Quyết định 2775/QĐ-UBND

Quyết định 2775/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung

Nội dung toàn văn Quyết định 2775/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc Sở Nội vụ Tiền Giang chuẩn hóa nội dung 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2775/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 30 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH TIỀN GIANG ĐÃ CHUẨN HÓA VỀ NỘI DUNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 62 thủ tục hành chính thuộc thm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung (Nội dung các thủ tục hành chính được chuyn qua Văn phòng điện tử).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định:

- Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 của y ban nhân dân tỉnh về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang.

- Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh vcông bố sửa đổi một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang.

- Quyết định số 3048/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thm quyn giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang.

- Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v công bthủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bsung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang.

- Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang.

- Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang.

- Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KS TTHC);
-
CT, các PCT;
- Sở Tư pháp (P. KSTTHC);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH TIỀN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tc hành chính

Ghi chú

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ

1

Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc

744QĐ-BNV ngày 11/8/2015

2

Cp bản sao và chứng thực lưu trữ

nt

3

Cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

nt

II. LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1

Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1052/QĐ-BNV ngày 10/10/2014

2

Tặng Cờ thi đua cp bộ, ngành, đoàn thTrung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

nt

3

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cp bộ, ngành, đoàn thTrung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

nt

4

Tặng danh hiệu Tập thlao động xut sc

nt

5

Tặng thưởng Bng khen cp bộ, ngành, đoàn thTrung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề

nt

6

Tặng Cờ thi đua cp bộ, ngành, đoàn thTrung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề

nt

7

Tặng thưởng Bng khen cp bộ, ngành, đoàn thTrung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đt xuất

nt

8

Tặng thưởng Bằng khen cp bộ, ngành, đoàn thTrung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đi ngoại

nt

III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC V HỘI

1

Công nhận ban vận động thành lập hội

579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015

2

Thành lập hội

nt

3

Phê duyệt điu lệ hội

nt

4

Chia, tách; sáp nhập; hợp nht hội

nt

5

Đi tên hi

nt

6

Hội tự giải thể

nt

7

Báo cáo tchức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

nt

8

Cho phép hội đặt văn phòng đại diện

nt

IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC V QUỸ XÃ HI, QUỸ T THIN

1

Cp giy phép thành lập và công nhận điu lệ quỹ

579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015

2

Công nhận quỹ đủ điu kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

nt

3

Công nhận thay đi, b sung thành viên Hội đng quản lý quỹ

nt

4

Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ.

nt

5

Cp lại giy phép thành lập và công nhận điu lệ quỹ

nt

6

Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

nt

7

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

nt

8

Đổi tên quỹ

nt

9

Quỹ tự giải thể

nt

V. LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

1

Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

580/QĐ-BNV ngày 15/7/2015

2

Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

nt

3

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

nt

VI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

1

Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

631/QĐ-BNV ngày 28/7/2015

2

Giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

nt

3

Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

nt

VII. LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

1

Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới

667/QĐ-BNV ngày 03/8/2015

VIII. LĨNH VỰC TÔN GIÁO

1

Chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

868/QĐ-BNV ngày 18/7/2015

2

Đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

nt

3

Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

nt

4

Thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

nt

5

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

nt

6

Đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

nt

7

Đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

nt

8

Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

nt

9

Đăng ký người được phong chức, phong phm, bnhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị đnh số 92/2012/NĐ-CP

nt

10

Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 19, Nghị đnh số 92/2012/NĐ-CP

nt

11

Đăng ký thuyên chuyn nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo

nt

12

Chp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh

nt

13

Chp thuận tchức hội nghị thường niên, đại hội của tchức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

nt

14

Đăng ký hiến chương, điu lệ sửa đi của tchức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ-CP.

nt

15

Chp thuận việc tchức cuộc l din ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

nt

16

Chp thuận việc tchức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện

nt

17

Chp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam

nt

IX. LĨNH VỰC CÔNG CHỨC

1

Thi tuyển công chức

689/QĐ-BNV ngày 07/8/2015

2

Xét tuyn công chức

nt

3

Tiếp nhận các trường hp đc biệt trong tuyn dụng công chức

nt

4

Thi nâng ngạch công chức

nt

5

Xếp ngạch, bậc lương đi với trường hp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng

nt

6

Xét chuyn cán bộ, công chức cp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên

nt

X. LĨNH VỰC VIÊN CHỨC

1

Đăng ký thăng hạng chức danh nghnghiệp đi với viên chức

689/QĐ-BNV ngày 07/8/2015

2

Thi tuyn viên chức

nt

3

Xét tuyn viên chức

nt

4

Xét tuyn đặc cách viên chức

nt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2775/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2775/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2016
Ngày hiệu lực30/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2775/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2775/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc Sở Nội vụ Tiền Giang chuẩn hóa nội dung 2016


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 2775/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc Sở Nội vụ Tiền Giang chuẩn hóa nội dung 2016
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu2775/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
    Người kýLê Văn Nghĩa
    Ngày ban hành30/09/2016
    Ngày hiệu lực30/09/2016
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật8 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 2775/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc Sở Nội vụ Tiền Giang chuẩn hóa nội dung 2016

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2775/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc Sở Nội vụ Tiền Giang chuẩn hóa nội dung 2016