Quyết định 28/2012/QĐ-UBND

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 40/2008/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND sửa đổi 40/2008/QĐ-UBND quyền hạn Sở Tài nguyên Môi trường Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 30/2015/QĐ-UBND chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên Môi trường Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 31/08/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2012/QĐ-UBND sửa đổi 40/2008/QĐ-UBND quyền hạn Sở Tài nguyên Môi trường Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2012/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 40/2008/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2008 CỦA UBND TỈNH SÓC TRĂNG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BTNMT-BNV ngày 31/01/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Bổ sung Khoản 20 vào Điều 2 như sau:

“20. Thực hiện công tác pháp chế theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

"1. Văn phòng Sở;

2. Thanh tra Sở;

3. Phòng Pháp chế;

4. Phòng Tài nguyên biển;

5. Phòng Ðất đai;

6. Phòng Giá đất và Bồi thường giải phóng mặt bằng;

7. Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn;

8. Chi cục Bảo vệ môi trường;

9. Văn phòng Ðăng ký quyền sử dụng đất;

10. Trung tâm Công nghệ thông tin;

11. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.

12. Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Các đơn vị từ Khoản 1 đến Khoản 8 Ðiều này là đơn vị giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước; đơn vị từ Khoản 9 đến Khoản 12 Ðiều này là đơn vị sự nghiệp".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Sóc Trăng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ TP);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở TP;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: HC, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2012
Ngày hiệu lực26/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/08/2015
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2012/QĐ-UBND sửa đổi 40/2008/QĐ-UBND quyền hạn Sở Tài nguyên Môi trường Sóc Trăng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 28/2012/QĐ-UBND sửa đổi 40/2008/QĐ-UBND quyền hạn Sở Tài nguyên Môi trường Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu28/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýNguyễn Trung Hiếu
       Ngày ban hành16/05/2012
       Ngày hiệu lực26/05/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/08/2015
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 28/2012/QĐ-UBND sửa đổi 40/2008/QĐ-UBND quyền hạn Sở Tài nguyên Môi trường Sóc Trăng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2012/QĐ-UBND sửa đổi 40/2008/QĐ-UBND quyền hạn Sở Tài nguyên Môi trường Sóc Trăng