

Nậm Luông

Lũng Hồ

 

337

Thào Chứ Vàng

Nậm Luông

Lũng Hồ

 

338

Vàng Pà Chứ

Nậm Luông

Lũng Hồ

 

339

Mua Chúng Vư

Nậm Luông

Lũng Hồ

 

340

Vàng Mí Gió

Nậm Luông

Lũng Hồ

 

341

Vàng Sái Mù

Nậm Luông

Lũng Hồ

 

HUYỆN QUẢN BẠ

1

Đặng Xuân Đông

Thôn Hoàng Lan

Quyết Tiến

 

2

Cư Mí Giàng

Thôn Hoàng Lan

Quyết Tiến

 

3

Tẩn Vàng Mẩy

Thôn Nậm Lương

Quyết Tiến

 

4

Vù Thị Mỷ

Thôn Nậm Lương

Quyết Tiến

 

5

Chảo Vần Cồ

Thôn Nậm Lương

Quyết Tiến

 

6

Chảo Thị Mẩy

Thôn Nậm Lương

Quyết Tiến

 

7

Chảo Vần Phù

Thôn Nậm Lương

Quyết Tiến

 

8

Chu Ly Mẩy

Thôn Nậm Lương

Quyết Tiến

 

9

Chảo Lồng Phủ

Thôn Nậm Lương

Quyết Tiến

 

10

Chù Phủ Thắng

Thôn Nậm Lương

Quyết Tiến

 

11

Triệu Thị Phàn

Thôn Nậm Lương

Quyết Tiến

 

12

Phàn Tờ Sơn

Thôn Bình Dương

Quyết Tiến

 

13

Lý Thanh Cường

Thôn Bình Dương

Quyết Tiến

 

14

Sùng Vần Sơn

Thôn Khâu Làn

Quyết Tiến

 

15

Cháng Vần Cồ

Thôn Ngài Thầu Sảng

Quyết Tiến

 

16

Nguyễn Đình Quát

Thôn Thống Nhất

Đông Hà

 

17

Lù Thanh Khún

Thôn Sang Phàng

Đông Hà

 

18

Đặng Mạnh Dưỡng

Thôn Sang Phàng

Đông Hà

 

19

Tẩn Phủ Quẩy

Thôn Cốc Mạ

Đông Hà

 

20

Vàng Thìn Phù

Thôn Cốc Mạ

Đông Hà

 

21

Triệu Phúc Xuân

Thôn Cốc Mạ

Đông Hà

 

22

Lù Mí Tủa B

Thôn Lùng Tám Thấp

Lùng Tám

 

23

Giàng Pà Thào

Thôn Lùng Tám Thấp

Lùng Tám

 

24

Cháng Mí Lử B

Thôn Mỏ Nhà Thấp

Lùng Tám

 

25

Cháng Mí Thào

Thôn Mỏ Nhà Thấp

Lùng Tám

 

26

Lù Mí Vư

Thôn Lùng Tám Cao

Lùng Tám

 

27

Giàng Vần Diu

Thôn Tùng Vài Phìn

Lùng Tám

 

28

Vàng Thìn Ngán

Thôn Lao Chải

Lùng Tám

 

29

Thào Vần Hòa

Thôn Sì Lò Phìn

Lùng Tám

 

30

Thào Vần Chính

Thôn Sì Lò Phìn

Lùng Tám

 

31

Nguyễn Thị Xanh

Thôn Bản Thăng

Lùng Tám

 

32

Vừ Mí Vàng

Thôn Sủa Cán Tỷ

Cán Tỷ

 

33

Sùng Mí Lử

Thôn Sủa Cán Tỷ

Cán Tỷ

 

34

Vừ Chúng Thánh

Thôn Sủa Cán Tỷ

Cán Tỷ

 

35

Mua Chứ Thề

Thôn Sủa Cán Tỷ

Cán Tỷ

 

36

Ly Mí Giàng

Thôn Sủa Cán Tỷ

Cán Tỷ

 

37

Thào Mí Chính

Thôn Sủa Cán Tỷ

Cán Tỷ

 

38

Vàng Chá Lử

Thôn Sủa Cán Tỷ

Cán Tỷ

 

39

Lù Sé Lử

Thôn Sủa Cán Tỷ

Cán Tỷ

 

40

Vàng Chừ Chứ

Thôn Sủa Cán Tỷ

Cán Tỷ

 

41

Lù Chừ Pó

Thôn Sủa Cán Tỷ

Cán Tỷ

 

42

Sình Sính Páo

Thôn Sủa Cán Tỷ

Cán Tỷ

 

43

Sình Mí Chơ

Thôn Sủa Cán Tỷ

Cán Tỷ

 

44

Vàng Sái Vàng

Thôn Sủa Cán Tỷ

Cán Tỷ

 

45

Mua Sáu Páo

Thôn Sủa Cán Tỷ

Cán Tỷ

 

46

Mua Thị Vàng

Thôn Sủa Cán Tỷ

Cán Tỷ

 

47

Mua Chờ De

Thôn Đầu Cầu II

Cán Tỷ

 

48

Mua Xé Sùng

Thôn Đầu Cầu II

Cán Tỷ

 

49

Vàng Xìa Say

Thôn Giàng Chủ Phìn

Cán Tỷ

 

50

Vàng Mí Lùng

Thôn Giàng Chủ Phìn

Cán Tỷ

 

51

Sùng Mí Lử

Thôn Lố Thàng 1

Thái An

 

52

Ly Xín Giáo

Thôn Lò Suối Tủng

Tả Ván

 

53

Mua Văn Xuân

Thôn Lò Suối Tủng

Tả Ván

 

54

Mua Khái Dìn

Thôn Lò Suối Tủng

Tả Ván

 

55

Mua Vần Khánh

Thôn Lò Suối Tủng

Tả Ván

 

56

Mua Mí Giàng

Thôn Lò Suối Tủng

Tả Ván

 

57

Vàng Hồ Hồng

Thôn Tả Ván

Tả Ván

 

58

Thào Thị Dí

Thôn Chúng Chải

Tả Ván

 

59

Lò Chẩn Phừ

Thôn Chúng Chải

Tả Ván

 

60

Lò Seo Dính

Thôn Chúng Chải

Tả Ván

 

61

Lò Mìn Mình

Thôn Chúng Chải

Tả Ván

 

62

Lò Chẩn Minh

Thôn Chúng Chải

Tả Ván

 

63

Thào Mìn Chính

Thôn Pao Mã Phìn

Tả Ván

 

64

Giàng Mí Sài

Thôn Ma Ngán Sán

Tả Ván

 

65

Giàng Xín Lèng

Thôn Ma Ngán Sán

Tả Ván

 

66

Vàng Khái Sử

Thôn Thèn Ván

Tả Ván

 

67

Sùng Seo Chính

Thôn Thèn Ván

Tả Ván

 

68

Vàng Seo Dơ

Thôn Thèn Ván

Tả Ván

 

69

Ma Dâu Phủng

Thôn Na Cho Cai

Nghĩa Thuận

 

HUYỆN BẮC MÊ

1

Triệu Văn Páo

Thôn Độc Lập

Đường Âm

 

2

Đặng Văn Thành

Thôn Nà Nhùng

Đường Âm

 

3

Hoàng Thị Pày

Thôn Nà Nhùng

Đường Âm

 

4

Bàn Văn Sạc

Thôn Pom Cút

Đường Âm

 

5

Nguyễn Thị Bình

Thôn Bản Loòng

Đường Âm

 

6

Triệu Văn Hiền

Thôn Nà Nôm

Đường Âm

 

7

Vàng Thìn Chúng

Thôn Lũng Vầy

Minh Sơn

 

8

Giàng Sào Chá

Thôn Lũng Vầy

Minh Sơn

 

9

Giàng Mý Lử

Thôn Lũng Vầy

Minh Sơn

 

10

Giàng Vả Mua

Thôn Lũng Vầy

Minh Sơn

 

11

Sùng Văn Bình

Thôn Lũng Vầy

Minh Sơn

 

12

Vàng Thìn Sài

Thôn Lũng Vầy

Minh Sơn

 

13

Giàng A Sèo

Thôn Lũng Vầy

Minh Sơn

 

14

Sùng Chúng Say

Thôn Ngọc Trì

Minh Sơn

 

15

Hoàng Văn Bắc

Thôn Ngọc Trì

Minh Sơn

 

16

Triệu Văn Tháy

Thôn Ngọc Trì

Minh Sơn

 

17

Đặng Văn Đồn

Thôn Nà Lỳ

Yên Cường

 

18

Đặng Văn Pao

Thôn Nà Lỳ

Yên Cường

 

19

Giàng A Dềnh

Thôn Nà Chảo

Yên Cường

 

20

Giàng A Thổ

Thôn Nà Chảo

Yên Cường

 

21

Trương Hồng Sơn

Thôn Bản Nghè

Yên Cường

 

22

Tráng Văn Bấu

Thôn Bản Nghè

Yên Cường

 

23

Đặng Văn Định

Thôn Bản Nghè

Yên Cường

 

24

Đặng Văn Mùng

Thôn Bản Nghè

Yên Cường

 

25

Tráng Văn Gền

Thôn Bản Nghè

Yên Cường

 

26

Tráng Văn Mòng

Thôn Bản Nghè

Yên Cường

 

27

Lò Thị Chứ

Thôn Tả Lùng

Yên Cường

 

28

Hoàng Văn Toàn

Thôn Tả Lùng

Yên Cường

 

29

Mã Thị Sinh

Thôn Tả Lùng

Yên Cường

 

30

Bàn Sình Tráng

Thôn Tả Lùng

Yên Cường

 

31

Đặng Văn Quẩy

Thôn Nà Nghè

Yên Cường

 

32

Giàng A Sỳ (B)

Thôn Tùng Hản

Yên Cường

 

33

Tráng A Tinh

Thôn Tùng Hản

Yên Cường

 

34

Giàng A Cảnh

Thôn Nà Khảo

Yên Cường

 

35

Giàng Thị Pồng

Thôn Nà Khảo

Yên Cường

 

36

Hoàng Văn Líu

Thôn Bản Khun

Yên Cường

 

37

Phùng Càn Minh

Thôn Bản Khun

Yên Cường

 

38

Hoàng Thị Chung