Quyết định 28/2015/QĐ-UBND

Quyết định 28/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2012/QĐ-UBND Quy định về quản lý, thu hồi vốn ngân sách Thành phố đầu tư tại dự án cấp nước hoặc hạng mục cấp nước, điện bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2012/QĐ-UBND thu hồi vốn ngân sách Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2015/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2012/QĐ-UBND NGÀY 14/8/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, THU HỒI VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐẦU TƯ TẠI CÁC DỰ ÁN CẤP NƯỚC HOẶC HẠNG MỤC CẤP NƯỚC, HẠNG MỤC ĐIỆN BÀN GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG SAU ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn;

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3649/VPCP-KTN ngày 21/5/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vướng mắc sau đầu tư các dự án điện, hạng mục điện ngân sách đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4695/TTr-STC ngày 15/9/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 14/8/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm định số 2597/STP-VBPQ ngày 04/9/2015 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 1 quy định kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 14/8/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội như sau:

2.4. Các dự án đầu tư hạng mục điện (trạm biến áp và đường dây từ mạng phân phối chung đến trạm biến áp) đã quyết định đầu tư trước ngày quyết định này có hiệu lực, không có cam kết của ngành điện hoàn trả vốn đầu tư thì thực hiện điều chuyển tài sản sang Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội theo hình thức tăng, giảm vốn Nhà nước (không phải hoàn trả vốn).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung không được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thực hiện theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 14/8/2012 của UBND thành phHà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội; Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội; Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông; Công ty Cổ phần nước sạch Sơn Tây và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Tài chính;
- TT Thành ủy, TT HĐND Thành phố;
- Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành ph;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- VPUB: Các PCVP, các phòng CV, TH;
- Trung tâm Tin học Công báo Thành phố;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2015
Ngày hiệu lực18/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2012/QĐ-UBND thu hồi vốn ngân sách Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 28/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2012/QĐ-UBND thu hồi vốn ngân sách Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu28/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Văn Sửu
       Ngày ban hành08/10/2015
       Ngày hiệu lực18/10/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 28/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2012/QĐ-UBND thu hồi vốn ngân sách Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2012/QĐ-UBND thu hồi vốn ngân sách Hà Nội

           • 08/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực