Quyết định 2783/QĐ-UBND

Quyết định 2783/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2783/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính giải quyết hồ sơ Sở Lao động Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2783/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VVIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TOÀN BỘ QUY TRÌNH TIẾP NHN HỒ SƠ, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA SLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn c Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một ca liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính ph ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tc hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 ca Bộ trưởng, Ch nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết th tục hành chính;

Xét đ nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1909/LĐTBXH-VP ngày 13 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

1. Công bố công khai Danh mục thủ tục hành chính này và quy trình chuẩn hóa trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan mình.

2. Triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định.

3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, hoàn thành việc cấu hình quy trình giải quyết thủ tục hành chính này trên Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TT.PVHCC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TOÀN BỘ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THUỘC THẨM QUYỀN SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên TTHC

Ghi chú

I.

Lĩnh vực Tổ chức cán bộ (01 TTHC)

 

1

Xếp hạng một sloại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

 

II.

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (04 TTHC)

 

2

Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trc thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

 

3

Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

 

4

Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

5

Thm định xếp hạng các cơ sdạy nghề thuộc quyền của UBND tỉnh

 

III.

Lĩnh vực Bảo tr xã hội (03 TTHC)

 

6

Dng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

 

7

Đăng ký thay đi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

8

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

 

IV.

Lĩnh vực Việc làm (03 TTHC)

 

9

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm

 

10

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động gii thiệu việc làm

 

11

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

 

V.

Lĩnh vực An toàn Lao đng (03 TTHC)

 

12

Đăng ký hợp đồng cá nhân

 

13

Đăng ký hp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

 

14

Khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

 

VI.

Lĩnh vực Lao động - Tin lương - BHXH (04 TTHC)

 

15

Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

 

16

Cấp li Giấy phép hot đng cho thuê li lao đng

 

17

Thu hồi Giấy phép hot đng cho thuê li lao đng

 

18

Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao đng

 

VII.

Lĩnh vc Phòng, chng tệ nn xã hi (05 TTHC)

 

19

Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ tr nn nhân

 

20

Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ tr nn nhân

 

21

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ shỗ tr nn nhân

 

22

Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ tr nn nhân

 

23

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ tr nn nhân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2783/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2783/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2019
Ngày hiệu lực31/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2783/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2783/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính giải quyết hồ sơ Sở Lao động Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2783/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính giải quyết hồ sơ Sở Lao động Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2783/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Thiên Định
        Ngày ban hành31/10/2019
        Ngày hiệu lực31/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2783/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính giải quyết hồ sơ Sở Lao động Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2783/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính giải quyết hồ sơ Sở Lao động Thừa Thiên Huế

            • 31/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực