Quyết định 2797/QĐ-UBND

Quyết định 2797/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 2797/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2797/-UBND

Thái Bình, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH THÁI BÌNH ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG ÁN “5 TẠI CHỖ” TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một ca, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 04 (bn) thtục hành chính thuộc thm quyn giải quyết của Bảo him xã hội tỉnh Thái Bình được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Phần 1. Thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, Phụ lục kèm theo Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội thực hiện tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Trung tâm PV HCC tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của t
nh (file điện t);
- Lưu: VT, NCKSTT.

CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2797/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình).

PHN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Số TT

Tên thủ tc hành chính

Quyết định công b

I

LĨNH VỰC CP S BẢO HIỂM XÃ HỘI (BHXH), THẺ BẢO HIM Y TẾ (BHYT)

1

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT (Thủ tục s 5 Phần I Phụ lục Quyết định số 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Quyết định số 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố TTHC được sửa đổi, bsung trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghip; cấp s BHXH, thBHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

1.1

Trường hợp 1: Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng

1.2

Trường hợp 2: Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin

1.3

Trường hợp 3: Cấp lại sổ BHXH do mất

1.4

Trường hợp 4: Cấp lại sổ BHXH do hỏng

1.5

Trường hợp 5: Cấp lại tờ rời do mất, hỏng

II

LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH

1

Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã (Trường hợp: Giải quyết chế độ hưu trí cho đối tượng hưu chờ, đối tượng bảo lưu thời gian công tác) (Thủ tục s 8 Phần A Phụ lục Quyết định s 777/QĐ-BHXH ngày 24/6/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 24/6/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố TTHC thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2

Giải quyết hưởng chế độ tử tuất (Trường hợp: Đối tượng bảo lưu thời gian công tác) (Thủ tục số 10 Phần A Phụ lục Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 24/6/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

3

Giải quyết hưởng tr cp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg (Thủ tục s 14 Phn A Phụ lục Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 24/6/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

PHẦN II:

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

CÁC BƯỚC

TRÌNH TỰ, NỘI DUNG THỰC HIỆN

BỘ PHẬN, CÔNG CHỨC THC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIN

I.

LĨNH VỰC CẤP S BHXH, THẺ BẢO HIM Y TẾ (BHYT)

1

Cấp lại, đi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT

1.1

Trường hợp 1: Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng

01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp l

 

Bước 1

Tiếp nhận đúng đủ thành phần hồ sơ

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/4 ngày

 

Bước 2

Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu tại phần mềm TST

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/4 ngày

 

Bước 3

In thẻ BHYT và nhập số serial ghi trên phôi thẻ BHYT vào phần mềm TST,

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/4 ngày

 

Bước 4

Trả cho đối tượng theo giấy hẹn và lưu trữ hs theo quy định.

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/4 ngày

1.2

Trường hp 2: Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Bước 1

Tiếp nhận, kiểm tra. Đúng đủ thành phần hồ sơ scan toàn bộ hồ sơ chuyển đến Phòng Quản lý thu qua hệ thống phần mềm TNHS

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

Bước 2

Thẩm định, đính kèm file mềm có ảnh chữ ký viên chức thực hiện (danh sách phê duyệt file pdf) vào hồ sơ trên phần mm TNHS

Viên chức của Bảo hiểm xã hội tại Phòng Quản lý thu

1/2 ngày

 

Bước 3

Lãnh đạo phòng ký số và duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo ký số phê duyệt trên TNHS, hiệu chỉnh dữ liệu khi lãnh đạo đã phê duyệt, đề nghị Tổ cấp mã số duyệt hiệu chỉnh, cấp lại thẻ BHYT theo nội dung đề nghị chuyển Bộ phận Tiếp nhận.

Viên chức của Bảo hiểm xã hội tại Phòng Quản lý thu

01 ngày

 

Bước 4

In danh sách phê duyệt đã được ký số, đóng dấu Kiểm tra dữ liệu với hồ sơ cấp đổi thẻ BHYT/duyệt dữ liệu/in thẻ BHYT, đồng thời nhập số serial ghi trên phôi thẻ BHYT vào phần mềm TST

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cđến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh

1/2 ngày

 

Bước 5

Trả cho đối tượng theo giấy hẹn trả hồ sơ, và lưu trữ hs theo quy định

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

1.3

Trường hp 3: Cấp lại sổ BHXH do mất

04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp l

 

Bước 1

Đúng đủ thành phần hồ sơ scan toàn bộ hồ sơ chuyển đến Phòng Cấp sổ thẻ qua hệ thống phần mềm TNHS

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1 ngày

 

Bước 2

Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu/ lập Danh sách thẩm định hồ sơ cấp mất sổ BHXH (đính kèm file mềm pdf vào TNHS)

Viên chức của Bảo hiểm xã hội tại Phòng cấp sổ thẻ

01 ngày

 

Bước 3

Lãnh đạo phê duyệt (phê duyệt bằng chữ ký số)/ thao tác cấp lại tờ bìa và tờ rời theo quy định chuyển Bộ phận Tiếp nhận

Viên chức của Bảo hiểm xã hội tại Phòng cấp sổ thẻ

01 ngày

 

Bước 4

In danh sách phê duyệt đã được ký số đóng dấu, vào phần in tờ bìa và tờ rời/kiểm tra/ đối chiếu hồ sơ đề nghị với dữ liệu/ in tờ bìa/ tờ rời/ đóng dấu

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

Bước 5

Trả cho đối tượng theo giấy hẹn trả hồ sơ và lưu trữ hs theo quy định.

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

1.4

Trường hợp 4: Cấp lại sổ BHXH do hỏng

04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ

 

Bước 1

Tiếp nhận đúng đủ thành phần hồ sơ

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày

 

Bước 2

Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu tại phần mềm TST

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1,5 ngày

 

Bước 3

In sổ BHXH tại phần mềm TST, đóng dấu

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

Bước 4

Trả cho đối tượng theo giấy hẹn trả hồ sơ và lưu trữ hs theo quy định.

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày

1.5

Trường hp 5: Cp lại tờ ri do mt, hỏng

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp l

 

Bước 1

Tiếp nhận đúng đủ thành phần hồ sơ

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

Bước 2

Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu tại phần mềm TST

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

Bước 3

In tờ rời trên dữ liệu tại phần mềm TST, đóng dấu

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

Bước 4

Trả cho đối tượng theo giấy hẹn trả hồ sơ và lưu trữ hs theo quy định.

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

II. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT CH ĐỘ CHÍNH SÁCH

1

Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã (Trường hợp: Giải quyết chế độ hưu trí cho đối tưng hưu chờ, đối tượng bảo lưu thi gian công tác)

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Bước 1

Tiếp nhận, kiểm tra hs, đủ thành phần hồ sơ hợp lệ, scan Đơn đề nghị và Giấy tờ kèm theo (nếu có) chuyển đến Phòng chế độ BHXH

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1 ngày

 

Bước 2

Thẩm định, giải quyết, ký số

Viên chức của Bảo hiểm xã hội tại Phòng chế độ BHXH

04 ngày

 

Bước 3

Lãnh đạo phê duyệt, ký số

Viên chức của Bo hiểm xã hội tại Phòng chế độ BHXH

01 ngày

 

Bước 4

In kết quả giải quyết, đóng dấu

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh

1/2 ngày

 

Bước 5

Trả cho đối tượng theo giấy hẹn trả hồ sơ và lưu trữ hs theo quy định

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

2.

Giải quyết hưởng chế độ tử tuất (Trường hợp: Đối tượng bảo lưu thời gian công tác)

05 ngày làm việc, k từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ

 

Bước 1

Tiếp nhận, kiểm tra hs, đủ thành phần hồ sơ hợp lệ, scan toàn bộ hồ sơ chuyển đến Phòng chế độ BHXH

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày

 

Bước 2

Thẩm định, giải quyết, ký số

Viên chức của Bảo hiểm xã hội tại Phòng chế độ BHXH

02 ngày

 

Bước 3

Lãnh đạo phê duyệt, ký số

Viên chức của Bảo hiểm xã hội tại Phòng chế độ BHXH

01 ngày

 

Bước 4

In kết quả giải quyết, đóng dấu

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

Bước 5

Trả cho đối tượng theo giấy hẹn trả hồ sơ và lưu trữ hs theo quy định

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

3.

Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Bước 1

Tiếp nhận, kiểm tra hs, đủ thành phần hồ sơ hợp lệ, scan toàn bộ hồ sơ chuyển đến Phòng CĐBHXH

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1 ngày

 

Bước 2

Thẩm định, giải quyết, ký số

Viên chức của Bảo hiểm xã hội tại Phòng CĐBHXH

02 ngày

 

Bước 3

Lãnh đạo phê duyệt, ký số

Viên chức của Bảo hiểm xã hội tại Phòng CĐBHXH

1 ngày

 

Bước 4

In kết quả giải quyết, đóng dấu

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

Bước 5

Trả cho đối tượng theo giấy hẹn trả hồ sơ và lưu trữ hs theo quy định

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2797/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2797/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2019
Ngày hiệu lực04/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2797/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2797/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2797/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2797/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýĐặng Trọng Thăng
        Ngày ban hành04/10/2019
        Ngày hiệu lực04/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2797/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2797/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình

            • 04/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực