Quyết định 2799/QĐ-BVHTTDL

Nội dung toàn văn Quyết định 2799/QÐ-BVHTTDL 2023 Kế hoạch phổ biến Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2799/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ NĂM 2023

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Hợp đồng số 129/2023/HĐ-QPCTHTL-BVHTTDL ngày 13/9/2023 giữa Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hỗ trợ hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá 2023;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023.

Điều 2. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được lấy từ kinh phí do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tài trợ năm 2023 chuyển qua Văn phòng Bộ và kinh phí sự nghiệp của Bộ cấp cho Vụ Pháp chế năm 2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Quỹ PCTHTL-Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC, NVH.20.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BVHTTDL ngày tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Căn cứ Hợp đồng trách nhiệm số 129/2023/HĐ-QPCTHTL-BVHTTDL ngày 13/9/2023 giữa Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hỗ trợ hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của cộng đồng nói chung và công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành, tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc.

2. Tăng cường hiệu quả việc thực thi quy định về môi trường không khói thuốc, cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá.

3. Tiếp tục nâng cao năng lực phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) cho cán bộ tham gia hoạt động PCTHTL và nhân rộng việc thực hiện các mô hình môi trường không khói thuốc tại Bộ, ngành và các đơn vị trực thuộc.

4. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật PCTHTL phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; đa dạng hóa các hình thức để phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền về PCTHTL trên truyền hình

- Nội dung: Sản xuất và phát sóng phóng sự truyền hình về PCTHTL gắn với các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

- Đối tượng, phạm vi: Các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, các mô hình không khói thuốc, cán bộ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, người dân trong cộng đồng.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2023.

- Sản phẩm: Dự kiến 15 phóng sự về PCTHTL được xây dựng và phát sóng trên truyền hình (kênh VOVTV).

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ PCTHTL (theo Hợp đồng trách nhiệm số 129/2023/HĐ-QPCTHTL-BVHTTDL ngày13/9/2023).

2. Ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường đưa nội dung PCTHTL vào hương ước, quy ước

- Nội dung: Tham mưu trình Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành văn bản chỉ đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường đưa nội dung Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào hương ước, quy ước.

- Đối tượng, phạm vi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo Bộ ban hành.

- Kết quả dự kiến: 01 văn bản chỉ đạo được ban hành.

- Thời gian thực hiện: Quý III và Quý IV năm 2023.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước cấp cho Vụ Pháp chế năm 2023.

3. Tổ chức tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước có nội dung về PCTHTL cho cán bộ cấp huyện, xã, thôn.

- Nội dung: Tổ chức tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước nội dung về PCTHTL cho cán bộ văn hóa cấp huyện, xã, phường, thôn.

- Đối tượng, phạm vi: Cán bộ văn hóa cấp huyện, xã, phường, thôn.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố thực hiện.

- Kết quả dự kiến: 03 lớp tập huấn cho các cán bộ tham gia hoạt động về PCTHTL được tổ chức (khoảng 600 người được tập huấn để thực hiện công tác PCTHTL).

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2023.

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ PCTHTL (theo Hợp đồng trách nhiệm số 129/2023/HĐ-QPCTHTL-BVHTTDL ngày13/9/2023).

4. Tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức Ngành văn hóa, thể thao và du lịch về hoạt động PCTHTL

- Nội dung: Phổ biến và hướng dẫn thực thi Luật PCTH thuốc lá theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

- Đối tượng, phạm vi: Công chức, viên chức tại các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố, Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện và công chức văn hóa - xã hội thuộc UBND xã, phường, thị trấn.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố thực hiện.

- Kết quả dự kiến: 02 lớp tập huấn cho các cán bộ tham gia hoạt động về PCTHTL được tổ chức (khoảng 400 người được tập huấn để thực hiện công tác PCTHTL).

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2023.

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ PCTHTL (theo Hợp đồng trách nhiệm số 129/2023/HĐ-QPCTHTL-BVHTTDL ngày13/9/2023).

5. Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về PCTHTL cho giảng viên, sinh viên 02 trường tại Đà Nẵng

- Nội dung: Phổ biến và hướng dẫn thực thi Luật PCTH thuốc lá theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Thực hiện quy định về môi trường không thuốc lá.

- Đối tượng, phạm vi: Giáo viên, sinh viên Trường: Cao đẳng du lịch Đà Nẵng; Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng du lịch Đà Nẵng; Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng.

- Kết quả dự kiến: 02 buổi truyền thông trực tiếp PCTHTL được tổ chức (khoảng 300 người được tham gia các buổi truyền thông trực tiếp về PCTHTL).

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2023.

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ PCTHTL (theo Hợp đồng trách nhiệm số 129/2023/HĐ-QPCTHTL-BVHTTDL ngày13/9/2023).

6. Tổ chức kiểm tra việc thực thi Luật PCTH thuốc lá (Kinh phí đơn vị).

- Nội dung: Tổ chức giám sát việc thực hiện quy định cấm quảng cáo thuốc lá, việc thực hiện quy định hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong các tác phẩm sân khấu điện ảnh.

- Đối tượng, phạm vi: Các điểm bán thuốc lá, các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sân khấu điện ảnh.

- Phương thức thực hiện: Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện bằng nguồn kinh phí đối ứng.

- Kết quả dự kiến: 02 Đợt kiểm tra về việc thực hiện Luật PCTH thuốc lá (khoảng 12 đơn vị được kiểm tra về việc thực hiện Luật PCTH thuốc lá).

- Thời gian: Quý IV.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước cấp cho Vụ Pháp chế năm 2023.

7. Biểu diễn (sân khấu hóa) các tiểu phẩm đạt giải từ cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá

- Nội dung: Dàn dựng một Chương trình biểu diễn nghệ thuật đối với 6 tiểu phẩm đạt giải nhất, nhì, ba từ Cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, giao lưu tuyên truyền phòng, chống thuốc lá lưu động tại các địa điểm công cộng. Chương trình được biểu diễn tại địa bàn Hà Nội.

- Đối tượng, phạm vi: Người dân tại địa phương.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Kết quả dự kiến: 01 buổi biểu diễn nghệ thuật từ các tiểu phẩm đạt giải về phòng, chống tác hại thuốc lá.

- Thời gian: Quý IV năm 2023.

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ PCTHTL (theo Hợp đồng trách nhiệm số 129/2023/HĐ-QPCTHTL-BVHTTDL ngày13/9/2023).

8. Tham gia các hoạt động hội nghị, hội thảo, tập huấn do Quỹ PCTHTL tổ chức.

- Nội dung: Tham gia các hoạt động hội nghị, hội thảo, tập huấn do Quỹ PCTH thuốc lá tổ chức.

- Đối tượng, phạm vi: Cán bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Phương thức thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện.

- Kết quả dự kiến: Tham dự các hoạt động hội nghị, hội thảo, tập huấn do Quỹ PCTH thuốc lá trong năm 2023.

- Thời gian: Quý IV năm 2023.

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ PCTHTL (theo Hợp đồng trách nhiệm số 129/2023/HĐ-QPCTHTL-BVHTTDL ngày13/9/2023).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các công việc trong nội dung Kế hoạch bảo đảm đúng tiến độ đề ra; tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức triển khai Kế hoạch.

3. Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Pháp chế tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ và bố trí để triển khai các công việc theo Kế hoạch.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được lấy từ kinh phí do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tài trợ trong năm 2023 chuyển qua Văn phòng Bộ và Ngân sách cấp cho Vụ Pháp chế năm 2023./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2799/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2799/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(03/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2799/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 2799/QÐ-BVHTTDL 2023 Kế hoạch phổ biến Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2799/QÐ-BVHTTDL 2023 Kế hoạch phổ biến Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2799/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Trịnh Thị Thủy
        Ngày ban hành26/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (03/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2799/QÐ-BVHTTDL 2023 Kế hoạch phổ biến Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2799/QÐ-BVHTTDL 2023 Kế hoạch phổ biến Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá

              • 26/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực