Quyết định 2798/QĐ-BNN-TCTL

Quyết định 2798/QĐ-BNN-TCTL năm 2015 về Quy chế cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo phòng, chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2798/QĐ-BNN-TCTL 2015 cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo phòng chống thiên tai


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2798/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ CUNG CẤP THÔNG TIN PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/1/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-BNN-TCCB ngày 06/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi tại Tờ trình số 28/TTr-TCTL-PCTT ngày 09/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo phòng, chống thiên tai của các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Cục trưởng Cục Phòng, chống thiên tai và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ;
- Lưu VT, TCTL (PCTT_55b).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

QUY CHẾ

CUNG CẤP THÔNG TIN PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2798/QĐ-BNN-TCTL ngày 16/7/2015 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định việc cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đối với các cơ quan liên quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan trực thuộc Bộ  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai, bao gồm:

1. Tổng cục Thủy lợi.

2. Tổng cục Thủy sản.

3. Cục Quản lý xây dựng công trình.

4. Cục Trồng trọt.

5. Cục Chăn nuôi.

6. Cục Thú y.

7. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (sau đây gọi tắt là Văn phòng thường trực).

Điều 3. Nguyên tắc cung cấp thông tin

1. Thực hiện cung cấp thông tin theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.

2. Các cơ quan đơn vị theo nhiệm vụ cụ thể quy định tại Chương II có trách nhiệm cung cấp thông tin về Ban Chỉ đạo thông qua Văn phòng thường trực để phục vụ công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai.

3. Thông tin cung cấp phải đảm bảo kịp thời, đầy đủ và chính xác.

Chương II

NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Điều 4. Nhiệm vụ của Tổng cục Thủy lợi

Tổng cục Thủy lợi chỉ đạo các đơn vị có liên quan trực thuộc thực hiện các công việc sau:

1. Vụ Quản lý đê điều:

a) Trước 05 tháng 6 hàng năm, báo cáo về hiện trạng các tuyến đê sông từ cấp III đến cấp đặc biệt và các tuyến đê biển thuộc các Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam và từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang tại các tỉnh có đê, trong đó xác định các trọng điểm xung yếu có khả năng mất an toàn trong mùa lũ, bão và phương án hộ đê, đảm bảo an toàn đê điều, trong đó có vật tư phòng, chống lụt bão.

b) Trong thời gian mùa lũ khu vực Bắc Bộ đến Hà Tĩnh (từ 15/6 đến 15/11 hàng năm) hoặc khi xảy ra lũ, bão ngoài thời gian nêu trên:

- Cử cán bộ tham dự giao ban hàng ngày vào 8h tại Văn phòng thường trực để cung cấp thông tin về tình hình sự cố đê điều từ cấp III đến cấp đặc biệt trên cả nước (nếu có).

- Khi xảy ra lũ (mức báo động 1 trở lên) trên các tuyến sông có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt hoặc xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông dự báo ảnh hưởng đến đất liền nước ta:

+ Cung cấp thông tin về tình hình các tuyến đê sông từ cấp III trở lên, các tuyến đê biển khu vực dự báo áp thấp nhiệt đới, bão sẽ ảnh hưởng; các sự cố về đê điều và việc triển khai xử lý (nếu có); đề xuất các nội dung cần chỉ đạo triển khai tiếp theo.

+ Thời gian cung cấp thông tin: trước 7h sáng hàng ngày và 2 giờ trước cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

+ Hình thức cung cấp: Văn bản và qua thư điện tử.

2. Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập:

a) Báo cáo tổng hợp về hiện trạng an toàn các hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên trước ngày 31 tháng 5; hiện trạng an toàn các hồ chứa thủy lợi khu vực duyên hải Nam Trung Bộ trước ngày 31 tháng 8; trong đó có thống kê danh sách các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn và phương án ứng phó đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du.

b) Trong thời gian mùa lũ, bão từ 05 tháng 5 đến 31 tháng 12 hàng năm:

- Cử cán bộ tham dự giao ban hàng ngày vào 8h tại Văn phòng thường trực để cung cấp thông tin về tình hình an toàn hồ chứa thủy lợi trên phạm vi cả nước.

- Khi xảy ra lũ, bão hoặc lũ, bão bất thường ngoài thời gian nêu trên:

+ Cung cấp các thông tin về mực nước thượng lưu, hạ lưu, lưu lượng đến, lưu lượng xả hiện tại của các hồ chứa thủy lợi khu vực đang xảy ra mưa, lũ hoặc có khả năng xảy ra mưa, lũ khi xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão trên biển Đông, gần bờ, khẩn cấp, trên đất liền. Thông tin về sự cố (nếu có) và đánh giá mức độ an toàn và thiệt hại các hồ chứa thủy lợi trong khu vực tại thời điểm hiện tại; đề xuất biện pháp chỉ đạo ứng phó.

+ Cung cấp thông tin về hoạt động, tình hình sự cố (nếu có) của các hệ thống thủy lợi lớn, công tác triển khai ứng phó với mưa, lũ các cấp ở địa phương, đặc biệt là tại các đầu mối tiêu nước; đề xuất biện pháp chỉ đạo ứng phó.

+ Thời gian cung cấp thông tin: trước 7h sáng hàng ngày và 2 giờ trước cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

+ Hình thức cung cấp: Văn bản và qua thư điện tử.

c) Báo cáo về tình hình hạn hán và công tác ứng phó. Đề xuất các nội dung Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chỉ đạo các Bộ ngành và địa phương.

3. Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai:

Trong mùa lũ, bão từ 05 tháng 5 đến 31 tháng 12 hàng năm, Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai cử cán bộ tham dự giao ban hàng ngày vào 8h tại Văn phòng thường trực; tham gia vận hành một số công cụ hỗ trợ ra quyết định tại Văn phòng thường trực do Trung tâm chủ trì xây dựng như phần mềm Vinaware,... trong trường hợp xảy ra thiên tai khi có yêu cầu.

Điều 5. Nhiệm vụ của Tổng cục Thủy sản

1. Trước ngày 30 tháng 01 hàng năm, cung cấp thông tin về số lượng, quy mô các khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão; số lượng tàu thuyền phân theo vùng đánh bắt (đánh bắt xa bờ, ven bờ,...), phân theo trọng tải, công suất, của các tỉnh, thành phố ven biển; số lượng lồng bè nuôi trồng thủy sản ven biển.

2. Khi xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, trên biển Đông, gần bờ, khẩn cấp và thời tiết nguy hiểm trên biển:

a) Cử cán bộ tham dự giao ban vào 8h hàng ngày tại Văn phòng thường trực để cung cấp thông tin về tình hình tàu thuyền hoạt động trên biển.

b) Cung cấp thông tin:

- Số lượng tàu thuyền và lao động đang hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản,...trong khu vực nguy hiểm hoặc khu vực có khả năng bị ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới; Thông tin về tàu thuyền tai nạn do gió bão, thời tiết nguy hiểm và tình hình cứu hộ, cứu nạn; Thông tin và hình ảnh từ các hệ thống giám sát, quan sát tàu cá, đặc biệt các tàu trong vùng nguy hiểm (hệ thống Movimar,...).

- Thông tin về tình hình nuôi trồng thủy sản tại các địa phương ven biển;

- Công tác triển khai, ứng phó và kết quả thực hiện của ngành thủy sản tại các địa phương;

- Đề xuất các nội dung cần chỉ đạo để đảm bảo an toàn cho ngư dân, tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản nếu có;

- Thời gian cung cấp thông tin: trước 7h sáng hàng ngày và 2 giờ trước cuộc họp của Ban Chỉ đạo;

- Hình thức cung cấp: Văn bản và qua thư điện tử.

Điều 6. Nhiệm vụ của Cục Quản lý xây dựng công trình

Khi xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, gần bờ, khẩn cấp, trên đất liền và dự báo xảy ra lũ từ báo động 1 trở lên:

1. Cung cấp tình hình chung về tiến độ thi công, công tác triển khai phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn cho công trình đang thi công do Cục trực tiếp quản lý trong vùng dự báo bị ảnh hưởng do bão, áp thấp nhiệt đới và lũ.

2. Thời gian cung cấp thông tin: trước 7h sáng hàng ngày và 2 giờ trước cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

3. Hình thức cung cấp: Văn bản và qua thư điện tử.

Điều 7. Nhiệm vụ của Cục trồng trọt

1. Trước ngày 30 tháng 1 hàng năm, báo cáo tổng hợp về kế hoạch sản xuất nông nghiệp của các địa phương theo từng mùa vụ và cả năm.

2. Khi có thông tin dự báo về rét hại rủi ro cấp độ 3 và có bão, áp thấp nhiệt đới, bão trên biển đông, gần bờ, khẩn cấp và dự báo xảy ra lũ từ báo động 1 trở lên:

a) Cung cấp thông tin về tình hình sản xuất lúa và hoa màu của các địa phương trong vùng dự báo bị ảnh hưởng. Đề xuất các nội dung cần chỉ đạo để bảo vệ, hỗ trợ sản xuất.

b) Thời gian báo cáo: trước 7h sáng hàng ngày và 2 giờ trước cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

c) Hình thức cung cấp: Văn bản và qua thư điện tử.

Điều 8. Nhiệm vụ của Cục Chăn nuôi và Cục Thú y

Khi có thông tin dự báo về rét hại rủi ro cấp độ 3 hoặc bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền có nguy cơ gây thiệt hại:

1. Cung cấp tình hình chăn nuôi và thiệt hại có thể xảy ra. Đề xuất các nội dung cần chỉ đạo để bảo vệ sản xuất.

2. Thời gian cung cấp thông tin: trước 7h sáng hàng ngày và 2 giờ trước cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

3. Hình thức cung cấp: Văn bản và qua thư điện tử.

Điều 9. Nhiệm vụ của Văn phòng thường trực

1. Là đầu mối tiếp nhận thông tin các đơn vị cung cấp và thực hiện nhiệm vụ tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; đầu mối cung cấp thông tin về tình hình thiên tai, công tác chỉ đạo ứng phó của Ban Chỉ đạo.

2. Đôn đốc việc cung cấp thông tin và phối hợp của các đơn vị theo quy định tại các điều nêu trên.

3. Tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; trình Bộ trưởng - Trưởng ban xem xét, quyết định điều chỉnh Quy chế.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây về cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo ứng phó thiên tai trái với quy chế này đều bị bãi bỏ.

Điều 11. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 2 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2798/QĐ-BNN-TCTL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2798/QĐ-BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2015
Ngày hiệu lực16/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2798/QĐ-BNN-TCTL

Lược đồ Quyết định 2798/QĐ-BNN-TCTL 2015 cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo phòng chống thiên tai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2798/QĐ-BNN-TCTL 2015 cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo phòng chống thiên tai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2798/QĐ-BNN-TCTL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành16/07/2015
        Ngày hiệu lực16/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2798/QĐ-BNN-TCTL 2015 cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo phòng chống thiên tai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2798/QĐ-BNN-TCTL 2015 cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo phòng chống thiên tai

            • 16/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực