Quyết định 2776/QĐ-BKHCN

Quyết định 2776/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ

Nội dung toàn văn Quyết định 2776/QĐ-BKHCN thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết bộ khoa học công nghệ 2015


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2776/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ)

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ).

Các thủ tục hành chính được công bố theo Quyết định này được ban hành tại:

- Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ;

- Thông tư số 78/2014/NĐ-CP Giải thưởng Hồ Chí Minh Nhà nước khoa học công nghệ">31/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ qui định một số điều của Nghị định số 78/2014/ NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- Trung tâm Tin học (để cập nhật);
- Lưu VT, PC, TĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2776/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ.

Hoạt động khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

(qua Vụ Thi đua-Khen thưởng)

2

Thủ tục xét tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Hoạt động khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

(qua Vụ Thi đua-Khen thưởng)

3

Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân không cư trú, không hoạt động tại Việt Nam.

Hoạt động khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

(qua Vụ Thi đua-Khen thưởng)

Thủ tục hành chính cấp địa phương

1

Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Hoạt động khoa học và công nghệ

UBND tỉnh/TP qua Sở Khoa học và Công nghệ nơi đặt trụ sở chính của tổ chức, cá nhân

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2776/QĐ-BKHCN

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2776/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/10/2015
Ngày hiệu lực 12/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2776/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 2776/QĐ-BKHCN thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết bộ khoa học công nghệ 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2776/QĐ-BKHCN thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết bộ khoa học công nghệ 2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2776/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Người ký Trần Việt Thanh
Ngày ban hành 12/10/2015
Ngày hiệu lực 12/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 2776/QĐ-BKHCN thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết bộ khoa học công nghệ 2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2776/QĐ-BKHCN thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết bộ khoa học công nghệ 2015

  • 12/10/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/10/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực