Quyết định 2796/2008/QĐ-UBND

Quyết định 2796/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

Quyết định 2796/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành đã được thay thế bởi Quyết định 21/2018/QĐ-UBND quy định quản lý Nhà nước về Giá Cao Bằng và được áp dụng kể từ ngày 30/06/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2796/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2796/2008/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 08 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
Căn cứ Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về thẩm định giá;
Căn cứ Thông tư số 170/2003/NĐ-CP về thi hành Pháp lệnh giá">104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định sô 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 101/2005/NĐ-CP">17/2006/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về thẩm định giá;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2498/TTr-STC ngày 10 tháng 11 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã ban hành kèm theo Quyết định số 3026/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Bỏ điểm a khoản 4 Điều 3 Chương II của Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

2. Sửa đổi, bổ sung

a) Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Chương II như sau:

- Sửa đổi khoản 5: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương án giá các loại đất tại địa phương.

- Sửa đổi khoản 10: Thực hiện công tác thẩm tra ra thông báo giá; thông báo định kỳ đối với hàng hoá, vật tư có giá ổn định trên thị trường địa phương.

- Sửa đổi khoản 14: Thẩm tra và ra thông báo giá cho các chủ đầu tư tham khảo trong quá trình xây dựng kế hoạch tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản sử dụng ngân sách địa phương.

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 6 Chương II và bổ sung thêm điểm e vào khoản 2 Điều 6 Chương II như sau:

a) Sở Giao thông - Vận tải, phối hợp với Sở Tài chính và Cục thuế tỉnh trong việc thực hiện kê khai cước, niêm yết giá cước; kiểm tra thực hiện giá cước vận tải bằng ô tô đối với các đơn vị đăng ký khai thác vận tải bằng ô tô có trụ sở (hoặc trụ sở chi nhánh) đóng trên địa bàn tỉnh.

e) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ các quy định hiện hành lập phương án giá các loại đất cụ thể của địa phương trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, để Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi ban hành quyết định.

c) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 8 Chương III như sau:

- Sửa đổi a, khoản 2:

a) Có giá trị đơn chiếc từ 10 triệu đồng trở lên hoặc mua một lần cùng một loại tài sản (hàng hoá, dịch vụ) với số lượng lớn có tổng trị giá từ 10 triệu đồng trở lên đối với các loại tài sản được mua bằng toàn bộ hoặc một phần từ nguồn ngân sách địa phương (trừ các hàng hoá, dịch vụ đã được quy định tại khoản 4 Điều 3 Chương II Quyết định 3026/2006/QĐ-UBND và các hàng hoá, dịch vụ đã được Nhà nước quy định về đơn giá, định mức).

Trường hợp:

- Có mức từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng do Sở Tài chính thẩm tra, ra thông báo;

- Có mức từ 100 triệu đồng trở lên do các doanh nghiệp thẩm định giá thẩm định.

Khi có nhu cầu thẩm định giá đối với các loại tài sản có mức từ 100 triệu đồng trở lên và các trường hợp thuộc điểm b, c, d khoản 2 Điều 8 Chương III, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp hợp đồng với các doanh nghiệp thẩm định giá có đủ tư cách pháp nhân để thẩm định hoặc gửi hồ sơ cần thẩm định giá thông qua Sở Tài chính làm đầu mối trung gian với các doanh nghiệp thẩm định giá để thẩm định.

d) Tại Điều 8 Chương III bổ sung thêm nội dung sau khoản 6 như sau:

6) Đối với giá vật liệu xây dựng thực hiện theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành liên quan về thẩm định và thông báo giá trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân sản xuất kinh doanh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lô Ích Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2796/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2796/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/12/2008
Ngày hiệu lực 18/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 30/06/2018
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2796/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2796/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2796/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2796/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cao Bằng
Người ký Lô Ích Giang
Ngày ban hành 08/12/2008
Ngày hiệu lực 18/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 30/06/2018
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2796/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2796/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành