Quyết định 2792/QĐ-UBND

Quyết định 2792/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2792/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Giáo dục Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2792/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TOÀN BỘ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ vthực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công n số 1869/SGD&ĐT-VP ngày 15 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

1. Công bố công khai Danh mục thủ tục hành chính này và quy trình chuẩn hóa trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan mình.

2. Triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định.

3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, hoàn thành việc cấu hình quy trình giải quyết thủ tục hành chính này trên Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TT.PVHCC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TOÀN B QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THUỘC THẨM QUYỀN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên TTHC

Ghi c

1

Công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 

2

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

 

3

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

 

4

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

 

5

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

 

6

Đnghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

 

7

Giải thtrung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)

 

8

Đnghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

 

9

Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

 

10

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

 

11

Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

 

12

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đi với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cp

 

13

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung hc phổ thông hoạt động giáo dục

 

14

Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên

 

15

Giải thể trường phthông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghthành lập trường)

 

16

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên

 

17

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú

 

18

Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đnghị của tổ chức, cá nhân đề nghthành lập phân hiệu trường trung cp)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2792/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2792/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2019
Ngày hiệu lực31/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2792/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2792/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Giáo dục Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2792/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Giáo dục Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2792/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Thiên Định
        Ngày ban hành31/10/2019
        Ngày hiệu lực31/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2792/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Giáo dục Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2792/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Giáo dục Thừa Thiên Huế

            • 31/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực