Quyết định 2787/QĐ-UBND

Quyết định 2787/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục hoạt động Xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch tỉnh An Giang năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2787/QĐ-UBND 2019 danh mục hoạt động Xúc tiến thương mại đầu tư du lịch An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2787/QĐ-UBND

An Giang, ngày 20 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH TỈNH AN GIANG NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 12/11/2014 về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Xét Tờ trình số 735/TTr-TMĐT ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thực hiện các hoạt động Xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch tỉnh An Giang năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thống nhất về kinh phí tổ chức thực hiện. Đồng thời, phối hợp cùng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công thương;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Xúc tiến Thương mại phía Nam;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

DANH MỤC

CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH TỈNH AN GIANG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh An Giang)

STT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

I

HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

 

 

1

Hội chợ triển lãm trong nước:

 

 

a

Hội chợ triển lãm trong tỉnh:

 

 

-

Hội chợ Xuân Long Xuyên 2020

Tháng 01

Long Xuyên

-

Ngày hội Mắm An Giang - Nam bộ lần thứ I/2020

Tháng 02

Châu Đốc

-

Hội chợ HVNCLC 2020

Tháng 3

Long Xuyên

-

Hội chợ TM Quốc tế An Phú - An Giang 2020

Tháng 4

An Phú

-

Hội chợ TM Quốc tế Tịnh Biên - An Giang 2020

Tháng 6

Tịnh Biên

b

Hội chợ triển lãm ngoài tỉnh:

 

 

-

Hội chợ khu vực phía Bắc

Quý 3+4

Hà Nội

-

Hội chợ khu vực miền Trung

Quý 2+3

Đà Nẵng

-

Hội chợ khu vực ĐBSCL

Cả năm

Khu vực ĐBSCL

-

Hội chợ LifeStyle

Tháng 4

TP.HCM

-

Triển lãm FoodExpo 2019

Quý 3

TP.HCM

2

Hội chợ triển lãm hoạt động xúc tiến ngoài nước:

 

 

-

Hội chợ Úc

Quý 2

Úc

-

Hội chợ Châu Âu

Quý 4

Châu Âu

3

Tổ chức Họp mặt doanh nhân An Giang kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Quý 4

An Giang

4

Chương trình kết nối giao thương

Cả năm

Trong và ngoài nước

5

Tổ chức diễn đàn doanh nghiệp tỉnh An Giang với doanh nghiệp tỉnh Takeo, Kandal, Kep, KampongChhang (Vương quốc Campuchia) kết hợp phiên chợ giao thương tổ chức tại An Giang

Cả năm

An Giang

II

HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

 

 

1

Nghiên cứu tiềm năng thị trường, xu hướng đối tác

 

 

-

Tổ chức đoàn ra xúc tiến tại Nhật Bản

 

Nhật Bản

-

Tổ chức kết nối mời đoàn vào (Malysia, Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ,…)

Cả năm

An Giang

2

Tuyên truyền quảng bá giới thiệu môi trường, chính sách, cơ hội và tiềm năng đầu tư

 

 

-

Tổ chức Hội nghị - Triển lãm đầu tư, thương mại, du lịch trong các tỉnh hợp tác xúc tiến

 

An Giang

-

Tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Vùng ĐBSCL lần thứ 8/2020

Quí 3

Tp. Cần Thơ

-

Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, ban, ngành tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

 

 

-

Tham gia tọa đàm, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư

Thường xuyên

Trong nước, 4 tỉnh vùng KTTĐ

3

Thực hiện các hoạt động về hợp tác trong nước về xúc tiến đầu tư

 

 

III

HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN DU LỊCH

 

 

1

Liên hoan ẩm thực truyền thống An Giang

Quý 2

Long Xuyên

2

Tham gia các kỳ Hội chợ xúc tiến, quảng bá du lịch trong nước

Cả năm

 

3

Tái bản ấn phẩm quảng bá du lịch

Cả năm

 

4

Quảng bá hình ảnh du lịch trên báo, đài, phương tiện thông tin

Cả năm

 

5

Tổ chức hội thi sản phẩm, quà tặng lưu niệm An Giang

Quý 3

 

6

Hợp tác, liên kết phát triển du lịch trong nước

Cả năm

 

7

Tổ chức hoạt động Điểm hỗ trợ du khách và Hotline

Cả năm

 

8

Các hoạt động khác: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn về lĩnh vực du lịch

Cả năm

An Giang

9

Tổ chức đoàn xúc tiến, quảng bá thị trường du lịch nước ngoài (Campuchia, Thái Lan, Lào, Myanma, Nga, Anh…)

Quý 1

Nhật Bản

10

Tham gia sự kiện Năm Du lịch Quốc gia tại Ninh Bình

Quý 3

Ninh Bình

IV

XÚC TIẾN ĐỐI NGOẠI VÀ LIÊN KẾT HỢP TÁC

 

 

1

Tổ chức đoàn lãnh đạo đi thăm và làm việc với đại sứ quán, tổng lãnh sự, cơ quan xúc tiến nước ngoài tại Việt Nam; Hiệp hội, doanh nghiệp

Cả năm

Tại VP Tổng lãnh sự, Đại sứ quán, Jetro, Kotra, Jica…

2

Gặp gỡ, trao đổi, tham dự hội nghị các Trung tâm Xúc tiến; Sở ngành, huyện, thị xã, thành phố

Cả năm

Trong ngoài tỉnh

3

Hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp đến An Giang tìm hiểu về môi trường đầu tư (tiếp và làm việc, cung cấp tài liệu, khảo sát; đánh giá du lịch cộng đồng …).

Cả năm

An Giang

V

XÚC TIẾN ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG

 

 

1

Quảng bá giới thiệu hình ảnh An Giang

Cả năm

 

2

Xây dựng mới và tái bản ấn phẩm (giấy và điện tử) quảng bá xúc tiến đầu tư (Song ngữ Anh - Việt)

Cả năm

 

3

Đào tạo - Hội thảo

Cả năm

An Giang

-

Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, kết nối, tăng cường năng lực xúc tiến đầu tư

 

 

-

Tổ chức các hội nghị tập huấn về các chính sách thương mại của các nước

 

 

4

Hoạt động thông tin truyền thông trên Website của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư

Cả năm

 

-

Trả nhuận bút, thù lao cho cộng tác viên

 

 

-

Thù lao Ban Biên tập

 

 

5

Mua thông tin dự báo thị trường phục vụ hoạt động xúc tiến, định hướng xuất khẩu

Cả năm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2787/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2787/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2019
Ngày hiệu lực20/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(21/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2787/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2787/QĐ-UBND 2019 danh mục hoạt động Xúc tiến thương mại đầu tư du lịch An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2787/QĐ-UBND 2019 danh mục hoạt động Xúc tiến thương mại đầu tư du lịch An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2787/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành20/11/2019
        Ngày hiệu lực20/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (21/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2787/QĐ-UBND 2019 danh mục hoạt động Xúc tiến thương mại đầu tư du lịch An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2787/QĐ-UBND 2019 danh mục hoạt động Xúc tiến thương mại đầu tư du lịch An Giang

            • 20/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực