Quyết định 2779/QĐ-UBND

Quyết định 2779/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2779/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Văn hóa tại Trung tâm phục hành chính Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THỪA THIÊN HUẾ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2779/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TOÀN BỘ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một s quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể theo tại Công văn số 1521/SVHTT-VP ngày 15 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm:

1. Công bố công khai Danh mục thủ tục hành chính này và quy trình chuẩn hóa trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan mình.

2. Triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc thm quyền theo quy định.

3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, hoàn thành việc cấu hình quy trình giải quyết thủ tục hành chính này trên Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TT.PVHCC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TOÀN BỘ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THUỘC THẨM QUYỀN SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
(Ban hành kèm theo
Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên TTHC

Ghi c

I.

Lĩnh vực Điện ảnh (02 TTHC)

 

1

Thủ tục cp giy phép ph biến phim

 

 

2

Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

 

II.

Lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (08 TTHC)

 

3

Thủ tục tiếp nhận thông báo tchức thi sáng tác tác phm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao)

 

4

Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật v danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

 

5

Thủ tục cấp Giấy phép tchức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

 

6

Thủ tục cp Giấy phép tchức trin lãm do cá nhân nước ngoài tổ chc tại địa phương không vì mục đích thương mại

 

7

Thủ tục cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tchức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

 

8

Thủ tục cấp lại phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

 

9

Thủ tục thông báo tổ chức triển lãm do tchức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

 

10

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

 

III.

Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh (02 TTHC)

 

11

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phm điện ảnh nhập khu

 

12

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

 

IV.

Lĩnh vực Di sản văn hóa (01 TTHC)

 

13

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đu từ 2.000 bản trở lên

 

V.

Lĩnh vực Gia đình (04 TTHC)

 

14

Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

 

15

Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

 

16

Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chng bạo lực gia đình

 

17

Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

 

VI

Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (01 TTHC)

 

18

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

 

VII.

Lĩnh vực Thể dục thể thao (02 TTHC)

 

19

Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức

 

20

Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2779/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2779/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2019
Ngày hiệu lực31/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(15/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2779/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2779/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Văn hóa tại Trung tâm phục hành chính Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2779/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Văn hóa tại Trung tâm phục hành chính Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2779/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Thiên Định
        Ngày ban hành31/10/2019
        Ngày hiệu lực31/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (15/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2779/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Văn hóa tại Trung tâm phục hành chính Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2779/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Văn hóa tại Trung tâm phục hành chính Huế

            • 31/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực