Quyết định 2778/QĐ-UBND

Quyết định 2778/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả, mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của các cá nhân làm hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các hình thức khen thưởng cấp nhà nước do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2778/QĐ-UBND đánh giá mức độ ảnh hưởng sáng kiến danh hiệu chiến sĩ thi đua Bình Thuận 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2778/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 22 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH NÀY QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ, MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA SÁNG KIẾN, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC LÀM HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH, CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC, CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Số 39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về ban hành Điều lệ sáng kiến;

Căn cứ Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế về công tác Thi đua, Khen thưởng tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 883/TTr-SKHCN ngày 05/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả, mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của các cá nhân làm hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các hình thức khen thưởng cấp nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh, các tổ chức hội, các cơ quan Đảng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./. 

 

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

QUY CHẾ

ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ, MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA SÁNG KIẾN, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁC CÁ NHÂN LÀM HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH, CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC, CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2778
/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, tiêu chí xem xét, đánh giá và công nhận hiệu quả, mức độ ảnh hưởng của “Sáng kiến”, “Đề tài nghiên cứu khoa học”, “Thành tích” của các cá nhân, tập thể được làm hồ sơ đề nghị khen thưởng các danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, và các hình thức khen thưởng cấp nhà nước; Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Bình Thuận.

2. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức tham gia phong trào thi đua của tỉnh Bình Thuận; các cá nhân có “Sáng kiến”, “Đề tài nghiên cứu khoa học”, “Thành tích” (sau đây gọi chung là sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học) yêu cầu phải đánh giá mức độ ảnh hưởng khi làm hồ sơ đề nghị khen thưởng; các thành viên Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận.

2. Đề tài nghiên cứu là một hình thức tổ chức nghiên cứu khoa học do một người hoặc một nhóm người thực hiện, để giải quyết vấn đề mang tính học thuật, vấn đề được thực tiễn yêu cầu. Trong quy chế này còn bao gồm cả các dự án, đề án, chương trình được thực hiện nhằm mục đích ứng dụng khoa học, kỹ thuật tiến bộ, có xác định cụ thể hiệu quả về kinh tế - xã hội.

3. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu có phạm vi ảnh hưởng toàn quốc: Sáng kiến, kết quả đề tài nghiên cứu có khả năng ứng dụng và mang lại lợi ích thiết thực cho sản xuất, đời sống, công tác, tại ít nhất 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu có phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh: Sáng kiến, kết quả đề tài nghiên cứu có khả năng ứng dụng và mang lại lợi ích thiết thực cho sản xuất, đời sống, công tác, tại ít nhất 02 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

5. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu có phạm vi ảnh hưởng hẹp: Sáng kiến, kết quả đề tài nghiên cứu chưa đạt được mức độ ảnh hưởng quy định tại khoản 3, 4 Điều này.

6. Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận quyết định thành lập, có nhiệm vụ xem xét, đánh giá và công nhận hiệu quả và mức độ ảnh hưởng (sau đây gọi chung là mức độ ảnh hưởng) của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của các cá nhân, tập thể do các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đề nghị, là căn cứ để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét đề nghị khen thưởng các danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các hình thức khen thưởng cấp nhà nước, theo các quy định trong Quy chế này.

7. Thành viên thường trực của Hội đồng: Trong Quy chế này “Thành viên thường trực” của Hội đồng được hiểu là thành phần “Cố định” trong Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh, là những thành viên đại diện của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động sáng kiến, công tác thi đua, khen thưởng, tài chính của tỉnh.

8. Thành viên chuyên ngành của Hội đồng: Trong Quy chế này thành viên “Chuyên ngành” được hiểu là thành phần “Linh hoạt”, nhưng mang tính quyết định đến chất lượng chuyên môn của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh, là những thành viên được mời từ các sở, ban ngành, chuyên gia có trình độ chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cần đánh giá.

Điều 3. Nguyên tắc đánh giá, công nhận mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

1. Việc xem xét, đánh giá và công nhận mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học do Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội đồng) thực hiện.

2. Giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác (sau đây gọi chung là giải pháp) được yêu cầu xem xét, đánh giá và công nhận mức độ ảnh hưởng, phải là giải pháp đã được cơ sở công nhận là “Sáng kiến” (thời gian công nhận không quá 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị xem xét, đánh giá, công nhận mức độ ảnh hưởng); đối với “Đề tài nghiên cứu khoa học”, “Thành tích” phải được cấp quản lý xác nhận đã được áp dụng trong thực tiễn.

Đối với đề tài, sáng kiến có đồng tác giả thì kết quả đánh giá, công nhận mức độ ảnh hưởng của đề tài, sáng kiến đó được ghi đầy đủ tên các đồng tác giả và kết quả đánh giá, công nhận có giá trị cho từng tác giả có tên trong Giấy xác nhận.

3. Các Sáng kiến, đề tài nghiên cứu đã được cơ quan có thẩm quyền (Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT, tổ chức bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nước ngoài) cấp văn bằng hoặc giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ cho đối tượng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, giống cây trồng mới; các kết quả đề tài nghiên cứu đã được hội đồng khoa học cấp bộ, ngành Trung ương, cấp tỉnh đánh giá, xếp loại thì không thực hiện xem xét đánh giá, công nhận mức độ ảnh hưởng theo Quy chế này. Các cơ quan, tổ chức căn cứ kết quả xếp loại của hội đồng khoa học cấp bộ, ngành Trung ương, cấp tỉnh và các văn bằng, giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền để đề nghị Hội đồng Thi đua, Khen thưởng các cấp xem xét công nhận các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị.

4. Các đề tài, sáng kiến sao chép của tác giả khác sẽ không được xem xét đánh giá, công nhận mức độ ảnh hưởng theo Quy chế này. Đề tài, sáng kiến đã được đánh giá, công nhận mức độ ảnh hưởng nhưng bị phát hiện có sự sao chép nội dung, hoặc bị phát hiện xâm phạm bản quyền tác giả của người khác thì Hội đồng sẽ quyết định hủy bỏ kết quả đã đánh giá.

Điều 4. Tiêu chí đánh giá, công nhận mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

1. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng đạt hiệu quả cao gồm 2 loại:

- Loại A (xuất sắc): khi đạt số điểm bình quân từ 85 điểm trở lên;

- Loại B (khá): khi đạt số điểm bình quân từ 65 đến dưới 85 điểm.

2. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học có hiệu quả ứng dụng thấp:

- Loại C: khi số điểm bình quân từ dưới 65 điểm trở xuống.

3. Phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học:

a) Trong toàn quốc: khi điểm bình quân đánh giá hiệu quả của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học đạt từ 85 điểm trở lên và có ít nhất 90% số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý phạm vi ảnh hưởng “Toàn quốc”;

b) Trong toàn tỉnh: khi điểm bình quân đánh giá hiệu quả của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học đạt từ 65 điểm trở lên và có ít nhất 90% số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý phạm vi ảnh hưởng “Toàn tỉnh”.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC, SÁNG KIẾN TỈNH BÌNH THUẬN

Điều 5. Tổ chức của Hội đồng

1. Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Bình Thuận, do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập, gồm 9 đến 11 thành viên, trong đó 05 thành viên thường trực (cố định), là lãnh đạo, công chức chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Thi đua - Khen thưởng (thuộc Sở Nội vụ), Sở Tài chính và 4 đến 6 thành viên chuyên ngành (thành phần linh hoạt của Hội đồng).

2. Danh sách các thành viên chuyên ngành do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kiêm Chủ tịch Hội đồng quyết định, phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của từng sáng kiến, nhóm sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học có yêu cầu đánh giá mức độ ảnh hưởng.

3. Tiêu chuẩn của thành viên chuyên ngành: là người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cần đánh giá, được mời từ các Sở, ban ngành, đơn vị, doanh nghiệp hoặc các chuyên gia có kinh nghiệm phân tích, đánh giá hiệu quả và mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng

1. Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Hội đồng. Quyết định danh sách các thành viên chuyên ngành phù hợp quy định tại Điều 5 Quy chế này; Chỉ đạo Bộ phận giúp việc của Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 13 Quy chế này.

2. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng.

3. Thay mặt Hội đồng ký Giấy xác nhận mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học đã được Hội đồng kết luận, gửi cơ quan, tổ chức yêu cầu đánh giá, công nhận mức độ ảnh hưởng.

4. Giải quyết các kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động của Hội đồng; phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc đánh giá, công nhận mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học theo thẩm quyền. Trường hợp phát sinh những vấn đề vượt quá quyền hạn giải quyết của Hội đồng thì phải kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5. Trong thời gian Chủ tịch Hội đồng vắng mặt, uỷ quyền cho 01 phó Chủ tịch Hội đồng thay mặt giải quyết các công việc của Hội đồng.

Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng

Ngoài trách nhiệm và quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy chế này, Phó Chủ tịch Hội đồng thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền.

Điều 8. Trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên Hội đồng, thư ký Hội đồng

1. Các thành viên thường trực

a) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng;

b) Nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu, tra cứu thông tin liên quan đến sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trước mỗi cuộc họp. Trình bày ý kiến nhận xét, đánh giá một cách khoa học, khách quan, trung thực. Chịu trách nhiệm về những ý kiến nhận xét, đánh giá của mình đối với sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học;

c) Quản lý các hồ sơ, tài liệu được cung cấp theo quy định bảo mật của nhà nước, nộp lại toàn bộ hồ sơ, tài liệu của cuộc họp cho thư ký Hội đồng khi kết thúc cuộc họp;

d) Trong trường hợp vì lý do khách quan không tham dự cuộc họp của Hội đồng, phải thông báo với Chủ tịch Hội đồng và gửi ý kiến nhận xét, đánh giá của mình cho Tổ giúp việc của Hội đồng để làm tài liệu tham khảo tại cuộc họp của Hội đồng.

2. Các thành viên chuyên ngành

a) Các thành viên chuyên ngành tham dự đầy đủ các cuộc họp mà mình được mời làm thành viên Hội đồng;

b) Trong trường hợp vì lý do khách quan không tham dự được cuộc họp của Hội đồng, phải thông báo với Chủ tịch Hội đồng trước ngày diễn ra cuộc họp chậm nhất là 04 ngày (để Hội đồng kịp thời bổ sung thành viên nếu thấy cần thiết) và gửi ý kiến nhận xét, đánh giá của mình cho Tổ giúp việc của Hội đồng để tổng hợp làm tài liệu tham khảo tại cuộc họp của Hội đồng;

c) Các nhiệm vụ khác của thành viên chuyên ngành thực hiện theo điểm b, c khoản 1 Điều này.

3. Thư ký Hội đồng

a) Xây dựng báo cáo, chương trình làm việc, chuẩn bị tài liệu cho các kỳ họp của Hội đồng;

b) Trình Chủ tịch Hội đồng giải quyết các công việc có liên quan đến hoạt động của Hội đồng;

c) Báo cáo tóm tắt sơ lược sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cần xem xét, đánh giá làm đề dẫn trong cuộc họp Hội đồng;

d) Ghi biên bản cuộc họp.

Thư ký khoa học là thành viên Hội đồng, ngoài thực hiện nhiệm vụ thư ký còn thực hiện nhiệm vụ ghi tại khoản 1 Điều này.

Điều 9. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng

1. Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày nhận được tài liệu yêu cầu đánh giá, công nhận mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học hợp lệ, Hội đồng phải tiến hành họp.

2. Cuộc họp phải có mặt ít nhất 2/3 (hai phần ba) số lượng thành viên Hội đồng theo danh sách mời, trong đó phải có mặt ít nhất là 3/4 (ba phần tư) số lượng thành viên chuyên ngành.

3. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thảo luận dân chủ công khai tại cuộc họp; Thành viên của Hội đồng chấm điểm vào“Phiếu đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học” (theo Phụ lục IV kèm theo Quy chế này).

4. Hội đồng quyết định kết quả đánh giá trên cơ sở tổng hợp điểm và ý kiến đánh giá của các thành viên. Cách tính điểm đánh giá của Hội đồng là điểm trung bình cộng của tất cả thành viên Hội đồng nộp phiếu đánh giá hợp lệ.

5. Biên bản họp Hội đồng được gửi đến các cơ quan, tổ chức yêu cầu đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến và lưu trữ tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

6. Trường hợp thành viên của Hội đồng là tác giả, đồng tác giả của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được yêu cầu đánh giá, thì thành viên đó không tham gia đánh giá và bỏ phiếu cho sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của mình.

Điều 10. Tài liệu phục vụ xem xét, đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

1. Tài liệu phục vụ xem xét, đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, gồm:

a) 01 văn bản của cơ quan, tổ chức yêu cầu đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học (Phụ lục III kèm theo Quy chế này);

b) 09 Bản (8 bản photo và 01 bản chính) Mô tả sáng kiến (Phụ lục I kèm theo Quy chế này), hoặc Bản báo cáo kết quả nghiên cứu hoặc bản thành tích có xác nhận của đơn vị quản lý (Phụ lục II kèm theo Quy chế này);

c) 01 Bản photo Giấy chứng nhận sáng kiến của cơ sở công nhận sáng kiến, hoặc biên bản nghiệm thu đề tài của cấp quản lý (nếu có).

2. Thời hạn nộp tài liệu về Tổ giúp việc của Hội đồng: trước ngày 01 tháng 12 hàng năm đối với sáng kiến, đề tài thuộc đối tượng đề nghị danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”, trước ngày 15 tháng 02 hàng năm đối với đối tượng đề nghị: danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” và các hình thức khen thưởng cấp nhà nước.

Tài liệu nêu trên được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Tổ giúp việc của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh (địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận số 08 Nguyễn Tất Thành - Phan Thiết - Bình Thuận), để chuyển cho các thành viên Hội đồng.

3. Các trường hợp đề nghị danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, nhưng nộp tài liệu yêu cầu đánh giá mức độ ảnh hưởng muộn hơn quy định tại khoản 2 điều này và các trường hợp đề nghị khen thưởng các hình thức khen thưởng cấp nhà nước, thì trong bộ tài liệu phải gửi kèm văn bản ghi ý kiến đề nghị đánh giá, công nhận mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (thuộc Sở Nội vụ).

Điều 11. Kinh phí hoạt động của Hội đồng

1. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được chi từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm được UBND tỉnh cân đối cho Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Nội dung và mức chi cho các hoạt động của Hội đồng:

a) Chi in ấn tài liệu, hồ sơ, băng đĩa và các điều kiện khác có liên quan đến hoạt động của Hội đồng;

b) Chi nước uống, chi bồi dưỡng cho thành viên và khách mời tham dự cuộc họp Hội đồng. Mức chi bồi dưỡng họp cho thành viên Hội đồng được vận dụng theo Thông tư số 52/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật. Cụ thể:

- Chủ tịch hội đồng: 200.000 đồng/người/buổi;

- Thành viên, thư ký hội đồng: 150.000 đồng/người/buổi;

- Khách mời: 70.000 đồng/người/buổi.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CÁC SỞ, BAN NGÀNH, UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ, CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

1. Thành lập Tổ giúp việc cho Hội đồng bao gồm một số công chức chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Bố trí công chức thuộc Tổ giúp việc của Hội đồng làm thư ký khoa học, thư ký hành chính phục vụ cuộc họp Hội đồng.

3. Chỉ đạo Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc đánh giá, công nhận mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học theo thẩm quyền.

4. Bố trí phương tiện cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội đồng.

Điều 13.Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ giúp việc của Hội đồng

1. Giúp Hội đồng tiếp nhận hồ sơ (tài liệu đánh giá) do Ban Thi đua - Khen thưởng chuyển đến, tiếp nhận và kiểm tra hình thức, thành phần tài liệu đánh giá do các đơn vị yêu cầu đánh giá nộp. Trường hợp tài liệu được nộp chưa đúng thành phần và mẫu biểu quy định thì hướng dẫn cho đơn vị chỉnh sửa, bổ sung, làm rõ.

2. Tổng hợp danh mục, phân loại theo lĩnh vực các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được yêu cầu xem xét, đánh giá, tham mưu Chủ tịch Hội đồng danh sách thành viên chuyên ngành phù hợp quy định tại Điều 5 Quy chế này.

3. Tóm tắt sơ lược sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cần xem xét, đánh giá để thư ký báo cáo trong cuộc họp Hội đồng.

4. Giúp Chủ tịch Hội đồng chuẩn bị các điều kiện cần thiết (địa điểm, giấy mời, tài liệu liên quan, phiếu đánh giá…) để Hội đồng tiến hành cuộc họp. Cung cấp tài liệu cuộc họp cho các thành viên Hội đồng chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức họp.

5. Căn cứ kết quả cuộc họp, giúp Chủ tịch Hội đồng dự thảo Giấy xác nhận mức độ ảnh hưởng (toàn tỉnh, toàn quốc) đối với các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học đủ điều kiện công nhận (Phụ lục V kèm theo Quy chế này).

6. Giúp Hội đồng đăng tải kịp thời trên trang Thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ về danh sách thành viên hội đồng; danh sách các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học đề nghị Hội đồng đánh giá mức độ ảnh hưởng; danh sách các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng công nhận có hiệu quả cao và có mức độ ảnh hưởng toàn tỉnh hoặc toàn quốc.

7. Quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu liên quan đến cuộc họp của Hội đồng theo quy định.

8. Giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ lập dự toán, báo cáo quyết toán kinh phí cho hoạt động của Hội đồng theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

Điều 14. Trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành có trách nhiệm chỉ đạo phòng chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra việc xét công nhận sáng kiến trong cơ quan, đơn vị trực thuộc, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình theo hướng dẫn tại “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” ban hành theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng (hoặc Phòng Kinh tế) triển khai Quy chế này trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra việc xét công nhận sáng kiến trong các cơ quan, đơn vị đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình theo hướng dẫn tại “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” ban hành theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh, gắn việc công nhận sáng kiến với công tác thi đua, khen thưởng.

3. Ban Thi đua - Khen thưởng (thuộc Sở Nội vụ):

a) Hướng dẫn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các ngành, các cấp giúp Thủ trưởng các ngành, các cấp chuyển đề tài, sáng kiến của các cá nhân được làm hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua toàn quốc gửi Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh để tổ chức xem xét, đánh giá, công nhận theo quy định tại Quy chế này;

b) Rà soát, lập danh sách sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của các tổ chức, cá nhân được đề nghị khen thưởng theo các hình thức khen thưởng cấp nhà nước; các trường hợp đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua toàn quốc nhưng chưa nộp tài liệu đánh giá mức độ ảnh hưởng theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, chuyển về Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh để tổ chức xem xét, đánh giá, công nhận theo quy định tại Quy chế này.

Điều 15. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân yêu cầu đánh giá, công nhận mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

1. Nộp tài liệu yêu cầu đánh giá theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

2. Bổ sung, làm rõ hồ sơ theo hướng dẫn của Tổ giúp việc của Hội đồng (nếu có).

3. Ngay khi nhận được kết quả đánh giá của Hội đồng, phải thông báo đến tập thể, cá nhân sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được đánh giá.

4. Cá nhân, tập thể có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học có quyền tham dự để làm rõ nội dung sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học tại cuộc họp khi Hội đồng họp đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của mình. Có quyền yêu cầu Hội đồng phúc khảo kết quả đánh giá, quyền khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Trình tự giải quyết khi có đơn phúc khảo, khiếu nại, tố cáo

1. Đối với đơn phúc khảo:

a) Thời gian nhận đơn phúc khảo về kết quả đánh giá của Hội đồng, chậm nhất 10 ngày kể từ ngày tổ chức yêu cầu đánh giá nhận được kết quả đánh giá của Hội đồng;

b) Trình tự giải quyết: Sau 05 ngày nhận đơn, Chủ tịch Hội đồng tổ chức họp các thành viên thường trực Hội đồng, mời chuyên gia tư vấn về chuyên môn xem xét lại kết quả đánh giá và trả lời trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đơn phúc khảo.

2. Đối với đơn khiếu nại, tố cáo: Chủ tịch Hội đồng phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức giải quyết đơn thư thiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Các văn bản hướng dẫn, các quy định về đánh giá, phân loại, công nhận hiệu quả, mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học làm căn cứ đề nghị khen thưởng các danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các hình thức khen thưởng cấp nhà nước, không còn phù hợp với Quy chế này đều bị bãi bỏ.

Ngoài việc đánh giá, công nhận hiệu quả, mức độ ảnh hưởng của “Sáng kiến”, “Đề tài nghiên cứu khoa học”, “Thành tích” làm căn cứ đề nghị khen thưởng các danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các hình thức khen thưởng cấp nhà nước quy định tại Quy chế này, các đơn vị, địa phương có thể yêu cầu Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh đánh giá mức độ ảnh hưởng để làm căn cứ đề nghị khen thưởng theo các hình thức động viên khác không trái với Luật Thi đua, khen thưởng (nếu điều kiện khen thưởng đó có yêu cầu đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học).

Điều 18. Xử lý vi phạm

1. Trường hợp gian dối trong việc lập hồ sơ, tài liệu, kê khai, xác nhận, trường hợp bị phát hiện có hành vi xâm phạm bản quyền tác giả để được đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến đề tài nghiên cứu khoa học, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Các thành viên thường trực Hội đồng vi phạm Quy chế, hoạt động kém hiệu quả hoặc không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quá 3 lần liên tục mà không có lý do chính đáng, Chủ tịch Hội đồng sẽ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bãi nhiệm và thay thế thành viên khác.

Điều 19. Giao Ban Thi đua - Khen thưởng chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, kiểm tra các ngành, các cấp triển khai thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề khó khăn, vướng mắc, các Sở, ban ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất trình Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Phụ lục I- MẪU BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN

 

(Tên đơn vị)

 

 

BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN (trang bìa)

 

 

Tên sáng kiến:

 

 

Tác giả/ các tác giả:………………………….

Chức vụ:……………………………………..

 

 

………, tháng     năm 20…..

 

 

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên sáng kiến:……………………………………………………………

2. Tác giả (nhóm tác giả):

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi làm việc (hoặc nơi thường trú)

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến (ghi rõ đối với từng đồng tác giả, nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Được công nhận sáng kiến: Ngày tháng năm …

b. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến)[1]:

c. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến[2]:

d. Ngày tháng năm và nơi sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử:

đ. Nơi đang áp dụng sáng kiến:

II. MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Về nội dung của sáng kiến:

- Mô tả ngắn gọn, đầy đủ và rõ ràng nội dung sáng kiến; các bước thực hiện giải pháp cũng như các điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp; nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó, thì cần nêu rõ tình trạng của giải pháp đã biết, những nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm của giải pháp đã biết.

- Phải có kết quả so sánh giải pháp mới với giải pháp cũ (ưu điểm: kinh tế, xã hội, môi trường…)

- Đánh giá phạm vi lan tỏa, ảnh hưởng của sáng kiến: cấp toàn quốc, tỉnh, cấp sở ngành, cấp huyện, cấp trường….)

Bản mô tả nội dung sáng kiến có thể minh họa bằng các bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp mẫu sản phẩm… nếu cần thiết;

2. Về khả năng áp dụng của sáng kiến: Nêu rõ về việc giải pháp đã được áp dụng, kể cả áp dụng thử trong điều kiện kinh tế - kỹ thuật tại cơ sở và mang lại lợi ích thiết thực; ngoài ra có thể nêu rõ giải pháp còn có khả năng áp dụng cho những đối tượng, cơ quan, tổ chức nào;

- Những thông tin cần được bảo mật (nếu có):

- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

- Đánh giá lợi ích thu được và dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả[3]:

- Đánh giá lợi ích thu được và dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có)[4]:

Danh sách những tổ chức/cá nhân đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):

Số TT

Họ và tên (đối với cá nhân)

Ngày tháng năm sinh

Nơi làm việc (hoặc nơi thường trú)

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Nội dung công việc áp dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với tổ chức:

Số TT

Tổ chức

Địa chỉ

Nội dung công việc hỗ trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong bản mô tả là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

Bình Thuận, ngày ... tháng... năm .........

Xác nhận của cơ quan/tổ chức Tác giả, các đồng tác giả công nhận sáng kiến

(Ký và ghi rõ họ tên từng người)

 

Phụ lục II - MẪU BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI/THÀNH TÍCH

 

 

(trang bìa)

BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI/THÀNH TÍCH

 

 

Tên đề tài/thành tích :

 

 

Chủ nhiệm đề tài/tên cá nhân, tập thể có thành tích:

Chức vụ:

Địa chỉ :

Các cộng tác viên (Những người cùng đóng góp trí tuệ cho đề tài)

Địa chỉ :

 

 

........., tháng..... năm ........

 

 

 

Phần 1. THÔNG TIN CHUNG

Tên đề tài/ thành tích:

1. Chủ nhiệm đề tài/ người có thành tích: Cần ghi rõ học hàm, học vị (nếu có), họ tên, nơi làm việc, email.

Chức vụ(nếu có):

Địa chỉ:

2. Cơ quan quản lý:

3. Cơ quan thực hiện đề tài: Tên, địa chỉ, điện thoại, email…

4. Thời gian thực hiện đề tài/ thành tích: ….tháng, từ tháng…. đến tháng……)

5. Địa điểm thực hiện đề tài/ thành tích:

6. Kinh phí thực hiện đề tài/dự án:

- Tổng số: ....................... đ, trong đó: từ nguồn…: ; Nguồn…:

7. Danh sách các cán bộ tham gia đề tài

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Số tháng tham gia

Tỷ lệ % đóng góp nội dung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần 2. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO

I. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu

II. Mục tiêu, nội dung, kết quả của đề tài/ thành tích đạt được

1. Mục tiêu chung:

2. Mục tiêu cụ thể:

3. Nội dung, kết quả đạt được so với mục tiêu đề ra; tính mới, tính sáng tạo, giá trị khoa học trong kết quả nghiên cứu, trong thành tích đạt được:

3.1. Nội dung, kết quả đạt được so với mục tiêu đề ra:

3.2. Tính mới, tính sáng tạo, giá trị khoa học:

4. Tình hình ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu:

4.1. Tình hình, kết quả ứng dụng trong thực tiễn

4.2. Khả năng duy trì, nhân rộng mô hình, khả năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu:

5. Phân tích hiệu quả:

5.1.Phân tích hiệu quả đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo/ cải tiến quy trình tác nghiệp/nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn/ nâng cao trình độ kỹ thuật, công nghệ của ngành, lĩnh vực/ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội/ bảo vệ sức khỏe cộng đồng/tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể/ đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống.

5.2. Tính toán và phân tích hiệu quả kinh tế trực tiếp từ kết quả đề tài/ thành tích;

5.3. Khả năng mang lại hiệu quả kinh tế, lợi ích xã hội.

Phần 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

2. Kiến nghị

Tôi/chúng tôi cam đoan các nội dung, số liệu trong báo cáo trên đây là đúng sự thật./.

 

 

Ngày    tháng    năm 20....

Tác giả/ người báo cáo thành tích

(Họ tên và chữ ký)

 

Ngày    tháng    năm 20.....

Thủ trưởng cơ quan/tổ chức chủ trì đề tài

Xác nhận:

Kết quả nghiên cứu/thành tích của Ông/bà…. Đã được ứng dụng trong thực tiễn như nội dung báo cáo

(Ký, đóng dấu)

 

Phụ lục III - MẪU VĂN BẢN YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN/ ĐỀ TÀI NCKH

(Tên cơ quan, tổ chức yêu cầu)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số:        /

………….., Ngày …… tháng …… năm 20…..

V/v Yêu cầu đánh giá, công nhận mức độ ảnh hưởng của sáng kiến/đề tài nghiên cứu khoa học năm ......

 

 

Kính gửi: Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Bình Thuận

I. Danh sách sáng kiến/ đề tài nghiên cứu năm ……yêu cầu đánh giá, công nhận mức độ ảnh hưởng, làm căn cứ đề nghị Danh hiệu .... /khen thưởng: (ghi rõ hình thức khen)

1. Tên sáng kiến/đề tài:...........................................................................

* Được ..( tên cơ sở) ....công nhận là sáng kiến/xác nhận đã ứng dụng ngày ... tháng ... năm ... ....

(Các) tác giả:

1.1.Ông/Bà ………………, chức danh (nếu có) …, (cơ quan, đơn vị/địa chỉ)

*Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở/cấp tỉnh các năm:……… (Đối với đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh/ chiến sĩ thi đua toàn quốc)

1.2. Ông/Bà ………………, chức danh (nếu có) …, (cơ quan, đơn vị/địa chỉ)....

* Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở/cấp tỉnh các năm:……… (Đối với đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh/ chiến sĩ thi đua toàn quốc)

2. Tên sáng kiến/đề tài: .............................................................................

* Được ....( tên cơ sở) ....công nhận là sáng kiến/xác nhận đã ứng dụng.... ngày ... tháng ... năm ..

(Các) tác giả:

2.1.Ông/Bà ………………, chức danh (nếu có) …, (cơ quan, đơn vị/địa chỉ)

*Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở/cấp tỉnh các năm:……… (Đối với đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh/ chiến sĩ thi đua toàn quốc)

2.2. ............

II. Tổng cộng (số lượng) có :……. Sáng kiến/đề tài đề nghị đánh giá lần này

III. Danh sách tác giả đăng ký tham dự cuộc họp của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh (nếu có nhu cầu tham gia):…………

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các tác giả có tên nêu trên;
- Lưu: VT

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN/TỔ CHỨC

(Ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục IV. PHIẾU ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN, ĐỀ TÀI NCKH

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
HĐ KHOA HỌC, SÁNG KIẾN TỈNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ

MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA SÁNG KIẾN/ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tên sáng kiến/đề tài: ……………………………………………………………….

STT

Tiêu chí

Điểm chuẩn

Điểm đánh giá của TVHĐ

I

Hiệu quả của Sáng kiến/đề tài nghiên cứu khoa học

 

 

1

Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo/ cải tiến quy trình tác nghiệp/ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn/ nâng cao trình độ kỹ thuật, công nghệ của ngành, lĩnh vực/ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội/ bảo vệ sức khỏe cộng đồng/tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể/ đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống.

30

 

2

Khả năng mang lại hiệu quả kinh tế (nâng cao năng suất lao động; giảm chi phí sản xuất; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; nâng cao hiệu quả kỹ thuật, công nghệ), hoặc lợi ích xã hội (nâng cao điều kiện an toàn lao động; cải thiện điều kiện sống, làm việc, bảo vệ môi trường, sức khỏe con người).

30

 

3

Ý nghĩa về mặt khoa học của sáng kiến/ đề tài nghiên cứu: lựa chọn 01(một) trong các nội dung sau để chấm điểm:

30

 

3.1. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu đạt tính mới trong phạm vi toàn quốc

Hoàn toàn mới so với cả nước.

30 điểm

Có cải tiến 70% trở lên so với giải pháp đã có trong nước

25 điểm

Có cải tiến 50% - dưới 70% so với giải pháp đã có trong nước

20 điểm

Có cải tiến (dưới 50%) so với giải pháp đã có trong nước

10 điểm

30

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu chỉ có tính mới trong phạm vi tỉnh

Hoàn toàn mới so với trong tỉnh.

10 điểm

Có cải tiến 70% trở lên so với giải pháp đã có trong tỉnh.

7 điểm

Có cải tiến từ dưới 10%-50% so với giải pháp đã có trong tỉnh.

5 điểm

10

 

 

 

 

 

 

3.3. Sáng kiến, đề tài không có tính mới trong phạm vi tỉnh (cải tiến dưới 10% so với giải pháp đã có trong tỉnh, hoặc Sáng kiến, kết quả đề tài xem xét trùng với giải pháp của người khác được mô tả trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật dưới bất kỳ hình thức nào có thể tiếp cận công khai được).

0

 

 

4

Mức độ ứng dụng và thương mại hóa sáng kiến, kết quả nghiên cứu: lựa chọn 01(một) trong các nội dung sau để chấm điểm:

10

 

4.1.Sáng kiến, đề tài nghiên cứu đã được ít nhất 2 tổ chức/ cá nhân ứng dụng (ngoài phạm vi cơ sở công nhận sáng kiến/cơ sở ứng dụng thử, ứng dụng lần đầu) và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực

10

 

4.2.Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học chưa được ứng đạt tiêu chí tại điểm 4.1.

0

 

 

CỘNG ĐIỂM

100

 

II

Phạm vi ảnh hưởng

đánh dấu X vào 01(một) ô được chọn

 

Đánh giá của TVHĐ

1

Toàn quốc (Sáng kiến, kết quả đề tài có khả năng ứng dụng, mang lại lợi ích thiết thực cho sản xuất, đời sống, công tác tại ít nhất 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

 

2

Toàn tỉnh (Sáng kiến, kết quả đề tài có khả năng ứng dụng, mang lại lợi ích thiết thực cho sản xuất, đời sống, công tác tại ít nhất 02 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, nhưng ít có khả năng ứng dụng ra ngoài phạm vi của tỉnh.)

 

3

Phạm vi ảnh hưởng hẹp hơn

Sáng kiến, đề tài nghiên cứu không đạt được tiêu chí 1 và 2 nêu trên

 

Lưu ý: Điểm của thành viên không được vượt quá điểm chuẩn ở mọi tiêu chí.

 

 

Ngày      tháng      năm

Người đánh giá

(chữ ký, ghi rõ họ, tên)

 

Phụ lục V. MẪU GIẤY XÁC NHẬN

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
HĐ KHOA HỌC SÁNG KIẾN TỈNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /XN-HĐKHSK

Bình Thuận, ngày      tháng     năm 2015

 

GIẤY XÁC NHẬN

Mức độ ảnh hưởng của sáng kiến/đề tài nghiên cứu khoa học

Chủ tịch Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Bình Thuận, căn cứ biên bản cuộc họp của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Bình Thuận ngày tháng năm....., xác nhận:

Sáng kiến/đề tài nghiên cứu khoa học:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

(Các) tác giả:

1. Ông/Bà ………………, chức danh (nếu có) …, (cơ quan, đơn vị/địa chỉ) ……

2. Ông/Bà ………………, chức danh (nếu có) …, (cơ quan, đơn vị/địa chỉ)

Được .............( tên cơ sở ) ...........công nhận là sáng kiến/xác nhận đã ứng dụng .... ngày ... tháng ... năm ... (đối với thành tích/đề tài nghiên cứu)

Đã được Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Bình Thuận đánh giá, công nhận: Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả cao (loại ….) và có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh/toàn quốc.

 


Nơi nhận:
-
HĐ Thi đua-Khen thưởng tỉnh;
- Cơ quan/tổ chức yêu cầu ĐG, công nhận;
- Các tác giả sáng kiến, đề tài NC;
- Lưu VT; Tổ giúp việc của HĐKHSK tỉnh.

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH[1] Tên và địa chỉ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến

[2] Điện tử, viễn thông, tự động hóa, công nghệ thông tin

Nông lâm ngư nghiệp và môi trường

Cơ khí, xây dựng, giao thông vận tải

Dịch vụ (ngân hàng, du lịch, giáo dục, y tế…)

Khác…

[3] Đánh giá lợi ích thu được theo hướng dẫn quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 18/2013/ BKHCN hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến.

[4] Đánh giá lợi ích thu được theo hướng dẫn quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 18/2013/ BKHCN hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2778/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2778/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2015
Ngày hiệu lực22/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2778/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2778/QĐ-UBND đánh giá mức độ ảnh hưởng sáng kiến danh hiệu chiến sĩ thi đua Bình Thuận 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2778/QĐ-UBND đánh giá mức độ ảnh hưởng sáng kiến danh hiệu chiến sĩ thi đua Bình Thuận 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2778/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tiến Phương
        Ngày ban hành22/10/2015
        Ngày hiệu lực22/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2778/QĐ-UBND đánh giá mức độ ảnh hưởng sáng kiến danh hiệu chiến sĩ thi đua Bình Thuận 2015

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2778/QĐ-UBND đánh giá mức độ ảnh hưởng sáng kiến danh hiệu chiến sĩ thi đua Bình Thuận 2015

         • 22/10/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/10/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực