Quyết định 28/2006/QĐ-BYT

Quyết định 28/2006/QĐ-BYT ban hành Quy chế Đánh giá viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 28/2006/QĐ-BYT Quy chế Đánh giá viên chức trong đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế đã được thay thế bởi Thông tư 25/2018/TT-BYT bãi bỏ văn bản pháp luật trong lĩnh vực y tế và được áp dụng kể từ ngày 15/11/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2006/QĐ-BYT Quy chế Đánh giá viên chức trong đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế


BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28/2006/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Thông tư số 116/2003/NĐ-CP">10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Đánh giá viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với quy định trong Quy chế này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, các Vụ trưởng, các Cục trưởng, Chánh Thanh tra - Bộ Y tế và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
Trần Thị Trung Chiến

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2006/QĐ-BYT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 28/2006/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/09/2006
Ngày hiệu lực 02/11/2006
Ngày công báo 18/10/2006
Số công báo Từ số 35 đến số 36
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/11/2018
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2006/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 28/2006/QĐ-BYT Quy chế Đánh giá viên chức trong đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 28/2006/QĐ-BYT Quy chế Đánh giá viên chức trong đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 28/2006/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Người ký Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành 29/09/2006
Ngày hiệu lực 02/11/2006
Ngày công báo 18/10/2006
Số công báo Từ số 35 đến số 36
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/11/2018
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 28/2006/QĐ-BYT Quy chế Đánh giá viên chức trong đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế

Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2006/QĐ-BYT Quy chế Đánh giá viên chức trong đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế