Quyết định 28/2005/QĐ-UBND

Quyết định 28/2005/QĐ-UBND về cước vận tải hàng hoá bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 28/2005/QĐ-UBND cước vận tải hàng hoá bằng ô tô Lạng Sơn đã được thay thế bởi Quyết định 15/2008/QĐ-UBND giá tính cước vận chuyển hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 24/07/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2005/QĐ-UBND cước vận tải hàng hoá bằng ô tô Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2005/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 9 tháng 9 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Thông tư số 170/2003/NĐ-CP Pháp lệnh giá">15/2004/TT-BTC ngày 09 tháng 3 năm 2004 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Thông tư số 05/2004/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2004 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn quản lý giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng thanh toán bằng nguồn Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Công văn số: 7342/TC-QLG ngày 2 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính về Cước vận tải hàng hóa tại địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 812 TTr/TC ngày 31 tháng 8 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định về giá cước và tính cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn làm căn cứ thanh toán của Ngân sách Nhà nước trong việc thực hiện trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa thuộc diện chính sách miền núi và các dịch vụ công ích khác theo đặt hàng của Nhà nước. Hoặc làm căn cứ (giá trần) để đấu thầu khi thực hiện cơ chế đấu thầu cung ứng các dịch vụ công ích.

Cước vận tải bằng ô tô quy định trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, các văn bản khác trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Thời Giang

 

QUY ĐỊNH

VỀ GIÁ CƯỚC VÀ TÍNH CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ
(Kèm theo Quyết định số: 28/2005/QĐ-UBND, ngày 9 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phần 1. BIỂU CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ

I. Biểu cước vận tải hàng hóa bằng ô tô

1. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 1:

Hàng bậc 1 bao gồm: đất, cát, sỏi, đá xay, gạch các loại.

 Đơn vị: Đồng/Tấn.Km

Loại đường

 

Cự ly

Đường loại 1

Đường loại 2

Đường loại 3

Đường loại 4

Đường loại 5

A

1

2

3

4

5

1

6.720

7.997

11.755

17.045

24.715

2

3.720

4.427

6.508

9.436

13.682

3

2.676

3.185

4.681

6.787

9.842

4

2.190

2.606

3.830

5.555

8.054

5

1.920

2.285

3.359

4.870

7.062

6

1.735

2.065

3.035

4.402

6.382

7

1.600

1.903

2.798

4.057

5.884

8

1.494

1.778

2.614

3.790

5.495

9

1.408

1.675

2.462

3.570

5.177

10

1.337

1.591

2.339

3.391

4.916

11

1.276

1.518

2.232

3.235

4.692

12

1.219

1.451

2.132

3.092

4.484

13

1.162

1.382

2.032

2.946

4.272

14

1.109

1.320

1.939

2.813

4.078

15

1.060

1.261

1.854

2.688

3.898

16

1.015

1.208

1.776

2.575

3.734

17

984

1.171

1.721

2.496

3.619

18

959

1.141

1.678

2.432

3.527

19

931

1.108

1.628

2.362

3.425

20

900

1.072

1.574

2.282

3.310

21

864

1.028

1.511

2.191

3.178

22

830

988

1.453

2.106

3.054

23

800

953

1.400

2.030

2.944

24

774

922

1.354

1.963

2.846

25

749

892

1.310

1.900

2.754

26

725

863

1.268

1.838

2.665

27

701

834

12.26

1.777

2.578

28

677

805

1.184

1.717

2.489

29

654

779

1.144

1.658

2.405

30

634

754

1.109

1.607

2.330

31-35

614

731

1.075

1.559

2.260

36-40

598

712

1.045

1.516

2.198

41-45

584

696

1.022

1.482

2.149

46-50

572

682

1.001

1.452

2.105

51-55

562

668

983

1.424

2.065

56-60

552

656

966

1.400

2.030

61-70

544

647

950

1.379

1.999

71-80

536

638

938

1.361

1.973

81-90

530

631

928

1.345

1.951

91-100

526

625

919

1.333

1.933

Từ 101 Km trở lên

522

622

913

1.324

1.920

2. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 2: Được tính bằng 1,10 lần cước hàng bậc 1.

Hàng bậc 2 bao gồm: Ngói, lương thực đóng bao, đá các loại (trừ đá xay), gỗ cây, than các loại, các loại quặng, sơn các loại, tranh, tre, nứa, lá, bương, vầu, hóp, sành, sứ, các thành phẩm và bán thành phẩm kim loại (thanh, thỏi, dầm, tấm, lá, dây, cuộn, ống (trừ ống nước)

3. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 3: Được tính bằng 1,30 lần cước hàng bậc 1.

Hàng bậc 3 bao gồm: Lương thực rời, xi măng, vôi các loại, phân bón các loại (trừ phân động vật). Xăng dầu, thuốc trừ sâu, trừ dịch, thuốc chống mối mọt, thuốc thú y, sách, báo, giấy viết, giống cây trồng, nông sản phẩm, các loại vật tư, máy móc, thiết bị chuyên ngành, nhựa đường, cột điện, ống nước (bằng thép, bằng nhựa).

4. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 4: Được tính bằng 1,4 lần cước hàng bậc 1.

Hàng bậc 4 bao gồm: Nhựa nhũ tương, muối các loại, thuốc chữa bệnh, phân động vật, bùn, các loại hàng dơ bẩn, kính các loại, hàng tinh vi, hàng thủy tinh, xăng dầu chứa bằng phi.

5. Trường hợp vận chuyển các mặt hàng không có tên trong danh mục nêu trên thì chủ hàng và chủ phương tiện căn cứ vào đặc tính của mặt hàng tương đương để xếp vào bậc hàng thích hợp cước vận chuyển.

II. Các trường hợp được tăng (cộng thêm), giảm cước so với mức cước cơ bản do UBND tỉnh quy định:

1. Cước vận chuyển hàng hóa trên một số tuyến đường đặc biệt xấu phải sử dụng phương tiện 3 cầu chạy bằng xăng được cộng thêm 30% mức cước cơ bản.

2. Cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện có trọng tải từ 3 tấn trở xuống (trừ xe công nông và các loại xe tương tự) được cộng thêm 30% mức cước cơ bản.

3. Cước vận chuyển hàng hóa kết hợp chiều về: Một chủ hàng vừa có hàng đi vừa có hàng về trong một vòng quay phương tiện được giảm 10% tiền cước của số hàng vận chuyển chiều về.

4. Cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện có thiết bị tự xếp dỡ hàng:

4.1. Hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện có thiết bị tự đổ (xe ben), phương tiện có thiết bị nâng hạ (xe reo) được cộng thêm 15% mức cước cơ bản.

4.2. Hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện có thiết bị hút xả (xe Stec) được cộng thêm 20 % mức cước cơ bản.

4.3. Ngoài giá cước quy định tại điểm 4.1 và 4.2 nói trên, mỗi lần sử dụng:

a/ Thiết bị tự đổ, thiết bị hút xả: Được cộng thêm 3.000 đ/Tấn hàng.

b/ Thiết bị tự nâng hạ: Được cộng thêm 3.600 đ/Tấn hàng.

5. Đối với hàng hóa chứa trong Container: Bậc hàng tính cước là hàng bậc 3 cho tất cả các loại hàng chứa trong Container. Trọng lượng tính cước là trọng tải đăng ký của Container.

6. Trường hợp vận chuyển hàng thiếu tải: Cước vận chuyển tính như sau:

a/ Nếu hàng hóa vận chuyển chỉ xếp được dưới 50 % trọng tải đăng ký của phương tiện thì trọng lượng tính cước bằng 80% trọng tải đăng ký phương tiện.

b/ Nếu hàng hóa vận chuyển chỉ xếp được từ 50% đến 90% trọng tải đăng ký của phương tiện thì trọng lượng tính cước bằng 90% trọng tải đăng ký phương tiện.

c/ Nếu hàng hóa vận chuyển xếp được trên 90% trọng tải đăng ký của phương tiện thì trọng lượng tính cước bằng trọng lượng hàng hóa thực chở.

7. Trường hợp vận chuyển hàng quá khổ hoặc quá nặng bằng phương tiện vận tải thông thường: Cước vận chuyển được cộng thêm 20% mức cước cơ bản.

8. Vận chuyển hàng siêu cường, siêu trọng phải sử dụng phương tiện vận tải đặc chủng: áp dụng Biểu cước vận chuyển do Bộ Giao thông Vận tải quy định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2005/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 28/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/09/2005
Ngày hiệu lực 19/09/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 13/03/2009
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2005/QĐ-UBND cước vận tải hàng hoá bằng ô tô Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 28/2005/QĐ-UBND cước vận tải hàng hoá bằng ô tô Lạng Sơn
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 28/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lạng Sơn
Người ký Dương Thời Giang
Ngày ban hành 09/09/2005
Ngày hiệu lực 19/09/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 13/03/2009
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 28/2005/QĐ-UBND cước vận tải hàng hoá bằng ô tô Lạng Sơn

Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2005/QĐ-UBND cước vận tải hàng hoá bằng ô tô Lạng Sơn