Quyết định 28/2015/QĐ-UBND

Quyết định 28/2015/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Quyết định 10/2013/QĐ-UBND

Quyết định 28/2015/QĐ-UBND quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã phường thị trấn Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 16/2016/QĐ-UBND quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã phường thị trấn Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 12/08/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2015/QĐ-UBND quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã phường thị trấn Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2015/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 24 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2013/QĐ-UBND NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26 ngày 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 ngày 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số    /TTr-SNV ngày .... tháng ..... năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh, với các nội dung như sau:

1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 như sau:

Khoản 2 được sửa đổi như sau:

“2. Đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã: ngoài những tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều này còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước”.

2. Sửa đổi Điều 4 như sau:

“Điều 4. Tiêu chuẩn cụ thể

Người dự tuyển công chức cấp xã phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

1. Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông.

2. Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.

3. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm, cụ thể:

a) Chức danh Trưởng Công an: Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành công an, luật hoặc pháp lý;

b) Chức danh Chỉ huy trưởng quân sự: Tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên.

c) Chức danh Văn phòng - Thống kê

- Đảm nhiệm nhiệm vụ văn phòng HĐND - UBND, văn phòng cấp ủy: Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành luật, hành chính, văn phòng thống kê, thống kê, quản trị văn phòng, quản trị nhân lực, quản trị học, nội vụ, kế toán, công nghệ thông tin.

- Đảm nhiệm nhiệm vụ Văn thư - Lưu trữ: Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành văn thư - lưu trữ; hành chính văn thư; hành chính - văn phòng, lưu trữ học.

d) Chức danh Địa chính - Xây dựng - Đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường (đối với xã):

- Đảm nhiệm công việc Địa chính - Môi trường: Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành địa chính, quản lý đất đai, trắc địa bản đồ, kỹ thuật môi trường, khoa học môi trường, tài nguyên;

- Đảm nhiệm công việc Nông nghiệp - Công thương nghiệp - Xây dựng - Giao thông: Tốt nghiệp một trong các nhóm chuyên ngành nông nghiệp (kinh tế nông nghiệp, nông nghiệp - nông thôn, trồng trọt, chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật, khuyến nông, nông lâm kết hợp, phát triển nông thôn), xây dựng, quy hoạch, quản lý đô thị, kiến trúc, giao thông, thủy lợi.

đ) Chức danh Tài chính - Kế toán

Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành tài chính nhà nước (tài chính công), kế toán (kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán ngân sách, kế toán doanh nghiệp,...); kiểm toán (kiểm toán, kế toán kiểm toán); tài chính - ngân hàng (tài chính - ngân hàng, nghiệp vụ tài chính ngân hàng, tài chính, tài chính tiền tệ, quản lý ngân sách); Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị Tài chính.

e) Chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch: Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành luật hoặc pháp lý

g) Chức danh công chức Văn hóa - Xã hội

- Đảm nhiệm lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch: Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành văn hóa nghệ thuật, văn hóa quần chúng, quản lý văn hóa (quản lý văn hóa nghệ thuật, quản lý văn hóa thông tin, văn hóa cơ sở), phóng viên biên tập, báo chí (báo chí, báo chí phát thanh - truyền hình), Việt Nam học (chuyên ngành văn hóa du lịch), thể dục thể thao, du lịch, truyền thông, sư phạm thuộc các chuyên ngành: ngữ văn, lịch sử, âm nhạc, thể dục thể thao.

- Đảm nhiệm lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội: Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành lao động xã hội, xã hội học, kinh tế công, lao động tiền lương và bảo trợ xã hội, công tác xã hội và nhân văn, luật, kế toán.

4. Tiếng dân tộc thiểu số

Đối với những địa bàn công tác cần phải sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong hoạt động công vụ thì phải giao tiếp thành thạo ít nhất một thứ tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác đó. Nếu khi tuyển dụng mà chưa đảm bảo tiêu chuẩn này thì chậm nhất là 36 tháng sau khi tuyển dụng phải hoàn thành.

5. Quản lý hành chính nhà nước và Lý luận chính trị

Chậm nhất 60 tháng sau khi được tuyển dụng phải được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình đối với chức danh công chức cấp xã hiện đảm nhiệm.

3. Bổ sung Khoản 2 Điều 6 như sau:

“2. Trường hợp UBND huyện, thành phố tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã bằng hình thức thi tuyển phải có văn bản xin ý kiến Chủ tịch UBND cấp tỉnh (qua Sở Nội vụ) để thống nhất trước khi tổ chức tuyển dụng. Việc tổ chức thi tuyển công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy - Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra VBQP-Bộ Tư pháp;
- Vụ CQĐP- Bộ Nội vụ;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP, các phòng Nội dung;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D80b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2015
Ngày hiệu lực03/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2015/QĐ-UBND quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã phường thị trấn Sơn La


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 28/2015/QĐ-UBND quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã phường thị trấn Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu28/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýCầm Ngọc Minh
       Ngày ban hành24/08/2015
       Ngày hiệu lực03/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2016
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 28/2015/QĐ-UBND quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã phường thị trấn Sơn La

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2015/QĐ-UBND quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã phường thị trấn Sơn La