Quyết định 28/2007/QĐ-UBND

Quyết định 28/2007/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm do tỉnh Quảng Nam ban hành

Quyết định 28/2007/QĐ-UBND phí tham quan Khu bảo tồn Cù Lao Chàm Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 438/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quảng Nam 2016 và được áp dụng kể từ ngày 29/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2007/QĐ-UBND phí tham quan Khu bảo tồn Cù Lao Chàm Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2007/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 14 tháng 8 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THAM QUAN KHU BẢO TỒN BIỂN CÙ LAO CHÀM TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/ 2001của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 05/3/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BCT ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 80/2007/NQ-HĐND ngày 25/4/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII, kỳ họp thứ 13 về việc sửa đổi và ban hành quy định quản lý một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 298/TTr-STC ngày 15/6/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, như sau:

1. Phí tham quan Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm là khoản thu nhằm bù đắp một phần chi phí cho các hoạt động về bảo quản, tu bổ, phục hồi và quản lý đối với Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

2. Đối tượng nộp phí là khách tham quan, du lịch tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

3. Cơ quan thu phí: Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

4. Mức thu phí: áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài:

- Người lớn: 10.000 đồng/người/lượt.

- Trẻ em từ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi: 5.000 đồng/người/lượt.

- Miễn thu đối với trẻ em từ 12 tuổi trở xuống.

5. Quản lý và sử dụng: Phí tham quan Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý và sử dụng như sau:

5.1. Quản lý thu: Cơ quan thu phí sử dụng biên lai thu theo quy định của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế; mở tài khoản tạm giữ tiền phí tại Kho bạc Nhà nước nơi thu để theo dõi, quản lý. Căn cứ tình hình thu phí, định kỳ hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng phải nộp số tiền phí thu được vào tài khoản tạm giữ và tổ chức hạch toán riêng khoản thu này theo quy định hiện hành của nhà nước.

5.2 Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm được trích để lại 60%/ tổng số tiền phí thực thu (tỷ lệ % số phí để lại ổn định trong thời kỳ ổn định ngân sách 2007- 2010), để chi phí cho công tác tổ chức thu phí theo nội dung, như sau:

- Chi hỗ trợ cho các đơn vị phối hợp với Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm để triển khai thu phí và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

- Chi hỗ trợ Đồn Biên phòng 260 Cửa Đại và Đồn Biên phòng 276 Cù Lao Chàm, mỗi đơn vị là 5%/ tổng số tiền trích để lại Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, để phục vụ công tác phối hợp quản lý an ninh, trật tự, kiểm soát, hỗ trợ bán vé .

- Chi thanh toán cho cá nhân trực tiếp thực hiện công việc thu phí; chi mua sắm, sửa sữa thường xuyên tài sản, máy móc, thiết bị; chi mua vật tư, nguyên liệu và các khoản chi khác liên quan đến việc thực hiện công việc thu phí; bổ sung thu nhập tăng thêm cho người lao động; chi khen thưởng, phúc lợi, trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập cho người lao động trong đơn vị theo cơ chế tài chính áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

5.3 Số tiền phí thực thu còn lại (40%), đơn vị nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng và để lại cho ngân sách xã Tân Hiệp, thị xã Hội An quản lý, chi cho nhiệm vụ phục vụ công tác vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự, quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

5.4. Hàng năm, căn cứ mức thu phí, nội dung chi theo quy định tại quyết định này và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, cơ quan thu phí lập dự toán thu, chi tiền phí chi tiết theo mục lục ngân sách gởi cơ quan Chủ quản hoặc cơ quan Tài chính cùng cấp xét duyệt; thực hiện quyết toán việc sử dụng biên lai thu phí, số tiền phí thu được, số tiền phí để lại đơn vị, số tiền phí phải nộp ngân sách, số tiền phí đã nộp ngân sách và số tiền phí còn phải nộp ngân sách nhà nước với cơ quan thuế trực tiếp quản lý; quyết toán việc sử dụng số tiền phí được trích để lại với cơ quan tài chính cùng cấp.

Điều 2.

+ Sở Tài chính và các ngành liên quan chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện quyết định này.

+ Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Du lịch, Tư pháp, Thủy sản, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hội An, Trưởng ban Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, các tổ chức, cá nhân và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2007
Ngày hiệu lực24/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2007/QĐ-UBND phí tham quan Khu bảo tồn Cù Lao Chàm Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 28/2007/QĐ-UBND phí tham quan Khu bảo tồn Cù Lao Chàm Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu28/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Đức Hải
        Ngày ban hành14/08/2007
        Ngày hiệu lực24/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2016
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 28/2007/QĐ-UBND phí tham quan Khu bảo tồn Cù Lao Chàm Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2007/QĐ-UBND phí tham quan Khu bảo tồn Cù Lao Chàm Quảng Nam