Quyết định 28/2013/QĐ-UBND

Quyết định 28/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2012/QĐ-UBND sửa đổi "Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị" kèm theo Quyết định 34/2010/QĐ-UBND do thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 28/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2012/QĐ-UBND Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định quản lý về nhà ở xã hội thành phố Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 15/11/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2012/QĐ-UBND Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/2013/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM 4 KHOẢN 1 ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2012/QĐ-UBND NGÀY 14/6/2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA "QUY ĐỊNH VIỆC BÁN, CHO THUÊ, CHO THUÊ MUA VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ" BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2010/QĐ-UBND NGÀY 16/8/2010 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Văn bản số 3331/SXD-PC ngày 25 tháng 5 năm 2013 và Tờ trình số 4719/TTr-SXD ngày 01 tháng 7 năm 2013; Báo cáo thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 1468/STP-VBPQ ngày 20 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm 4 khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị" ban hành kèm theo Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội như sau:

"4. Đối với các trường hợp có nhu cầu mua và thuê mua nhà ở thu nhập thấp thì phải là đối tượng có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại thành phố Hà Nội. Trường hợp đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, nếu chưa có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người đó đang công tác về chức vụ, thời gian công tác, thực trạng về nhà ở".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp quản lý nhà ở thu nhập thấp và cá nhân mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp trên địa bàn thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ, (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy, (để báo cáo);
- Thường trực HĐND TP, (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ, (để báo cáo);
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND thành phố;
- Trung tâm công báo;
- Đài PT&THHN, Báo HNM, Báo KTĐT (để đưa tin);
- CVP, các PVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2013
Ngày hiệu lực09/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/11/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2012/QĐ-UBND Hà Nội


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 28/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2012/QĐ-UBND Hà Nội
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu28/2013/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
     Người kýNguyễn Văn Khôi
     Ngày ban hành30/07/2013
     Ngày hiệu lực09/08/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/11/2019
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 28/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2012/QĐ-UBND Hà Nội

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2012/QĐ-UBND Hà Nội