Quyết định 2781/QĐ-BTC

Quyết định 2781/QĐ-BTC năm 2015 về Kế hoạch Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 của Bộ Tài chính

Nội dung toàn văn Quyết định 2781/QĐ-BTC 2015 kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2781/-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 của Bộ Tài chính.

Đối với các lĩnh vực tài chính khác không thuộc Kế hoạch này, các đơn vị trong phạm vi quản lý được giao có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc thi hành theo quy định chung của pháp luật.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức triển khai:

1. Vụ Pháp chế Bộ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Thanh tra Bộ:

a) Hướng dẫn các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra tự kiểm tra theo các nội dung nêu trong Kế hoạch đã được phê duyệt;

b) Tổ chức đoàn kiểm tra, thực hiện kiểm tra trực tiếp tại một số đơn vị trong việc triển khai thực hiện;

c) Tổng hợp, báo cáo Bộ kết quả kiểm tra; đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh.

2. Cục Thuế các tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Quảng Bình, Gia Lai, Thái Bình, Bình Thuận; Cục Hải quan các tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Quảng Bình, Gia Lai, có trách nhiệm tổ chức tự kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra đã được duyệt, tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính (qua Vụ Pháp chế Bộ) theo đúng quy định.

Đơn vị được kiểm tra trực tiếp có trách nhiệm cung cấp các hồ sơ, thông tin liên quan và chuẩn bị tài liệu phục vụ cho yêu cầu kiểm tra, tham gia làm việc với đoàn kiểm tra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Bộ Tư pháp (Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số: 2781/QĐ-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính)

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính năm 2016, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua hoạt động kiểm tra nhằm thu thập thông tin, nắm bắt, đánh giá đúng thực trạng về tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính.

- Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý nhằm khắc phục những hạn chế của công tác xlý vi phạm hành chính, góp phần xây dựng, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong hoạt động quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách, quản lý.

- Thông qua kiểm tra nắm bắt tình hình công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và tổ chức bộ máy (bộ phận) thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính.

2. Yêu cầu

- Việc kiểm tra phải bảo đảm khách quan, hiệu quả, đúng với quy định của pháp luật.

- Hoạt động kiểm tra phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động kiểm tra khác thuộc phạm vi, quyền hạn của các cơ quan đã được pháp luật quy định.

II. PHẠM VI VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Phạm vi kiểm tra

Việc triển khai quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực tài chính.

2. Nội dung kiểm tra

2.1. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

a) Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

b) Công tác báo cáo tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; tình hình thực hiện chế độ thống kê về xử lý vi phạm hành chính.

c) Công tác phổ biến, tuyên truyền Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

d) Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật về lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, gồm: việc kiện toàn tổ chức và biên chế tại đơn vị; việc bố trí kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

đ) Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính tại đơn vị.

2.2. Kiểm tra việc thi hành, áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

a) Việc áp dụng các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại đơn vị (bao gồm việc áp dụng mức phạt tiền theo từng hành vi; trình tự, thủ tục lập biên bản; ban hành Quyết định xử phạt; thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; hoãn thi hành quyết định xử phạt; giảm, miễn tiền phạt; các trường hợp miễn thi hành, đình chỉ thi hành quyết định xử phạt; việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả; số lượng giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tước sử dụng có thời hạn; việc đình chỉ hoạt động có thời hạn; việc chậm nộp tiền phạt, tổng số tiền phạt thu được...).

b) Tình hình áp dụng các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

III. ĐỐI TƯỢNG KIM TRA

Công tác kiểm tra được thực hiện tại các cơ quan, đơn vị sau:

1. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Các Cục Thuế, Cục Hải quan tại địa phương thực hiện việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, gồm: Hà Giang, Quảng Ninh, Quảng Bình, Gia Lai, Thái Bình, Bình Thuận.

IV. HÌNH THỨC, THỜI KỲ, THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Hình thức kiểm tra

- Căn cứ nội dung kiểm tra nêu tại điểm 2 mục II, các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra tổ chức tự kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ Tài chính (qua Vụ Pháp chế Bộ);

- Trên cơ sở Báo cáo tự kiểm tra về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, sẽ lựa chọn một số đơn vị để tiến hành kiểm tra trực tiếp.

2. Thời kỳ, thời gian kiểm tra

- Thời kỳ kiểm tra từ ngày 01/07/2013 (ngày Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực) đến hết 31/12/2015.

- Thời gian kiểm tra trực tiếp: Dự kiến trong Quý II, Quý III/2016.

V. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIM TRA

Thành phần Đoàn kiểm tra bao gồm:

1. Trưởng đoàn

Lãnh đạo Vụ Pháp chế Bộ Tài chính.

2. Thành viên

- Đại diện các Tổng cục và tương đương;

- Thanh tra Bộ;

- Đại diện Cục Quản lý công sản;

- Đại diện Vụ Chính sách thuế;

- Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

VI. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế Bộ:

- Thừa lệnh Bộ có công văn hướng dẫn các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra tổ chức tự kiểm tra, đánh giá theo nội dung nêu trong Kế hoạch kiểm tra được Bộ phê duyệt;

- Thừa ủy quyền ký Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra;

- Trên cơ sở kết quả tự kiểm tra của các đơn vị, rà soát, đánh giá và chủ trì tổ chức kiểm tra trực tiếp tại các địa phương theo Quyết định của Bộ;

- Tổng hợp, báo cáo Bộ toàn bộ kết quả kiểm tra; đồng thời đề xuất, kiến nghị (nếu có);

- Có công văn gửi các đơn vị về kết luận kết quả kiểm tra.

2. Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan:

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị được kiểm tra báo cáo Bộ kết quả tự kiểm tra đúng thời hạn; chuẩn bị các nội dung kiểm tra theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra;

- Cử đại diện tham gia Đoàn kiểm tra;

- Phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ tổ chức kiểm tra, đánh giá tại các đơn vị ngành dọc đóng tại địa phương.

3. Các đơn vị được kiểm tra

- Tổ chức tự kiểm tra tại đơn vị theo những nội dung kiểm tra được yêu cầu;

- Tổng hợp kết quả tự kiểm tra và báo cáo Bộ Tài chính (qua Vụ Pháp chế) kết quả tự kiểm tra trước ngày 25/2/2016;

- Chuẩn bị tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra; bố trí làm việc với Đoàn kiểm tra.

4. Cục Kế hoạch - Tài chính cân đối, bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện theo quy định trên cơ sở kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 của Bộ Tài chính đã được phê duyệt./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2781/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2781/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2015
Ngày hiệu lực28/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2781/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2781/QĐ-BTC 2015 kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2781/QĐ-BTC 2015 kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2781/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrương Chí Trung
        Ngày ban hành28/12/2015
        Ngày hiệu lực28/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2781/QĐ-BTC 2015 kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2781/QĐ-BTC 2015 kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

            • 28/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực