Quyết định 2786/QĐ-UBND

Quyết định 2786/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2786/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Nội vụ tại Trung tâm hành chính công Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2786/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TOÀN BỘ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA SỞ NỘI VỤ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VHÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết th tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết th tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 ca Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một s quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 930/TTr-SNV ngày 26 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

1. Công bố công khai Danh mục thủ tục hành chính này và quy trình chuẩn hóa trên Trang Thông tin điện tcủa cơ quan mình.

2. Triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định.

3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, hoàn thành việc cấu hình quy trình giải quyết thủ tục hành chính này trên Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TT.PVHCC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TOÀN BỘ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THUỘC THẨM QUYỀN SỞ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên TTHC

Ghi chú

I.

Lĩnh vực Công chức, viên chc

 

1

Thủ tục công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chức

 

II.

Lĩnh vực hội, tổ chức phi chính phủ

 

2

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (có phạm vi hoạt động cp tỉnh) trong lĩnh vực nội vụ

 

3

Thủ tục đi tên hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)

 

4

Thtục giải th đi với hội (có phạm vi hoạt động cấp tnh, cấp huyện)

 

5

Thủ tục cho phép hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyn) đặt văn phòng đại din

 

6

Thủ tục cho phép quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

 

7

Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia tách quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)

 

8

Thủ tục đi tên quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)

 

9

Thủ tục tự giải thể đối với quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)

 

III.

Lĩnh vực Công tác thanh niên

 

10

Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong cấp tỉnh

 

11

Thủ tục giải thtổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

 

12

Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

 

IV.

Lĩnh vực thi đua, khen thưng

 

13

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành tích đối với người có công trong kháng chiến

 

V.

Lĩnh vực văn thư, lưu trữ

 

14

Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2786/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2786/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2019
Ngày hiệu lực31/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(09/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2786/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2786/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Nội vụ tại Trung tâm hành chính công Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2786/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Nội vụ tại Trung tâm hành chính công Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2786/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Thiên Định
        Ngày ban hành31/10/2019
        Ngày hiệu lực31/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 tháng trước
        (09/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2786/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Nội vụ tại Trung tâm hành chính công Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2786/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Nội vụ tại Trung tâm hành chính công Huế

            • 31/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực