Quyết định 2796/QĐ-UBND

Quyết định 2796/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch tinh giản biên chế công chức tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2021

Nội dung toàn văn Quyết định 2796/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch tinh giản biên chế công chức Phú Thọ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2796/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2015 - 2021

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh về Kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 4913/KH-UBND ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1205/TTr-SNV ngày 25 tháng 25 năm 2017 về việc phê duyệt Kế hoạch tinh giản biên chế công chức tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tinh giản biên chế công chức của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành, thị giai đoạn 2015 - 2021. Tổng số 250 biên chế (Chi tiết của từng đơn vị, trong từng năm được đính kèm quyết định này).

Điều 2. Giao Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị trin khai nghiêm túc Kế hoạch này và tỷ lệ tinh giản biên chế hàng năm do UBND tỉnh xác định; tiếp tục rà soát, xác định đối tượng tinh giản theo quy định để đạt tỷ lệ tinh giản và mục tiêu tinh giản biên chế; thực hiện nghiêm việc tuyn dụng, tiếp nhận công chức trong phạm vi biên chế được phép sử dụng hàng năm.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ Quyết định này, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu biên chế hành chính hàng năm theo đúng quy định của pháp luật và bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 ;
- Bộ Nội vụ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, TH1, TH3.

CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2796/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2796/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2017
Ngày hiệu lực26/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2796/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2796/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch tinh giản biên chế công chức Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2796/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch tinh giản biên chế công chức Phú Thọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2796/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýBùi Anh Tuấn
        Ngày ban hành26/10/2017
        Ngày hiệu lực26/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2796/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch tinh giản biên chế công chức Phú Thọ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2796/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch tinh giản biên chế công chức Phú Thọ

            • 26/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực