Quyết định 2774/QĐ-UBND

Quyết định 2774/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch triển khai thực thi quyền tác giả và quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Quyết định 2774/QĐ-UBND 2014 triển khai thực thi quyền tác giả quyền liên quan Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2774/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC THI QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009;

Căn cứ Nghị định số: 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan; Nghị định số: 47/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 05 năm 2009 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan; Chỉ thị số: 36/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số: 1956 TTr-SVHTTDL, ngày 29 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực thi quyền tác giả và quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (có bản Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ: VHTTDL, TTTT (B/c);
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở, ngành: TC, KHĐT, KHCN, TTTT, GDĐT, CA tỉnh; Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Lắk, Cổng TTĐT của tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ CVP, các PCVP;
+ TH, CN;
- Lưu: VT, VHXH. H.50

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Hoan Niê Kdăm

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC THI QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2774/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số: 36/2008/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;

2. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các đơn vị trong việc thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

3. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phải được xác định là trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan bằng các hình thức:

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan;

3. Chỉ đạo các khách sạn, các khu vui chơi, giải trí nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ pháp lý, trả tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình;

4. Tăng cường các biện pháp kiểm soát, đấu tranh chống các hành vi buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả lưu thông trên thị trường;

5. Hướng dẫn các địa phương, cơ quan chức năng kiểm tra thu hồi các loại sách, báo, đĩa bị cấm lưu hành hay chưa được phép lưu hành theo quy định.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành;

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm lập dự toán kinh phí chi tiết triển khai thực hiện Kế hoạch này, hàng năm xây dựng dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định;

3. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí kinh phí để chi cho các hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm được giao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các đơn vị trực thuộc trong việc thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật;

b) Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh;

c) Tổ chức tổng kiểm tra việc thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên quan trên phạm vi toàn tỉnh trong quý 3-4/2014; đề xuất các biện pháp cần thiết để thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;

d) Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;

đ) Chủ trì, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội thảo lồng ghép tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện nghĩa vụ pháp lý khi sử dụng các tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng. Các đoàn nghệ thuật, đoàn làm phim, nhà sản xuất, cơ quan báo chí, công ty sản xuất băng đĩa ca nhạc sân khấu, các tụ điểm ca nhạc, các đơn vị tổ chức biểu diễn, tổ chức sự kiện, các khách sạn, khu du lịch, dịch vụ karaoke, vũ trường phải nghiêm túc và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ pháp lý khi sử dụng các tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

e) Chỉ đạo hệ thống khách sạn, các khu vui chơi giải trí, các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng;

g) Không cấp phép và thu hồi giấy phép đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sử dụng các tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng cố tình và nhiều lần không thực hiện các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;

h) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và những vướng mắc trong quá trình thực hiện, kiến nghị biện pháp xử lý.

2. Sở Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động, kinh doanh liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan;

b) Hàng năm, tùy theo tình hình kinh tế địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí thực hiện các hoạt động quản lý, thực thi Luật Sở Hữu Trí tuệ. Bố trí ngân sách để đảm bảo đủ điều kiện thực hiện các hoạt động quản lý, thực thi Luật Sở hữu Trí tuệ.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tuân thủ các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và cung cấp danh sách cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

4. Sở Khoa học và Công nghệ:

Phối hợp, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Sở hữu Trí tuệ trên các ấn phẩm Thông tin khoa học và công nghệ, Bản tin khoa học và công nghệ; các phương tiện thông tin đại chúng của ngành.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tuân thủ các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thực hiện nghĩa vụ xin phép, trả tiền sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và các nghĩa vụ pháp lý liên quan khác;

b) Chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ pháp lý đối với tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng khi khai thác tác quyền của họ, đồng thời tăng cường tuyên truyền pháp luật và hoạt động thực thi pháp luật về tác giả, quyền liên quan.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh việc giảng dạy về quyền tác giả, quyền liên quan trong chương trình giáo dục đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

7. Công an tỉnh:

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố huy động lực lượng, triển khai thực hiện quyết liệt các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan dưới mọi hình thức, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hành vi vi phạm Luật Sở hữu Trí tuệ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

8. Các cơ quan báo chí có trách nhiệm:

a) Thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ pháp lý đối với tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng khi khai thác các quyền của họ;

b) Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan; mở chuyên mục giới thiệu pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, Luật Sở hữu Trí tuệ; đồng thời tham gia đưa tin, bài phản ánh kết quả thực hiện các biện pháp ngăn chặn, đấu tranh đối với hoạt động này”.

9. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố:

a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn quản lý;

b) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: thực hiện các biện pháp kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức Hội thảo lồng ghép tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý.

10. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức đoàn thể: Tăng cường tuyên truyền, vận động trong việc thực thi quyền tác giả và quyền liên quan để tạo điều kiện cho tác giả phát triển góp phần xây dựng tỉnh nhà.

11. Các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước phải gương mẫu thực hiện nghĩa vụ pháp lý khi sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

Căn cứ Kế hoạch, các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) theo đúng quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2774/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2774/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2014
Ngày hiệu lực21/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2774/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2774/QĐ-UBND 2014 triển khai thực thi quyền tác giả quyền liên quan Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2774/QĐ-UBND 2014 triển khai thực thi quyền tác giả quyền liên quan Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2774/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýMai Hoa Niê Kđăm
        Ngày ban hành21/11/2014
        Ngày hiệu lực21/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2774/QĐ-UBND 2014 triển khai thực thi quyền tác giả quyền liên quan Đắk Lắk

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2774/QĐ-UBND 2014 triển khai thực thi quyền tác giả quyền liên quan Đắk Lắk

            • 21/11/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/11/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực