Quyết định 2784/QĐ-UBND

Quyết định 2784/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bảng mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong hệ thống cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non công lập tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 2784/QĐ-UBND 2018 khung năng lực vị trí việc làm cơ sở giáo dục Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2784/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG HỆ THỐNG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC MẦM NON CÔNG LẬP TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2000/TTr-SNV ngày 30 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục vị trí việc làm (theo Phụ lục 1 đính kèm); bảng mô tả công việc (theo Phụ lục 2 đính kèm) và khung năng lực vị trí việc làm (theo Phụ lục 3 đính kèm) trong hệ thống các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non công lập tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

1. Căn cứ vào điều lệ trường học các bậc học, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng và các quy định có liên quan thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động theo danh mục vị trí việc làm tại Quyết định này.

2. Căn cứ vào quy định hiện hành của cơ quan cơ thẩm quyền về định mức cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trường học và điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương, xây dựng kế hoạch về số lượng người làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập theo từng năm học báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ GD và ĐT;
- Bộ Nội vụ;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- Các PCT.UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Lưu: VT, NC, SNV (Ngan-25).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2784/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2784/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/10/2018
Ngày hiệu lực 16/10/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2784/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2784/QĐ-UBND 2018 khung năng lực vị trí việc làm cơ sở giáo dục Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2784/QĐ-UBND 2018 khung năng lực vị trí việc làm cơ sở giáo dục Bình Thuận
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2784/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Thuận
Người ký Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành 16/10/2018
Ngày hiệu lực 16/10/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2784/QĐ-UBND 2018 khung năng lực vị trí việc làm cơ sở giáo dục Bình Thuận

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2784/QĐ-UBND 2018 khung năng lực vị trí việc làm cơ sở giáo dục Bình Thuận

  • 16/10/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/10/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực