Quyết định 28/2015/QĐ-UBND

Quyết định 28/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định 37/2012/QĐ-UBND quy định mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định 28/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 37/2012/QĐ-UBND phí đấu giá tài sản Đà Nẵng đã được thay thế bởi Quyết định 7126/QĐ-UBND 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 22/12/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 37/2012/QĐ-UBND phí đấu giá tài sản Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2015/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2012/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ ĐẤU GIÁ, PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 105/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh tỷ lệ nộp ngân sách và trích để lại đối với nguồn thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 814/TTr-STC ngày 18/9/2015 trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Sở Tư pháp tại Công văn số 2084/STP-XDKTVB ngày 27/8/2015 và số 2174/STP-XDKTVB ngày 09/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Sửa đổi Điều 3 như sau:

“Điều 3. Cơ quan, đơn vị thu phí

1. Đối với đấu giá tài sản

a) Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng.

b) Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản; doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề, trong đó có kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản được thành lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

c) Hội đồng bán đấu giá tài sản theo quy định pháp luật về đấu giá tài sản.

2. Đối với đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

a) Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng.

b) Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề, trong đó có kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản được thành lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

c) Hội đồng bán đấu giá trong trường hợp đặc biệt do UBND thành phố thành lập.”

2. Sửa đổi khoản 2, Điều 5 như sau:

“2. Chế độ quản lý, sử dụng

a) Đối với các đơn vị thu phí là doanh nghiệp bán đấu giá tài sản: Phí đấu giá thu được là doanh thu của doanh nghiệp, doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế và thực hiện quyết toán thuế với cơ quan Thuế theo quy định.

b) Đối với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng: Đơn vị được trích để lại 70% tổng số tiền phí thu được để chi phí phục vụ công tác thu phí và các hoạt động nghiệp vụ thường xuyên của đơn vị, 30% tổng số tiền phí thu được còn lại nộp vào ngân sách thành phố.

c) Đối với Hội đồng bán đấu giá: Việc quản lý và sử dụng phí được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp; Cục trưởng Cục thuế thành phố, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Đà Nẵng, Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
 KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Duy Khương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2015
Ngày hiệu lực12/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/12/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 37/2012/QĐ-UBND phí đấu giá tài sản Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 28/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 37/2012/QĐ-UBND phí đấu giá tài sản Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu28/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýVõ Duy Khương
       Ngày ban hành02/10/2015
       Ngày hiệu lực12/10/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/12/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 28/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 37/2012/QĐ-UBND phí đấu giá tài sản Đà Nẵng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 37/2012/QĐ-UBND phí đấu giá tài sản Đà Nẵng