Quyết định 2788/QĐ-UBND

Quyết định 2788/QĐ-UBND năm 2017 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành Văn hóa và thể thao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2788/QĐ-UBND 2017 dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước Văn hóa thể thao Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2788/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC NGÀNH VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 1843/TTr-SVHTT ngày 21 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành Văn hóa và thể thao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Danh mục kèm theo).

Điều 2. Căn cứ Danh mục dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1 của Quyết định này, giao Sở Văn hóa và Ththao thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực văn hóa và thể thao theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Tài chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa và Ththao, Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND thành phố Huế, các thị xã, các huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ VHTTDL;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, NV, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC NGÀNH VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh)

TT

Tên Đơn vị thực hiện

Tên dch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

A

Các đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao

 

Lĩnh vực Văn hóa

I

 

Sáng tác văn học nghệ thuật

1

Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị

Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động liên hoan sáng tác văn hóa nghệ thuật.

2

Đặt hàng sáng tác các tác phẩm văn hóa nghệ thuật

3

Đặt hàng xuất bản các ấn phẩm văn hóa nghệ thuật

II

 

Đào tạo

1

1. Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ Thuật

2. Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế

3. Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

4. Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị

Tổ chức các liên hoan, hội thi học sinh sinh viên, hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao

2

Đào tạo theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao hàng năm.

Đào tạo cập nhật, bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn.

Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho viên chức, người lao động.

3

Tổ chức đào tạo, huấn luyện các đội tuyển tham gia thi đấu trong nước và quốc tế

 

Đào tạo cập nhật, bồi dưỡng kiến thức ngn hạn

Đào tạo và bồi dưỡng cho thiếu nhi về Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị.

III

 

Hợp tác quốc tế

1

1. Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh TTH

2. Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

3. Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

Quảng bá về văn hóa, thể thao nước ngoài

2

Xúc tiến về văn hóa, thể thao ở nước ngoài

3

Tổ chức ngày, tuần văn hóa Huế tại nước ngoài

4

Tổ chức ngày, tuần văn hóa nước ngoài tại Huế

 

Hoạt động bảo tồn và phát huy di tích

IV

 

Văn hóa cơ s

1

Trung tâm Văn hóa Thông tin

Tổ chức Hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng

2

Tổ chức hội thi, hội diễn tuyên truyền lưu động

3

Tổ chức các skiện chính trị, văn hóa

5

Tổ chức các hoạt động văn nghệ, tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ của địa phương tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin tnh, huyện, xã, phường

V

 

Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm

1

Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị

Đặt hàng sáng tác tác phẩm mỹ thuật

2

Đặt hàng sáng tác, sưu tầm tác phẩm nhiếp ảnh

3

Triển lãm, liên hoan sáng tác tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh

VI

 

Di sản văn hóa

1

1. Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

2. Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế

Hoạt động đột xuất chuyên đề của các bảo tàng, tổ chức triển lãm phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển ngành

2

Bảo tàng Lch sử Thừa Thiên Huê

Hoạt động dịch vụ các di tích, hoạt động đào tạo tu bổ di tích, dịch vụ sát hạch cấp chứng chỉ đủ điều kiện thực hiện tu bổ di tích

3

Tổ chức giám định cổ vật

4

Sưu tầm, biên soạn lịch sử qua các thời kỳ

 

Tổ chức trưng bày và hướng dẫn chuyên môn cho các huyện trên địa bàn; trưng bày theo phương pháp bào tàng học

 

Tổ chức công tác kiểm kê hiện vật bảo tàng

 

Bảo quản hiện vật theo theo quy trình kỹ thuật

5

Tổ chức thăm dò khai quật khảo cổ

6

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế

Tổ chức các hoạt động triển lãm dài hạn, triển lãm ngắn hạn, triển lãm lưu động, tuyên truyền lưu động

7

Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo; biên soạn, xuất bản sách, tờ rơi, tờ gấp giới thiệu về Bảo tàng và các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

8

Tổ chức sưu tầm, mua bán, trao đổi tư liệu, hiện vật

9

Tổ chức tu bổ, tôn tạo, lập hồ sơ khoa học di tích Tổ chức hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong Tỉnh xây dựng các chuyên đề triển lãm, phòng truyền thống

10

11

Tổ chức công tác kiểm kê khoa học, công tác kho, bảo quản tư liệu, hiện vật, phuc vụ công tác trưng bày Bảo tàng và các tổ chức, cá nhân

12

Tổ chức các hoạt động văn hóa, giáo dục, khám phá, hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng và nhiệm vụ được giao

13

Trung tâm Quản lý và Tổ chức biểu diễn Ca Huế

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Ca Huế

VII

 

Nghệ thuật biểu diễn

1

1. Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ Thuật

2. Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế

Tổ chức chương trình nghệ thuật tại sự kiện văn hóa, thể thao cấp tnh

2

Chương trình nghệ thuật tại lễ hội, Festival tỉnh tổ chức

3

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, dân tộc

4

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm ngày sinh của Lãnh tụ Đảng, Nhà nước, dân tộc

5

Chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong nước hoặc quốc tế

6

Dàn dựng và biểu diễn hàng năm phục vụ nhân dân, biên giới, hải đảo của các đơn vị nghệ thuật công lập

7

Tổ chức các cuộc thi, liên hoan

8

Trung tâm Quản lý và Tchức biểu diễn Ca Huế

Quản lý hoạt động biểu diễn Ca Huế trên sông Hương và tại các cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

VIII

 

Thư viện

1

Thư viện Tổng hợp

Dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu

2

Dịch vụ hỗ trợ học tập ngoài nhà trường

3

Dịch vụ tổ chức sự kiện, biên soạn thư mục, trưng bày, triển lãm sách báo, tư liệu phục vụ các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, dân tộc

4

Dịch vụ đào tạo, tư vấn hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ cho các thư viện

 

Xây dựng bộ phận tài liệu dành cho trẻ em, người khiếm thị, tài liệu tiếng dân tộc phù hợp với đặc điểm dân cư trên địa bàn

 

Tổ chức các hoạt động Liên hoan tuyên truyền, giới thiệu sách, Hội thi, Hội nghị, Hội thảo về chuyên môn

 

 

Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin - thư mục, thông tin có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của Thư viện

IX

 

Văn hóa dân tộc

1

1. Trung tâm Văn hóa Thông tin

2. Trung tâm Thể thao tnh Thừa Thiên Huế

Tổ chức các ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc, giao lưu văn hóa - nghệ thuật vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo

2

Sưu tầm, xây dựng và dàn dựng các chương trình hoạt động văn hóa, thể thao cho các đối tượng thiếu nhi tại các điểm vui chơi giải trí công lập vùng dân tộc thiểu svà miền núi, biên giới, hải đảo

X

 

Điện ảnh

1

Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng

Đặt hàng sản xuất phim truyện, phim hoạt hình, phim tài liệu, khoa học, quay tư liệu cho các sự kiện lớn của đất nước, chương trình băng hình phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, phim tài liệu và quảng cáo dịch vụ, video clip, phóng schuyên đề.

2

Tổ chức Liên hoan phim Việt Nam

3

Tổ chức phát hành phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn trong năm.

4

Hoạt động chiếu phim lưu động tại các địa phương phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện chính trị, các ngày kniệm, các ngày lễ lớn trong năm phục vụ đồng bào dân dân tộc, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

5

Tuần phim nước ngoài tại Thừa Thiên Huế

6

Khai thác tư liệu lưu trđiện ảnh

 

Lĩnh vực Gia đình

 

1

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình - Sở Văn hóa và Thể thao

Tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, ngày Quốc tế Hạnh phúc, Ngày thế giới xóa bó bạo lực đối với phụ nữ. Tháng hành động quốc gia về phòng, chng bạo lực gia đình.

2

Cung cấp các dịch vụ xây dựng gia đình văn hóa; nạn nhân bạo lực gia đình; người gây bạo lực gia đình

3

Cung cấp dịch vụ các kỹ năng mềm tổ chức cuộc sống gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

4

Thực hiện hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình; góp ý phê bình người có hành vi bạo lực gia đình trong cộng đồng dân cư

5

Hỗ trợ hoạt động mô hình phòng chống bạo lực gia đình

6

Xây dựng cung cấp các ấn phẩm tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đời sống gia đình

7

Tổ chức Hội thi, hội diễn về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

 

Lĩnh vực Thể dục Thể thao

1

1. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao - Sở Văn hóa và Thể thao

2. Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

Giám định khoa học huấn luyện, vận đng viên

2

Tchức, hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp tập luyện các môn thể thao, bảo đảm điều kiện tập luyện cho hội viên; tổ chức sinh hoạt văn hóa, thông tin, tổ chức kiểm tra sc khỏe định kỳ và đảm bảo an toàn cho hội viên

3

Dịch vụ tư vấn lập quy hoạch, điều chỉnh, quy hoạch phát triển thể dục thể thao

4

Dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược, đề án phát triển sự nghiệp thể dục thể thao; tư vấn đánh giá hiệu lực, hiệu quả của chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thể dục thể thao.

5

Dịch vụ kiểm tra, giám sát, đảm bảo các điều kiện về an toàn trong tập luyện, thi đấu thể thao; đánh giá mức độ đáp ứng các điều kiện hoạt động của cơ sở thể dục thể thao theo quy định của pháp luật.

6

Dịch vụ tư vn, tổ chức, khai thác tiềm lực các gii thể thao trong nước và quốc tế.

7

Dịch vụ cung cấp thông tin và các dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử.

8

Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế

Tchức nghiên cứu ứng dụng khoa học Thể dục Thể thao

9

Tham gia thi đấu, biểu diễn thể thao ở trong nước và quốc tế

10

Tổ chức, hướng dẫn kthuật, luật thi đấu các môn thể thao cho Huấn luyện viên, vận động viên nghiệp dư nhm phát triển phong trào tập luyện thể thao trên địa bàn tỉnh

11

Đoàn Bóng đá Huế

Tổ chức các giải thi đấu Bóng đá và Điền kinh trong tnh, quốc gia và quốc tế

12

Tổ chức các giải ththao vào các ngày lễ lớn trong tỉnh Thừa Thiên Huế

13

Đào tạo các đội tuyển U11, U13, U15, U17, U19, U21 tham gia làm nhiệm vụ tại các giải bóng đá khu vực và quốc gia

 

 

B

Các đơn vị thuộc thành phố Huế

1

Bảo tàng Văn hóa Huế

Trưng bày, triển lãm, sưu tầm, bảo quản hiện vật

 

 

Hoạt động đột xuất, chuyên đề của các bảo tàng, tổ chức triển lãm phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển ngành

 

 

Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo; biên soạn, xuất bản sách, tờ rơi, tờ gấp giới thiệu về Bảo tàng

 

 

Tổ chức tu bổ, tôn tạo, lập hồ sơ khoa học di tích

 

 

Tổ chức hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong Tnh xây dựng các chuyên đề triển lãm, phòng truyền thống

 

 

Tổ chức công tác kiểm kê khoa học, công tác kho, bảo quản tư liệu, hiện vật, phuc vụ công tác trưng bày Bảo tàng và các tổ chức, cá nhân

2

Trung tâm Văn hóa thành phố Huế

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động

 

 

Tchức các ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc, giao lưu văn hóa - nghệ thuật vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo

 

 

Tổ chức Hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng

 

 

Tổ chức Hội thi, hội diễn tuyên truyền lưu động

 

 

Tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa

 

Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Huế

Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, cung ứng các dịch vụ tập luyện thdục thể thao cho nhân dân

 

Nhà Văn hóa Thiếu nhi

Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu nhi

C

Các Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố

I

 

Sáng tác văn học nghệ thuật

1

 

Sáng tác các tác phẩm về quê hương

2

 

Đặt hàng và sáng tác các tác phẩm nghệ thuật

II

 

Đào tạo

1

 

Đào tạo cập nhật, bồi dưỡng kiến thức ngn hạn.

Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho công chức, viên chc, người lao động.

III

 

Hợp tác quốc tế

1

 

Quảng bá về văn hóa, thể thao

2

 

Xúc tiến về các hoạt động văn hóa, thể thao

IV

 

Văn hóa cơ sở

1

 

Hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng

2

 

Hội thi, hội diễn tuyên truyền lưu động

3

 

Tổ chức và tham gia các sự kiện chính trị, văn hóa

4

 

Hoạt động văn nghệ, tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ của đa phương

6

 

Tuyên truyền về phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện

7

 

Thẩm tra các đơn vị đến kì hạn công nhận đạt chuẩn văn hóa

8

 

Công nhận các đơn vị đạt chuẩn văn hóa hằng năm

V

 

Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm

1

 

Đặt hàng sáng tác tác phẩm mỹ thuật

2

 

Đặt hàng sáng tác, sưu tầm tác phẩm nhiếp ảnh

VI

 

Di sản văn hóa

1

 

Hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị của các di tích

VII

 

Nghệ thuật biểu diễn

1

 

Tổ chức và tham gia các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, Lễ hội

2

 

Kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đng, Nhà nước, dân tộc

3

 

Kniệm ngày sinh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, dân tộc

4

 

Phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong nước hoặc quốc tế

5

 

Tổ chức các Hội thi, Liên hoan, Hội diễn văn nghệ...

VIII

 

Thư viện

1

 

Tổ chức các hoạt động phục vụ bạn đọc, phục vụ sách lưu động

2

 

Tổ chức các hội thi về Kể chuyện sách, giới thiệu sách

3

 

Tổ chức các ngày Hội đọc sách

IX

 

Văn hóa dân tộc

1

 

Hoạt động lễ hội truyền thống

2

 

Hoạt động làng nghề truyền thống

3

 

Hoạt động di tích

X

 

Lĩnh vực gia đình

1

 

Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, Tháng hành động về phòng, chống bạo lc gia đình (25/11)

2

 

Tổ chức hội thi, hội diễn về gia đình và phòng, chng bạo lực gia đình

XI

 

Lĩnh vực Thể dục, Thể thao

1

 

Thông tin, truyền thông, quảng bá trong lĩnh vực thdục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị

2

 

Tổ chức các giải thi đấu TDTT cấp huyện

3

 

Hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động TDTT ở cơ sở

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2788/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2788/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2017
Ngày hiệu lực28/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2788/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2788/QĐ-UBND 2017 dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước Văn hóa thể thao Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2788/QĐ-UBND 2017 dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước Văn hóa thể thao Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2788/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành28/11/2017
        Ngày hiệu lực28/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2788/QĐ-UBND 2017 dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước Văn hóa thể thao Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2788/QĐ-UBND 2017 dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước Văn hóa thể thao Huế

            • 28/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực