Quyết định 28/2014/QĐ-UBND

Quyết định 28/2014/QĐ-UBND quy định nội dung chi và mức chi đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 28/2014/QĐ-UBND chi đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm trật tự giao thông Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 2973/QĐ-UBND 2019 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành tỉnh Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 06/09/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2014/QĐ-UBND chi đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm trật tự giao thông Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2014/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ vào Thông tư số 137/2013/TT-BTC ngày 07/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1355/STC-NS ngày 11/6/2014 và Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp số 493/BC-STP ngày 02/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định nội dung chi và mức chi của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông (sau đây viết tắt là TTATGT) trên địa bàn tỉnh (trừ lực lượng công an xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đã được Bộ Công an cấp kinh phí); cụ thể như sau:

1. Nội dung chi và mức chi của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải

- Chi hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm TTATGT thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;

- Chi công tác phí, chi hội nghị sơ kết, tổng kết, tập huấn công tác bảo đảm TTATGT thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 18/11/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị trong nước, mức chi tiếp khách trong và ngoài nước, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế;

- Chi bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Liên Bộ: Nội vụ - Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả Iương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức;

- Chi bồi dưỡng cho công chức thanh tra trực tiếp bảo đảm TTATGT thực hiện theo Quyết định số 12/2014/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành;

- Chi bồi dưỡng cho cán bộ trực tiếp tham gia bảo đảm TTATGT ban đêm: mức chi tối đa 100.000 đồng/người/ca;

- Chi hỗ trợ ban đầu cho cán bộ bị thương, tai nạn hoặc hỗ trợ gia đình cán bộ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT: mức hỗ trợ tối đa không quá 2.000.000 đồng/người;

- Chi hỗ trợ xăng dầu cho phương tiện để kiểm tra bảo đảm TTATGT và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông: Thực hiện theo chứng từ chi thực tế, hợp đồng của đơn vị cung ứng trên cơ sở kế hoạch kiểm tra được duyệt;

- Chi khác trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT theo quy định (nếu có).

2. Nội dung chi và mức chi của Ban An toàn giao thông tỉnh

- Chi xây dựng kế hoạch và biện pháp phối hợp các ban, ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT và khắc phục ùn tắc giao thông thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành;

- Chi xây dựng các chương trình, đề án về bảo đảm TTATGT; nhân rộng các mô hình điểm về bảo đảm TTATGT thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành;

- Chi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm TTATGT thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;

- Chi công tác phí, chi hội nghị sơ kết, tổng kết, tập huấn công tác bảo đảm TTATGT thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 18/11/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị trong nước, mức chi tiếp khách trong và ngoài nước, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế;

- Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo đảm TTATGT thực hiện theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Chi bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Liên Bộ: Nội vụ - Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức;

- Chi hỗ trợ công tác chỉ đạo, kiểm tra của các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh theo nhiệm vụ được phân công: Đối với lãnh đạo Ban mức tối đa không quá 500.000 đồng/người/tháng; đối với các ủy viên mức tối đa không quá 300.000 đồng/người/tháng;

- Chi hỗ trợ đoàn liên ngành đi kiểm tra, khắc phục hậu quả các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, giải tỏa hành lang giao thông: mức bồi dưỡng tối đa không quá 200.000 đồng/người/ngày;

- Chi thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân bị chết trong các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng hoặc nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn: mức tối đa không quá 3.000.000 đồng/người;

- Chi hỗ trợ các đơn vị lực lượng chức năng phối hợp trong công tác bảo đảm TTATGT: mức hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng nguồn kinh phí đảm bảo;

- Chi hỗ trợ xăng dầu phục vụ công tác đảm bảo TTATGT: Thực hiện theo chứng từ chi thực tế, hợp đồng của đơn vị cung ứng trên cơ sở kế hoạch kiểm tra được duyệt;

- Chi khác trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT theo quy định (nếu có).

3. Nội dung chi và mức chi của Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố, thị xã

- Chi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm TTATGT thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;

- Chi công tác phí, chi hội nghị sơ kết, tổng kết, tập huấn công tác bảo đảm TTATGT thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 18/11/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị trong nước, mức chi tiếp khách trong và ngoài nước, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế;

- Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo đảm TTATGT thực hiện theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Chi bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Liên Bộ: Nội vụ - Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức;

- Chi hỗ trợ công tác chỉ đạo, kiểm tra của các thành viên Ban An toàn giao thông huyện theo nhiệm vụ được phân công: Đối với lãnh đạo Ban mức tối đa không quá 300.000 đồng/người/tháng; đối với các ủy viên mức tối đa không quá 200.000 đồng/người/tháng;

- Chi hỗ trợ đoàn liên ngành đi kiểm tra, khắc phục hậu quả các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, giải tỏa hành lang giao thông: mức bồi dưỡng tối đa không quá 200.000 đồng/người/ngày;

- Chi thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân bị chết trong các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng hoặc nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn: mức hỗ trợ không quá 3.000.000 đồng/người (Trừ trường hợp đã được Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ);

- Chi hỗ trợ các đơn vị lực lượng chức năng phối hợp trong công tác bảo đảm TTATGT: mức hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng nguồn kinh phí đảm bảo;

- Chi khác trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT theo quy định (nếu có).

Điều 2. Các nội dung chi bảo đảm TTATGT của các đơn vị thuộc cấp nào quản lý thì do ngân sách cấp đó đảm bảo, phù hợp với nguồn thu được hưởng theo quy định tại Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh; Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Trưởng Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư Pháp;
- Các Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.
Gửi: Văn bản giấy + ĐT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2014
Ngày hiệu lực07/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2014/QĐ-UBND chi đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm trật tự giao thông Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 28/2014/QĐ-UBND chi đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm trật tự giao thông Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu28/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýVõ Kim Cự
        Ngày ban hành27/06/2014
        Ngày hiệu lực07/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 28/2014/QĐ-UBND chi đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm trật tự giao thông Hà Tĩnh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2014/QĐ-UBND chi đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm trật tự giao thông Hà Tĩnh