Quyết định 279/QĐ-UBND

Quyết định 279/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt tổng danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành được thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 279/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính cấp tỉnh cấp huyện cấp xã Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 279/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 01 năm 2019

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TỔNG DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị đnh số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh tại Tờ trình số 13/TTr-VP ngày 16 tháng 01 năm 2019,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này tổng danh mục 1.981 thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành được thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó: 1.584 thủ tục hành chính tại cấp tỉnh; 290 thủ tục hành chính tại cấp huyện; 100 thủ tục hành chính tại cấp xã và 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng áp dụng chung trên địa bàn tỉnh (có 19 phụ lục kèm theo).

Các Sở, ban, ngành: Công thương; Giao thông vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội; Ngoại vụ; Nội vụ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Y tế; Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc; Ban Dân tộc, Ban Quản lý các khu công nghiệp căn cứ tổng danh mục thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết định công bố danh mục các thủ tục hành chính và th tục hành chính cấp tỉnh; Quyết định công bố danh mục các thủ tục hành chính và thủ tục hành chính ở cấp huyện và cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành mình, chậm nhất trước ngày 20/02/2019.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành thực hiện, kiểm soát chất lượng dự thảo trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thực tiễn địa phương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3981/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về phê duyệt Danh mục, thời hạn giải quyết các thủ tc hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưng các S, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC- Văn phòng Chính phủ;
- Ch
tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công t
nh;
- Cổng Thông tin - GTĐT t
nh;
- Lưu: VT, KS1, KS2, KS3, KS4.
(Th-45b
)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 279/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu279/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2019
Ngày hiệu lực23/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 279/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 279/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính cấp tỉnh cấp huyện cấp xã Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 279/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính cấp tỉnh cấp huyện cấp xã Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu279/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýNguyễn Văn Trì
       Ngày ban hành23/01/2019
       Ngày hiệu lực23/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 279/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính cấp tỉnh cấp huyện cấp xã Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 279/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính cấp tỉnh cấp huyện cấp xã Vĩnh Phúc

           • 23/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực