Quyết định 28/2013/QĐ-UBND

Quyết định 28/2013/QĐ-UBND Quy định phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, khai tử, bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2013/QĐ-UBND thủ tục khai sinh khai tử bảo hiểm y tế Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2013/QĐ-UBND

Long An, ngày 26 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KHAI TỬ, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ vđăng ký và quản lý hộ tịch và Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 611/TTr-STP ngày 04 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, khai tử, bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
-
Cục KSTTHC; Cục KTVB QPPL;
-
CQĐD Bộ Tư pháp tại TP. HCM;
-
TT. HĐND tỉnh;
-
CT, các PCT. UBND tỉnh;
-
Như Điều 3;
-
Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

QUY ĐỊNH

PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KHAI TỬ, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 28/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 của y ban nhân dân tỉnh Long An)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này Quy định phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, khai tử, bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Long An giữa các cơ quan nhà nước có liên quan trong việc giải quyết hai (02) nhóm thủ tục khi người dân có yêu cầu thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế (BHYT) và đăng ký thường trú như sau:

1. Nhóm thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT và đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi có cha hoặc mẹ hoặc người nuôi dưỡng có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh.

2. Nhóm thủ tục hành chính đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú đối với người chết có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cá nhân có yêu cầu giải quyết các nhóm thủ tục hành chính được quy định tại Điều 1 Quy định này.

2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã); Công an thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An; Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An (gọi tắt là Bảo hiểm xã hội cấp huyện) và các cơ quan khác có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Việc giải quyết các thủ tục hành chính quy định tại Điều 1 của Quy định này phải đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật đối với từng loại thủ tục.

2. Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả, thuận lợi cho cá nhân có yêu cầu.

3. Khi phối hợp giải quyết phải tuân thủ quy định pháp luật theo từng lĩnh vực và không làm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

4. Cá nhân có yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, khai tử, bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng quy định phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 1, Điều 1 của Quy định này.

5. Thời hạn giải quyết các việc theo Quy định này được tính theo ngày làm việc. Nếu hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ thì thời hạn giải quyết được tính vào ngày hôm sau.

Điều 4. Cơ quan đầu mối tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (gọi tắt là Bộ phận một cửa) của UBND cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các nhóm thủ tục được nêu tại Điều 1 Quy định này và thu lệ phí theo quy định.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC 1. ĐĂNG KÝ KHAI SINH, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI

Điều 5. Hồ sơ đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi

Người đi đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ, xuất trình các giấy tờ có liên quan và nộp lệ phí đăng ký thường trú và lệ phí cấp bản sao giấy khai sinh theo quy định tại bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã nơi cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ em thường trú.

1. Hồ sơ bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu quy định);

b) Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực;

c) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu quy định);

d) Giấy tờ kèm theo gồm:

- Sổ hộ khẩu của mẹ hoặc của cha (bản chính);

- Trường hợp trẻ em đăng ký thường trú theo người nuôi dưỡng: Hộ khẩu của người nuôi dưỡng (bản chính) và phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ; cha hoặc mẹ.

2. Giấy tờ phải xuất trình

a) Giấy chứng minh nhân dân của người đi đăng ký khai sinh;

b) Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn). Trường hợp công chức Tư pháp - Hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha, mẹ trẻ em không bắt buộc phải xuất trình giấy chứng nhận kết hôn.

3. Người có yêu cầu đăng ký không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký, có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và được chứng thực hợp lệ.

Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên. Trường hp công chức Tư pháp - Hộ tịch hoặc công chức Bộ phận một cửa biết rõ mối quan hệ trên thì không phải xuất trình giấy tchứng minh.

Điều 6. Quy trình tiếp nhận và trả kết quả

1. Tiếp nhận hồ sơ

a) Công chức Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ, nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

b) Khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức Bộ phận một cửa ghi đầy đủ thông tin về người đi đăng ký, người được đăng ký và các yêu cầu đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT vào phiếu tiếp nhận thông tin (theo mẫu). Sau khi ghi xong chuyển cho người nộp hồ sơ ký xác nhận và tiếp nhận hồ sơ, tạm thu lệ phí và cấp phiếu tạm thu lệ phí nhập hộ khẩu; thu lệ phí cấp bản sao khai sinh và viết giấy hẹn trả kết quả giao cho người nộp hồ sơ, trong giấy hẹn trả kết quả phải ghi rõ thời gian cấp giấy khai sinh, sổ hộ khẩu đã nhập khẩu và thẻ bảo hiểm y tế.

2. Trình tự và thời hạn giải quyết

a) Đăng ký khai sinh

- Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức Bộ phận một cửa giao hồ sơ đăng ký khai sinh cho công chức Tư pháp - Hộ tịch để thực hiện đăng ký khai sinh.

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch kiểm tra thông tin và tiến hành đăng ký khai sinh, sau khi thực hiện đăng ký khai sinh xong thì chuyển bản chính và bản sao giấy khai sinh ngay cho Bộ phận một cửa.

b) Đăng ký thường trú

Ngay sau khi nhận kết quả đăng ký khai sinh, công chức Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 5 của Quy định này và 01 bản sao giy khai sinh của trẻ em đến Công an cấp xã để đăng ký thường trú.

- Đối với trường hợp do Công an xã, thị trấn đăng ký thường trú, trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa, Công an thực hiện đăng ký thường trú cho trẻ. Ngay sau khi đăng ký xong, Công an chuyển trả kết quả cho Bộ phận một cửa.

- Đối với trường hợp do Công an thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An đăng ký thường trú, trong thời hạn 02 ngày sau khi nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa, Công an xã, phường chuyển hồ sơ đến Công an thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An để đăng ký thường trú cho trẻ. Trong thời hạn 05 ngày, Công an thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An thực hiện đăng ký thường trú và giao kết quả cho Công an xã, phường để chuyển trả kết quả cho Bộ phận một cửa xã, phường.

Khi trả kết quả cho Bộ phận một cửa Công an xã, thị trấn hoặc Công an thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An xuất biên lai thu lệ phí đăng ký thường trú cho đương sự theo quy định.

c) Cấp thẻ bảo hiểm y tế

- Ngay sau khi nhận kết quả đăng ký khai sinh, Bộ phận một cửa chuyển 01 bản sao giấy khai sinh của trẻ em dưới 6 tuổi cho công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã.

- Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận bản sao giấy khai sinh, công chức Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

- Trong thời hạn 02 ngày, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra và chuyển danh sách trẻ đến Bảo hiểm xã hội cấp huyện. Trong thời hạn 03 ngày Bảo hiểm xã hội cấp huyện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ theo quy định và chuyển trả kết quả về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được thẻ bảo hiểm y tế từ Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội giao thẻ bảo hiểm y tế cho công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã để chuyển cho Bộ phận một cửa trả cho đương sự.

3. Trong một số trường hợp đặc biệt cần cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ ngay thì không thực hiện theo quy trình trên.

4. Trả kết quả

Công chức Bộ phận một cửa có trách nhiệm trả kết quả cho ngưi dân theo giấy hẹn và giao biên lai thu lệ phí đăng ký thường trú, trường hợp người dân không yêu cầu nhận kết quả theo từng loại thủ tục sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ đến Bộ phận một cửa nơi đã nộp hồ sơ để nhận toàn bộ kết quả: giấy khai sinh, sổ hộ khẩu và thẻ bảo hiểm y tế.

MỤC 2. ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

Điều 7. Hồ sơ đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

Người đi đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ và xuất trình các giấy tờ tại Bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã nơi thường trú của người chết.

1. Hồ sơ gồm:

a) Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

b) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu quy định);

c) Hộ khẩu (bản chính) có đăng ký thường trú của người chết.

2. Giấy tờ phải xuất trình

Chứng minh nhân dân của người đi đăng ký khai tử.

Điều 8. Quy trình tiếp nhận và trả kết quả

1. Tiếp nhận hồ sơ

a) Công chức Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ, nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

b) Công chức Bộ phận một cửa ghi đầy đủ thông tin và các yêu cầu đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú vào phiếu tiếp nhận (theo mẫu) và chuyển cho người nộp ký xác nhận; tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn giao cho người nộp, trong giấy hẹn trả kết quả phải ghi rõ thời gian có kết quả giấy chứng tử và hộ khẩu; thu lệ phí cấp bản sao giấy chứng tử.

2. Trình tự giải quyết hồ sơ

a) Đăng ký khai tử

- Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức Bộ phận một cửa giao hồ sơ đăng ký khai tử cho công chức Tư pháp - Hộ tịch để thực hiện đăng ký khai tử.

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch kiểm tra thông tin và tiến hành đăng ký khai tử, sau khi thực hiện đăng ký khai tử xong trả kết quả ngay cho Bộ phận một cửa.

b) Xóa đăng ký thường trú

Ngay sau khi có giấy chứng tử, Bộ phận một cửa chuyển 01 bản sao giấy chứng tử và giấy tờ quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 7 Quy định này cho Công an cấp xã để xóa đăng ký thường trú.

- Đối với trường hợp do Công an xã, thị trấn xóa đăng ký thường trú, trong thời hạn 01 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa, Công an thực hiện xóa đăng ký thường trú. Ngay sau khi xóa đăng ký xong, Công an chuyển trả kết quả cho bộ phận một cửa.

- Đối với trường hợp do Công an thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An xóa đăng ký thường trú, trong thời hạn 01 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa, Công an xã, phường chuyển hồ sơ đến Công an thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An xóa đăng ký thường trú theo quy định. Trong thời hạn 01 ngày, Công an thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An thực hiện xóa đăng ký thường trú và giao kết quả ngay cho Công an xã, phường để chuyển trả kết quả cho Bộ phận một cửa cấp xã.

3. Trả kết quả:

Công chức Bộ phận một cửa có trách nhiệm trả kết quả cho công dân theo giấy hẹn. Trường hp người dân không yêu cầu nhận kết quả theo từng loại thủ tục sau thời hạn 03 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ đến Bộ phận một cửa nơi đã nộp hồ sơ để nhận toàn bộ kết quả: giấy chứng tử và sổ hộ khẩu.

Chương 3.

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 9. Trách nhiệm của Sở ngành có liên quan.

1. Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong phạm vi ngành, lĩnh vực của đơn vị để bảo đảm Quy định này được triển khai thực hiện thống nhất và đồng bộ.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề cần bổ sung, sửa đi cho phù hợp, giao Sở Tư pháp chủ trì, làm đầu mối tiếp nhận thông tin, phi hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan có liên quan để trao đổi, thống nhất và trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 10. Trách nhiệm của UBND cấp huyện

1. Chỉ đạo UBND cấp xã và các cơ quan có liên quan triển khai và tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Chỉ đạo phòng Tư pháp thường xuyên kiểm tra công tác đăng ký hộ tịch theo cơ chế phối hợp của Quy định này đảm bảo quy định pháp luật.

Điều 11. Trách nhiệm của UBND cấp xã

1. Thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức thích hợp; thông báo thường xuyên đến khu phố, ấp và phổ biến rộng rãi để người dân dễ tiếp cận và thực hiện khi có nhu cầu.

2. Công khai đầy đủ, rõ ràng các thủ tục hành chính, niêm yết tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, giấy tờ, hồ sơ, mức thu lệ phí và thời gian giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông được quy định tại Quy định này.

3. Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này, cụ thể:

a) Chỉ đạo công chức Bộ phận một cửa kiểm tra tính hợp lệ, hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ, đồng thời lập sổ theo dõi việc luân chuyển hồ sơ cho các bộ phận thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính được nêu trong Quy định này.

b) Chỉ đạo công chức Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chuyển hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan có liên quan và nhận thẻ bảo hiểm y tế kịp thời trả cho Bộ phận một cửa.

c) Công an xã, phường chịu trách nhiệm chuyển hồ sơ đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú cho Công an thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An đồng thời nhận kết quả trả cho Bộ phận một cửa.

4. Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của cá nhân có liên quan trong thực hiện các thủ tục hành chính tại Quy định này hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết khiếu nại.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Quy định này triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh, khi có sự thay đổi liên quan đến lĩnh vực chuyên môn hoặc có khó khăn vướng mắc phát sinh, các cá nhân, cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được chỉ đạo giải quyết./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ………

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU KIỂM TRA TIẾP NHẬN HỒ SƠ

I. Thông tin chung

1. Số thứ tự (hồ sơ nhận trong ngày):

2. Thông tin người đi đăng ký:

- Họ tên:.....................................................................................................................

- Địa chỉ: ...................................................................................................................

3. Thông tin người được đăng ký:

- Họ và tên: ........................................................................... Giới tính: ...................

II. Loại việc yêu cầu

1. Đăng ký khai sinh            

2. Cấp thẻ BHYT                 

3. Đăng ký thường trú         

4. Số lượng bn sao khai sinh: ................................................................................

III. Thời gian giải quyết

1. Ngày nhận hồ sơ: ................................................................................................

2. Ngày hẹn trả: .......................................................................................................

- Đăng ký khai sinh ................................................................

- Cấp thẻ BHYT .....................................................................

- Đăng ký thường trú .............................................................

IV. Hồ sơ tiếp nhận

1. Tờ khai đăng ký khai sinh                                                

2. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu                             

3. Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay thế                              

(............................................................................................

............................................................................................. )

4. Sổ hộ khẩu của mẹ hoặc cha (Bản chính)                          

5. .........................................................................................

6. .........................................................................................

 

Người nộp
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người tiếp nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ………………….

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU KIỂM TRA TIẾP NHẬN HỒ

I. Thông tin chung

1. Số thứ tự (hồ sơ nhận trong ngày):

2. Thông tin người đi đăng ký:

- Họ tên: ...................................................................................................................

- Địa chỉ: ..................................................................................................................

3. Thông tin người được đăng ký:

- Họ và tên: .................................................................. Giới tính: ...........................

II. Loại việc yêu cầu

1. Đăng ký khai tử                                

2. Xóa đăng ký thường trú                     

3. Số lượng bản sao khai tử: ..................................................................................

III. Thời gian giải quyết

1. Ngày nhận hồ sơ: ...............................................................................................

2. Ngày hẹn trả: ......................................................................................................

- Đăng ký khai tử: ...................................................................................................

- Xóa đăng ký thường trú:.......................................................................................

IV. Tiếp nhận hồ sơ

1. Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế                      

(..........................................................................

........................................................................... )

2. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu              

3. Sổ hộ khẩu có đăng ký thường trú của người chết

(Bản chính)                                                          

4. .......................................................................         

5. .......................................................................         

 

Người nộp
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người tiếp nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2013
Ngày hiệu lực01/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2013/QĐ-UBND thủ tục khai sinh khai tử bảo hiểm y tế Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 28/2013/QĐ-UBND thủ tục khai sinh khai tử bảo hiểm y tế Long An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu28/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýĐỗ Hữu Lâm
       Ngày ban hành26/07/2013
       Ngày hiệu lực01/09/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 28/2013/QĐ-UBND thủ tục khai sinh khai tử bảo hiểm y tế Long An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2013/QĐ-UBND thủ tục khai sinh khai tử bảo hiểm y tế Long An