Quyết định 2777/QĐ-UBND

Quyết định 2777/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2777/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Công Thương Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2777/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TOÀN BỘ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Th tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết th tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ v thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 1210/SCT-VP ngày 04 tháng 7 năm 2019 và Công văn số 1480/SCT-VP ngày 14 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính thc hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm:

1. Công bố công khai Danh mục thủ tục hành chính này và quy trình chuẩn hóa trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan mình.

2. Triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định.

3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, hoàn thành việc cấu hình quy trình giải quyết thủ tục hành chính này trên Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chc, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PCVP
UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TT.PVHCC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TOÀN BỘ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THUỘC THẨM QUYỀN SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên TTHC

Ghi chú

I.

Lĩnh vực xúc tiến thương mại

 

1

Thông báo hoạt động khuyến mại

 

2

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

 

3

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

4

Đăng ký sửa đổi/ bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

II.

Lĩnh vực dịch vụ thương mại

 

5

Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

 

6

Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

 

III.

Lĩnh vực lưu thông hàng hóa

 

7

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 

8

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 

9

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đu tư trồng cây thuốc lá

 

10

Cấp sửa đổi, bsung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

12

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

13

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

14

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

IV.

Lĩnh vực kinh doanh khí

 

15

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

 

16

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

 

17

Cấp điu chỉnh Giy chng nhận đủ điu kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

 

18

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

19

Cấp lại Giy chứng nhận đủ điu kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

20

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

21

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

 

22

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

 

23

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

 

24

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

25

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

26

Cấp điều chnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

V.

Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp

 

27

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

 

28

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu ncông nghiệp

 

VI.

Lĩnh vực lưu thông hàng hóa

 

29

Cấp bổ sung, sửa đi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

 

30

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2777/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2777/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2019
Ngày hiệu lực31/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(09/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2777/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2777/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Công Thương Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2777/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Công Thương Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2777/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Thiên Định
        Ngày ban hành31/10/2019
        Ngày hiệu lực31/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 tháng trước
        (09/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2777/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Công Thương Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2777/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Công Thương Huế

            • 31/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực