Quyết định 2776/QĐ-UBND

Quyết định 2776/QĐ-UBND năm 2014 quy định mức quà tặng cho người thọ 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2776/QĐ-UBND 2014 mức quà tặng cho người thọ 95 trên 100 tuổi Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2776/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC QUÀ TẶNG CHO NGƯỜI THỌ 70, 75, 80, 85, 95 TUỔI VÀ TRÊN 100 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương khen thưởng người cao tuổi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3213/TTr-STC ngày 11 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức quà tặng cho người thọ 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với mức 200.000 đồng/người, bao gồm cả hiện vật (nếu có).

Điều 2. Nguồn kinh phí tổ chức tặng quà chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi được cân đối trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của ngân sách các huyện, các thị xã và Thành phố Huế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi giai đoạn 2013-2015.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, TC, XH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2776/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2776/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2014
Ngày hiệu lực30/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2776/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2776/QĐ-UBND 2014 mức quà tặng cho người thọ 95 trên 100 tuổi Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2776/QĐ-UBND 2014 mức quà tặng cho người thọ 95 trên 100 tuổi Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2776/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Dung
       Ngày ban hành30/12/2014
       Ngày hiệu lực30/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2776/QĐ-UBND 2014 mức quà tặng cho người thọ 95 trên 100 tuổi Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2776/QĐ-UBND 2014 mức quà tặng cho người thọ 95 trên 100 tuổi Thừa Thiên Huế

           • 30/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực