Quyết định 28/2007/QĐ-BXD

Quyết định 28/2007/QĐ-BXD ban hành hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 28/2007/QĐ-BXD hệ thống chỉ tiêu chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng đã được thay thế bởi Thông tư 05/2012/TT-BXD Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng và được áp dụng kể từ ngày 25/11/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2007/QĐ-BXD hệ thống chỉ tiêu chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 28/2007/QĐ-BXD

 Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP NGÀNH XÂY  DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Thống kê ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/ 2004 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
Căn cứ văn bản thẩm định số 1000/TCTK-PPCĐ ngày 21/12/2007 của Tổng cục Thống kê;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Thống kê,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng.

Điều 2. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thu thập tổng hợp báo cáo các chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng về Bộ Xây dựng để tổng hợp và công bố.

Điều 3. Vụ  Kế hoạch - Thống kê là đầu mối tổng hợp báo cáo các chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng thống nhất trong toàn quốc.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 5. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Thống kê, Chánh văn phòng Bộ , Thủ trưởng các Cục, Vụ, Thanh tra, có liên quan thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục Thống kê;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Giao thông công chính, Sở Tài nguyên môi trường và nhà đất Hà nội;
- Các Cục, Vụ, Thanh tra thuộc Bộ Xây dựng.
- Công báo;
- Lưu KHTK,VP.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Quân

 

HỆ THỐNG

 CHỈ TIÊU VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP NGÀNH XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2007/QĐ-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng phục vụ Bộ Xây dựng và các địa phương trong việc tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện, dự báo tình hình hoạch định chiến lược, xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển thuộc các lĩnh vực quản lý ngành Xây dựng.

2. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở: Xây dựng, Giao thông công chính (đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ), Quy hoạch Kiến trúc (đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), Sở Tài nguyên môi trường và nhà đất Hà Nội (đối với thành phố Hà Nội) thực hiện tổng hợp báo cáo các chỉ tiêu thuộc Sở mình phụ trách, theo nội dung hướng dẫn chi tiết từng chỉ tiêu kèm theo quyết định này.

3. Kỳ báo cáo: 6 tháng và năm

a) Báo cáo 6 tháng: Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/6.

b) Báo cáo năm: Báo cáo nhanh gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/12, báo cáo chính thức gửi trước ngày 20/3 năm sau.

4. Nguồn số liệu:

Trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp được ban hành tại quyết định này, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành chế độ báo cáo cơ sở thuộc địa phương mình.

Trong đó quy định rõ:

+ Trách nhiệm của Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chính, Sở Quy hoạch Kiến trúc, (Sở Tài nguyên môi trường và nhà đất Hà Nội).

+ Trách nhiệm của các huyện, xã đối với các chỉ tiêu cần tổng hợp từ cơ sở cấp xã, huyện.

5. Ngoài các chỉ tiêu tổng hợp, các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ Xây dựng tuỳ theo yêu cầu quản lý lĩnh vực, có các văn bản yêu cầu báo cáo riêng đối với các địa phương.

B. (Có bảng kèm theo)

C. KHÁI NIỆM, CÁCH TÍNH, PHƯƠNG PHÁP THU THẬP  CÁC CHỈ TIÊU

I/ CÁCH GHI CÁC CỘT

Cột 1: Thực hiện cùng kỳ năm trước: Ghi số liệu thực hiện trên địa bàn của cùng kỳ năm trước. Ví dụ số liệu 6 tháng năm 2007 thì số thực hiện cùng kỳ sẽ là 6 tháng năm 2006 .

Cột 2: Thực hiện trong kỳ báo cáo: Ghi số thực hiện trong kỳ báo cáo.

Cột 3: Tỷ lệ % thực hiện so với cùng kỳ năm trước (%):

Cột 3

=

Cột 2

X 100%

Cột 1

Cột 4: Luỹ kế đến cuối kỳ báo cáo: Tổng số kết quả thực hiện đối với các chỉ tiêu phải có luỹ kế từ khi bắt đầu đến cuối kỳ báo cáo.

Cột 5: Dự kiến kế hoạch kỳ sau:  Ghi dự kiến kế hoạch của kỳ báo cáo tới.

II/ KHÁI NIỆM, CÁCH TÍNH, PHƯƠNG PHÁP THU THẬP CÁC CHỈ TIÊU

1/ Lĩnh vực Kiến trúc quy hoạch

Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết đô thị 1/2000: 

Chỉ tiêu 1.1: Diện tích phủ kín quy hoạch chi tiết đô thị 1/2000: Là tổng số diện tích đô thị có quy hoạch chi tiết 1/2000 đã được phê duyệt.

Chỉ tiêu 1.2: Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết đô thị 1/2000:

Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết đô thị 1/2000

=

Tổng diện tích quy hoạch chi tiết đô thị 1/2000 được duyệt

X 100%

Tổng diện tích đất đô thị theo quy hoạch chung xây dựng đô thị được duyệt đợt đầu

Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ số xã có quy hoạch xây dựng:

Tỷ lệ số xã có quy hoạch xây dựng

=

Tổng số các xã  có quy hoạch  xây dựng được duyệt

x 100%

Tổng số các xã của tỉnh

Chỉ tiêu 3: Tổng số đồ án quy hoạch độc lập không theo đơn vị hành chính:

3.1: Số đồ án quy hoạch vùng kinh tế: Là tổng số đồ án quy hoạch vùng kinh tế được duyệt trong tỉnh.

3.1.1: Diện tích quy hoạch vùng kinh tế: Là tổng diện tích quy hoạch vùng kinh tế trong các đồ án được duyệt.

3.2: Số đồ án quy hoạch vùng kinh tế đặc thù: Là tổng số đồ án quy hoạch vùng kinh tế đặc thù được duyệt trong tỉnh.

3.2.1: Diện tích quy hoạch vùng kinh tế đặc thù: Là tổng diện tích quy hoạch vùng kinh tế đặc thù trong các đồ án được duyệt.

3.3: Số đồ án quy hoạch xây dựng chuyên ngành: Là tổng số đồ án quy hoạch xây dựng chuyên ngành được duyệt trong tỉnh.

3.3.1: Diện tích quy hoạch xây dựng chuyên ngành: Là tổng diện tích quy hoạch xây dựng chuyên ngành trong các đồ án được duyệt.

3.4: Số đồ án quy hoạch khu công nghiệp: Là tổng số đồ án quy hoạch khu công nghiệp được duyệt trong tỉnh.

3.4.1: Diện tích quy hoạch khu công nghiệp: Là tổng diện tích quy hoạch khu công nghiệp trong các đồ án được duyệt.

3.5: Số đồ án quy hoạch khu du lịch văn hoá thể thao: Là tổng số đồ án quy hoạch khu du lịch văn hoá thể thao được duyệt trong tỉnh.

3.5.1: Diện tích quy hoạch khu du lịch văn hoá thể thao: Là tổng diện tích quy hoạch khu du lịch văn hoá thể thao trong các đồ án được duyệt.

Phương pháp thu thập tổng hợp số liệu các chỉ tiêu từ 1 đến 3:

- Đối với các tỉnh  Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo.

- Đối với thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh Sở Quy hoạch Kiến trúc chịu trách nhiệm báo cáo.

- Đối với các đồ án quy hoạch vùng liên tỉnh do Vụ Kiến Trúc Quy hoạch – Bộ Xây dựng tổng hợp.

2/ Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị

Chỉ tiêu 4: Tổng công suất cấp nước thiết kế: Là tổng công suất của các nhà máy nước đã hoàn thành đưa vào sử dụng trên địa bàn.

Chỉ tiêu 5: Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch:

Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch

=

Tổng số dân cư đô thị được cấp nước sạch

x 100%

Tổng số dân cư đô thị

Chỉ tiêu 6: Mức cấp nước bình quân đầu người: Là lượng nước sạch bình quân cấp cho một người dân đô thị trong một ngày đêm.

Chỉ tiêu 7: Tỷ lệ thất thoát nước:

Tỷ lệ thất thoát nước = 100% -

Tổng lượng nước đo được qua đồng hồ người sử dụng

Tổng lượng nước thực tế cấp cho địa bàn đo qua đồng hồ tổng

x 100%

Chỉ tiêu 8: Tổng công suất xử lý nước thải: Là tổng công suất các nhà máy, trạm xử lý nước thải trên địa bàn.

Chỉ tiêu 9: Tỷ lệ dân cư đô thị được hưởng dịch vụ thoát nước:

Tỷ lệ dân cư đô thị được hưởng dịch vụ thoát nước

=

Tổng số dân cư đô thị được hưởng dịch vụ thoát nước

X 100%

Tổng số dân cư đô thị

Tổng số dân cư đô thị được hưởng dịch vụ thoát nước: Là số dân được đấu nối thoát nước bẩn của hộ gia đình vào hệ thống thoát nước đô thị.

Chỉ tiêu 10: Tỷ lệ thu gom chất thải rắn:   

Tỷ lệ thu gom chất thải rắn

=

Tổng  khối lượng CTR thu gom được

X 100%

Tổng khối lượng CTR phát sinh

Chỉ tiêu 10.1: Tỷ lệ thu gom  chất thải rắn nguy hại:   

Tỷ lệ thu gom chất thải rắn nguy hại

=

Tổng  khối lượng CTR nguy hại thu gom được

X 100%

Tổng khối lượng CTR nguy hại phát sinh

Chỉ tiêu 11:  Tỷ lệ xử lý chất thải rắn:

Tỷ lệ xử lý chất thải rắn

=

Tổng  khối lượng CTR được xử lý hợp vệ sinh

X 100%

Tổng khối lượng CTR thu gom được

Chỉ tiêu 11.1 :  Tổng khối lượng chất thải rắn xử lý hợp vệ sinh: Là lượng chất thải thu gom được xử lý đảm bảo quy định của pháp luật về vệ sinh môi trường như tái chế, đốt, chôn lấp hợp vệ sinh...

Chỉ tiêu 11.2: Tỷ lệ xử lý  chất thải rắn nguy hại:   

Tỷ lệ xử lý chất thải rắn nguy hạ

=

Tổng  khối lượng CTR nguy hại được xử lý

X 100%

Tổng khối lượng CTR nguy hại thu gom được

Chỉ tiêu 12: Giao thông đô thị

Chỉ tiêu 12.1: Tổng diện tích đất giao thông đô thị bao gồm: Diện tích đường đô thị; diện tích các công trình đầu mối giao thông; Diện tích đường giao thông đối ngoại và diện tích bến, bãi đỗ xe .

Chỉ tiêu 12.2: Tổng diện tích đất xây dựng đô thị bao gồm:

- Đất công nghiệp và kho tàng

- Đất khu dân dụng ( Đất các khu ở, công trình công cộng).

- Đất các cơ quan hành chính, kinh tế, văn hoá, trường học.

- Đất xây các công trình giao thông đối ngoại.

- Đất các công trình kỹ thuật đầu mối ( nghĩa trang, xử lý...).

- Các loại đất khác.

- Đất dự phòng phát triển của đô thị...

Chỉ tiêu 12.3: Tỷ lệ diện tích đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị:

Tỷ lệ diện tích đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị

=

Tổng diện tích đất giao thông đô thị  

X 100%

Tổng diện tích đất xây dựng đô thị

Chỉ tiêu 12.4 :Tổng diện tích bến, bãi đỗ xe trong đô thị bao gồm toàn bộ diện tích:

- Bến bãi ô tô khách, hàng hoá.

- Bãi đỗ xe trong đô thị. 

Chỉ tiêu 13: Cây xanh đô thị:

Chỉ tiêu 13.1: Tổng diện tích đất cây xanh đô thị:

- Diện tích đất cây xanh đô thị bao gồm diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng, cây xanh sử dụng hạn chế và cây xanh có chức năng chuyên dụng, diện tích mặt nước được qui đổi thành diện tích đất cây xanh.

Cây xanh sử dụng công cộng: Bao gồm cây xanh trồng trên đường phố và ở khu vực sở hữu công cộng (công viên, vườn thú, vườn hoa).

Cây xanh sử dụng hạn chế: Cây xanh khu ở, các công sở trường học, đình chùa, nghĩa trang, kho tàng....

Cây xanh chuyên dụng: cây xanh trong các vườn ươm, cách ly, phòng hộ, hoặc phục vụ nghiên cứu.

Diện tích mặt nước  qui đổi thành diện tích đất cây xanh được xác định bằng 1/2 diện tích mặt nước của đô thị.

- Tổng diện tích đất cây xanh đô thị: là tổng số diện tích nêu trên tính tại các thời điểm báo cáo.

Chỉ tiêu 13.2:

Tỷ lệ diện tích đất cây xanh so với diện tích đất xây dựng đô thị:

Tỷ lệ diện tích đất cây xanh so với diện tích đất xây dựng đô thị

=

Tổng diện tích đất cây xanh đô thị

X 100%

Tổng diện tích đất xây dựng đô thị

Phương pháp thu thập tổng hợp số liệu các chỉ tiêu từ 4 đến 13:

- Đối với các tỉnh Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo.

- Đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng.  thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, Sở Giao thông Công chính tổng hợp báo cáo.

3/ Lĩnh vực Nhà ở:

Chỉ tiêu 14: Tổng số căn hộ/ nhà ở xây mới: Là tổng số căn hộ/ nhà ở trong các nhà chung cư và các căn nhà (nếu là nhà riêng lẻ) do các tổ chức, cá nhân xây dựng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trên địa bàn.

Chỉ tiêu 14.1: Tổng số căn hộ/ nhà ở xây mới tại đô thị: Là tổng số căn hộ/ nhà ở trong các nhà chung cư và các căn nhà (nếu là nhà riêng lẻ) do các tổ chức, cá nhân xây dựng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trên địa bàn tại đô thị.

* Tổng số căn hộ chung cư: Là tổng số căn hộ trong các nhà chung cư do các tổ chức, cá nhân xây dựng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trên địa bàn tại đô thị.  

Chỉ tiêu 14.2: Tổng số căn hộ/ nhà ở xây mới tại nông thôn: Là tổng số căn hộ/ nhà ở trong các nhà chung cư và các căn nhà (nếu là nhà riêng lẻ) do các tổ chức, cá nhân xây dựng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trên địa bàn tại nông thôn.

* Tổng số căn hộ chung cư: Là tổng số căn hộ trong các nhà chung cư do các tổ chức, cá nhân xây dựng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trên địa bàn tại nông thôn.

Chỉ tiêu 14.3: Tỷ lệ căn hộ/ nhà ở kiên cố xây mới: 

Tỷ lệ căn hộ/ nhà ở kiên cố xây mới

=

Tổng số căn hộ/ nhà ở kiên cố xây mới  

X 100%

Tổng số căn hộ/ nhà ở xây mới

Chỉ tiêu 14.3.1: Tỷ lệ căn hộ/ nhà ở kiên cố xây mới tại đô thị:

Tỷ lệ căn hộ/ nhà ở kiên cố xây mới tại đô thị

=

Tổng số căn hộ/ nhà ở kiên cố xây mới tại đô thị

X 100%

Tổng số căn hộ/ nhà ở xây mới tại đô thị

Chỉ tiêu 14.3.2: Tỷ lệ căn hộ/ nhà ở kiên cố xây mới tại nông thôn:

Tỷ lệ căn hộ/ nhà ở kiên cố xây mới tại nông thôn

=

Tổng số căn hộ/ nhà ở kiên cố xây mới tại nông thôn

X 100%

Tổng số căn hộ/ nhà ở xây mới tại nông thôn

Chỉ tiêu 14.4:  Tỷ lệ căn hộ/ nhà ở khá kiên cố xây mới:

Tỷ lệ căn hộ/ nhà ở khá kiên cố xây mới

=

Tổng số căn hộ/ nhà ở khá kiên cố xây mới

X 100%

Tổng số căn hộ/ nhà ở xây mới

Chỉ tiêu 14.4.1:  Tỷ lệ căn hộ/ nhà ở khá kiên cố xây mới tại đô thị :

Tỷ lệ căn hộ/ nhà ở khá kiên cố xây mới tại đô thị

=

Tổng số căn hộ/ nhà ở khá kiên cố xây mới tại đô thị

X 100%

Tổng số căn hộ/ nhà ở xây mới tại đô thị

Chỉ tiêu 14.4.2:  Tỷ lệ căn hộ/ nhà ở khá kiên cố xây mới tại nông thôn :

Tỷ lệ căn hộ/ nhà ở khá kiên cố xây mới tại nông thôn

=

Tổng số căn hộ/ nhà ở khá kiên cố xây mới tại nông thôn

X 100%

Tổng số căn hộ/ nhà ở xây mới tại nông thôn

Chỉ tiêu 14.5:  Tỷ lệ căn hộ/ nhà ở thiếu kiên cố xây mới:           

Tỷ lệ căn hộ/ nhà ở thiếu kiên cố xây mới

=

Tổng số căn hộ/ nhà ở thiếu kiên cố xây mới

X 100%

Tổng số căn hộ/ nhà ở xây mới

Chỉ tiêu 14.5.1:   Tỷ lệ căn hộ/ nhà ở thiếu kiên cố xây mới tại đô thị:     

Tỷ lệ căn hộ/ nhà ở thiếu kiên cố xây mới tại đô thị

=

Tổng số căn hộ/ nhà ở thiếu kiên cố xây mới tại đô thị

X 100%

Tổng số căn hộ/ nhà ở xây mới tại đô thị

Chỉ tiêu 14.5.2:  Tỷ lệ căn hộ/ nhà ở thiếu kiên cố xây mới tại nông thôn:           

Tỷ lệ căn hộ/ nhà ở thiếu kiên cố xây mới tại nông thôn

=

Tổng số căn hộ/ nhà ở thiếu kiên cố xây mới tại nông thôn

X 100%

Tổng số căn hộ/ nhà ở xây mới tại nông thôn

Chỉ tiêu 15:       Tổng diện tích căn hộ/ nhà ở xây mới: Là tổng diện tích sàn căn hộ/ nhà ở trong các nhà chung cư và các căn nhà (nếu là nhà riêng lẻ) tăng thêm trong kỳ báo cáo tính theo m2 do các tổ chức, cá nhân xây dựng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trên địa bàn.

- Tổng diện tích sàn căn hộ/ nhà ở được tính như  sau:

+ Đối với nhà ở một tầng thì diện tích sàn là diện tích sàn xây dựng của nhà đó; trường hợp có tường, khung cột chung thì chỉ tính 1/2 diện tích mặt bằng tường, khung cột chung đó;

+ Đối với nhà ở nhiều tầng thì diện tích sàn là tổng diện tích sàn xây dựng của các tầng; trường hợp có tường, khung cột chung ở các tầng thì cũng tính bằng 1/2 diện tích mặt bằng tường, khung cột chung đó;

+ Đối với căn hộ trong nhà chung cư thì diện tích sàn là diện tích căn hộ (không tính diện tích sử dụng chung của nhà chung cư).

Chỉ tiêu 15.1: Tổng diện tích căn hộ/ nhà ở xây mới tại đô thị: Là tổng diện tích sàn căn hộ/ nhà ở trong các nhà chung cư và các căn nhà (nếu là nhà riêng lẻ) tăng thêm trong kỳ báo cáo tính theo m2 do các tổ chức, cá nhân xây dựng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trên địa bàn tại đô thị.

* Tổng diện tích căn hộ chung cư: Là tổng diện tích căn hộ trong các nhà chung cư do các tổ chức, cá nhân xây dựng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trên địa bàn tại đô thị.

Chỉ tiêu 15.2: Tổng diện tích căn hộ/ nhà ở xây mới tại nông thôn: Là tổng diện tích sàn căn hộ/ nhà ở trong các nhà chung cư và các căn nhà (nếu là nhà riêng lẻ) tăng thêm trong kỳ báo cáo tính theo m2 do các tổ chức, cá nhân xây dựng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trên địa bàn tại nông thôn.

* Tổng diện tích căn hộ chung cư: Là tổng diện tích căn hộ trong các nhà chung cư do các tổ chức, cá nhân xây dựng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trên địa bàn tại nông thôn.

Chỉ tiêu 16: Số nhà ở tạm được xoá, được xây dựng lại:

Nhà tạm là loại nhà làm bằng vật liệu không bền chắc, có chất lượng thấp như tranh, tre, nứa, lá… dễ bị hư hỏng, dột nát khi bị tác động của mưa, gió và các yếu tố khác.

Số nhà tạm được xoá, được xây dựng lại: trên địa bàn được cải tạo, sửa chữa hoặc được xây dựng mới thay thế căn nhà cũ có chất lượng tốt hơn, bảo đảm tuổi thọ căn nhà từ 10 năm trở lên.

Chỉ tiêu 16.1: Số nhà ở tạm được xoá, được xây dựng lại tại đô thị: Là số nhà tạm được cải tạo, sửa chữa hoặc được xây dựng mới thay thế căn nhà cũ có chất lượng tốt hơn, bảo đảm tuổi thọ căn nhà từ 10 năm trở lên trên địa bàn đô thị.

Chỉ tiêu 16.2: Số nhà ở tạm được xoá, được xây dựng lại tại nông thôn: Là số nhà tạm được cải tạo, sửa chữa hoặc được xây dựng mới thay thế căn nhà cũ có chất lượng tốt hơn, bảo đảm tuổi thọ căn nhà từ 10 năm trở lên trên địa bàn nông thôn.

Chỉ tiêu 17: Số hộ gia đình chưa có nhà ở: Là tổng số hộ gia đình đang phải ở hè đường, góc phố, gầm cầu, hang động, lều lán...

Chỉ tiêu 17.1: Số hộ gia đình chưa có nhà ở tại đô thị: Là tổng số hộ gia đình đang phải ở hè đường, góc phố, gầm cầu, hang động, lều lán... tại đô thị.

Chỉ tiêu 17.2 : Số hộ gia đình chưa có nhà ở tại nông thôn: Là tổng số hộ gia đình đang phải ở hè đường, góc phố, gầm cầu, hang động, lều lán... tại nông thôn.

Chỉ tiêu 18: Quỹ nhà ở xã hội – Nhà ở công vụ

Chỉ tiêu 18.1: Tổng số căn hộ nhà nhà ở xã hội: Là tổng căn hộ được xây dựng để cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các đối tượng khác theo quy định của Chính phủ được thuê hoặc thuê mua.

Chỉ tiêu 18.2: Tổng diện tích quỹ nhà ở xã hội: Là tổng diện tích nhà ở được xây dựng để cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các đối tượng khác theo quy định của Chính phủ được thuê hoặc thuê mua.

Chỉ tiêu 18.3: Tổng số căn hộ/nhà ở công vụ: Là tổng số căn hộ/nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được xây dựng để cho các đối tượng cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được điều động, luân chuyển theo yêu cầu công tác mà chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại địa phương nơi đến công tác; sỹ quan chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được điều động, phục vụ theo yêu cầu quốc phòng, an ninh thuê trong thời gian đảm nhận công tác. Cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thuộc diện nhà ở công vụ thuê trong thời điểm đảm nhận chức vụ. Giáo viên đến nhận công tác tại các vùng sâu, vùng xa mà chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại địa phương nơi đến công tác.

Chỉ tiêu 18.4: Tổng diện tích căn hộ/ nhà ở công vụ: Là tổng diện tích căn hộ/ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được xây dựng để cho các đối tượng cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được điều động, luân chuyển theo yêu cầu công tác mà chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại địa phương nơi đến công tác; sỹ quan chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được điều động, phục vụ theo yêu cầu quốc phòng, an ninh thuê trong thời gian đảm nhận công tác. Cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thuộc diện nhà ở công vụ thuê trong thời điểm đảm nhận chức vụ. Giáo viên đến nhận công tác tại các vùng sâu, vùng xa mà chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại địa phương nơi đến công tác.

Phương pháp thu thập tổng hợp số liệu các chỉ tiêu từ 14 đến 18:

- Đối với thành phố Hà Nội Sở Tài nguyên môi trường và nhà đất Hà Nội chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo.

- Đối với các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương còn lại Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo.

- Đối với chỉ tiêu  14.3, 14.4, 14.5 thì việc phân cấp nhà theo thông tư  số 05-BXD/ĐT ngày 09/02/1993 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về phân cấp nhà ở và được hiểu như sau:

+ Nhà kiên cố: là nhà cấp I, cấp II và tương đương trở lên.

+ Nhà khá kiên cố: là nhà cấp III và tương đương.

+ Nhà thiếu kiên cố: là nhà cấp IV và tương đương.

+ Nhà tạm, nhà đơn sơ: là nhà dưới cấp IV.

4/ Lĩnh vực phát triển đô thị

Chỉ tiêu 19:  Tổng số dự án khu đô thị khởi công mới: Là tổng số dự án  khu đô thị mới tăng thêm trong kỳ báo cáo trên địa bàn tính theo số lượng dự án đã khởi công.

Chỉ tiêu 19.1: Diện tích các khu đô thị khởi công mới: Là tổng diện tích các khu đ           thị khởi công mới tăng thêm trong kỳ báo cáo trên địa bàn.           

Chỉ tiêu 20: Tỷ lệ đô thị hoá:

Tỷ lệ đô thị hoá

=

Tổng số dân nội thị

X 100%

Tổng số dân của cả tỉnh (Thành phố)

Chỉ tiêu 21: Số đô thị được tăng thêm hoặc nâng cấp:

Chỉ tiêu 21.1: Số đô thị được tăng thêm: Là số đô thị được xếp hạng tăng thêm trong kỳ trên địa bàn.

Chỉ tiêu 21.2: Số đô thị được nâng cấp: Là tổng số đô thị được nâng hạng trong kỳ trên địa bàn.

Chỉ tiêu 22: Số dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị: Là tổng số dự án đô thị cũ được cải tạo, chỉnh trang  trên địa bàn.

Chỉ tiêu 22.1: Diện tích theo dự án được cải tạo chỉnh trang đô thị: Là tổng số diện tích các dự án cải tạo chỉnh trang đô thị.

Phương pháp thu thập tổng hợp số liệu các chỉ tiêu từ 19 đến 22:

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo.

5/ Lĩnhvực quản lý xây dựng

Chỉ tiêu 23: Tổng số doanh nghiệp hoạt động xây dựng: Là tổng số các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng và thi công xây dựng được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại địa phương ở các thời điểm báo cáo.

Chỉ tiêu 24: Số doanh nghiệp xây dựng được xếp hạng trên địa bàn: Là tổng số doanh nghiệp có hoạt động xây dựng được xếp hạng theo giấy phép trên địa bàn ở các thời điểm báo cáo.

Chỉ tiêu 25: Tổng số sự cố công trình xây dựng: Là tổng số sự cố do những hư hỏng vượt quá giới hạn an toàn cho phép làm cho công trình xây dựng có nguy cơ sập đổ; đã sập đổ một phần hoặc toàn bộ công trình hoặc công trình không sử dụng được theo thiết kế.          

Chỉ tiêu 25.1: Sự cố cấp độ nhẹ: Là công trình hoặc một bộ phận công trình bị hư hỏng hoặc có dấu hiệu hư hỏng vượt quá giới hạn an toàn cho phép nhưng chưa bị sập đổ hoặc bị phá hoại.

Chỉ tiêu 25.2: Sự cố cấp độ vừa: Là một bộ phận kết cấu, bộ phận công trình bị sập đổ hoặc bị phá hoại, đe doạ tính mạng của người hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Chỉ tiêu 25.3: Sự cố cấp độ nghiêm trọng: Là công trình bị sập đổ hoàn toàn hoặc một bộ phận công trình bị sập đổ, bị phá hoại gây thiệt hại về người và gây ô nhiễm môi trường.

Chỉ tiêu 26: Tỷ lệ xây dựng có phép:

Tỷ lệ xây dựng có phép

=

Tổng số công trình xây dựng có phép

X 100%

Tổng số công trình xây dựng phải xin phép

Chỉ tiêu 27: Tỷ lệ xây dựng sai phép:

Tỷ lệ xây dựng sai phép

=

Tổng số công trình xây dựng sai phép

X 100%

Tổng số công trình xây dựng được cấp phép

Phương pháp thu thập tổng hợp số liệu các chỉ tiêu từ 23 đến 27:

- Sở Xây dựng chịu trách nhiệm báo cáo trên cơ sở tập hợp báo của các phường xã trên địa bàn.

6/ Lĩnh vực Vật liệu xây dựng

Chỉ tiêu 28: Cung cầu xi măng:

Chỉ tiêu 28.1: Sản lượng  xi măng sản xuất: Là tổng sản lượng sản xuất của tất cả các cơ sở sản xuất xi măng thuộc mọi loại hình kinh tế trên địa bàn.

Chỉ tiêu 28.2: Sản lượng xi măng tiêu thụ: Là tổng sản lượng tiêu thụ xi măng  của tất cả các cơ sở sản xuất xi măng thuộc mọi loại hình kinh tế trên địa bàn.

Chỉ tiêu 29: Cung cầu các vật liệu chủ yếu ( clinker, gạch xây nung, vật liệu  lợp đất sét nung, gạch xây không nung, vật liệu lợp không nung, gạch lát nền các loại, gạch ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng): Ghi sản lượng sản xuất và tiêu thụ của các vật liệu chủ yếu của tất cả các cơ sở thuộc mọi loại hình trên địa bàn.

Chỉ tiêu 30: Số dự án quy hoạch vật liệu xây dựng trên địa bàn: Là tổng số các dự án quy hoạch vật liệu xây dựng trên địa bàn do địa phương duyệt.

Phương pháp thu thập tổng hợp số liệu các chỉ tiêu từ 28 đến 30:

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2007/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2007/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2007
Ngày hiệu lực05/02/2008
Ngày công báo21/01/2008
Số công báoTừ số 41 đến số 42
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/11/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2007/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 28/2007/QĐ-BXD hệ thống chỉ tiêu chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 28/2007/QĐ-BXD hệ thống chỉ tiêu chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu28/2007/QĐ-BXD
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýNguyễn Hồng Quân
       Ngày ban hành28/12/2007
       Ngày hiệu lực05/02/2008
       Ngày công báo21/01/2008
       Số công báoTừ số 41 đến số 42
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Kế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/11/2012
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 28/2007/QĐ-BXD hệ thống chỉ tiêu chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2007/QĐ-BXD hệ thống chỉ tiêu chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng